vivo

Domů

>

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí vivo

31. března 2021

Vítejte! Společnost vivo Mobile Communication Co., Ltd. (dále jen „vivo“, „my“ nebo „nás“), se sídlem registrovaným na adrese No. 168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, Čína, připravila pro vaši informaci tento dokument Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady ochrany soukromí“), abyste se mohli seznámit s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje když komunikujete s vivo.com, vivoglobal.com nebo dalšími webovými stránkami vivo, resp. když používáte produkty, služby, aplikace, funkce nebo další digitální prostředky vivo (např. úložiště vivo Cloud, Program zlepšování uživatelského rozhraní vivo) a případně další místa, kde tyto Zásady ochrany soukromí mohou být publikovány (souhrnně dále jen „Služby“), pro účely naplnění příslušných zákonů na ochranu dat. Respektujeme práva na vaše soukromí a ceníme si vaší důvěry. Tyto Zásady popisují způsob, jakým získáváme, používáme, uchováváme, sdílíme, přenášíme a zpracováváme vaše osobní údaje, přičemž vaše práva určují to, jak nakládáme s informacemi, které o vás získáváme či máme. Pečlivě si prosím přečtěte naše postupy v souvislosti s ochranou soukromí a v případě jakýchkoli dotazů Nás kontaktujte.

Obsah a shrnutí
Níže vidíte tabulku se shrnutím obsahu těchto Zásad ochrany soukromí, dále pak následuje jejich plné znění. V případě jakýchkoli rozporů mezi touto tabulkou a kompletním zněním Zásad ochrany osobních údajů platí znění uvedené v kompletním dokumentu Zásady ochrany soukromí.

Rozsah platnosti a souhlas
Tyto Zásady ochrany soukromí uvádí, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pod podmínkou, že k tomu existuje nějaký právní důvod.

Shromažďování informací
Když používáte webové stránky, shromažďujeme následující informace.

(a) Vytvoření účtu, registrace a nákup produktů nebo služeb:Když vytvoříte účet vivo nebo jiný účet dostupný prostřednictvím vivo, můžete nám dobrovolně poskytnout některé osobní informace, jako např. své jméno, telefonní číslo, e-mailovou/poštovní adresu nebo další nezbytné informace podle situace.

(b) Informace nutné pro zodpovězení vašich požadavků:Požádáte-li nás, abychom vás kontaktovali, můžeme požadovat uvedení některých informací, abychom mohli efektivně na vaše požadavky reagovat.

(c) Informace z elektronického záručního listu:Potřebujete-li aktivovat nebo prodloužit záruční období, můžeme od vás požadovat uvedení jména a kontaktních údajů.

(d) Informace z protokolu:Zpracováváme pouze ty informace z protokolu, které jsou nezbytné k řešení problémů v rámci poprodejních služeb. V takovém případě si předem vyžádáme váš souhlas.

Použití a uchovávání
Informace získané od vás používáme k poskytování produktů a/nebo služeb, k provozování našich podnikatelských aktivit a k vaší ochraně před podvodným jednáním.

Vaše volby
O tom, jak a kdy chcete dostávat oznámení od vivo, můžete rozhodovat sami.

Zpřístupňování informací
Vaše osobní údaje a další informace, které od vás shromažďujeme, můžeme sdílet s následujícími subjekty: (1) s vivo a s našimi přidruženými společnostmi; (2) s autorizovanými partnery vivo (vč. našich poskytovatelů služeb a smluvních dodavatelů); (3) s dalšími subjekty na základě vašeho souhlasu; (4) s orgány činnými v trestním řízení a dalšími regulačními orgány; (5) s dalšími relevantními subjekty v případě změn vlastnické kontroly nad vivo; (6) s reklamními sítěmi; (7) se společnostmi působícími v odvětví mobilních aplikací; (8) se společnostmi poskytujícími datové analýzy.

Třetí strany
Neneseme odpovědnost za postupy ochrany soukromí, které používají webové stránky třetích stran propojené s našimi Službami.

Zabezpečení
Vaše osobní údaje chráníme pomocí bezpečnostních opatření.

Ochrana soukromí dětí
Tyto služby nejsou určeny nezletilým uživatelům.

Mezinárodní přenos
Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme v různých zemích světa.

Oznamování aktualizací
Souhlasíte s tím, že o významných změnách tohoto dokumentu Zásady ochrany soukromí vás můžeme informovat formou oznámení uveřejněných na těchto stránkách.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ – KOMPLETNÍ ZNĚNÍ

1. Podmínky a definice
Správce osobních údajů představuje právnickou osobu (jednající samostatně nebo společně s dalšími) určující účel a způsob zpracování osobních údajů. Není-li zákonem stanoveno jinak, správcem osobních údajů je v tomto případě vivo.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím určitého identifikátoru, jímž může být například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; Vy (uživatel nebo návštěvník Služeb) jste Subjektem údajů.

Mezinárodní přenos znamená přenos osobních údajů z oblasti, ve které jsou osobní údaje získány, do oblasti ležící v zahraničním státu, orgánu veřejné moci zahraničního státu, zahraničnímu jednotlivci nebo zahraničnímu právnímu subjektu.

2. Právní východiska pro zpracování osobních údajů
vivo bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze za podmínky, že k tomu existuje nějaký právní důvod. Mezi tyto důvody patří následující:

(a)Souhlas: Poskytli jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

(b) Právní povinnosti: Zpracování vašich osobních údajů je požadováno nebo povoleno příslušnými zákony, nebo souvisí s podezřením na nezákonné aktivity, s vážným porušováním povinností, soudním řízením nebo prosazováním práva.

(c) Oprávněné zájmy:Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné z hlediska našich oprávněných zájmů. Máme důvod věřit, že zpracování vašich osobních údajů z naší strany lze považovat za náš oprávněný zájem, který je v souladu s vašimi racionálními očekáváními v nejrůznějších situacích, jako např.:

·Abychom lépe porozuměli svým zákazníkům a poskytli jim lepší a cílenější služby;

·Pro zajištění bezproblémového chodu našich Služeb;

·Pro zajištění bezpečnosti našich systémů a zamezení neautorizovanému přístupu nebo kybernetickým útokům;

·Pro anonymizaci osobních údajů (například za účelem výzkumu a statistické analýzy); a

·Pro vytváření obchodní hodnoty a zisku našich akcionářů, avšak pouze tehdy, když to není na úkor vás samotných.

(d) Další okolnosti stanovené místními platnými zákony.

3. Námi získané informace
(a) Informace týkající se registrace a účtu:Naše Služby můžete využívat i v případě, že nám neodhalíte svoji totožnost ani neposkytnete žádné osobní údaje. Rozhodnete-li se u nás zaregistrovat účet (účet vivo nebo jiný účet dostupný prostřednictvím vivo), požadujeme od vás, abyste si vytvořili uživatelské jméno a heslo. V průběhu registrace vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů, které pro nás nejsou anonymizovány. Během registrace účtu nebo při jiném využívání našich Služeb můžete zadávat různé osobní údaje, jako např. jméno, věk, pohlaví, e-mailovou adresu, telefonní číslo či další relevantní informace. Pro účely ověřování, nebo pokud to vyžadují či povolují příslušné záklony, vás můžeme požádat o poskytnutí identifikačních informací. Pokud si prostřednictvím svého účtu chcete zakoupit produkty či služby, budeme vyžadovat informace týkající se platby. Potřebujete-li aktivovat nebo prodloužit záruční období či využívat jiné služby s přidanou hodnotou, můžete k tomu použít funkci Elektronický záruční list; v takovém případě vás můžeme požádat o uvedení jména a kontaktních informací.

(b) Informace nutné k zodpovězení vašich požadavků:Můžete nám poskytnout své osobní údaje, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy a požadavky (týkající se registrace vašeho účtu apod.).

(c) Informace pro zákaznický servis:Informace o vás můžeme shromažďovat v případech, kdy vám poskytujeme zákaznický servis v souvislosti s námi poskytovanými produkty a službami. Shromažďované informace mohou zahrnovat např. osobní identifikační informace a kontaktní údaje.

(d) Informace z ostatních zdrojů:Námi shromažďované informace můžeme kombinovat s dalšími externími informacemi (například s demografickými údaji, s údaji z navigačních systémů a s doplňujícími kontaktními údaji), které jsme získali zákonným způsobem z různých zdrojů, jako jsou např. veřejně dostupné informace a sociální média. vivo bude vaše osobní údaje tímto způsobem zpracovávat pouze tehdy, existuje-li k tomu právní důvod.

(e) Informace o mobilních přístrojích a datech zařízení:V případě, že naše Služby využíváte prostřednictvím mobilního zařízení, od vás můžeme shromažďovat další informace, například: kód země nebo oblasti vašeho zařízení, kód IMEI (International Mobile Equipment Identity), ID eMMC (vestavěná multimediální karta), identifikátor GAID (Google Advertising ID), ID UFS (univerzální flash paměť), informace o SIM kartě a IMSI (unikátní mezinárodní identifikační číslo), nebo jiný jedinečný identifikátor zařízení, modul zařízení, verze nebo jiné informace o operačním systému vašeho zařízení, informace o CPU, stav úložiště, konfigurace a parametry obrazovky, IP adresa, MAC adresa, operátor mobilních služeb, poštovní kód, jazyk a další nastavení, poloha nebo GPS / geografická poloha, informace o aplikacích a další informace, které se mohou vztahovat k používanému mobilnímu zařízení.

(f) Informace z protokolu:Do protokolu můžeme zaznamenávat informace o vašem zařízení, pomocí kterých zjišťujeme počet návštěvníků Služeb a to, kdy/jak tyto Služby používáte („informace o používání“), např. čas a dobu používání Služeb na vaší straně. Zpracováváme pouze ty výše uvedené informace z protokolu, které jsou nezbytné k řešení problémů v rámci poprodejních služeb. V takovém případě si předem vyžádáme váš souhlas.

(g) Další informace:Používáte-li některé ze Služeb, které by mohly vyžadovat speciální použití vašich informací, upřesníme tyto informace v samostatných podmínkách, smlouvách nebo zásadách ochrany osobních údajů, na jejichž základě budeme tyto informace shromažďovat, zpracovávat, používat nebo přenášet. V případě potřeby si vyžádáme také váš souhlas.

Nebudeme vás žádat o citlivé osobní údaje, např. o osobní údaj o vaší rase či etnickém původu, politických názorech, náboženství nebo filosofických postojích, trestních záznamech, členství v odborových nebo profesních organizacích, o genetických informacích, ani o biometrická data vedoucí k identifikaci konkrétní fyzické osoby, nebo např. údaje týkající se zdraví a údaje týkající se sexuálního života či orientace fyzické osoby. Citlivé osobní údaje však můžete sdílet dobrovolně během používání našich služeb (pokud je například napíšete do SMS zprávy, kterou odesíláte). Budeme-li potřebovat shromažďovat nebo zpracovávat citlivé osobní údaje (jako např. rysy obličeje, otisky prstů, záznam hlasu, srdeční tep, počet ušlých kroků atd.) za jiných okolností, učiníme tak s vaším souhlasem nebo způsobem požadovaným či povoleným ze zákona.

4. Účely zpracování osobních údajů
vivo může vaše osobní údaje zpracovávat k následujícím účelům:

(a) Provozování našich Služeb:Shromažďované osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom mohli (i) poskytovat, udržovat, zlepšovat, chránit a vyvíjet všechny naše služby, produkty, obsah a reklamu; (ii) upozorňovat vás na aktualizace našeho softwaru, aktualizace zásad nebo další informace, o nichž se domníváme, že by vám mohly být užitečné; (iii) provést analýzu používání našich služeb a produktů pro optimalizaci zdrojů a zajištění jejich řízení; (iv) komunikovat s vámi ohledně vašeho zařízení, služeb nebo pro zodpovězení veškerých vašich dotazů a požadavků; (v) spravovat propagační aktivity, jako např. losování o ceny, soutěže či podobné aktivity; (vi) poskytovat poprodejní služby a zákaznickou podporu.

(b) Analýza a agregované údaje o používání:Agregované informace o používání služeb našimi uživateli a informace o používání nám slouží k tomu, abychom mohli analyzovat Služby a vytvářet agregované výpisy např. za účelem poskytování lepších produktů a služeb našim zákazníkům.

(c) Zjišťování, jakým způsobem naše produkty používáte:Informace můžeme použít k porozumění toho, jak používáte naše Služby.

(d) Marketing:Marketingové, reklamní nebo propagační materiály vám budeme zasílat výhradně v případě, že jste předem výslovně udělili svůj souhlas (opt-in) se zasíláním takových informací. Zajistíme, aby veškerá elektronická komunikace marketingového charakteru obsahovala odkaz umožňující odběr těchto materiálů zrušit.

(e) Prodejní a zákaznický servis:Informace (včetně vašich osobních údajů) můžeme využívat pro účely objednávání, expedice, vracení/výměny zboží, vracení peněz, hodnocení a fakturace v souvislosti s produkty a službami.

(f) Správa účtu:Informace (včetně vašich osobních údajů) můžeme použít k registraci nebo k ukončení vašeho účtu, k uchovávání a aktualizaci našich záznamů a k podobným činnostem souvisejícím s našimi Službami.

5. Způsoby zpracování osobních údajů
S vašimi osobními údaji budeme provádět následující operace: shromažďování, vytváření záznamů, systematizace, kompletace, ukládání, úpravy (aktualizace, změny), vyhledání, používání, přenos (poskytnutí, zpřístupnění), anonymizace, blokování a mazání (zničení). Za obvyklých podmínek nebudeme v rámci našeho zpracování osobních údajů využívat automatických prostředků, jako například profilování. Pokud bychom takovéto automatizované zpracování za určitých okolností potřebovali provést, učiníme tak pouze s vaším výslovným souhlasem.

Jsme povinni zajistit, aby takovéto zpracování splňovalo odpovídající nároky na ochranu, jako např. přiměřené kroky k zajištění přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevance osobních údajů, stejně tak jako zajistit vaše práva na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu.

6. Uchovávání
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro naplnění účelu, za kterým byly získány dle těchto Zásad ochrany soukromí nebo zásad ochrany soukromí příslušné služby, nebo v souladu s platnými zákony. Pro nastavení doby uchování vašich osobních údajů vycházíme z následujících kritérií:

(a) Doba, po kterou vaše osobní údaje používáme za účelem poskytnutí služby;

(b) Váš požadavek nebo smluvní povinnosti vůči vám;

(c) Povinnosti vyplývající z platných zákonů či předpisů.

Jakmile již není nadále nutné uchovávat vaše osobní údaje, nebo pokud požádáte o jejich smazání, vymažeme příslušné osobní údaje o vás z našich systémů v nejkratším možném termínu, který připouští platné zákony. I nadále však můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, máme-li k tomu jiné právní důvody (např. pro archivaci ve veřejném zájmu, nebo pro účely vědeckého či historického výzkumu), nebo pokud jsme povinni uchovat nutné záznamy pro zákonem stanovené účely, pro finanční účely, řešení stížností nebo za účelem jiné oznamovací povinnosti.

7. Jak vivo sdílí vaše osobní údaje
Osobní údaje mohou být sdíleny s:

(a) Partnerskými subjekty vivo. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s pobočkami a s podřízenými společnostmi spjatými společným vlastnictvím nebo systémem řízení v rámci skupiny vivo pro zajištění regulérních obchodních aktivit, nebo na stejném základu, jaký uvádí tyto Zásady ochrany soukromí.

(b) Autorizovanými partnery. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit autorizovaným partnerům vivo, jako např: distributorům a obchodním partnerům, reklamním společnostem, výzkumným společnostem, třetím stranám v roli poskytovatelů datových služeb (tj. zpracovatelům našich dat), zasílacím společnostem, dodavatelům logistických služeb, poskytovatelům online služeb, zastupujícím agenturám, platformám elektronického obchodování, službám aplikací třetích stran, odborným poradcům (například právním zástupcům, účetním a auditorům), pojišťovacím společnostem a vyšetřovatelům. Podrobnosti o evidovaných informacích a výměnách dat se souvisejícími třetími stranami uvedeme formou seznamu v Podmínkách ochrany osobních údajů příslušné služby. Po autorizovaných partnerech požadujeme dodržování těchto Zásad ochrany soukromí a přijetí nezbytných a přiměřených opatření na ochranu vašich informací. vivo žádné autorizované třetí straně nikdy nepovoluje používat vaše osobní údaje k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v tomto dokumentu Zásady ochrany soukromí.

(c) Povinnosti vyplývající ze zákona. Vaše osobní údaje máme povinnost zpřístupnit místně příslušným soudním nebo státním orgánům, agenturám nebo jiným oprávněným subjektům v souladu s příslušnými zákony.

(d) Novými vlastníky – v případě změny vlastnické kontroly.V případě reálného nebo plánovaného sloučení (fúze), restrukturalizace nebo úpadku může vivo poskytnout vaše osobní údaje také příslušným třetím stranám.

V případě sdílení vašich osobní údajů s partnerskými subjekty vivo, autorizovanými partnery nebo novými vlastníky požadujeme, aby tyto subjekty zajistily bezpečné uchování námi poskytnutých osobních údajů, a všechny tyto subjekty smluvně zavážeme k tomu, aby zachovaly důvěrný ráz těchto osobních údajů.

8. Vaše práva
Respektujeme vaše právo na kontrolu nad vašimi údaji. V souvislosti s osobními údaji máte dle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů také další práva. Pro uplatnění vašich práv uvedených v následující sekci nám můžete zaslat žádost na https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support, nebo nás kontaktovat podle pokynů uvedených v sekci Kontaktujte nás v těchto Zásadách ochrany soukromí. Váš požadavek zpracujeme bezodkladně a v přiměřeném termínu. Na základě vaší žádosti vám potvrdíme, zda o vás vedeme a zpracováváme informace získané od vás. Za určitých okolností nebudeme moci vaší žádosti vyhovět, například pokud to odporuje našim zákonným povinnostem, narušuje platnost zákonných opatření, pokud nejsme schopni ověřit vaši totožnost, nebo pokud to pro nás představuje nepřiměřené náklady či úsilí. Ve všech případech však na vaši žádost budeme reagovat s přiměřenou časovou prodlevou a poskytneme vám vysvětlení. Za věrohodnost / pravdivost vámi poskytovaných informací však neneseme jakoukoli odpovědnost. Upozorňujeme, že můžeme uchovávat záznam o naší komunikaci za účelem snazšího řešení veškerých problémů, na které upozorníte.

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

A. Právo vznést námitku

·Toto právo vám umožňuje vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na naší straně, činíme-li tak z jednoho z níže uvedených důvodů:

·probíhá-li takové zpracování na základě našeho oprávněného zájmu;

·abychom mohli plnit úlohy ve veřejném zájmu, nebo vyhovět požadavku oficiálního úřadu;

·k zasílání materiálů přímého marketingu; nebo

·k vědeckému nebo historickému výzkumu, případně ke statistickým účelům.

B. Právo odvolat souhlas

Pokud jsme obdrželi váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro vybrané aktivity (např. k marketingovým účelům), můžete takový souhlas kdykoli odvolat a my k danému účelu vaše osobní údaje přestaneme používat – s výjimkou případů, kdy se domníváme, že k dalšímu zpracování vašich osobních údajů k danému účelu existuje jiný ospravedlnitelný právní základ; v takovém případě vás budeme informovat vč. uvedení případného právního základu.

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů máte právo odvolat kdykoli, a to s účinností do budoucna. V takových případech prosím odešlete svůj požadavek k odvolání souhlasu na https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support. Vaše osobní údaje budou smazány v přiměřené časové lhůtě po obdržení vašeho požadavku na odvolání souhlasu. Za určitých okolností však můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i nadále na jiném právním základě, nebo v případě, že je to naše povinnost.

C. Právo subjektu údajů na přístup

Můžete nás kdykoli požádat o kopii informací, které o vás uchováváme, a stejně tak nás požádat, abychom takové informace upravili, aktualizovali nebo smazali. Dále máte právo na přístup k následujícím informacím:

· účely zpracování vašich osobních údajů;

· kategorie předmětných osobních údajů;

· příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;

· předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, resp. kritéria, na jejichž základě se taková doba stanoví;

· existence práva požádat nás o opravu nebo vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, nebo vznést námitku proti takovému zpracování;

· právo podat stížnost u dozorového úřadu;

·veškeré dostupné informace o zdrojích v případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od vás;

· existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování;

·přiměřená bezpečnostní opatření v souvislosti s přenosem v případě, že jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo do mezinárodní organizace.

Za zpřístupnění informací, které o vás uchováváme, vám nebudeme účtovat žádné poplatky (s výjimkou situací, kdy je to ze zákona povoleno). Vyžádáte-li si od nás další kopie takovýchto informací, můžeme vám za to účtovat přiměřený administrativní poplatek.

D. Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje „vymazali“. Toto právo zpravidla můžete uplatnit v následujících případech:

· Již není nutné, abychom vaše osobní údaje zpracovávali;

· Odvolali jste svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany a již neexistuje jiný právoplatný důvod k tomu, abychom v takovém zpracování pokračovali;

· Osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem;

· Vaše osobní údaje je nezbytné vymazat proto, abychom naplnili závazky stanovené zákonem; nebo

· Nesouhlasíte se zpracováním a my nejsme schopni prokázat důležitější právní důvod k tomu, abychom ve zpracování pokračovali.

Váš požadavek na výmaz můžeme odmítnout pouze za určitých omezených okolností; v takových případech vám vždy sdělíme důvody, proč výmaz nemůžeme provést. V rámci plnění platného požadavku na výmaz osobních údajů přijmeme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom příslušné osobní údaje vymazali.

E. Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili, například máte-li námitky týkající se přesnosti osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo nesouhlasíte-li se zpracováním vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli se třetími stranami, o tomto omezení zpracování je uvědomíme, s výjimkou případů, kdy to provést nelze nebo by to bylo neúměrně obtížné. V případě, že bychom omezení zpracování vašich osobních údajů plánovali zrušit, vás samozřejmě budeme informovat předem.

F. Právo na opravu

Máte právo požádat nás, abychom opravili veškeré nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které o vás uchováváme. Pokud jsme takové osobní údaje sdíleli se třetími stranami, o této opravě je uvědomíme, s výjimkou případů, kdy to provést nelze, nebo by to bylo neúměrně obtížné. Můžete si rovněž vyžádat informace o třetích stranách, kterým jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje zpřístupnili. Pokud bychom se z rozumných důvodů domnívali, že váš požadavek splnit nemůžeme, důvody takového rozhodnutí vám vysvětlíme.

G. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenos svých osobních údajů k jinému poskytovateli služeb, a to za těchto podmínek: 1) osobní údaje se zpracovávají automatizovanými prostředky; 2) osobní údaje nám byly poskytnuty subjekty údajů; a 3) zpracování je založeno na uděleném souhlasu, údaje se zpracovávají za účelem smluvního plnění nebo pro učinění kroků předcházejících uzavření nové smlouvy. To ve svém důsledku znamená, že můžete přenášet podrobnosti, které o vás uchováváme, jiné třetí straně. Za účelem přenosu vám tyto osobní údaje poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Alternativně můžeme osobní údaje přenést přímo vám.

H. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu.

Upozorňujeme na skutečnost, že získáváme a uchováváme informace o uplatňování vašich práv, např. o vašem souhlasu (resp. odvolání souhlasu) s konkrétními zde uvedenými podmínkami ochrany osobních údajů, stejně tak jako o vašem požadavku na výmaz dat, která jsme od vás shromáždili na základě tohoto dokumentu Zásady ochrany soukromí.

9. Soubory cookie
Informace o tom, jak používáme některé technologie ke zlepšování online rozhraní a přizpůsobování našich služeb na míru uživatelům, naleznete v samostatném dokumentu o zásadách používání souborů cookie.

10. Odkazy na třetí strany
Naše Služby mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, produkty a služby třetích stran, resp. používat nebo nabízet produkty či služby třetích stran. Shromažďování informací třetími stranami se řídí příslušnými zásadami třetích stran. Doporučujeme, abyste pravidlům ochrany soukromí takových třetích stran věnovali pozornost. Za pravidla ochrany soukromí nebo obsah stránek takových třetích stran neneseme odpovědnost.

11. Bezpečnost
vivo zajistila bezpečnostní opatření, odpovídající současným obchodním standardům, pro ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo zničením, včetně, ale nejen, administrativních, technických a fyzických opatření. Upozorňujeme však, že i přes zavedení těchto opatření neexistuje žádný způsob, který by zaručil stoprocentní bezpečnost a zabezpečení vašich informací. Máte-li důvod domnívat se, že došlo k vyzrazení vašich přihlašovacích údajů, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Když používáte některé z produktů, služeb či aplikací vivo, vámi sdílené osobní údaje jsou přístupné ostatním uživatelům a v některých případech i vyhledávacím webům a veřejnosti, a tyto osobní údaje tudíž mohou číst, shromažďovat, používat a uchovávat i další strany. Odpovědnost za osobní údaje, které jste se rozhodli v takovýchto případech sdílet nebo odeslat, nesete sami. Zodpovídáte za to, že poskytované osobních údaje jsou přesné.

Příklady námi používaných opatření k zabezpečení dat uvádíme níže:

(a) Zajištění zabezpečení prostor, kde se nacházejí informační systémy sloužící ke zpracování osobních údajů. Cílem takového zabezpečení je zabránit nekontrolovanému přístupu do takových prostor osobami, které nejsou oprávněny do nich vstupovat.

(b) Používání technických prostředků na ochranu informací, jako např. technologie šifrování a anonymizace.

(c) Schvalování seznamu osob, které jsou oprávněny přistupovat k informačním systémům, na nichž se osobní údaje zpracovávají.

(d) Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

(e) Identifikace hrozeb zabezpečení osobních údajů v rámci jejich zpracování v našich informačních systémech.

(f) Vyhodnocování efektivity opatření přijatých k zabezpečení osobních údajů.

(g) Odhalování případů neoprávněného přístupu k osobním údajům a zavedení příslušných opatření pro zmírňování dopadů takového neoprávněného přístupu.

(h) Zavedení veškerých dostupných opatření na obnovu osobních údajů, které byly upraveny nebo zničeny v důsledku neoprávněného přístupu.

(i) Kontrolní opatření pro zajištění zabezpečení osobních údajů a úrovně ochrany informačních systémů ke zpracování osobních údajů.

(j) Zavádění pravidel pro přístup k osobním údajům zpracovávaným v našich informačních systémech a zaznamenávání veškerých aktivit zpracování prováděných s osobními údaji uloženými na našich informačních systémech.

Upozorňujeme vás, že osobní údaje uchováváme v elektronické a tištěné formě, a to jak v našich vlastních prostorách, tak za asistence našich poskytovatelů služeb.

12. Ochrana soukromí nezletilých
Tyto Služby nejsou určeny osobám nezletilým dle znění příslušných zákonů. Prostřednictvím našich Služeb žádné osobní údaje nezletilých osob vědomě neshromažďujeme. Informace o nezletilých budeme používat nebo zpřístupňovat pouze v případě, že (a) je to zákonem povoleno; (b) k tomu udělil souhlas rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilé osoby; nebo (c) existují jiné právní důvody dle příslušných zákonů na ochranu dat. Pokud bychom nedopatřením shromažďovali osobní údaje dítěte bez předchozího ověřeného souhlasu rodičů dítěte, vynaložíme snahu potřebnou k tomu, abychom takové údaje co nejdříve vymazali. Máte-li důvod domnívat se, že nám určitá nezletilá osoba poskytla své osobní údaje bez souhlasu rodiče/zákonného zástupce, Kontaktujte nás prosím.

13. Úložiště a mezinárodní přenos
Pro zajištění stejné úrovně ochrany údajů jako v zemi/oblasti uživatele a v reakci na žádosti uživatelů se oblast, ve které jsou data ukládána, liší podle různých zemí/oblastí. Osobní údaje uživatelů v Evropském hospodářském prostoru, Turecku, Kolumbii, Peru, Austrálii, Andoře, Albánii, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Monaku, Černé Hoře, Srbsku, Chorvatsku, Spojeném království a Švýcarsku budou uchovávány na našem serveru umístěném v Německu; osobní údaje uživatelů v Rusku, Indii a Kazachstánu budou uchovávány na našich serverech umístěných ve vaší zemi; osobní údaje uživatelů z ostatních zemí/oblastí budou uchovávány na našem serveru umístěném v Singapuru.

Naším cílem je zajistit, aby vaše osobní údaje byly ukládány a přenášeny pouze bezpečným způsobem. V případech, kdy vaše osobní údaje přenášíme mimo vaši zemi a kdy předmětná země nebo oblast neprosazuje náležité standardy ochrany údajů, přijmeme veškeré přiměřené kroky k tomu, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s tímto dokumentem Zásady ochrany soukromí. Může se jednat např. o následující:

· Prostřednictvím dohody o přenosu dat se třetí stranou, obsahující standardní smluvní ustanovení k zajištění vašich osobních údajů třetí stranou; nebo

·Je-li to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo pro splnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, resp. smlouvy mezi námi a třetí stranou, a přenos se uskutečňuje ve vašem zájmu za účelem plnění dané smlouvy (například potřebujeme-li přenést vaše údaje poskytovateli výhod se sídlem mimo vaši zemi); nebo

· Pokud jste k takovému přenosu dat udělili souhlas.

Ještě před přenosem vašich údajů do země či oblasti, kde není zajištěna stejná úroveň ochrany jako ve vaší zemi, vás předem požádáme o samostatný souhlas.

14. Oznámení ohledně aktualizací
Tento dokument Zásady ochrany soukromí můžeme čas od času aktualizovat. V případě jakýchkoli významnějších změn těchto Zásad ochrany soukromí vás na ně upozorníme prostřednictvím e-mailu nebo jiným dostupným způsobem. Aktuální verzi dokumentu Zásady ochrany soukromí naleznete zde: https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-policy.

15. Kontaktujte nás
S jakýmikoli nejasnostmi ohledně soukromí nebo používání osobních údajů, které jsme dostatečně neobjasnili, kontaktujte prosím (bezplatně) našeho poskytovatele pro řešení sporů se sídlem v USA na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Máte-li jakékoli dotazy ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, na které jste v tomto dokumentu Zásady ochrany soukromí nenalezli odpověď, kontaktujte prosím přímo nás nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů nejjednodušším způsobem: https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support. Také nás můžete kontaktovat na:

(a) vivo Mobile Communication Co., Ltd.

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, Čína.

privacy@vivo.com

(b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

dpo@vivo.com

(c) Občané sídlící v Evropském hospodářském prostoru mohou také kontaktovat našeho pověřeného zástupce pro ochranu osobních údajů:

vivo Tech GmbH

Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Německo