vivo

Domů

>

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí vivo

Poslední aktualizace: 1. května 2022

Vítejte! Společnost vivo si velice cení vašeho soukromí a váží si vaší důvěry. Zásady ochrany soukromí společnosti vivo vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme, sdílíme, přenášíme nebo jinak zpracováváme vaše osobní data v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí. Dále popisují vaše práva a způsob, jakým s vašimi osobními daty nakládáme, když používáte naše zařízení a příslušenství, aplikace, operační systém, webové stránky a další produkty nebo služby.

U určitých produktů, služeb nebo funkcí, které vyžadují použití vašich osobních dat, vám společnost vivo před jejich shromažďováním poskytne specifické Podmínky ochrany soukromí. Před použitím těchto funkcí budete mít možnost si prohlédnout související informace nebo tyto informace kdykoliv zkontrolovat.

Prosím, pozorně si přečtěte naše Zásady ochrany soukromí a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

 

1. Podmínky a definice

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo jiná organizace, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních dat.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“). Například jméno nebo identifikační číslo, které vás přímo identifikuje, nebo identifikátor zařízení, který vás identifikuje nepřímo. Pro účely těchto zásad ochrany soukromí jste subjektem dat vy (uživatel našich služeb).

 

2. Právní základy pro zpracování osobních dat

vivo bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že k tomu existuje nějaký právní důvod. V závislosti na okolnostech tyto základy zahrnují:

  - (a) Souhlas: Poskytli jste souhlas se zpracováním svých osobních dat.

  - (b) Smlouva: Zpracování dat je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro podniknutí kroků vedoucích k uzavření této smlouvy na základě vašeho požadavku.

  - (c) Povinnosti vyplývající ze zákona: Zpracování vašich osobních dat je vyžadováno platnými právními předpisy.

  - (d) Oprávněné zájmy: Zpracování vašich osobních dat je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, s ohledem na vaše zájmy, práva nebo důvodná očekávání.

  - (e) Další okolnosti stanovené platnými zákony.

 

3. Kategorie osobních dat, která shromažďujeme

Společnost vivo bude shromažďovat pouze nezbytná osobní data, která mohou zahrnovat následující kategorie podle toho, jaké produkty nebo služby se rozhodnete využívat. Podrobnosti o zpracování osobních dat si můžete prohlédnout také v Nastavení příslušné služby.

(a) Informace týkající se registrace a účtu

Váš registrovaný účet u společnosti vivo nebo jiné účty, které lze používat ve službách vivo, a související podrobnosti, včetně ID účtu, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších souvisejících informací.

(b) Informace o totožnosti

Například jméno, věk a pohlaví.

(c) Kontaktní informace

Včetně telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, účtů na sociálních sítích nebo jiných kontaktních údajů.

(d) Informace o zařízení

Pokud k našim službám přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme od vás shromažďovat informace týkající se tohoto zařízení, například kód země / oblasti vašeho zařízení, model zařízení, verzi softwaru, místo zařízení, IMEI (International Mobile Equipment Identity), eMMC ID (embedded multimedia card), UFS ID (universal flash storage), SIM a IMSI (International Mobile Subscriber Identity), GAID (Google Advertising ID), GUID (Global Unique Identifier of the operating system), sériové číslo nebo jiné jedinečné identifikátory zařízení / modulu, informace o procesoru, informace o hardwaru, jako jsou konfigurace a parametry obrazovky, mobilní operátor, informace o přizpůsobení, jazyková a jiná nastavení, informace o aplikacích a další nezbytné informace, které se mohou týkat používaného mobilního zařízení.

(e) Informace o síti

Například IP adresa, typ sítě a stav připojení sítě.

(f) Informace o protokolu

Informace o vašem používání našich produktů nebo služeb, jako je doba a trvání vašeho používání služeb, záznamy o autorizacích, interakcích s produkty, záznamy o pádech a diagnostická data.

(g) Informace o transakcích

Informace související s transakčním procesem objednávání, odesílání, vracení / výměny, vracení peněz, přezkoumání a fakturace produktů a služeb.

(h) Další vámi dobrovolně poskytnuté informace

Informace, které nám dobrovolně poskytnete za účelem účasti na aktivitách vivo, interakce s vivo nebo pro vylepšení vašeho osobního souboru, například obsah vaší interakce s námi na našich sociálních médiích.

 

4. Účely našeho zpracování osobních dat

vivo může vaše osobní data zpracovávat k následujícím účelům:

(a) Poskytování služeb souvisejících se softwarem, které potřebujete

Shromážděná osobní data zpracováváme za účelem (i) poskytování, údržby, zlepšování, ochrany a vývoje všech našich služeb, produktů a obsahu; (ii) zasílání oznámení o aktualizacích našeho softwaru, aktualizacích zásad nebo jiných informací, o kterých se domníváme, že pro vás mohou být důležité; (iii) odstraňování chyb zařízení nebo aplikací, identifikace neobvyklých problémů, diagnostiky a oprav; (iv) určení kompatibility zařízení a softwaru a poskytování produktů nebo služeb na míru.

(b) Provádění nezbytného interního auditu, analýzy dat a hodnocení služeb

K analýze výkonu služeb, sestavování zpráv nebo provádění hodnocení, jako například hodnocení spokojenosti se službami, k tvorbě statistik využívání produktu a statistik prodeje produktů, a krom toho také za účelem poskytnutí lepších produktů a služeb našim zákazníkům a optimalizace našich zdrojů a jejich řízení, používáme agregované informace o uživatelském používání produktu.

(c) Zajištění služeb prodeje a zákaznické podpory

Vaše osobní data můžeme použít ke (i) zpracování vašich transakcí; (ii) správě propagačních aktivit, jako jsou loterie, soutěže nebo jiné podobné akce; nebo (iii) poskytování služeb zákaznické podpory, jako je oprava, komunikace s vámi prostřednictvím call centra, online chatu nebo e-mailu či zodpovídání vašich dotazů.

(d) Zabezpečení obchodních aktivit a kontrola rizik

Pro zabezpečení našich systémů služeb, předcházení neoprávněnému přístupu nebo kybernetickým útokům, zdokonalování našich programů prevence ztrát a boje proti podvodům, identifikaci rizik pro váš účet služeb a zajištění jeho bezpečnosti.

(e) Personalizované služby a marketingové informace

Pokud se rozhodnete povolit personalizované služby tam, kde jsou k dispozici, můžeme na základě vašich dat o používání analyzovat vaše zvyky a preference a vytvářet označené skupinové uživatelské profily, abychom vám mohli zobrazovat obsah nebo reklamy, které by vás mohly zajímat, a optimalizovat tak váš zážitek ze služby produktu. S vaším výslovným souhlasem vám také můžeme zasílat marketingová sdělení (pokud si nepřejete taková sdělení dostávat, můžete se kdykoliv odhlásit). Marketingové materiály vám budeme zasílat pouze v případě, že jste k zasílání takových sdělení předem udělili výslovný souhlas. Zajistíme, aby veškerá elektronická marketingová sdělení obsahovala způsob, který vám umožní odhlásit se z odběru těchto sdělení.

(f) Dodržování zákonných povinností

Dodržování platných zákonů nebo oprávněných vládních požadavků, jako například povinnosti uchovávat informace o transakcích a splnění daňových nebo ohlašovacích povinností.

5. Jak dlouho vaše osobní data uchováváme

Vaše osobní data zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, za kterým byly získány dle těchto Zásad ochrany soukromí nebo zásad ochrany soukromí příslušných služeb, případně dle znění platných zákonů. Pro nastavení doby uchování vašich osobních údajů vycházíme z následujících kritérií:

  - (a) Doba, po kterou vaše osobní data používáme za účelem poskytnutí služby;

  - (b) Váš požadavek nebo smluvní povinnosti vůči vám;

  - (c) Povinnosti vyplývající z platných zákonů či předpisů.

Jakmile již vaše osobní data nebude nadále nutné uchovávat, nebo pokud požádáte o jejich smazání, příslušná osobní data o vás z našich systémů vymažeme v nejkratším možném termínu, který připouští platné zákony. Vaše osobní data však můžeme zpracovávat i nadále na základě jiných právních základů, jsme-li povinni vést nezbytné záznamy pro splnění právních či finančních nebo jiných oznamovacích povinností či z dalších právně závazných důvodů.

6. Jak vaše osobní data sdílíme

Osobní data mohou být sdílena za následujících okolností:

(a) Pověřené zpracování

Společnost vivo bude zpracovávat vaše osobní data sama, nebo pověří své přidružené společnosti a poskytovatele služeb, aby zpracovávali vaše osobní data v souladu s našimi pokyny. S příslušnými společnostmi uzavřeme dohody o ochraně osobních dat, abychom zajistili, že jejich postupy zpracování budou v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a poskytnou ochranu vašich dat na úrovni, která nebude nižší než naše.

(b) Poskytování služeb a statistiky

Abychom vám zajistili poskytování konkrétních funkcí nebo dokončili statistiku a nastavení reklamní služby, můžeme vaše osobní data poskytnout příslušným poskytovatelům služeb nebo jiným vámi určeným subjektům, včetně reklamních společností, logistických společností, poskytovatelů online služeb, platforem elektronického obchodu, poskytovatelů technických služeb třetích stran, mobilních operátorů atd. Informace o příslušných třetích stranách a data, které jsme poskytli, uvedeme v podmínkách ochrany soukromí pro jednotlivé služby. Od příjemců dat vyžadujeme dodržování platných zákonů na ochranu dat a zajištění nutných a přiměřených opatření pro ochranu vašich osobních dat.

(c) Soulad s právními předpisy

Vaše osobní data můžeme být povinni zpřístupnit místně příslušným soudním nebo státním orgánům, úřadům nebo jinak v souladu s příslušnými zákony.

(d) Změna kontroly

V případě reálného nebo plánovaného sloučení (fúze), restrukturalizace nebo prodeje může společnost vivo poskytnout vaše osobní data také příslušným třetím stranám.

7. Vaše práva

Respektujeme vaše soukromí a práva. V souvislosti s osobními údaji máte dle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů také další práva. Chcete-li uplatnit svá práva uvedená v následujícím oddíle, můžete svou žádost zaslat na naši Podporu ochrany soukromí. Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu. Na základě vaší žádosti vám potvrdíme, zda o vás vedeme a zpracováváme informace získané od vás. Za následujících okolností nebudeme moci vaší žádosti vyhovět, například pokud zasahuje do našich zákonných povinností, narušuje náš program ochrany proti podvodům, nemůžeme ověřit vaši totožnost, může poškodit zájmy nebo práva jiných osob, nebo vyžaduje nepřiměřené náklady nebo úsilí. Ve všech případech však na vaši žádost zareagujeme v přiměřené lhůtě a poskytneme vám vysvětlení. Vezměte na vědomí, že můžeme uchovávat záznamy o vaší komunikaci.

Následující práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete:

(a) Právo vznést námitku

    Toto právo vám umožňuje vznést námitku proti zpracování vašich osobních dat, pokud tak činíme z jednoho z následujících důvodů, přestaneme vaše data pro tyto účely zpracovávat:

  - z důvodu našich oprávněných zájmů;

  - umožňuje-li nám takové zpracování plnit úlohu ve veřejném zájmu nebo vykonávat úřední pravomoc;

  - k zasílání materiálů přímého marketingu; nebo

  - k vědeckému nebo historickému výzkumu nebo ke statistickým účelům.

(b) Právo odvolat souhlas

Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních dat pro určité činnosti (například pro marketing), můžete tento souhlas kdykoli odvolat. My pak vaše osobní data přestaneme používat a v přiměřené lhůtě je vymažeme. Pokud by nám zákon ukládal povinnost ve zpracování vašich osobních dat pokračovat, budeme vás o tom informovat.

(c) Právo na přístup

Můžete nás kdykoli požádat o podrobnosti o informacích, které o vás uchováváme, a stejně tak nás požádat, abychom takové informace upravili, aktualizovali nebo smazali.

V případě zpřístupňování informací, které o vás uchováváme, vám za toto nebudeme účtovat žádné poplatky (s výjimkou situací, kdy je to ze zákona povoleno). Vyžádáte-li si od nás další kopie takovýchto informací, můžeme vám za to účtovat přiměřený administrativní poplatek.

(d) Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje „vymazali“. Toto právo zpravidla můžete uplatnit v následujících případech:

  - Již není nutné, abychom vaše osobní údaje zpracovávali;

  - Odvolali jste svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany a již neexistuje jiný právoplatný důvod k tomu, abychom v takovém zpracování pokračovali;

  - Osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem;

  - Vaše osobní údaje je nezbytné vymazat proto, abychom naplnili závazky v souladu se zákonem; nebo

  - Nesouhlasíte se zpracováním a my nejsme schopni prokázat důležitější právní důvod k tomu, abychom ve zpracování pokračovali.

Váš požadavek na výmaz můžeme odmítnout pouze za určitých omezených okolností; v takových případech vám vždy sdělíme důvody, proč výmaz nemůžeme provést. V rámci plnění platného požadavku na výmaz osobních údajů přijmeme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom příslušné osobní údaje vymazali.

(e) Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili, například máte-li námitky týkající se přesnosti osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo nesouhlasíte-li se zpracováním vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli se třetími stranami, o tomto omezení zpracování je uvědomíme, s výjimkou případů, kdy to provést nelze nebo by to bylo neúměrně obtížné. V případě, že bychom omezení zpracování vašich osobních údajů plánovali zrušit, vás samozřejmě budeme informovat předem.

(f) Právo na opravu

Máte právo požádat nás, abychom opravili veškeré nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které o vás uchováváme. Pokud jsme takové osobní údaje sdíleli se třetími stranami, o této opravě je uvědomíme, s výjimkou případů, kdy to provést nelze nebo by to bylo neúměrně obtížné. Můžete si rovněž vyžádat informace o třetích stranách, kterým jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje zpřístupnili. Pokud bychom se z rozumných důvodů domnívali, že váš požadavek splnit nemůžeme, důvody takového rozhodnutí vám vysvětlíme.

(g) Právo na přenositelnost osobních dat

Máte právo požadovat přijetí svých osobních dat v pohodlné formě nebo si vyžádat přenos těchto dat k jinému poskytovateli služeb, a to za těchto podmínek: 1) osobní data se zpracovávají automatizovanými prostředky; 2) osobní data nám byla poskytnuta přímo subjektem dat; a 3) zpracování je založeno na uděleném souhlasu, data se zpracovávají za účelem smluvního plnění nebo pro zajištění kroků předcházejících uzavření nové smlouvy. To ve svém důsledku znamená, že můžete přenášet podrobnosti, které o vás uchováváme, jiné třetí straně. Za účelem přenosu vám tyto osobní údaje poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

(h) Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že získáváme a uchováváme informace o uplatňování vašich práv, např. o vašem souhlasu (resp. odvolání souhlasu) s konkrétními zde uvedenými podmínkami ochrany osobních dat, stejně tak jako o vašem požadavku na výmaz dat, která jsme od vás shromáždili na základě tohoto dokumentu.

8. Soubory cookie

Informace o tom, jak používáme technologie souborů cookie nebo podobné technologie ke zlepšování online rozhraní a přizpůsobování našich služeb na míru uživatelům, naleznete v samostatném dokumentu o zásadách používání souborů cookie.

9. Služby třetích stran

Naše služby mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, produkty a služby třetích stran, resp. používat nebo nabízet produkty či funkce třetích stran. Informace shromažďované třetími stranami se řídí jejich zásadami ochrany soukromí. Proto vám doporučujeme, abyste se před použitím takových funkcí seznámili s jejich zásadami ochrany soukromí. Tyto služby třetích stran používáte na vlastní riziko.

Když používáte některé z produktů, služeb či aplikací vivo, vámi sdílená osobní data mohou být přístupná ostatním uživatelům a v některých případech i vyhledávacím strojům a veřejnosti, a tato osobní data tudíž mohou číst, shromažďovat, používat a uchovávat i další strany. Za osobní data, která jste se rozhodli sdílet nebo odeslat, nesete odpovědnost vy sami.

10. Zabezpečení

Pro ochranu vašich osobních dat před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo zničením, včetně, ale nejen, administrativních, technických a fyzických opatření zajistila společnost vivo bezpečnostní opatření odpovídající současným standardům. Upozorňujeme však, že i přes zavedení těchto opatření neexistuje žádný způsob, který by zaručil stoprocentní bezpečnost a zabezpečení vašich informací.

Příklady námi používaných opatření k zabezpečení dat uvádíme níže:

  - (a) Řízení přístupu: stanovení pravidel pro přístup k osobním datům zpracovávaným v našich informačních systémech, zabránění neoprávněnému přístupu do prostor, kde jsou informační systémy umístěny.

  - (b) Posouzení rizik: identifikace hrozeb pro bezpečnost osobních dat před jejich zpracováním a posouzení účinnosti opatření přijatých k zajištění bezpečnosti osobních dat.

  - (c) Desenzitizace: používání technických prostředků na ochranu informací, jako např. technologie šifrování a anonymizace.

  - (d) Záznamy o zpracování: zaznamenávání všech úkonů zpracování provedených s osobními daty obsaženými v našich informačních systémech.

  - (e) Pravidelná detekce: odhalování případů neoprávněného přístupu k osobním datům a zavádění příslušných opatření ke zmírňování dopadů takovéhoto neoprávněného přístupu. Monitorování opatření přijatých k zabezpečení osobních dat a úrovně ochrany informačních systémů ke zpracování osobních dat.

  - (f) Obnovení: zavedení veškerých uskutečnitelných opatření na obnovu osobních dat, která byla upravena nebo zničena v důsledku neoprávněného přístupu.

11. Soukromí nezletilých

Dle znění platných zákonů není žádná ze služeb společnosti vivo určena nezletilým osobám. Prostřednictvím našich služeb žádná osobní data nezletilých osob vědomě neshromažďujeme. Data nezletilých osob použijeme nebo zveřejníme pouze v případě, že:

  - (a) rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilé osoby k tomu poskytl souhlas; nebo

  - (b) existují jiné právní důvody podle platných zákonů o ochraně osobních dat.

Pokud bychom nedopatřením shromažďovali osobní data nezletilého bez předchozího ověřeného souhlasu rodičů dítěte, vynaložíme snahu potřebnou k tomu, abychom taková data co nejdříve vymazali. Máte-li důvod domnívat se, že nám určitá nezletilá osoba poskytla své osobní údaje bez souhlasu rodiče/zákonného zástupce, Kontaktujte násprosím.

12. Uchovávání a přenos v mezinárodním měřítku

Abychom mohli zajistit stejnou úroveň ochrany dat jako v zemi/oblasti příslušného uživatele a efektivněji reagovat na požadavky uživatelů, konkrétní místo uložení dat se liší v závislosti na zemi/oblasti daného uživatele. Pokud používáte naši službu v Evropském hospodářském prostoru, Andoře, Švýcarsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Monaku, Černé Hoře, Srbsku, Velké Británii, Kolumbii, Turecku, Austrálii, Peru a Izraeli, budou vaše osobní data uložena na našem serveru umístěném v Německu; pokud používáte naši službu v Rusku nebo Indii, budou vaše osobní data uložena na našem serveru umístěném ve vaší zemi; pokud používáte naši službu v jiných zemích/regionech, budou vaše osobní data uložena na našem serveru umístěném v Singapuru.

Naším cílem je zajistit, aby vaše osobní data byla ukládána a přenášena pouze bezpečným způsobem. Pokud vaše osobní data přenášíme mimo vaši zemi/oblast, podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi daty bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Může se jednat např. o následující:

  - Prostřednictvím dohody o přenosu dat uzavřené se třetí stranou, obsahující standardní smluvní ustanovení vyžadovaných platným zákonem k zajištění vašich osobních dat třetí stranou; nebo

  - Je-li to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, případně smlouvy mezi námi a třetí stranou, a přenos se uskutečňuje ve vašem zájmu za účelem plnění dané smlouvy (například potřebujeme-li přenést vaše data poskytovateli výhod se sídlem mimo vaši zemi); nebo

  - Pokud jste k takovému přenosu dat udělili souhlas.

Můžete nás kdykoli kontaktovat a vyžádat si kopii těchto smluv nebo standardních smluvních doložek.

13. Oznamování aktualizací

Tento dokument Zásady ochrany soukromí můžeme čas od času aktualizovat. V případě jakýchkoli významnějších změn těchto Zásad ochrany soukromí vás na ně upozorníme prostřednictvím e-mailu nebo jiným dostupným způsobem. Aktuální znění dokumentu Zásady ochrany soukromí naleznete na https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy

14. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, na které jste v tomto dokumentu Zásady ochrany soukromí nenalezli odpověď, kontaktujte prosím přímo nás nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních dat nejjednodušším způsobem: https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support. Můžete také kontaktovat

(a) Správce dat: společnost vivo Mobile Communication Co., Ltd., se sídlem No.1, vivo Road, Chang'an (Čchang-an), Dongguan (Tung-kuan), Guangdong (Kuang-tung), Čína, s e-mailovou adresou privacy@vivo.com.

(b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@vivo.com

(c) Zástupce pro ochranu osobních dat v Evropském hospodářském prostoru: vivo Tech GmbH se sídlem Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Německo

 

 Pro uživatele našich služeb v Evropě: s veškerými nevyřešenými záležitostmi ohledně soukromí nebo používání osobních dat, jejichž řešení nenaplnilo vaše očekávání, kontaktujte (bezplatně) našeho poskytovatele pro řešení sporů se sídlem v USA na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe