အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Vivoတြင္ ႀကီးျမတ္သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္မည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူအမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ အလုပ္ခြင္ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ဟန္ခ်က္ညီရန္ ကူညီေပးမည္။

career-img

Vivo ဘဝ

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူအမ်ား၏ စိတ္ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝကို သင့္တင့္မွ်တေစမည္

အျပည့္အစံုကုိ သိရွိရန္ >

career-img

ေတာက္ပတဲ့ အနာဂါတ္အတြက္

တစ္ကမာၻလံုးရွိ လူေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ မြန္းမံသင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္။

အျပည့္အစံုကုိ သိရွိရန္ >