vivo

Strona główna

>

Polityka prywatności

Polityka prywatności vivo

Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2022 r.

Witamy! W vivo bardzo szanujemy prywatność użytkowników i cenimy ich zaufanie. Polityka prywatności vivo wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także informuje o prawach użytkownika do określania, co możemy robić z jego danymi osobowymi podczas korzystania z naszego urządzenia, akcesoriów, aplikacji, systemu operacyjnego, witryn internetowych oraz innych produktów lub usług.

W przypadku określonych produktów, usług lub funkcji, które wymagają użycia danych osobowych użytkownika, vivo przedstawi odpowiednie warunki ochrony prywatności przed zebraniem danych. Użytkownik będzie mógł zapoznać się z informacjami na ten temat przed skorzystaniem z tych funkcji lub w każdym innym momencie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności oraz kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.

 

1. Terminy i definicje

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna bądź inna organizacja, która samodzielnie lub razem z innymi podmiotami określa cele i metody przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”). Na przykład imię i nazwisko lub identyfikator tożsamości, które bezpośrednio wskazują użytkownika, albo identyfikator urządzenia, który identyfikuje użytkownika pośrednio. Do celów niniejszej Polityki prywatności użytkownik (korzystający z naszych usług) jest osobą, której dotyczą dane.

 

2. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych

Firma vivo przetwarza dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy występują ku temu podstawy prawne. Zależnie od okoliczności podstawy te obejmują następujące możliwości:

  - (a) Zgoda: Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

  - (b) Umowa: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.

  - (c) Zobowiązania prawne: Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa.

  - (d) Uzasadnione interesy: Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów z uwzględnieniem interesów, praw lub rozsądnych oczekiwań użytkownika.

  - (e) Inne okoliczności określone przez obowiązujące przepisy.

 

3. Kategorie zbieranych przez nas danych osobowych

vivo gromadzi tylko niezbędne dane osobowe, obejmujące poniższe kategorie w zależności od produktów lub usług, z których użytkownik zdecyduje się korzystać. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można wyświetlić w ustawieniach odpowiedniej usługi.

(a) Informacje o rejestracji i koncie

Konto użytkownika zarejestrowane w vivo lub inne konta, za pomocą których można korzystać z usług vivo, a także powiązane z nimi dane, w tym identyfikator konta, adres e-mail, numer telefonu i inne powiązane informacje.

(b) Informacje dotyczące tożsamości

Takie jak imię i nazwisko, wiek oraz płeć.

(c) Dane kontaktowe

W tym numery telefonów, adresy e-mail, adresy zamieszkania, konta społecznościowe lub inne dane kontaktowe.

(d) Informacje o urządzeniu

Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług z urządzenia mobilnego, możemy zbierać od użytkownika informacje związane z urządzeniem, na przykład kod kraju lub regionu, model urządzenia, wersja oprogramowania, lokalizacja urządzenia, identyfikator IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikator eMMC ID (Embedded Multimedia Card), identyfikator UFS ID (Universal Flash Storage), SIM i IMSI (International Mobile Subscriber Identity), identyfikator GAID (Google Advertising ID), identyfikator GUID (globalny unikatowy identyfikator systemu operacyjnego), numer seryjny lub inny unikatowy identyfikator urządzenia/modułu, informacje o procesorze CPU, informacje o sprzęcie, takie jak konfiguracja i parametry ekranu, operator komórkowy, informacje o dostosowaniu produktu, języku i innych ustawieniach oraz aplikacjach, a także inne niezbędne informacje, które mogą się wiązać z używanym urządzeniem mobilnym.

(e) Informacje o sieci

Takie jak adres IP, typ sieci i stan połączenia sieciowego.

(f) Informacje dziennika

Informacje o korzystaniu z naszych produktów lub usług przez użytkownika, takie jak godziny i czas korzystania z usług, rejestry autoryzacji, interakcje z produktami, rejestry awarii i dane diagnostyczne.

(g) Informacje o transakcjach

Informacje związane z procesem transakcyjnym zamówienia, wysyłki, zwrotu/wymiany, zwrotu pieniędzy, recenzowania i fakturowania produktów oraz usług.

(h) Inne informacje podawane dobrowolnie

Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez użytkownika w celu uczestnictwa w działaniach vivo, interakcji z vivo lub ulepszania danych osobowych, takie jak treść interakcji z nami w naszych mediach społecznościowych.

 

4. Cele naszego przetwarzania danych osobowych

vivo może przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

(a) Świadczenie potrzebnych użytkownikowi usług związanych z oprogramowaniem

Zebrane dane osobowe przetwarzamy w celu (i) świadczenia, utrzymywania, ulepszania, ochrony i rozwijania wszystkich naszych usług, produktów oraz treści; (ii) wysyłania użytkownikowi powiadomień o aktualizacjach naszego oprogramowania lub polityk albo innych informacji, które naszym zdaniem mogą być ważne dla użytkownika; (iii) rozwiązywania problemów z urządzeniem lub aplikacjami, identyfikowania nietypowych problemów oraz ich diagnozowania i rozwiązywania; (iv) określania zgodności urządzeń i oprogramowania oraz dostarczania niestandardowych produktów lub usług.

(b) W celu prowadzenia niezbędnego audytu wewnętrznego, analizy danych i oceny usług

Używamy zagregowanych informacji o wykorzystaniu produktów przez użytkowników, aby analizować wydajność usług, sporządzać raporty lub dokonywać ocen, takich jak ocena zadowolenia z usług, statystyki użytkowania produktów i statystyki sprzedaży produktów, w celu zapewniania naszym klientom lepszych produktów i usług oraz optymalizowania naszych zasobów i zarządzania nimi.

(c) W celu prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do (i) realizowania jego transakcji; (ii) prowadzenia działań promocyjnych, takich jak loterie, konkursy lub inne podobne wydarzenia; lub (iii) świadczenia obsługi klienta, np. usług naprawy, interakcji z użytkownikiem za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej, czatu online lub poczty e-mail albo odpowiadania na zapytania użytkownika.

(d) Bezpieczeństwo prowadzenia działalności i ograniczanie ryzyka

W celu zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów usług, zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi lub cyberatakom, ulepszania naszych programów zapobiegania stratom i oszustwom, identyfikowania zagrożeń dla konta usługi oraz dbania o bezpieczeństwo konta użytkownika.

(e) Spersonalizowane usługi i informacje marketingowe

Kiedy użytkownik włączy spersonalizowane usługi tam, gdzie są one dostępne, możemy analizować jego nawyki i preferencje użytkowe na podstawie danych dotyczących wykorzystania oraz tworzyć otagowane grupowe profile użytkowników, aby wyświetlać użytkownikowi potencjalnie interesujące go treści lub reklamy, optymalizując w ten sposób wrażenia związane z korzystaniem z produktu. Za wyraźną zgodą użytkownika możemy również wysyłać mu wiadomości marketingowe (jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości, może zrezygnować z ich subskrypcji w dowolnym momencie). Będziemy wysyłać użytkownikowi tylko takie materiały marketingowe, na których otrzymywanie uprzednio wyraził zgodę. Zadbamy o to, aby wszystkie elektroniczne wiadomości marketingowe umożliwiały rezygnację z ich otrzymywania.

(f) Przestrzeganie zobowiązań prawnych

W celu przestrzegania obowiązującego prawa lub wykonania zgodnego z prawem żądania władz, na przykład w odniesieniu do przechowywania informacji o transakcjach oraz wypełniania obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych.

5. Czas przechowywania danych osobowych użytkownika

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, w tym zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub naszymi warunkami ochrony prywatności dotyczącymi określonej usługi bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wyznaczenia okresu przechowywania danych osobowych użytkownika stosujemy następujące kryteria:

  - (a) okres, przez jaki dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia usług;

  - (b) żądanie użytkownika lub zobowiązania wynikające z umowy z użytkownikiem;

  - (c) obowiązek regulacyjny lub prawny.

Gdy przechowywanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne lub otrzymamy żądanie ich usunięcia, usuniemy z naszych systemów powiązane dane osobowe, które przechowujemy na temat użytkownika, w najkrótszym czasie dozwolonym przez prawo. Możemy jednak kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika, jeśli będziemy mieć inne podstawy prawne lub jeśli będziemy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji niezbędnej ze względów prawnych, finansowych, zachowania zgodności z przepisami lub innych obowiązków sprawozdawczych.

6. Sposób udostępniania danych osobowych użytkownika

Dane osobowe mogą być udostępniane w następujących okolicznościach:

(a) Powierzone przetwarzanie danych

vivo będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika samodzielnie lub powierzać ich przetwarzanie podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom zgodnie ze swoimi instrukcjami. Podpiszemy umowy o ochronie danych z odpowiednimi firmami, aby zapewnić zgodność ich praktyk przetwarzania danych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochronę danych na poziomie nie niższym niż nasz.

(b) Świadczenie usług i statystyki

W celu zapewniania użytkownikowi określonych funkcji lub kompletowania statystyk i rozliczeń usługi reklamowej możemy przekazywać dane osobowe użytkownika odpowiednim usługodawcom lub innym podmiotom wyznaczonym przez użytkownika, w tym firmom reklamowym, firmom logistycznym, dostawcom usług internetowych, platformom handlu elektronicznego, zewnętrznym dostawcom usług technicznych, operatorom komórkowym itp. Informacje o odpowiednich osobach trzecich oraz przekazywanych im danych wyszczególnimy w naszych warunkach ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług. Od odbiorców danych wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz podejmowania niezbędnych i uzasadnionych środków w celu ochrony danych osobowych.

(c) Zgodność z prawem

Możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkownika lokalnym urzędom i instytucjom sądowym lub państwowym albo innym podmiotom w świetle obowiązujących przepisów prawa.

(d) Zmiana kontroli

W razie potencjalnej lub rzeczywistej fuzji, restrukturyzacji bądź sprzedaży firma vivo może być zmuszona do udostępnienia danych osobowych użytkownika powiązanym osobom trzecim.

7. Prawa użytkownika

Szanujemy prywatność i prawa użytkownika. Użytkownikowi przysługują prawa dotyczące jego danych osobowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie danych. Aby skorzystać ze swoich praw określonych w poniższej sekcji, użytkownik może wysłać wniosek po przejściu na stronę Wsparcie prywatności. Na wniosek odpowiemy bez zbędnej zwłoki. Na żądanie potwierdzimy, czy przechowujemy lub przetwarzamy informacje, które zebraliśmy od użytkownika. Wniosku nie będziemy mogli zrealizować w następujących okolicznościach: jeśli koliduje to z naszymi zobowiązaniami prawnymi, wpływa na nasz program zwalczania oszustw, nie można zweryfikować tożsamości użytkownika, może to zaszkodzić interesom lub prawom innych osób albo wiąże się to z nieproporcjonalnymi kosztami lub wysiłkiem. W każdym jednak przypadku odpowiemy na wniosek użytkownika w rozsądnym terminie i udzielimy wyjaśnień. Prosimy pamiętać, że komunikacja użytkownika może być rejestrowana.

Po skontaktowaniu się z nami użytkownik może skorzystać z następujących praw:

(a) Prawo do wniesienia sprzeciwu

    Prawo to umożliwia użytkownikowi sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów — wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w takich celach:

  - w naszym uzasadnionym interesie;

  - aby umożliwić nam wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach powierzonej nam władzy publicznej;

  - aby przesyłać użytkownikowi materiały marketingu bezpośredniego;

  - do celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

(b) Prawo do wycofania zgody

W przypadku uzyskania przez nas zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika do określonych celów (np. marketingowych) użytkownik może w każdej chwili wycofać tę zgodę, a my zaprzestaniemy wykorzystywania jego danych osobowych i usuniemy je w uzasadnionym czasie. Jeżeli przepisy prawa nie wymagają od nas dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika — w takim przypadku poinformujemy użytkownika o tej podstawie.

(c) Prawo do dostępu

Użytkownik może w dowolnej chwili poprosić nas o informacje na temat danych, które przechowujemy na jego temat, i zażądać od nas ich zmodyfikowania, zaktualizowania lub usunięcia.

Nie obciążamy użytkownika opłatą za udostępnienie mu danych na jego temat, o ile taka opłata nie jest dozwolona przez prawo. Jeśli użytkownik poprosi nas o kolejne kopie takich informacji, możemy obciążyć go uzasadnionymi kosztami administracyjnymi.

(d) Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy w pewnych okolicznościach usunęli jego dane osobowe. Z reguły takie prawo przysługuje, gdy:

  - przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika nie jest już niezbędne;

  - użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych i nie mamy innego uzasadnionego powodu do kontynuowania przetwarzania;

  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  - usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;

  - użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a my nie jesteśmy w stanie wykazać nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Do odmowy usunięcia danych będziemy uprawnieni tylko w ograniczonych okolicznościach i zawsze podamy powód takiej odmowy. W przypadku spełnienia ważnego wniosku o usunięcie danych osobowych podejmiemy wszelkie możliwe do zrealizowania kroki w celu usunięcia odpowiednich danych osobowych.

(e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku zakwestionowania zgodności z prawdą danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w naszych uzasadnionych interesach. Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe użytkownika osobom trzecim, poinformujemy je o ograniczonym przetwarzaniu, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Oczywiście przed zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika powiadomimy go o tym.

(f) Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania przez nas wszelkich jego niedokładnych lub niepełnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, poinformujemy je o sprostowaniu, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Użytkownik może również poprosić o informacje na temat osób trzecich, którym ujawniliśmy te niedokładne lub niekompletne dane osobowe. W sytuacjach, w których uznamy, że spełnienie przez nas żądania jest nieuzasadnione, przedstawimy wyjaśnienie tej decyzji.

(g) Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do wnioskowania o otrzymanie swoich danych osobowych w dogodnym formacie lub przesłanie tych danych między usługodawcami, pod warunkiem że: 1) dane osobowe są przetwarzane przy użyciu środków automatycznych, 2) dane osobowe zostały nam przekazane przez osoby, których te dane dotyczą, oraz 3) podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika lub dane są przetwarzane w celu wywiązania się z umowy albo w ramach przygotowania do zawarcia umowy. W efekcie oznacza to, że użytkownik może przekazać posiadane przez nas dane osobowe osobie trzeciej. W tym celu udostępnimy użytkownikowi dane osobowe w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego, tak aby mógł przekazać swoje dane osobowe.

(h) Prawo do składania skarg

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy pamiętać, że uzyskamy i zachowamy informacje na temat korzystania przez użytkownika z przysługujących mu praw, na przykład zgodę i wycofanie zgody na określone warunki ochrony prywatności oraz wniosek o usunięcie danych, które zbieramy od użytkownika.

8. Pliki cookie

Prosimy o zapoznanie się z naszymi odrębnymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie w celu ulepszenia działania witryny internetowej lub dostosowania usług do potrzeb użytkownika.

9. Usługi osób trzecich

Nasze usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych, produktów i usług innych firm lub wykorzystywać bądź proponować produkty albo funkcje innych firm. Informacje gromadzone przez osoby trzecie podlegają ich polityce prywatności. Przed skorzystaniem z takich funkcji zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności. Użytkownik korzysta z usług osób trzecich na własne ryzyko.

Kiedy użytkownik korzysta z niektórych produktów, usług lub aplikacji vivo, udostępniane przez niego dane osobowe mogą być widoczne dla innych użytkowników, a w niektórych wypadkach także w wyszukiwarkach lub miejscach ogólnodostępnych i mogą być odczytywane, gromadzone bądź wykorzystywane przez osoby trzecie. Użytkownik odpowiada za to, jakie dane osobowe decyduje się udostępnić lub wysłać.

10. Zabezpieczenia

Firma vivo wdrożyła uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowany dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem, w tym między innymi środki administracyjne, techniczne i fizyczne. Należy jednak pamiętać, że choć wdrożyliśmy te środki, nie istnieje żadne zabezpieczenie gwarantujące pełną ochronę i całkowite bezpieczeństwo informacji użytkownika.

Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystywanych przez nas środków ochrony danych:

  - (a) Kontrola dostępu: ustalenie zasad dostępu do danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach informatycznych oraz zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do pomieszczeń, w których znajdują się te systemy informatyczne.

  - (b) Ocena ryzyka: identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania oraz ocena skuteczności środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

  - (c) Redukcja wrażliwości danych: stosowanie środków technicznych mających na celu ochronę informacji, między innymi technik szyfrowania i uniemożliwiania identyfikacji.

  - (d) Zapisy przetwarzania: rejestrowanie wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych zawartych w naszych systemach informatycznych.

  - (e) Regularne wykrywanie: wykrywanie przypadków nieuprawnionego dostępu do danych osobowych i podejmowanie odpowiednich działań w celu złagodzenia jego skutków. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych i poziomu zabezpieczenia systemów informatycznych obsługujących dane osobowe stosowane są środki monitorowania.

  - (f) Przywracanie: podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu przywrócenia danych osobowych, które zostały zmodyfikowane lub zniszczone w wyniku nieuprawnionego dostępu.

11. Ochrona prywatności nieletnich

Żadna z usług vivo nie jest przeznaczona dla osób nieletnich w rozumieniu obowiązujących przepisów. Za pośrednictwem naszych usług nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących osób nieletnich. Informacje dotyczące osoby nieletniej będziemy wykorzystywać lub udostępniać tylko wtedy, gdy:

  - (a) rodzic lub prawny przedstawiciel osoby małoletniej wyraził na to zgodę;

  - (b) występują inne podstawy prawne określone w stosownych przepisach dotyczących ochrony danych.

Jeśli przypadkowo zbierzemy dane osobowe osoby nieletniej bez wcześniejszej zweryfikowanej zgody jej rodziców, postaramy się je usunąć w jak najkrótszym czasie. W wypadku podejrzenia, że osoba małoletnia udostępniła nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, należy nas o tym poinformować.

12. Przechowywanie danych osobowych i ich przekazywanie do innych krajów

Aby zapewnić taki sam poziom ochrony danych jak w kraju/regionie użytkownika i skuteczniej reagować na żądania użytkowników, dane osobowe użytkowników z różnych krajów/regionów są przechowywane w różnych lokalizacjach. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Andorze, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Monako, Czarnogórze, Serbii, Wielkiej Brytanii, Kolumbii, Turcji, Australii, Peru lub Izraelu, jego dane osobowe będą przechowywane na naszym serwerze w Niemczech. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług w Rosji lub Indiach, jego dane osobowe będą przechowywane na naszym serwerze zlokalizowanym w kraju użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług w innych krajach/regionach, jego dane osobowe będą przechowywane na naszym serwerze zlokalizowanym w Singapurze.

Chcemy mieć pewność, że dane osobowe użytkownika są przechowywane i przekazywane bezpiecznie. Kiedy przekazujemy dane użytkownika poza jego kraj/region, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Może do tego dojść na przykład:

  - w drodze umowy o przekazywaniu danych zawartej z osobą trzecią, która zawiera standardowe klauzule umowne wymagane przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia, że osoba trzecia będzie chronić dane osobowe użytkownika;

  - wtedy, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a użytkownikiem lub między nami a osobą trzecią, a przekazanie danych osobowych jest w interesie użytkownika i wynika z warunków tej umowy (na przykład jeśli musimy przekazać dane dostawcy świadczeń, który ma siedzibę poza granicami kraju użytkownika) lub

  - wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych.

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby poprosić o kopię tych umów lub standardowych klauzul umownych.

13. Powiadomienia dotyczące aktualizacji

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w naszej Polityce prywatności użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych dostępnych metod. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest dostępna pod adresem https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy

14. Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące sposobu postępowania przez nas z danymi osobowymi, na które nie udzielono odpowiedzi w niniejszej Polityce prywatności, można najłatwiej przekazać, kontaktując się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support. Skontaktować się z nami można także pod adresem:

(a) Administrator danych: vivo Mobile Communication Co., Ltd., z siedzibą pod numerem 1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chiny, pod adresem e-mail privacy@vivo.com.

(b) Inspektor ochrony danych: dpo@vivo.com

(c) Pełnomocnik ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym: vivo Tech GmbH, z siedzibą pod adresem Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Niemcy

 

 W sprawach dotyczących prywatności lub wykorzystywania danych, których nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób, użytkownicy naszych usług w Europie mogą skontaktować się (bezpłatnie) z podmiotem zewnętrznym zajmującym się rozstrzyganiem naszych sporów z siedzibą w USA pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe