အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား
ဆားဗစ္စင္တာ
Vivo Service Centers Preloader

သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ဆားဗစ္စင္တာကို ရွာေဖြမည္။

သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ဆားဗစ္စင္တာကို ရွာေဖြမည္။

System Update
System Update လုပ္နည္း

ဗား႐ွင္ျမင့္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ျပဳလုပ္ပံု

သတိေပးခ်က္ ။ ထိုလုပ္ေဆာင္ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဖုန္းထဲရွိအေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား(ဥပမာ-ဖုန္းcontact ၊ မက္ေဆ့မ်ား)ပ်က္မည္။မလုပ္ေဆာင္ခင္ဖုန္းထဲရွိ အေရးၾကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုကူးယူထားပါ။ထို႔ေနာက္ဖုန္းဘက္ထရီအား(30%)အထက္ရွိရမည္။

1.Wipe data ထဲသို႔ အရင္၀င္ပါ။

Full screen ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ း

A.စက္ပိတ္ထားေသာအေျခအေနတြင္ “power ” ခလုတ္နွင့္ “volume up ” ခလုတ္က္ို vivo စာတန္းေပၚသည္အထိတဆက္တည္းနွိပ္ထားပါ ။စာတန္းေပၚလာပါက fastboot mode ထဲသို႔၀င္ပါ။

B.fastboot mode ထဲသို႕၀င္ျပီးေနာက္ power down ကိုနွိပ္ျပီး recovery mode ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ power ခလုတ္ကိုနွိပ္ျပီး recovery mode ထဲသို႔၀င္ပါ။ wipe data>wipe data>passwordကို႐ိုက္ထပ္ၿပီး နွိပ္လိုက္ပါ။

vivo

vivo

Full screen မဟုတ္ေသာဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္

A.စက္ပိတ္ထားေသာအေျခအေနတြင္ “power ”ခလုတ္နွင့္ “volume up” ခလုတ္ကို vivo စာတန္းေပၚသည္အထိတဆက္တည္းနွိပ္ထားပါ ။ စာတန္းေပၚလာပါက recovery mode ထဲသို႔၀င္လိုက္ပါ။

B.wipe data>wipe data>wipe data ကိုနွိပ္ပါ။ funotouch OS 2.0 ထက္နိမ့္ေသာဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ “wipe data>factory reset>wipe data>wipe data” ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။ ဖုန္းမ်က္နွာျပင္ျပန္ေပၚလာပါက “reboot ”ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

vivo

vivo

2.ဖုန္းထဲရွိ vivo official website တြင္ဖုန္း model အလိုက္ firmware ကို download ဆြဲပါ။

3.Download ဆြဲျပီးေနာက္ update လုပ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားက္ို ဖုန္း internal storage (သို႔ ) SD card ထဲတြင္ ထည့္ထားပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ file manager >All file ထဲသို႔၀င္ျပီး ေအာက္တြင္ download ဆြဲထားေသာ firmware file မ်ားေတြ႔လိမ္႔မည္။

vivo

4.Firmware installed ျပဳလုပ္ျခင္း

ဖုန္း file manager ထဲ၀င္ျပီး download ဆြဲျပီးေသာ firmware file ကို၂ခ်က္ေတာက္ျပီး installed ျပဳလုပ္ရပါသည္။

vivo

အကယ္၍File managerထဲ၀င္လို႔မရပါက အေပၚတြင္လမ္းညႊန္ထားသည္႔အတိုင္း recovery mode ထဲ၀င္ပါ။ install update ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။> phone storage (သို႔) SD card ၀င္ျပီး download ဆြဲထားေသာ firmware file ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး install ျပဳလုပ္ပါ။ (funtouch OS 2.0(သို႔)2.0 ေအာက္နိမ့္ေသာversion မ်ားအတြက္ “apply update from internal sdcard” (phone storage) or “apply update from external sdcard” (SD card )ကိုေရြးျပီး firmware file ကို install ျပဳလုပ္ပါ။

vivo

Tools

MTP Driver

Vivo အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ စမတ္ဖုန္းအတြင္းမွ ဖုိင္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဒ႐ိုက္ဘာ။