vivo

Strona główna

>

Polityka prywatności

Polityka prywatności vivo

31 marca 2021 r.

Witamy! Firma vivo Mobile Communication Co., Ltd. („vivo”, „my”), której siedziba główna znajduje się pod adresem No.168 Jinghai East Rd, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chiny, opracowała niniejszą Politykę prywatności vivo („Politykę prywatności”) do celów referencyjnych, by użytkownik mógł zrozumieć, w jaki sposób są przetwarzane jego dane osobowe, gdy korzysta z witryn vivo.com, vivoglobal.com lub innych witryn firmy vivo bądź gdy odwiedza lub wykorzystuje produkty, usługi, aplikacje, funkcje albo inne zasoby cyfrowe firmy vivo (np. vivo Cloud, Program doskonalenia komfortu obsługi firmy vivo), a także w innych miejscach, w których niniejsza Polityka prywatności może zostać opublikowana (łącznie zwanych „Usługami”), ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych. Szanujemy prawa użytkownika do prywatności i cenimy jego zaufanie. W niniejszej Polityce opisujemy, jak gromadzimy, otrzymujemy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, przekazujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, a także przedstawiamy prawa użytkownika w zakresie określania, co możemy robić ze zbieranymi i przechowywanymi informacjami na jego temat. Użytkownik powinien z uwagą przeczytać nasze zasady prywatności i skontaktować się z nami w wypadku jakichkolwiek pytań.

Streszczenie
Poniżej znajduje się streszczenie zawartości niniejszej Polityki prywatności, a pod nim — pełny tekst tej polityki. W razie jakichkolwiek różnic między zawartością tabeli a pełnym tekstem Polityki prywatności zastosowanie ma treść pełnego tekstu Polityki prywatności.

Zakres i zgoda
Dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawy prawne opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Zbieranie informacji
Podczas korzystania przez użytkownika z Witryny zbieramy wskazane dalej informacje.

(a) Utworzenie konta, rejestracja oraz zakup produktów i usług: Utworzenie konta vivo lub innego konta udostępnianego przez vivo jest równoznaczne z dobrowolnym udostępnieniem nam swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub inne potrzebne informacje, stosownie do przypadku.

(b) Informacje potrzebne do uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie: Użytkownik, który prosi nas o kontakt, może zostać poproszony o podanie informacji, które pozwolą nam na sprawne udzielenie odpowiedzi.

(c) Informacje o elektronicznej karcie gwarancyjnej: Jeśli użytkownik chce aktywować lub wydłużyć okres gwarancji, może zostać poproszony o podanie nam swojego imienia i nazwiska oraz informacji kontaktowych.

(d) Dane z dziennika: Przetwarzamy tylko te dane z dziennika, które są niezbędne do rozwiązywania problemów związanych z obsługą posprzedażową. W takim przypadku wcześniej prosimy użytkownika o zgodę.

Sposoby wykorzystania i okres przechowywania
Informacje zebrane od użytkownika wykorzystujemy w celu dostarczania produktów lub usług, prowadzenia naszej działalności i ochrony użytkownika przed oszustwami.

Preferencje użytkownika
Użytkownik może wybrać, w jaki sposób i kiedy chce otrzymywać powiadomienia od vivo.

Udostępnianie informacji
Dane osobowe i inne gromadzone przez nas informacje dotyczące użytkownika możemy udostępniać następującym podmiotom: (1) firmie vivo i naszym podmiotom afiliowanym; (2) autoryzowanym partnerom firmy vivo (w tym dostawcom naszych usług i naszym podwykonawcom); (3) innym podmiotom, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę; (4) organom ścigania i urzędom regulacyjnym; (5) jeżeli nastąpi zmiana kontroli nad firmą vivo lub innymi istotnymi podmiotami; (6) sieciom reklamowym; (7) firmom z sektora aplikacji mobilnych; (8) firmom, które zajmują się analizą danych.

Osoby trzecie
Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności w witrynach osób trzecich, które są połączone z naszymi Usługami.

Zabezpieczenia
Dane osobowe użytkownika chronimy za pomocą środków zabezpieczających.

Prywatność dzieci
Usługi nie są przeznaczone dla dzieci.

Międzynarodowe przekazywanie danych
Dane osobowe użytkowników przechowujemy i przetwarzamy na całym świecie.

Powiadomienie dotyczące aktualizacji
Użytkownik zgadza się otrzymywać powiadomienia o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności za pośrednictwem wiadomości publikowanych w tej Witrynie.

PEŁNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Terminy i definicje
Administrator danych to podmiot prawny (działający samodzielnie lub wspólnie z innymi), który określa cele i metody przetwarzania danych osobowych. Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, administratorem danych jest firma vivo.

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez odniesienie do imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora online lub przynajmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby. Podmiotem danych jest użytkownik lub osoba odwiedzająca Usługi.

Międzynarodowe przekazywanie danych oznacza przesyłanie danych osobowych z terytorium, na którym dane osobowe użytkownika zostały zebrane, do terytorium obcego państwa, urzędowi innego państwa, osobie zamieszkałej za granicą lub zagranicznemu podmiotowi prawnemu.

2. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych
vivo przetwarza dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy ma do tego podstawy prawne. Do takich podstaw prawnych należą:

(a) Zgoda: Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

(b) Zobowiązania prawne: Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa bądź jest związane z podejrzeniem nielegalnej działalności, poważnym uchybieniem, postępowaniem sądowym lub egzekwowaniem prawa.

(c) Uzasadnione interesy:Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Uważamy, że przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika leży w naszych uzasadnionych interesach i jest zgodne z uzasadnionymi oczekiwaniami użytkownika w różnych sytuacjach, w tym między innymi:

·ułatwia nam lepsze zrozumienie klientów i zapewnianie im ulepszonych, adekwatniejszych usług;

·pozwala nam zapewnić sprawne działanie naszych Usług;

·pomaga nam w zabezpieczaniu naszych systemów i zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi i cyberatakom;

·umożliwia usunięcie informacji identyfikacyjnych z danych osobowych (na przykład do celów badawczych i statystycznych);

·generuje wartość handlową, przynosząc korzyści naszym udziałowcom, o ile korzyści tych nie przewyższają żadne potencjalne naruszenia wobec użytkownika.

(d) Inne okoliczności określone przez obowiązujące przepisy.

3. Informacje, które gromadzimy
(a) Informacje dotyczące konta i rejestracji:Z naszych Usług użytkownik może korzystać bez informowania nas o tym, kim jest, i udostępniania nam swoich jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować u nas konto (konto vivo lub inne konto udostępniane przez vivo), musi utworzyć swoją nazwę użytkownika i hasło. W czasie rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie nam swoich danych osobowych, które nie będą dla nas anonimowe. Rejestrując konto lub korzystając z naszych Usług w jakikolwiek inny sposób, użytkownik może podać takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, wiek, płeć, adres e-mail, numer telefonu oraz inne istotne informacje. Możemy poprosić o podanie danych osobowych w celu weryfikacji jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli użytkownik chce zakupić za pośrednictwem swojego konta produkty lub usługi, musi podać informacje dotyczące płatności. Chcąc aktywować lub przedłużyć okres gwarancji lub skorzystać z innych usług o wartości dodanej, użytkownik może skorzystać z funkcji Elektronicznej karty gwarancyjnej i może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

(b) Informacje potrzebne do uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie:Użytkownik może podać nam swoje dane osobowe, aby umożliwić nam odpowiedzenie na jego pytania i zgłoszenia (dotyczące rejestracji i konta lub inne).

(c) Informacje związane z obsługą klienta: Możemy zbierać dane od użytkownika w ramach obsługi klienta w związku z dostarczonymi produktami i usługami. Zbierane informacje obejmują dane osobowe i dane kontaktowe.

(d) Informacje z innych źródeł: Informacje, które gromadzimy, mogą być połączone z informacjami ze źródeł zewnętrznych (dotyczy to na przykład informacji demograficznych, informacji nawigacyjnych, dodatkowych informacji kontaktowych), które pozyskaliśmy zgodnie z prawem z takich źródeł, jak informacje dostępne publicznie i media społecznościowe. vivo przetwarza dane osobowe w ten sposób wyłącznie wtedy, gdy ma do tego podstawy prawne.

(e) Informacje o urządzeniu mobilnym i dane urządzenia: Możemy zbierać od użytkownika dodatkowe informacje, jeśli korzysta on z naszych Usług za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Takie informacje to na przykład kod kraju lub regionu urządzenia, identyfikatory IMEI (International Mobile Equipment Identity), GAID (Google Advertising ID), UFS ID (Universal Flash Storage), SIM i IMSI (International Mobile Subscriber Identity), a także inne niepowtarzalne identyfikatory urządzenia, moduł urządzenia, wersja urządzenia i inne informacje o systemie operacyjnym urządzenia, informacje o procesorze CPU, stan pamięci masowej, ustawienia i parametry ekranu, adres IP, adres MAC, operator sieci komórkowej, kod pocztowy, język i inne ustawienia, lokalizacja lub GPS/geolokalizacja, informacje związane z aplikacjami i inne informacje, które mogą dotyczyć urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez użytkownika.

(f) Dane z dziennika: Możemy rejestrować na urządzeniu użytkownika informacje o liczbie odwiedzin Usług oraz o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownik korzysta z Usług („informacje o korzystaniu”), np. godzinę i czas trwania korzystania z Usług. Przetwarzamy tylko te z powyższych danych z dziennika, które są niezbędne do rozwiązywania problemów związanych z obsługą posprzedażową. W takim przypadku wcześniej prosimy użytkownika o zgodę.

(g) inne informacje: Używanie niektórych Usług może wymagać wykorzystania konkretnych informacji o użytkowniku. Takie informacje zostaną przez nas określone w oddzielnych warunkach, umowach lub politykach prywatności i będziemy je gromadzić, przetwarzać, wykorzystywać lub przekazywać zgodnie z zapisami tych dokumentów, a ponadto, gdy będzie to stosowne, wystąpimy do użytkownika o odpowiednią zgodę.

Z reguły nie prosimy o podawanie wrażliwych danych osobowych, takich jak dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, dane o karalności, informacje o członkostwie w związkach lub stowarzyszeniach zawodowych, dane genetyczne i biometryczne umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia bądź dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Jednak w trakcie korzystania z naszych usług użytkownik może dobrowolnie podawać wrażliwe dane osobowe (np. w wiadomościach SMS, które wysyła). Jeśli musimy zbierać lub przetwarzać wrażliwe dane osobowe (takie jak wygląd twarzy, odciski palców, nagrania głosu, częstość akcji serca, liczba kroków itp.) w innych okolicznościach, robimy to wyłącznie za zgodą użytkownika bądź wtedy, gdy prawo tego wymaga lub na to zezwala.

4. Cele przetwarzania danych osobowych
vivo przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:

(a) Realizacja naszych Usług: Przetwarzamy gromadzone dane osobowe w celu (i) udostępniania, aktualizowania, ulepszania, zabezpieczania i rozwijania wszystkich naszych usług, produktów, treści i reklam; (ii) wysyłania użytkownikowi powiadomień o aktualizacjach naszego oprogramowania i zmianach w politykach, a także innych informacji, które według nas mogą być ważne dla użytkownika; (iii) analizowania danych o wykorzystaniu usług i produktów w celu optymalizacji zasobów i zarządzania nimi; (iv) kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie jego urządzenia i usług lub odpowiadania na jego zapytania; (v) prowadzenia działań promocyjnych, takich jak loterie, konkursy i inne podobne wydarzenia; (vi) prowadzenia działań posprzedażowych i obsługi klientów.

(b) Analiza i agregacja informacji o wykorzystaniu: Używamy zbiorczych informacji o użytkowaniu usług i produktów przez naszych użytkowników oraz danych o wykorzystaniu do analizy Usług i przygotowywania zbiorczych raportów, na przykład w celu dostarczania lepszych produktów i usług naszym klientom.

(c) Analiza sposobów wykorzystywania naszych produktów:Informacji możemy używać w celu poznania sposobu korzystania przez użytkownika z naszych Usług.

(d) Marketing: Materiały marketingowe, reklamowe lub promocyjne będziemy wysyłać użytkownikowi tylko wtedy, gdy uprzednio udzielił wyraźnej zgody na otrzymywanie takich wiadomości. W każdej elektronicznej komunikacji marketingowej zapewnimy link umożliwiający rezygnację z takiej komunikacji.

(e) Sprzedaż i obsługa klienta: Możemy wykorzystywać informacje (w tym dane osobowe użytkownika) do obsługi zamówienia, wysyłki, zwrotu lub wymiany produktów, zwrotu pieniędzy, systemu wystawiania opinii i fakturowania w związku z produktami i usługami.

(f) Zarządzanie kontem: Możemy wykorzystywać informacje (w tym dane osobowe użytkownika) w celu rejestracji i zamknięcia konta użytkownika, prowadzenia i aktualizowania naszych rejestrów oraz podobnych działań związanych z naszymi Usługami.

5. Metody przetwarzania danych osobowych
Będziemy wykonywać następujące czynności względem danych osobowych użytkownika: gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, akumulowanie, przechowywanie, zmienianie (aktualizowanie, modyfikowanie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dostarczanie, udostępnianie), depersonalizowanie, blokowanie i usuwanie (niszczenie). W ramach przetwarzania danych zwykle nie będziemy używać automatycznych środków, takich jak „profilowanie”. Jeżeli w innych okolicznościach będziemy zmuszeni do automatycznego przetwarzania danych, zrobimy to po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Takie przetwarzanie musi stanowić przedmiot odpowiednich gwarancji. Oznacza to, że musimy m.in. podjąć uzasadnione kroki, by zadbać o dokładność, kompletność, aktualność i adekwatność danych osobowych, a także zapewnić użytkownikowi prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz ich korekty.

6. Przechowywanie
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub naszymi warunkami prywatności określonej usługi bądź zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. W celu wyznaczenia okresu przechowywania danych osobowych użytkownika stosujemy następujące kryteria:

(a) okres, przez jaki dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia usług;

(b) żądanie użytkownika lub zobowiązania wynikające z umowy z użytkownikiem;

(c) obowiązek regulacyjny lub prawny.

Gdy dane osobowe użytkownika nie będą musiały być dłużej przechowywane lub użytkownik zażąda ich usunięcia, usuniemy z naszych systemów powiązane dane osobowe, które przechowujemy na temat użytkownika, w najkrótszym okresie dozwolonym przez prawo. Możemy jednak kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika, jeśli będziemy mieć inne podstawy prawne (np. do celów archiwalnych w interesie publicznym albo do celów badań naukowych lub historycznych) lub jeśli będziemy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji niezbędnej ze względów prawnych, finansowych, zachowania zgodności z przepisami lub innych obowiązków sprawozdawczych.

7. W jaki sposób vivo udostępnia dane osobowe użytkownika
Dane osobowe mogą być udostępniane:

(a) Podmiotom stowarzyszonym vivo. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać spółkom stowarzyszonym i zależnym powiązanym przez wspólną własność lub kontrolę w ramach grupy vivo w celu prowadzenia zwykłej działalności biznesowej na takich samych zasadach, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

(b) Autoryzowanym partnerom. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika autoryzowanym partnerom firmy vivo, takim jak dystrybutorzy i sprzedawcy, firmy reklamowe, firmy badawcze, zewnętrzni dostawcy usług związanych z danymi (np. nasze podmioty przetwarzające dane), przewoźnicy, firmy logistyczne, dostawcy usług online, pełnomocnicy, platformy handlowe, zewnętrzni dostawcy usług dotyczących aplikacji, profesjonalni doradcy (np. prawnicy, księgowi i audytorzy), ubezpieczyciele i podmioty prowadzące dochodzenia. Rejestrowane informacje oraz dane dotyczące interakcji z powiązanymi osobami trzecimi zostaną wymienione w Warunkach ochrony prywatności poszczególnych usług. Zobowiązujemy autoryzowanych partnerów do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności oraz powzięcia koniecznych i uzasadnionych środków w celu ochrony danych użytkownika. vivo nigdy nie pozwoli żadnemu ze swoich autoryzowanych partnerów na wykorzystanie danych osobowych użytkownika do celów innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności.

(c) Zgodność z prawem. Jesteśmy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkownika lokalnym urzędom i organizacjom sądowym bądź państwowym lub ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

(d) Zmiana kontroli — nowi właściciele.W razie potencjalnej lub rzeczywistej fuzji, restrukturyzacji bądź bankructwa firma vivo może udostępnić dane osobowe użytkownika powiązanym osobom trzecim.

Udostępniając dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym, autoryzowanym partnerom i nowym właścicielom vivo, wymagamy od nich, by przekazane dane osobowe przechowywali w sposób bezpieczny, a wszystkie takie podmioty są przez nas umownie zobowiązane do zachowania poufności tych danych osobowych.

8. Prawa użytkownika
Szanujemy prawo użytkownika do kontroli nad swoimi informacjami. Użytkownikowi przysługują prawa dotyczące jego danych osobowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie danych. Aby skorzystać ze swoich praw określonych w poniższej sekcji, użytkownik może wysłać wniosek pod adresem https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support lub zgodnie z sekcją Kontakt w niniejszej Polityce prywatności. Na wniosek ten odpowiemy bez zbędnej zwłoki. Na żądanie potwierdzimy, czy przechowujemy lub przetwarzamy informacje, które zebraliśmy od użytkownika. W pewnych okolicznościach nie będziemy mogli spełnić prośby użytkownika, na przykład jeśli będzie to kolidować z naszymi zobowiązaniami prawnymi, wpływać na kwestie prawne, nie będzie można zweryfikować tożsamości użytkownika lub będzie się to wiązać z nieproporcjonalnymi kosztami lub wysiłkiem. W każdym jednak przypadku odpowiemy na wniosek użytkownika w rozsądnym terminie i udzielimy wyjaśnień. W żadnym momencie nie odpowiadamy jednak za autentyczność ani wiarygodność dostarczonych przez użytkownika informacji. Użytkownik powinien pamiętać, że możemy przechowywać jego wiadomości, by sprawniej rozwiązywać zgłaszane przez niego problemy.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

A. Prawo do wniesienia sprzeciwu

·Prawo to umożliwia użytkownikowi sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas danych osobowych użytkownika, jeżeli uczynimy to z jednego z następujących powodów:

·ponieważ jest to w naszym uzasadnionym interesie;

·aby umożliwić nam wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach powierzonej nam władzy publicznej;

·aby przesyłać użytkownikowi materiały marketingu bezpośredniego;

·do celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

B. Prawo do wycofania zgody

W przypadkach, w których uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych celach (na przykład marketingowych), użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnej chwili, a my zaprzestaniemy korzystania z jego danych osobowych w określonym celu, o ile nie uznamy, że występuje inna podstawa prawna, która uzasadnia dalsze przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w określonym celu (w takim przypadku poinformujemy użytkownika o takiej podstawie prawnej).

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie zawiadomienia o wycofaniu zgody pod adresem https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte w uzasadnionym okresie po otrzymaniu informacji o wycofaniu jego zgody. Jednak w pewnych okolicznościach możemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika, jeśli mamy inne podstawy prawne lub jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.

C. Wnioski osoby, której dane dotyczą, o dostęp

Użytkownik może w dowolnej chwili poprosić nas o kopię informacji, które o nim przechowujemy, i zażądać od nas ich zmodyfikowania, zaktualizowania lub usunięcia. Dodatkowo użytkownik ma prawo do dostępu do następujących informacji:

·cele przetwarzania jego danych osobowych;

·kategorie przetwarzanych danych osobowych;

·odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych;

·przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria wyznaczania tego okresu;

·istnienie prawa do żądania od nas sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

·istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

·wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, które nie zostały zebrane od użytkownika;

·istnienie mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

·jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych.

Nie obciążamy użytkownika opłatą za udostępnienie mu danych na jego temat, o ile taka opłata nie jest dozwolona przez prawo. Jeśli użytkownik poprosi nas o kolejne kopie takich informacji, możemy obciążyć go uzasadnionymi kosztami administracyjnymi.

D. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy w pewnych okolicznościach usunęli jego dane osobowe. Z reguły takie prawo przysługuje, gdy:

·przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika nie jest już niezbędne;

·użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych i nie mamy innego uzasadnionego powodu do kontynuowania przetwarzania;

·dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;

·użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a my nie jesteśmy w stanie wykazać nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Do odmowy usunięcia danych będziemy uprawnieni tylko w ograniczonych okolicznościach i zawsze podamy powód takiej odmowy. W przypadku spełnienia ważnego wniosku o usunięcie danych osobowych podejmiemy wszelkie możliwe do zrealizowania kroki w celu usunięcia odpowiednich danych osobowych.

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku zakwestionowania zgodności z prawdą danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w naszych uzasadnionych interesach. Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe użytkownika osobom trzecim, poinformujemy je o ograniczonym przetwarzaniu, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Oczywiście przed zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika powiadomimy go o tym.

F. Prawo do korekty

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania przez nas wszelkich jego niedokładnych lub niepełnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, poinformujemy je o sprostowaniu, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Użytkownik może również poprosić o informacje na temat osób trzecich, którym ujawniliśmy te niedokładne lub niekompletne dane osobowe. W sytuacjach, w których uznamy, że spełnienie przez nas żądania jest nieuzasadnione, przedstawimy wyjaśnienie tej decyzji.

G. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do przekazywania swoich danych osobowych pomiędzy usługodawcami, pod warunkiem że: 1) dane osobowe są przetwarzane przy użyciu środków automatycznych, 2) dane osobowe zostały nam przekazane przez osoby, których te dane dotyczą, oraz 3) podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane są przetwarzane w celu wywiązania się z umowy albo w ramach przygotowania do zawarcia umowy. W efekcie oznacza to, że użytkownik może przekazać posiadane przez nas dane osobowe osobie trzeciej. W tym celu udostępnimy użytkownikowi dane osobowe w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego, tak aby mógł przekazać swoje dane osobowe. Zamiast tego możemy również przekazać dane osobowe bezpośrednio użytkownikowi.

H. Prawo do składania skarg

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy pamiętać, że uzyskamy i zachowamy informacje na temat korzystania przez użytkownika z przysługujących mu praw, na przykład zgodę i wycofanie zgody na określone warunki ochrony prywatności będące przedmiotem niniejszej Polityki prywatności oraz wniosek o usunięcie danych, które zbieramy od użytkownika na mocy niniejszej Polityki prywatności.

9. Pliki cookie
Prosimy o zapoznanie się z naszymi odrębnymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pewne technologie w celu ulepszenia działania witryny internetowej lub dostosowania oferty usług do potrzeb użytkowników.

10. Łącza do witryn osób trzecich
Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych, produktów i usług innych firm lub wykorzystywać bądź proponować produkty lub usługi innych firm. Informacje gromadzone przez osoby trzecie podlegają ich zasadom ochrony prywatności. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności tych osób trzecich. Nie odpowiadamy za praktyki związane z ochroną prywatności ani zawartość witryn innych firm.

11. Bezpieczeństwo
Firma vivo wdrożyła komercyjnie uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem, w tym między innymi środki administracyjne, techniczne i fizyczne. Należy jednak pamiętać, że choć wdrożyliśmy te środki, nie istnieje żadne zabezpieczenie gwarantujące pełną ochronę i całkowite bezpieczeństwo informacji użytkownika. Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane logowania zostały narażone na ujawnienie, powinien się z nami bezzwłocznie skontaktować.

Kiedy użytkownik korzysta z niektórych produktów, usług lub aplikacji vivo, udostępniane przez niego dane osobowe są widoczne dla innych użytkowników, a w niektórych wypadkach także w wyszukiwarkach lub miejscach ogólnodostępnych i mogą być odczytywane, gromadzone bądź wykorzystywane przez osoby trzecie. W takich wypadkach to użytkownik odpowiada za to, jakie dane osobowe decyduje się udostępnić lub wysłać. To użytkownik ma obowiązek zadbać, by jego dane osobowe były dokładne.

Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystywanych przez nas środków ochrony danych:

(a) Zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Takie zabezpieczenia powinny zapobiegać niekontrolowanemu dostępowi do pomieszczeń lub pozostawaniu w nim osób, które nie mają prawa do przebywania w takim miejscu.

(b) Stosowanie środków technicznych w celu ochrony informacji, między innymi technik szyfrowania i uniemożliwiania identyfikacji.

(c) Zatwierdzanie listy osób upoważnionych do dostępu do systemów informatycznych, które przetwarzają dane osobowe.

(d) Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych.

(e) Identyfikowanie zagrożeń dla danych osobowych, gdy dane te są przetwarzane przez nasze systemy informatyczne.

(f) Ocenianie skuteczności środków podjętych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

(g) Wykrywanie przypadków nieuprawnionego dostępu do danych osobowych i podejmowanie odpowiednich działań w celu złagodzenia jego skutków.

(h) Podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu przywrócenia danych osobowych, które zostały zmodyfikowane lub zniszczone w wyniku nieuprawnionego dostępu.

(i) Monitorowanie środków podjętych w celu ochrony danych osobowych i poziomu zabezpieczenia systemów informatycznych obsługujących dane osobowe.

(j) Ustanowienie zasad dostępu do danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach informatycznych oraz rejestrowanie wszystkich działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przechowywanych w naszych systemach informatycznych.

Należy pamiętać, że przechowujemy dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej w naszych własnych ośrodkach oraz korzystając z usług naszych dostawców.

12. Ochrona prywatności małoletnich
Usługi nie są przeznaczone dla osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są małoletnie. Za pośrednictwem naszych Usług nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących osób małoletnich. Informacje dotyczące osoby małoletniej będziemy wykorzystywać lub udostępniać tylko wtedy, gdy (a) jest to zgodne z prawem; (b) rodzic lub prawny przedstawiciel osoby małoletniej wyraził na to zgodę lub (c) występują ku temu inne podstawy prawne określone w stosownych przepisach dotyczących ochrony danych. Jeśli przypadkowo zbierzemy dane osobowe dziecka bez wcześniejszej zweryfikowanej zgody jego rodziców, postaramy się je usunąć w jak najkrótszym czasie. W wypadku podejrzenia, że osoba małoletnia udostępniła nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, należy nas o tym poinformować.

13. Przechowywanie danych osobowych i ich przekazywanie do innych krajów
Aby zapewnić taki sam poziom ochrony danych jak w kraju/regionie użytkownika i skuteczniej reagować na żądania użytkowników, dane osobowe użytkowników z różnych krajów/regionów są przechowywane w różnych lokalizacjach. W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Turcji, Kolumbii, Peru, Australii, Andory, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Monako, Czarnogóry, Serbii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dane osobowe będą przechowywane na naszym serwerze znajdującym się w Niemczech. W przypadku użytkowników z Rosji, Indii i Kazachstanu dane osobowe będą przechowywane na naszym serwerze zlokalizowanym w kraju użytkownika. W przypadku użytkowników z innych krajów/regionów dane osobowe będą przechowywane na naszym serwerze zlokalizowanym w Singapurze.

Chcemy mieć pewność, że dane osobowe użytkownika są przechowywane i przekazywane w sposób, który jest bezpieczny. Kiedy przesyłamy dane użytkownika poza kraj użytkownika, do kraju lub na terytorium, w którym nie obowiązują adekwatne standardy ochrony danych, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, by zapewnić, że dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Może do tego dojść na przykład:

·w drodze umowy o przekazywaniu danych zawartej z osobą trzecią, zawierającej standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia, że osoba trzecia będzie chronić dane osobowe użytkownika;

·wtedy, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a użytkownikiem lub między nami a osobą trzecią, a przekazanie danych osobowych jest w interesie użytkownika i wynika z warunków tej umowy (na przykład jeśli musimy przekazać dane dostawcy świadczeń, który ma siedzibę poza granicami kraju użytkownika) lub

·wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych.

Zgodę użytkownika uzyskamy osobno przed przekazaniem jego danych do kraju/regionu, który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony jak kraj użytkownika.

14. Powiadomienia dotyczące aktualizacji
Co pewien czas możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w naszej Polityce prywatności użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych dostępnych metod. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej Polityki prywatności pod adresem https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-policy.

15. Kontakt z nami
W sprawach dotyczących prywatności lub wykorzystywania danych, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający dla użytkownika, można skontaktować się (bezpłatnie) z podmiotem zewnętrznym zajmującym się rozstrzyganiem naszych sporów z siedzibą w USA pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Wszelkie pytania dotyczące sposobu postępowania przez nas z danymi osobowymi, na które brak odpowiedzi w niniejszej Polityce prywatności, można przekazać najłatwiej, kontaktując się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support. Skontaktować się z nami można także pod adresem:

(a) vivo Mobile Communication Co., Ltd.

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chiny.

privacy@vivo.com

(b) Inspektor ochrony danych

dpo@vivo.com

(c) W przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego można również skontaktować się z naszym upoważnionym przedstawicielem ds. ochrony danych:

vivo Tech GmbH

Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Niemcy