သင့္ႏွလုံးသားကုိ ထိေတြ႔ခံစားလိုက္ပါ။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

V11 ႏွင့္ V11i အၾကားျခားနားခ်က္မ်ားကဘာေတြလဲ?

V11(V11i)က Dual Wi-Fiရလား?

V11(V11i)တြင္ AI Face Beautyသံုးရပါသလား?

V11(V11i)တြင္Face Accessရလား?

ပိုမိုေလ့လာရန္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံဆက္သြယ္ပါ