vivo

ទំព័រដើម

>

គោលការណ៍​ឯកជនភាព​

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ vivo

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022

សូមស្វាគមន៍! ក្រុមហ៊ុន vivo គោរពឯកជនភាពរបស់អ្នក​ជាទីខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត និងឲ្យតម្លៃលើទំនុកចិត្តរបស់អ្នក។ គោលការណ៍ឯកជន​ភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន vivo ពន្យល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ រក្សាទុក ចែក​រំ​លែក ផ្ទេរ ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយយោងតាម​ច្បាប់​ការ​ពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាធរមាន ក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការកំណត់​នូវអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកនៅពេលអ្នកប្រើឧបករណ៍របស់យើង និងឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កម្មវិធី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ គេហ​ទំព័រ និងផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀត។

សម្រាប់ផលិតផល សេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេស​ដែលតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់​ទិន្ន​ន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុន vivo នឹងផ្តល់លក្ខខណ្ឌឯកជនភាព​ជាក់​លាក់មុនពេលប្រមូលទិន្នន័យ។ អ្នកនឹងមានឱកាសមើលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធមុននឹងប្រើលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះ ឬពិនិត្យមើលព័ត៌មានបែបនេះនៅពេលណាមួយក៏បាន។

សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ និង​ ទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។

 

1. លក្ខខណ្ឌ និងនិយមន័យ

អ្នកគ្រប់គ្រង សំដៅលើរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ឬអង្គ​ភាព​ផ្សេងទៀត ដែលតែម្នាក់ឯង ឬរួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ កំណត់គោល​បំណ​ង និងមធ្យោបាយនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន សំដៅលើព័ត៌មានទាំងឡាយដែលទាក់​ទង​នឹងរូបវ័ន្តបុគ្គលដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ ("កម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ")។ ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ​អ្នកដោយ​ផ្ទាល់ ឬអង្គសម្គាល់ឧបករណ៍ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយប្រយោល។ អ្នក (អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង) គឺជាកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ​សម្រាប់​គោល​បំណងនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

 

2. មូលដ្ឋានច្បាប់​សម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន vivo នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់​អ្នក​ក្នុង​ករណីមាន​មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ចំពោះការ​ដំណើរការ​បែប​នេះប៉ុណ្ណោះ។ អាស្រ័យលើកាលៈទេសៈ មូលហេតុទាំងនោះរួមមានដូចខាងក្រោម៖

  - (a) ការយល់ព្រម៖ អ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  - (b) កិច្ចសន្យា៖ ការដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគីនៃកិច្ចសន្យា ឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុន​ពេលចុះ​កិច្ច​សន្យា​។

  - (c) កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់៖ ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។

  - (d) ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់៖ ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង ដោយគិតពីផលប្រយោជន៍ សិទ្ធិ ឬការរំពឹងទុកសមស្របរបស់អ្នក។

  - (e) កាលៈទេសៈផ្សេងទៀតដែលកំណត់ចែងក្នុងច្បាប់​ជា​ធរមាន។

 

3. ប្រភេទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល

ក្រុមហ៊ុន vivo នឹងប្រមូលតែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់ ដែលអាចរួម​មាន​ប្រភេទដូចខាងក្រោម អាស្រ័យលើផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកជ្រើស​រើស​ប្រើប្រាស់។ អ្នកក៏អាចមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការកំណត់នៃសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

(a) ព័ត៌មានការចុះឈ្មោះ និងគណនី

គណនីដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុន vivo ឬគណនីផ្សេង​ទៀត​ដែលអាចប្រើបាននៅក្នុងសេវាកម្ម vivo និងព័ត៌មានលម្អិត​ពាក់​ព័ន្ធ រួមមាន ID គណនី អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ និងព័ត៌មាន​ពាក់​ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

(b) ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ

ដូចជាឈ្មោះ អាយុ និងភេទ។

(c) ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

រួមមានលេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល អាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម ឬព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត។

(d) ព័ត៌មានឧបករណ៍

យើងអាចនឹងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ពីអ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត ឧទាហរណ៍ លេខ​កូដ​ប្រទេស/តំបន់នៃឧបករណ៍របស់អ្នក ម៉ូដែលឧបករណ៍ កំណែសូហ្វវែរ ទីតាំងឧបករណ៍, IMEI (អត្តសញ្ញាណឧប​ករ​ណ៍​ចល័ត​អន្តរ​ជាតិ), eMMC ID (កាតពហុមេឌៀដែលបានបង្កប់), UFS ID (ឧបករណ៍ផ្ទុកសាកល), SIM និង IMSI (អត្តសញ្ញាណអ្នក​ជាវ​ឧប​ករណ៍​ចល័ត​អន្តរជាតិ), GAID (ID ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google), GUID (អង្គសម្គាល់ភាពមានតែមួយគត់ជាសាកលរបស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ) លេខសៀរៀល ឬអង្គសម្គាល់ភាពមានតែមួយគត់​ផ្សេងទៀតរបស់​ឧបក​រណ៍/ម៉ូឌុល ព័ត៌មាន CPU ព័ត៌មានហាតវែរដូចជា ការកំណត់រចនា​សម្ព័ន្ធ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃអេក្រង់ ក្រុមហ៊ុនសេវាទូរសព្ទចល័ត ព័ត៌មាន​ការ​ប្ដូរ​តាម​បំណង ភាសា និងការកំណត់ផ្សេងទៀត ព័ត៌មានកម្មវិធី និងព័ត៌​មានចាំ​បាច់ផ្សេងទៀតដែលអាចទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើ។

(e) ព័ត៌មានបណ្ដាញ

ដូចជាអាសយដ្ឋាន IP ប្រភេទបណ្ដាញ និងស្ថានភាពនៃការតភ្ជាប់​បណ្ដាញ​។

(f) ព័ត៌មានកំណត់ហេតុ

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងដោយអ្នក ដូច​ជាពេលវេលា និងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក កំណត់ត្រា​នៃ​ការអនុញ្ញាត អន្តរកម្មជាមួយផលិតផល កំណត់ត្រាគាំង និងទិន្នន័យ​វិនិច្ឆ័យ។

(g) ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងដំណើរការប្រតិបត្តិការនៃការបញ្ជាទិញ ការដឹកជញ្ជូន ការសងវិញ/ផ្លាស់ប្តូរ ការបង្វិលសងប្រាក់វិញ ការពិនិត្យមើល និងការចេញ​វិក្កយបត្រនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម។

(h) ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត

ព័ត៌មានដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ជូនយើងសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន vivo អន្តរកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន vivo ឬកែលម្អឯកសារ​ផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាមាតិកាដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើងនៅ​លើ​បណ្តាញសង្គមរបស់យើង។

 

4. គោលបំណងនៃការដំណើរការរបស់យើងលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

vivo អាចនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បី​បំពេ​ញ​គោល​បំណង​ដូចខាងក្រោម៖

(a) ផ្ដល់សេវាកម្មទាក់ទងនឹងសូហ្វវែរដែលអ្នកត្រូវការ

យើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដើម្បី (i) ផ្តល់ ថែទាំ កែ​លម្អ ការពារ និងអភិវឌ្ឍសេវាកម្ម ផលិតផល មាតិការបស់យើងទាំងអស់ (ii) ផ្ញើសារជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសូហ្វវែររបស់យើង បច្ចុប្បន្ន​ភាពនៃគោលការណ៍ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងជឿថា អាចមានសារៈ​សំខាន់សម្រាប់អ្នក (iii) ដោះស្រាយកំហុសឧបករណ៍ ឬកម្មវិធី កំណត់​បញ្ហា​ខុសប្រក្រតី និងវិនិច្ឆ័យ និងជួសជុល (iv) កំណត់ភាពត្រូវគ្នានៃឧបករណ៍ និងសូហ្វវែរ និងផ្តល់ជូនផលិតផល ឬសេវាកម្មតាមតម្រូវការ។

(b) ដើម្បីអនុវត្តសវនកម្មផ្ទៃក្នុងចាំបាច់ ការវិភាគទិន្នន័យ និងការ​វាយ​តម្លៃ​សេវាកម្ម

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននៃការប្រើប្រាស់សរុបរបស់អ្នកប្រើដើម្បីវិភាគដំណើរការសេវាកម្ម ចងក្រងរបាយការណ៍ ឬធ្វើការវាយតម្លៃ ដូចជាការវាយតម្លៃ​ការពេញចិត្តចំពោះសេវាកម្ម ស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងស្ថិតិនៃ​ការ​​លក់ផលិតផល ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវផលិតផល និងសេ​វា​កម្ម​ល្អ​ប្រសើរជាងមុន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃធនធានរបស់យើង និង​ការ​គ្រប់គ្រងធនធានរបស់ខ្លួន។

(c) ដើម្បីធ្វើការលក់ និងសេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជន

យើងអាចនឹងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី (i) ដំណើរការប្រតិបត្តិ​ការ​របស់អ្នក (ii) គ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិនដូចជា ការចាប់​ឆ្នោត​ផ្សងសំណាង កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ឬព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នាផ្សេង​ទៀ​ត ឬ (iii) ផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជន ដូចជាការជួសជុល ការធ្វើ​អន្តរកម្ម​ជាមួយអ្នកតាមរយៈផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន ការជជែកលើបណ្ដាញ ឬអ៊ី​មែល ឬតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អ្នក។

(d) សុវត្ថិភាពនៃអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធសេវាកម្មរបស់យើង ការពារការចូលប្រើ​ដោ​យ​គ្មានការអនុញ្ញាត ឬការវាយប្រហារតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ពង្រឹងការ​ការ​ពារការបាត់បង់របស់យើង និងកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ កំណ​ត់​ហានិភ័យចំពោះគណនីសេវាកម្មរបស់អ្នក និងរក្សាគណនី​របស់អ្នកឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព។

(e) សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានធ្វើទីផ្សារ

នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសបើកសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងដែលមាន យើង​អាច​វិភាគទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដោយផ្អែក​លើ​ទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់អ្នក បង្កើតប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមដែលបាន​ដាក់​ស្លាកសម្គាល់ដើម្បីបង្ហាញមាតិកាដែលអាចគួរឱ្យចាប់​អារម្មណ៍របស់​អ្នក ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដូច្នេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបទពិសោធន៍​សេវា​កម្ម​នៃផលិតផល។ ដោយមានការយល់ព្រមជាក់លាក់ពីអ្នក យើងក៏អាចផ្ញើសារផ្សព្វផ្សាយ​ទី​ផ្សារឱ្យអ្នកផងដែរ (បើអ្នកមិនចង់ទទួលសារផ្សព្វផ្សាយនេះ អ្នកអាច​ឈប់​ជាវនៅពេលណាក៏បាន)។ យើងនឹងផ្ញើតែឯកសារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាក់លាក់ពីមុនប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទទួលសារផ្សព្វផ្សាយនេះ។ យើងនឹងធានាថា សារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់រួម​បញ្ចូល​វិធី​សាស្រ្តដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឈប់ជាវពីសារផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ។

(f) ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន ឬសំណើស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល ដូចជាការរក្សាព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ ឬរាយការណ៍។

5. តើយើងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយូរប៉ុនណា

យើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដរា​ប​ណាចាំបាច់ដើម្បី​បំពេញ​គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មាន រួមទាំងអ្វី​ដែល​បានចែងនៅក្នុង​គោល​ការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ​ឯក​ជនភាពរបស់យើង​សម្រាប់សេវាកម្ម​ជាក់​លាក់ ឬតាមច្បាប់ជាធរមានតម្រូវ។ យើងបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម ដើម្បីកំណត់រយៈពេលរក្សាទុក​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក៖

  - (a) រយៈពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នក​នូវ​សេវា​កម្ម

  - (b) ការស្នើសុំ ឬកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នក

  - (c) កាតព្វកិច្ចក្រោមច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិ។

នៅពេលដែលលែងចាំបាច់រក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតទៅទៀត ឬប្រសិនបើមានការស្នើសុំលុបចោល យើងនឹង​លុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ពាក់​ព័ន្ធដែលយើងមានអំពីអ្នកចេញពីប្រព័ន្ធរបស់យើង ក្នុងរយៈពេល​ខ្លី​បំផុត​ដែលអាច​អនុញ្ញាតបានក្រោមច្បាប់។ ទោះយ៉ាងណា យើងអាចបន្តដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់​អ្នកប្រសិន​បើយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ផ្សេងទៀត ឬប្រសិនបើគេតម្រូវឲ្យយើង​រក្សា​កំណត់ត្រាចាំបាច់សម្រាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុលោម​តាម​ច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ផ្សេងទៀត។

6. របៀបដែលយើងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានចែករំលែកនៅក្រោមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

(a) ដំណើរការប្រគល់សិទ្ធិ

ក្រុមហ៊ុន vivo នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង ឬ​ដោយប្រគល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់​ខ្លួន​ឱ្យ​ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំរបស់យើង។ យើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទិន្នន័យជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាថា ការអនុវត្តដំណើរការរបស់ពួកគេអនុលោម​តាម​គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ និងផ្តល់ការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក​តាម​ស្តង់ដារដែលមិនតិចជាងស្តង់ដាររបស់យើងឡើយ។

(b) ការផ្តល់សេវាកម្ម និងស្ថិតិ

ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់លក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់ដល់អ្នក ឬដើម្បី​បញ្ច​ប់​ការធ្វើស្ថិតិ និងការទូទាត់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម យើងអាចនឹង​ផ្តល់​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលស័ក្តិសម ឬអ្នក​ផ្សេងទៀតដែលអ្នកកំណត់ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក្រុម​ហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មលើបណ្ដាញ វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិចត្រូ​និក អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសជាភាគីទីបី ប្រតិបត្តិករសេវាទូរសព្ទចល័ត​។ល។ យើងនឹងរាយបញ្ជីព័ត៌មាន និងទិន្នន័យភាគីទីបីពាក់ព័ន្ធ​ដែលយើង​បានផ្តល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពជាក់លាក់នៃសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងតម្រូវឱ្យអ្នកទទួលទិន្នន័យគោរពតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យជាធរមាន និងចាត់វិធានការចាំបាច់ និងសមស្របដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក។

(c) ការអនុលោមតាមច្បាប់

គេអាចនឹងតម្រូវឲ្យយើងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈអាជ្ញាធរតុលាការមូលដ្ឋាន ឬអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល ទីភ្នាក់ងារ ឬដូចដែលបាន​កំណត់​តាមច្បាប់ជាធរមាន។

(d) ការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រង

ក្នុងករណីមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ឬការលក់​ជា​ក់ស្ដែង ឬនាពេលអនាគត ក្រុមហ៊ុន vivo អាចត្រូវផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់អ្នកទៅឲ្យភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ។

7. សិទ្ធិរបស់អ្នក

យើងគោរពឯកជនភាព និងសិទ្ធិរបស់អ្នក។ អ្នក​មានសិទ្ធិ​​ទាក់​ទង​​នឹង​ទិន្ន​ន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នកដោយ​យោង​ទៅតាម​ច្បាប់​ការពារ​ទិន្នន័យ​​ដែលចូលជាធរមាន​។​​ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោម អ្នក​អាច​ផ្ញើសំណើរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ផ្នែក គាំទ្រ​ឯកជន​ភាព របស់យើង ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបចំពោះសំណើ​របស់អ្នក​ដោយគ្មានការបង្អែរបង្អង់ឡើយ។ តាមការស្នើសុំ យើងនឹងបញ្ជាក់ថាតើយើងកាន់កាប់ ឬកំពុងដំណើរការ​ព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូលពីអ្នកដែរឬអត់។ ក្រោមកាលៈទេសៈខាងក្រោម យើងនឹងមិនអាចបំពេញសំណើ​របស់អ្នក​បាន​ទេ ដូចជាប្រសិនបើវារំខានដល់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង វាប៉ះ​ពាល់​ដល់កម្មវិធីប្រឆាំងការក្លែងបន្លំរបស់យើង យើងមិនអាចផ្ទៀង​ផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបានទេ វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ ឬសិទ្ធិ​របស់អ្នកដទៃ ឬវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយ ឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិន​សម​ស្រប។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់​អ្នកក្នុង​រយៈពេលសមស្រប ហើយនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការបកស្រាយមួយ។ សូមចំណាំថា យើងអាចរក្សាកំណត់ត្រានៃសារទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

អ្នកអាចអនុវត្តសិទ្ធិដូចខាងក្រោមដោយទាក់ទងមកយើង៖

(a) សិទ្ធិជំទាស់

    សិទ្ធិនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំទាស់មិនឲ្យយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលយើងធ្វើដូច្នោះដោយសារហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុ​ផលខាង​ក្រោ​ម ហើយយើងនឹងឈប់ដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់​គោលបំ​ណង​​បែបនេះ៖

  - ដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងការធ្វើដូច្នេះ

  - ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមួយក្នុងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬប្រើ​ប្រាស់សិទ្ធិអំណាចជាផ្លូវការ

  - ដើម្បីផ្ញើឯកសារទីផ្សារដោយផ្ទាល់ទៅអ្នក ឬ

  - ដើម្បីគោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្រាវជ្រាវ ឬស្ថិតិ។

(b) សិទ្ធិដកការយល់ព្រម

នៅពេលដែលយើងទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នកដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់សកម្មភាពជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ការធ្វើ​ទីផ្សារ) អ្នកអាចដកការយល់ព្រមនេះនៅពេលណាក៏បាន ហើយយើងនឹង​ឈប់​​ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងលុបទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់​អ្នក​ក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយ។ លុះត្រាតែយើងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ឲ្យបន្តដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្នុងករណីនោះ យើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកអំពីមូលដ្ឋាន​ផ្លូវច្បាប់​នេះ​។

(c) សិទ្ធិចូលមើល

អ្នកអាចស្នើសុំពីយើងនូវព័ត៌មានលម្អិតដែលយើងមានអំពីអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា និងអាចស្នើសុំឱ្យយើងកែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬលុបព័ត៌មាន​បែបនេះបានផងដែរ។

ប្រសិនបើយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នក យើងនឹងមិនគិតថ្លៃចំពោះអ្នកទេ លុះត្រា​​តែមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំច្បាប់ចម្លងបន្ថែមនៃព័ត៌មាននេះពីយើង យើងអាចគិតថ្លៃសេវារដ្ឋបាលពីអ្នក។

(d) សិទ្ធិលុបចោល

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យយើង "លុប" ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ក្នុងកាលៈ​ទេសៈ​​ជាក់លាក់។ ជាធម្មតា សិទ្ធិនេះមាននៅពេលដែល៖

  - វាលែងចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតទៅទៀត

  - អ្នកបានដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកមិនឲ្យយើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងបន្តបាន

  - ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការដោយខុសច្បាប់

  - វាចាំបាច់ក្នុងការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យយើងគោរពតាមកាតព្វ​កិច្ច​របស់យើងទៅតាមច្បាប់ ឬ

  - អ្នកជំទាស់លើការដំណើរការ ហើយយើងមិនអាចបង្ហាញមូលដ្ឋានច្បាប់​បដិសេធដើម្បីបន្តដំណើរការបាន។

យើងមានសិទ្ធិបដិសេធមិនអនុវត្តតាមសំណើសុំលុបរបស់អ្នក​នៅក្នុង​កាលៈទេសៈ​មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ហើយ​យើងនឹងប្រាប់អ្នក​ពីមូលហេតុរបស់​យើង​ជានិច្ច។ នៅពេល​អនុលោមតាម​សំណើដែលមានសុពលភាពដើម្បីលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន យើងនឹងធ្វើសកម្មភាពសមស្របទាំងអស់​ដើម្បីលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ដែលពាក់ព័ន្ធ។

(e) សិទ្ធិដាក់កម្រិតលើការដំណើរការ

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យយើង​ដាក់កម្រិតលើការដំណើរការរបស់​យើង​ទៅ​លើ​ទិន្ន​ន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុង​ស្ថានភាពមួយចំនួន ឧទាហរណ៍ បើ​សិន​ជា​អ្នក​ជំទាស់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងមានអំពីអ្នក ឬអ្នក​ជំទាស់​មិនឲ្យយើង​ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ដើម្បីផល​ប្រយោជន៍​ស្របច្បាប់របស់យើង។ បើសិនជាយើងបានចែករំលែក​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ជាមួយភាគីទីបី យើងនឹងជូនដំណឹង​ដល់ពួកគេ​អំពីការដំណើរការដែលមានកម្រិត លុះត្រា​តែវាមិនអាចធ្វើទៅបាន ឬវាពាក់ព័ន្ធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនសមមាត្រ។ ពិតណាស់ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នក មុននឹងដកការដាក់កម្រិតណាមួយ​ចេញ​ពី​ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

(f) សិទ្ធិកែតម្រូវ

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញណាមួយដែល​យើង​មាន​អំពី​អ្នកបាន។ បើសិនជាយើងបានចែករំលែក​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះជាមួយភាគីទីបី យើងនឹងជូនដំណឹង​ដល់ពួកគេ​អំពីការកែតម្រូវ លុះត្រា​តែវាមិនអាចធ្វើទៅបាន ឬវាពាក់ព័ន្ធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនសមមាត្រ។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតរបស់ភាគីទីបី ដែលយើងបាន​បញ្ចេញ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញទៅកាន់ផងដែរ។ ក្នុងករណីដែលយើងគិតថា វាសមហេតុផលសម្រាប់​យើង​មិនអនុលោមតាមសំណើរបស់អ្នក យើងនឹងពន្យល់​ពីមូល​ហេតុ​របស់យើងអំពីការសម្រេចចិត្តនេះ។

(g) សិទ្ធិផ្លាស់ទីទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំដើម្បីទទួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ងាយស្រួល ឬស្នើសុំដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យទាំងនោះរវាងអ្នកផ្តល់សេវា លុះត្រា 1) ទិន្ន​ន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ 2) ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ត្រូវបានផ្តល់ជូនយើងដោយកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ និង 3) មូលដ្ឋានសម្រាប់​ដំណើរ​ការគឺការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬថាទិន្នន័យកំពុងត្រូវបានដំណើរការ ដើម្បីបំពេញកាត្វកិច្ចកិច្ចសន្យា ឬជំហាននៃការរៀបចំកិច្ចសន្យា។ ជាធរមាន នេះមានន័យថា អ្នកអាចផ្ទេរព័ត៌មានលម្អិតដែលយើង​មានអំពីអ្នកទៅ​កាន់​ភាគីទីបីមួយទៀត។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នោះ យើងនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នក​នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីន​ដែលប្រើប្រាស់​ជាទូទៅ ដើម្បីឲ្យអ្នក​ផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននោះ។

(h) សិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹង

អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង។

សូមជម្រាបថា យើងនឹងទទួល និងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​រប​ស់អ្នក ឧទាហរណ៍ ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះ និងការដកការយល់​ព្រម​រប​ស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពជាក់លាក់ដែលជាកម្មវត្ថុនេះ និង​សំណើ​របស់អ្នកដើម្បីលុបទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលពីអ្នក។

8. ឃុកឃី

សូមមើល គោលការណ៍ឃុកឃី ដាច់ដោយឡែករបស់យើង​សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ឃុកឃី និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ស្រដៀ​ង​គ្នា ដើម្បីកែលម្អ​បទពិ​សោ​ធន៍លើបណ្តាញរបស់អ្នក និងកែ​ប្រែ​សេវាកម្មរបស់យើងតាម​តម្រូវការ​សម្រាប់អ្នក។

9. សេវាកម្មភាគីទីបី

សេវាកម្មរបស់យើងអាចនឹងមានតំណទៅកាន់គេហទំព័រ ផលិតផល និង​សេវា​កម្មរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀត ឬប្រើប្រាស់ ឬផ្តល់ជូនផលិតផល ឬមុខ​ងារពិសេសពីភាគីទីបី។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យស្វែងយល់​អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេមុនពេលប្រើលក្ខណៈពិសេសបែបនេះ។ អ្នកប្រើសេវាកម្មទាំងនេះរបស់ភាគីទីបីដោយទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។

នៅពេលអ្នកប្រើផលិតផល សេវាកម្ម ឬកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ vivo នោះ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកចែករំលែកប្រហែលជាអាចមើលឃើញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត ហើយក្នុងករណីខ្លះ ដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរក និងសា​ធារ​ណៈ​ជន ហើយអាចត្រូវបានអាន ប្រមូលយក ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុក​ដោយ​ភាគីដទៃទាំងនោះ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីចែក​រំលែក ឬដាក់បញ្ជូន។

10. សន្តិសុខ

ក្រុមហ៊ុន vivo បានអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខសមស្រប ដើម្បីការពារ​ទិន្ន​ន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ ការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅ និងការ​ចូលប្រើ ការកែប្រែ ការបញ្ចេញ ឬការបំផ្លាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត រួម​បញ្ចូ​លទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែ វិធានការរដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងរូប​វ័ន្ត​តែប៉ុណ្ណោះឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមកត់សម្គាល់ថា ទោះបីជាយើងបានអនុវត្ត វិធានការ​ទាំងនេះក្ដី ក៏វាមិនមានវិធានការសន្តិសុខ​ដែល​អាចធានានូវ សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខឥតខ្ចោះចំពោះ​ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃវិធានការសុវត្ថិភាពទិន្នន័យដែលយើងអនុវត្ត៖

  - (a) ការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ៖ ការបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ចូលប្រើទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើង ការពារ​ការ​ចូ​លប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយ​ទៅកាន់បរិវេណ​ដែល​ប្រព័ន្ធព័ត៌មានស្ថិតនៅ។

  - (b) ការវាយតម្លៃហានិភ័យ៖ ការកំណត់ការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាព​នៃ​ទិន្ន​ន័យផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលដំណើរការ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃ​វិធាន​ការ​​ដែល​បានចាត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

  - (c) ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់៖ ការប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកទេស​ដើម្បី​ការ​ពារ​​ព័ត៌មាន រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែបច្ចេកទេសនៃការអ៊ិនគ្រីប និងការលុបអត្តសញ្ញាណកម្ម។

  - (d) ការកត់ត្រាដំណើរការ៖ ការកត់ត្រារាល់សកម្មភាពដំណើរការដែលបាន​អនុ​វត្តលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើង។

  - (e) ការរកឃើញទៀងទាត់៖ ការរកឃើញករណីនៃការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់​ខ្លួន​​ដោយ​​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត និងការចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្បីកាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់នៃការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះ។ ការតាមដានវិធានការនានាដែលបានចាត់ ដើម្បីធានានូវសន្ដិសុខ​ទិន្ន​ន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន និងកម្រិតការពារប្រព័ន្ធព័ត៌មានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

  - (f) ការស្ដារឡើងវិញ៖ ការចាត់វិធានការជាក់ស្តែងទាំងអស់ ដើម្បីស្ដារ​ទិន្ន​ន័យ​​ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានកែប្រែ ឬបំផ្លាញដោយសារការ​ចូលប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​គ្មានការអនុញ្ញាត។

11. ឯកជនភាពរបស់អនីតិជន

គ្មានសេវាកម្មណាមួយរបស់ vivo´ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់​អនី​តិជន ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ជាធរមានឡើយ។ យើងមិនមានចេតនាប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអនីតិជនតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងឡើយ។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អនីតិជនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណី

  - (a) មាតាបិតា ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់អនីតិជនបាន​ផ្តល់​ការយល់ព្រម ឬ

  - (b) មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតស្របតាមច្បាប់ការពារ​ទិន្នន័យ​ជាធរ​មាន។

បើយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជនដោយចៃដន្យដោយមិនមានការយល់ព្រមជាមុនដែលបានបញ្ជាក់ដោយឪពុកម្តាយរបស់កុមារនោះទេ យើងនឹងព្យាយាមលុបទិន្នន័យឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា មានអនីតិជនបានផ្តល់ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួនដល់យើង​ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ សូម ទាក់ទងមកយើង

12. ការរក្សាទុក និងការផ្ទេរជាអន្តរជាតិ

ដើម្បីផ្តល់ជូនការការពារ​ទិន្នន័យក្នុងកម្រិតដូចគ្នាទៅនឹង​ការ​ការ​ពារ​ទិន្នន័យ​នៃ​ប្រទេស/តំបន់របស់អ្នកប្រើ​ និង​ឆ្លើយតបទៅនឹង​​​​​​សំណើ​របស់​អ្នកប្រើ​ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ទីតាំងដែល​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សា​ទុក​ប្រែប្រួល​សម្រាប់​អ្នកប្រើ​​​នៅក្នុងប្រទេស/តំបន់​ខុស​ៗ​គ្នា​។​ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប អង់ដូរ៉ា ស្វ៊ីស អាល់បានី បូស្នៀ និងហឺហ្សេហ្គោវីណា ម៉ាសេដ្វាន ម៉ូណាកូ ម៉ុង​តេណេហ្គ្រោ ស៊ែប៊ី ចក្រភពអង់គ្លេស កូឡុំប៊ី តួកគី អូស្ត្រាលី ប៉េរូ និង​អ៊ីស្រា​អែល ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើ​ម៉ាស៊ីនមេ​របស់​យើង ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់​សេវា​កម្មរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ឬប្រទេសឥណ្ឌា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស/តំបន់ផ្សេងទៀត ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបាន​រក្សា​ទុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។

យើងចង់ឲ្យប្រាកដថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុក និង​ផ្ទេរ​តាមមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាព។ ក្នុងករណីដែលយើងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេស/តំបន់របស់អ្នក យើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របទាំងអស់ ដើម្បីធានាថា ទិន្ន​ន័យរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព និងស្រប​តាម​គោល​ការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ឧទាហរណ៍ ករណីនេះអាចជា៖

  - តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរទិន្នន័យជាមួយភាគីទីបី ការបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌ​កិច្ច​សន្យាស្តង់ដារដែលតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន ដើម្បីធានាថា ភាគីទី​បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬ

  - នៅកន្លែងដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការបញ្ចប់ ឬការអនុវត្តកិច្ចសន្យា​រវាង​យើងនិងអ្នក ឬរវាងយើងនិងភាគីទីបី ហើយការផ្ទេរនេះគឺដើម្បីបាន​ជា​ប្រ​យោជន៍ដល់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចសន្យានោះ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើយើងត្រូវការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសរបស់អ្នក) ឬ

  - ក្នុងករណីអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះការផ្ទេរទិន្នន័យ។

អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងបានគ្រប់ពេលដើម្បីស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះ ឬឃ្លាលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាស្តង់ដារ។

13. ការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

ជារឿយៗ យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ នៅក្នុងករណីដែលមានការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារណាមួយនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង អ្នកនឹងទទួលបានការជូន​ដំណឹង​តាម​អ៊ីមែល ឬវិធីដែលអាចទាក់ទងបាន​ផ្សេងៗទៀត។ អ្នកអាចចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងនៅ https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy។ 

14. សូមទាក់ទងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីរបៀបដែលយើងចាត់ចែងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលមិនត្រូវបានឆ្លើយនៅ​ក្នុង​គោលការណ៍ឯក​ជន​ភាព​នេះ អ្នកអាចនឹងទាក់ទងមកយើង ឬមន្ត្រី​ការពារទិន្នន័យរបស់យើង​តាមរយៈវិធី​ងាយ​ស្រួល​បំផុត៖ https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support។ អ្នកក៏អាចទាក់ទង

(a) អ្នកគ្រប់គ្រងពិនិត្យទិន្នន័យ៖ ក្រុមហ៊ុន vivo Mobile Communication Co., Ltd., បានចុះបញ្ជីនៅអាសយដ្ឋាន៖អគារលេខ 1 ផ្លូវ vivo ក្រុងឆាងអាន ក្រុងតុងហ្គ័ង ខេត្តក្វាងតុង ប្រទេសចិន ដែលមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ privacy@vivo.com។

(b) មន្រ្តីការពារទិន្នន័យ៖ dpo@vivo.com

(c) អ្នកតំណាងការពារទិន្នន័យនៅ​ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប៖ vivo Tech GmbH ដែលបានចុះបញ្ជីនៅ Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់