vivo

Početak

>

Politika privatnosti

vivo Politika privatnosti

31. mart 2021.

Dobro došli! vivo Mobile Communication Co., Ltd. („vivo“, „mi“ ili „nas“), sa registrovanom adresom No. 168 Jinghai East Rd., Chang\'an, Dongguan, Guangdong, Kina, razvio je ovu vivo Politiku privatnosti (u daljem tekstu „Politika privatnosti“) radi vaše reference kako biste mogli da razumete kako obrađujemo vaše lične podatke tokom interakcije sa sajtovima vivo.com, vivoglobal.com ili drugim vivo veb-sajtovima odnosno kad koristite ili posećujete proizvode, usluge, aplikacije, funkcije ili drugu digitalnu svojinu kompanije vivo (npr. vivoCloud, vivo Plan poboljšanja korisničkog iskustva) i sve druge lokacije na kojima je ova Politika privatnosti objavljena (pod zajedničkim imenom, „Usluge“) u svrhu poštovanja primenljivih zakona za zaštitu podataka. Poštujemo vaša prava na privatnost i cenimo vaše poverenje. Ova Politika opisuje kako prikupljamo, primamo, koristimo, čuvamo, delimo, prenosimo i obrađujemo vaše lične podatke, kao i vaša prava pri utvrđivanju toga šta radimo sa informacijama koje prikupimo ili čuvamo o vama. Pažljivo pročitajte naše prakse privatnosti i obratite nam se ako imate nekih pitanja.

Sadržaj i rezime
U nastavku je navedena tabela sa rezimiranim sadržajem ove Politike privatnosti, nakon koje sledi kompletan tekst politike. Ukoliko postoje neke neusaglašenosti između tabele i kompletne Politike privatnosti, tekst kompletne Politike privatnosti imaće veću pravnu snagu.

Opseg i saglasnost
Vaše lične podatke ćemo obrađivati samo ako postoji pravni osnov za to kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Prikupljanje informacija
Dok koristite Sajt, prikupljamo sledeće informacije.

(a) Otvaranje naloga, registracija i kupovina proizvoda i usluga: Kad otvorite vivo nalog ili neki drugi naloga dostupan na vivo uređajima, možete dobrovoljno da nam date svoje lične podatke kao što su vaše ime, broj telefona, imejl/poštanska adresa i/ili druge potrebne informacije.

(b) Informacije kao odgovor na vaše zahteve: Kad nam tražite da stupimo u kontakt s vama, možda ćete morati da nam pošaljete svoje podatke kako bismo mogli efikasno da odgovorimo na vaše upite.

(c) Informacije za karticu e-garancije: Kad je potrebno da aktiviramo ili produžimo period trajanja garancije, možda će biti potrebno da nam navedete svoje ime i kontakt informacije.

(d) Informacije iz evidencije: Informacije iz evidencije obrađujemo samo ako su od suštinske važnosti za rešavanje problema sa proizvodom nakon prodaje. U tom slučaju, unapred ćemo tražiti vaš pristanak.

Upotrebe i zadržavanje
Informacije prikupljene od vas koristimo da bismo vam obezbedili proizvode i/ili usluge, vodili poslovanje i zaštitili vas od prevare.

Vaši izbori
Možete da kontrolišete kako i kada želite da dobijate obaveštenja od kompanije vivo.

Otkrivanje informacija
Lične podatke i druge informacije koje prikupimo od vas možemo da delimo sa sledećim entitetima: (1) vivo i naše podružnice; (2) ovlašćeni partneri kompanije vivo (uključujući dobavljače usluga i ugovarače); (3) drugi entiteti uz vašu saglasnost; (4) policija i druga regulatorna tela; (5) ako dođe do promene kontrole nad kompanijom vivo, drugi relevantni entiteti; (6) oglasne mreže; (7) kompanije u industriji mobilnih aplikacija; (8) kompanije za analizu podataka.

Treće strane
Nismo odgovorni za prakse privatnosti veb-sajtova trećih strana koji su povezani sa našim Uslugama.

Bezbednost
Koristimo bezbednosne mere za zaštitu vaših ličnih podataka.

Privatnost dece
Usluge nisu namenjene deci.

Međunarodni prenos
Vaše podatke čuvamo i obrađujemo širom sveta.

Obaveštenje u vezi sa ažuriranjima
Slažete se sa time da možemo da vas obaveštavamo o materijalnim izmenama ove Politike privatnosti objavljivanjem obaveštenja na ovom Sajtu.

KOMPLETNA POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Uslovi i definicije
Kontrolor podataka podrazumeva pravni entitet (samostalan ili u zajednici s drugima) koji određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka. vivo je kontrolor podataka, ako nije drugačije određeno zakonom.

Lični podaci podrazumevaju sve informacije u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili se može identifikovati („lice na koje se odnose podaci“). Fizičko lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo referencom na identifikatore kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica; Vi (korisnik ili posetilac Usluga) predstavljate lice na koje se odnose podaci.

Međunarodni prenos podrazumeva prenos ličnih podataka sa teritorije na kojoj su lični podaci prikupljeni na teritoriju strane države, organima vlasti strane države, stranom pojedincu ili stranom pravnom telu.

2. Pravni osnov za obradu ličnih podataka
vivo će obrađivati vaše lične podatke samo ako postoji pravni osnov za to. Ti osnovi obuhvataju sledeće:

(a) Pristanak: Dali ste pristanak na obradu ličnih podataka.

(b) Pravne obaveze: Obrada vaših ličnih podataka je neophodna ili ovlašćena na osnovu primenljivih zakona ili je u vezi sa sumnjom na neku nezakonitu aktivnost, ozbiljan prekršaj, vezana za pravni postupak ili sprovođenje zakona.

(c) Legitimni interesi: Obrada vaših ličnih podataka je neophodna u svrhe naših legitimnih interesa. Verujemo da je naša obrada vaših ličnih podataka u našem legitimnom interesu i u okviru razumnih očekivanja u više situacija, koje, bez ograničenja, obuhvataju sledeće:

·Da bismo bolje razumeli naše klijente i pružali im unapređene, relevantnije usluge;

·Da bismo osigurali neometan rad naših Usluga;

·Da bismo održavali bezbednost naših sistema i sprečili neovlašćeni pristup ili visokotehnološke napade;

·Za deidentifikovanje ličnih podataka (na primer, za istraživanje i statistiku) i

·Da bismo postigli komercijalnu vrednost u korist naših deoničara, ukoliko ne postoji nikakva potencijalna predrasuda prema vama.

(d) Druge okolnosti određene merodavnim zakonima.

3. Informacije koje prikupljamo
(a) Informacije o registraciji i nalogu: Možete da koristite naše Usluge a da nam ne kažete ko ste niti otkrijete bilo koje lične podatke o sebi. Ako odaberete da se registrujete za nalog (vivo nalog ili neki drugi nalog dostupan preko kompanije vivo) kod nas, zahtevamo da napravite korisničko ime i lozinku. Biće vam zatraženo da nam date lične podatke tokom procesa registracije i ti lični podaci nisu anonimni za nas. Kad registrujete nalog ili na drugi način stupite u interakciju s našim Uslugama, možete da navedete lične podatke kao što su ime, uzrast, pol, imejl adresa, broj telefona i druge relevantne informacije. Možemo da vam zatražimo da obezbedite informacije o identitetu u svrhe verifikacije ako to zahtevaju ili odobravaju primenljivi zakoni. Ako je potrebno da kupite proizvode ili usluge preko svog naloga, biće potrebne i informacije u vezi sa plaćanjem. Kad treba da aktivirate ili produžite garantni period ili koristite druge usluge sa dodatnom vrednošću, možete da koristite funkciju kartice e-garancije i možda će vam biti zatraženo da unesete svoje ime i kontakt informacije.

(b) Informacije za odgovor na vaše zahteve: Možete da nam date svoje lične podatke kako bismo mogli da odgovorimo na vaša pitanja i zahteve (u vezi sa registracijom i vašim nalogom itd.).

(c) Informacije za korisničku podršku: Možemo da prikupljamo informacije od vas tokom pružanja usluga korisničke službe u vezi sa proizvodima i uslugama koje obezbeđujemo. Prikupljene informacije obuhvataju informacije o ličnom identitetu i kontakt informacije.

(d) Informacije iz drugih izvora: Informacije koje prikupljamo mogu da se kombinuju sa informacijama iz spoljne dokumentacije (na primer, sa demografskim informacijama, informacijama o navigaciji i dodatnim kontakt informacijama) koje smo prikupili u skladu sa zakonom iz izvora kao što su javno dostupne informacije i društvene mreže. vivo će obrađivati vaše lične podatke na ovaj način samo ako za to postoji pravni osnov.

(e) Mobilni podaci i informacije o podacima na uređaju: Možemo da prikupljamo dodatne informacije od vas ako našim Uslugama pristupate putem mobilnog uređaja, na primer, kôd zemlje ili regiona uređaja, IMEI (engl. International Mobile Equipment Identity, međunarodni identifikator mobilne opreme), ID za eMMC (engl. embedded multimedia card, ugrađena multimedijalna kartica), GAID (engl. Google Advertising ID, ID za Google oglašavanje), UFS ID (engl. universal flash storage, univerzalni fleš memorijski prostor), SIM i IMSI (engl. International Mobile Subscriber Identity, međunarodni identifikator mobilnog pretplatnika) ili drugi jedinstveni identifikator uređaja, modul uređaja, verzija operativnog sistema uređaja ili druge informacije o operativnom sistemu uređaja, informacije koje se odnose na CPU, stanje memorijskog prostora, konfiguracija i parametre ekrana, IP adresa, MAC adresa, mobilni operater, poštanski broj, jezik i druga podešavanja, lokacija ili GPS/geolokacija, informacije o aplikacijama i druge informacije koje mogu da budu povezane sa mobilnim uređajem koji koristite.

(f) Informacije u evidenciji: Možemo da evidentiramo neke informacije o vašem uređaju koje nam govore broj posetilaca Usluga i kada i kako koristite Usluge („informacije o korišćenju“), kao što su vreme i trajanje korišćenja Usluga. Obrađujemo samo gorenavedene informacije u evidenciji koje su od suštinske važnosti za rešavanje problema nakon prodaje. U tom slučaju, unapred ćemo tražiti vaš pristanak.

(g) Druge informacije: Ako koristite neke Usluge koje zahtevaju posebno korišćenje vaših informacija, takve informacije ćemo navesti u posebnim uslovima, ugovorima ili politici privatnosti i njih ćemo prikupljati, obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu sa navedenim dokumentima, a po potrebi ćemo zatražiti i vaš pristanak.

Ne tražimo osetljive lične podatke, tj. lične podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiozna ili filozofska uverenja, kriminalni dosije, članstvo u sindikatu ili profesionalnom udruženju, genetske podatke i biometrijske podatke u svrhu jedinstvenog identifikovanja fizičkog lica, kao ni podatke u vezi sa zdravstvenim stanjem, seksualnim životom ili seksualnom orijentacijom fizičkog lica. Međutim, možete dobrovoljno da obezbedite osetljive lične podatke tokom korišćenja naših usluga (na primer, ako ih uključite u SMS poruke koje šaljete). Ako je potrebno da prikupljamo ili obradimo osetljive lične podatke (kao što su crte lica, otisak prsta, snimak glasa, puls, broj koraka itd.) u nekim drugim okolnostima, to ćemo uraditi uz vašu saglasnost ili ako to zahteva ili dozvoljava zakon.

4. Svrhe obrade ličnih podataka
vivo može obrađivati vaše lične podatke da bi ispunio sledeće svrhe:

(a) Rad naših Usluga: Prikupljene lične podatke obrađujemo (i) da bismo pružali, održavali, poboljšavali, štitili i razvijali sve svoje usluge, proizvode, sadržaj i oglase; (ii) da bismo vam slali obaveštenja o ažuriranjima softvera, ažuriranim smernicama ili druge informacije za koje smatramo da bi vam mogle biti važne; (iii) da bismo vršili analizu korišćenja naših usluga i proizvoda radi optimizovanja resursa i upravljanja njima; (iv) radi interakcije s vama u vezi sa vašim uređajem, uslugama ili radi odgovaranja na vaša pitanja; (v) radi administriranja promotivnih aktivnosti kao što su opklade, takmičenja ili drugi slični događaji; (vi) da bismo organizovali događaje nakon prodaje i aktivnosti korisničke podrške.

(b) Analiza i objedinjavanje informacija o korišćenju: Objedinjene informacije o korišćenju o našim korisnicima i podatke o korišćenju koristimo za analizu Usluga i pripremu objedinjenih izveštaja, na primer, radi pružanja boljih proizvoda i usluga našim klijentima.

(c) Razumevanje načina na koji koristite naše proizvode: Informacije možemo da koristimo da bismo razumeli kako koristite naše Usluge.

(d) Marketing: Marketinške, reklamne ili promotivne materijale ćemo vam slati samo ako ste prethodno dali eksplicitan pristanak za prijem takvih poruka. Osiguraćemo da svaka elektronska marketinška komunikacija sadrži vezu koja vam omogućava da opozovete pretplatu na takvu komunikaciju.

(e) Prodaja i korisnička služba: Informacije (uključujući vaše lične podatke) možemo da koristimo za poručivanje, isporuku, povraćaj/promenu, refundaciju, pregled i fakturisanje u vezi sa proizvodima i uslugama.

(f) Upravljanje nalogom: Informacije (uključujući vaše lične podatke) možemo da koristimo za registrovanje i zatvaranje vašeg naloga, održavanje i ažuriranje dokumentacije i slične aktivnosti u vezi sa našim Uslugama.

5. Načini obrade ličnih podataka
Vršićemo sledeće operacije sa vašim ličnim podacima upotrebom neautomatskih načina obrade: prikupljanje, beleženje, sistematizacija, objedinjavanje, skladištenje, alteracija (ažuriranje, izmene), preuzimanje, korišćenje, prenos (dobavljanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje i brisanje (uništavanje) ličnih podataka. U normalnim slučajevima nećemo koristiti automatske načine poput „profilisanja“ kao deo obrade podataka. Ukoliko je potrebno da izvršimo automatsku obradu u drugim okolnostima, to ćemo raditi pošto dobijemo vaše izričito odobrenje.

Od nas se zahteva da osiguramo da takva obrada podleže odgovarajućim zaštitnim merama, uključujući razumne korake da se osigura da su lični podaci tačni, potpuni, ažurni i relevantni, kao i vaša prava na pristup i ispravke ličnih podataka o vama.

6. Zadržavanje
Vaše lične podatke obrađujemo koliko god je potrebno da bismo ispunili svrhu u koju su oni prikupljeni, uključujući načine opisane u ovoj Politici privatnosti ili u uslovima privatnosti za određenu uslugu odnosno u skladu sa zahtevima merodavnih zakona. Oslanjamo se na sledeće kriterijume da bismo utvrdili period zadržavanja ličnih podataka o vama:

(a) Trajanje tokom kojeg se lični podaci koriste za pružanje usluge;

(b) Vaš zahtev ili obaveze prema ugovoru s vama;

(c) Zakonske ili pravne obaveze.

Kad više ne bude potrebno da zadržavamo vaše lične podatke ili zatražite brisanje, izbrisaćemo relevantne lične podatke koje imamo o vama sa sistema u najkraćem mogućem periodu dozvoljenom zakonom. Međutim, možemo da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka ako imamo druge pravne osnove (npr. u svrhe arhiviranja u javnom interesu ili u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja) odnosno ako smo u obavezi da održavamo neophodnu dokumentaciju zbog pravnih ili finansijskih obaveza, usaglašenosti ili drugih obaveza izveštavanja.

7. Kako vivo deli vaše lične podatke
Lični podaci mogu da se dele sa sledećim entitetima:

(a) vivo podružnice. Vaše lične podatke možemo da delimo sa podružnicama i filijalama povezanim zajedničkim vlasništvom ili kontrolom u okviru vivo grupe za vršenje redovnih poslovnih aktivnosti, po istom osnovu kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti.

(b) Ovlašćeni partneri. Vaše lične podatke možemo da otkrijemo ovlašćenim partnerima kompanije vivo, uključujući sledeće: operatere, distributere i prodajne partnere, oglasne kompanije, istraživačke kompanije, nezavisne dobavljače usluga za podatke (tj. obrađivače podataka), dobavljače pošiljki, logističke kompanije, dobavljače usluga na mreži, proksi agencije, platforme za e-trgovinu, nezavisne usluge za aplikacije, profesionalne savetnike (na primer, advokate, računovođe i nadzorne organe), osiguravače i istražitelje. Navešćemo registrovane informacije i podatke o interakciji sa podacima odgovarajućih trećih strana u Uslovima privatnosti određene usluge. Zahtevamo da ovlašćeni partneri poštuju ovu Politiku privatnosti i da preduzmu neophodne i razumne mere da zaštite vaše informacije. vivo nikad neće dozvoliti nijednoj ovlašćenoj trećoj strani da koristi vaše lične podatke u bilo koju drugu svrhu osim ove Politike privatnosti.

(c) Usaglašenost sa pravnim propisimaMoramo da otkrijemo vaše lične podatke ako to traže lokalni sudski ili vladini organi, agencije ili ukoliko to nalažu primenljivi zakoni.

(d) Promena kontrole – novi vlasnici. U slučaju bilo kakvog stvarnog ili potencijalnog objedinjenja, restrukturiranja ili bankrota, vivo može da dostavi vaše lične podatke i povezanim trećim stranama bez vašeg dodatnog pristanka.

Kad delimo vaše lične podatke sa entitetima povezanim sa kompanijom vivo, ovlašćenim partnerima i novim vlasnicima, zahtevamo da oni bezbedno čuvaju lične podatke koje im pošaljemo i svi takvi entiteti ugovorom su obavezani da čuvaju poverljivost ličnih podataka.

8. Vaša prava
Poštujemo vašu kontrolu nad vašim informacijama. Imate prava u vezi sa ličnim podacima u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu podataka. Da biste ostvarili svoja prava navedena u sledećem odeljku, možete da pošaljete zahtev na https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support ili na načine navedene u odeljku Obratite nam se u ovoj Politici privatnosti. Odgovorićemo na vaš zahtev bez nepotrebnog odlaganja. Na zahtev ćemo potvrdili da li zadržavamo ili obrađujemo informacije koje smo prikupili od vas. U određenim okolnostima, nećemo moći da ispunimo vaš zahtev, na primer ako to nije u skladu sa našim zakonskim obavezama, utiče na pravne stvari, ne možemo da potvrdimo vaš identitet ili podrazumeva neproporcionalne troškove ili napor. Međutim, u svakom slučaju ćemo odgovoriti na vaš zahtev u razumnom vremenskom okviru i pružiti vam objašnjenje. Međutim, ni u jednom trenutku nećemo biti odgovorni za autentičnost/istinitost informacija koje obezbedite. Imajte na umu da možemo da čuvamo snimak komunikacije kako bismo lakše rešili probleme koje navedete.

Imate sledeća prava u vezi sa ličnim podacima:

A. Pravo na prigovor

·To pravo vam omogućava da prigovorite na obradu vaših ličnih podataka ako to radimo iz jednog od sledećih razloga:

·jer je to u našem legitimnom interesu;

·da bismo mogli da izvršimo neki zadatak u javnom interesu ili ispoštujemo zvanične vlasti;

·da bismo vam direktno slali marketinški materijal ili

·u naučne, istorijske, istraživačke ili statističke svrhe.

B. Pravo na povlačenje saglasnosti

Ako smo dobili vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka za određene aktivnosti (na primer, za marketing), saglasnost možete da povučete u svakom trenutku i prestaćemo da koristimo vaše lične podatke u tu svrhu osim ako ne smatramo da postoji neki drugi pravni osnov koji bi opravdao nastavak obrade tih ličnih podataka u tu svrhu, a u tom slučaju ćemo vas obavestiti o tom osnovu.

Imate pravo da povučete pristanak na obradu ličnih podataka u svakom trenutku, što će stupiti na snagu u budućnosti. Da biste to uradili, pošaljite zahtev za povlačenje na adresu https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support. Vaši lični podaci biće izbrisani u razumnom vremenskom periodu nakon prijema vašeg povlačenja saglasnosti. Međutim, u određenim okolnostima, možemo da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka ako imamo druge pravne osnove ili smo u obavezi da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka.

C. Zahtevi za pristup lica na koje se odnose podaci

U bilo kom trenutku možete da tražite od nas kopiju informacija koje imamo o vama, kao i da zatražite da izmenimo, ažuriramo ili izbrišemo te informacije. Pored toga, imate pravo da pristupate sledećim informacijama:

·svrhe obrade vaših ličnih podataka;

·kategorije dotičnih ličnih podataka;

·primaoci ili kategorije primalaca ličnih podataka;

·predviđeni period u kom će se lični podaci čuvati ili kriterijumi na osnovu kojih se taj period određuje;

·postojanje prava da od nas tražite rektifikaciju ili brisanje ličnih podataka, ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa vama ili prigovor na takvu obradu;

·pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu;

·ako lični podaci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

·postojanje automatskog donošenja odluka, uključujući profilisanje;

·da li se lični podaci prenose u neku treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji, odgovarajuće zaštitne mere u vezi sa tim prenosom.

Ako vam pružimo pristup informacijama koje imamo o vama, to vam nećemo naplatiti osim ako zakon to ne dozvoljava. Ako od nas zatražite dodatne kopije tih informacija, možemo vam naplatiti razumne administrativne takse.

D. Pravo na brisanje

Imate pravo da zatražite da „izbrišemo“ vaše lične podatke u određenim okolnostima. Ta prava normalno postoje u sledećim slučajevima:

·Ako više nije neophodno da obrađujemo vaše lične podatke;

· Ako ste povukli pristanak da koristimo vaše lične podatke i ne postoji drugi validan razlog da sa time nastavimo;

· Lični podaci su nezakonito obrađivani;

·Neophodno je da se lični podaci obrišu da bismo ispoštovali svoje obaveze prema zakonu ili

·Ulažete prigovor na obradu, a mi ne možemo da ukažemo na jači pravni osnov za nastavak obrade.

Imali bismo prava da odbijemo da ispoštujemo vaš zahtev za brisanjem samo u ograničenim okolnostima i uvek ćemo vam reći razlog za to. Prilikom poštovanja validnog zahteva za brisanje ličnih podataka, preduzećemo sve razumne izvodljive korake da izbrišemo relevantne lične podatke.

E. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zatražite da ograničimo obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima, na primer ako osporavate tačnost ličnih podataka koje imamo o vama ili ulažete prigovor na obradu vaših ličnih podataka iz naših legitimnih interesa. Ako smo podelili vaše lične podatke sa trećim stranama, obavestićemo ih o ograničenoj obradi osim ukoliko to nije nemoguće ili podrazumeva neproporcionalan napor. Naravno, obavestićemo vas pre uklanjanja ograničenja za obradu vaših ličnih podataka.

F. Pravo na rektifikaciju

Imate pravo da zatražite da ispravimo netačne ili nepotpune lične podatke koje imamo o vama. Ako smo podelili te lične podatke sa trećim stranama, obavestićemo ih o ispravci osim ukoliko to nije nemoguće ili podrazumeva neproporcionalan napor. Možete i da zatražite detalje trećih strana kojima smo otkrili netačne ili nepotpune lične podatke. Ako smatramo da nije razumno da ispoštujemo vaš zahtev, objasnićemo vam svoje razloge za tu odluku.

G. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da prenosite lične podatke između dobavljača usluga, pod sledećim uslovima: 1) ako se lični podaci obrađuju na automatske načine; 2) lične podatke su nam obezbedila lica na koja se podaci odnose i 3) osnova obrade je pristanak ili se podaci obrađuju da bi se ispunio ugovor odnosno pripremni koraci za ugovor. U praksi, to znači da možete da prenesete detalje koje imamo o vama nekom trećem licu. Da bismo vam omogućili da to uradite, obezbedićemo vam lične podatke u formatu koji se uobičajeno koristi i koji mašine mogu da pročitaju kako biste mogli da prenesete lične podatke. Osim toga, možemo i direktno da prenesemo lične podatke umesto vas.

H. Pravo na žalbu

Imate pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadzornom organu.

Imajte na umu da ćemo dobiti i zadržati informacije o ostvarivanju vaših prava, na primer, o vašem davanju i povlačenju saglasnosti za određene navedene teme uslova privatnosti i o vašem zahtevu za brisanje podataka koje prikupimo od vas u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

9. Kolačići
Pogledajte naše zasebne smernice za Kolačiće da biste pronašli informacije o tome kako koristimo određene tehnologije za unapređenje vašeg doživljaja na internetu i prilagođavanje naše usluge za vas.

10. Veze trećih strana
Naše Usluge mogu da sadrže veze ka drugim veb-sajtovima, proizvodima i uslugama trećih strana ili da koriste, odnosno nude, proizvode ili usluge trećih strana. Informacijama koje treće strane prikupljaju upravljaju njihove prakse privatnosti. Preporučujemo vam da pročitate informacije o praksama privatnosti tih trećih strana. Mi nismo odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj tih sajtova trećih strana.

11. Bezbednost
vivo je primenio komercijalno razumne bezbednosne mere da zaštiti vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništenja, uključujući, bez ograničenja, administrativne, tehničke i fizičke mere. Međutim, imajte na umu da iako smo primenili te mere, ne postoji bezbednosna mera koja može da garantuje apsolutnu bezbednost i sigurnost vaših informacija. Ako smatrate da su vaši akreditivi za prijavljivanje ugroženi, odmah nam se obratite.

Kad koristite neke vivo proizvode, usluge ili aplikacije, lični podaci koje delite vidljivi su drugim korisnicima, a u nekim slučajevima i pretraživačima i javnosti i te druge strane mogu da ih prikupljaju, koriste i zadrže. Vi ste odgovorni za lične podatke koje odlučite da delite ili prosledite u tim slučajevima. Vaša je odgovornost da osigurate da su vaši lični podaci tačni.

U nastavku su neki primeri bezbednosnih mera za podatke koje preduzimamo:

(a) Osiguranje bezbednosti lokacija na kojima se nalaze informacioni sistemi koji se koriste za obradu ličnih podataka. Ta bezbednost će sprečiti svaki nekontrolisani pristup tim lokacijama od strane osoba koje nemaju prava da pristupaju tim lokacijama.

(b) Korišćenje tehničkih sredstava za zaštitu informacija, uključujući, bez ograničenja, tehnike šifrovanja i deidentifikacije.

(c) Odobravanje liste osoba koje imaju ovlašćenje da pristupaju informacionim sistemima kojima se obrađuju lični podaci.

(d) Određivanje službenog lica za zaštitu podataka.

(e)Identifikovanje pretnji po bezbednost ličnih podataka dok se oni obrađuju u našim informacionim sistemima.

(f) Procena efikasnosti preduzetih mera za osiguranje bezbednosti ličnih podataka.

(g) Otkrivanje slučajeva neovlašćenog pristupa ličnim podacima i preduzimanje odgovarajućih mera za izbegavanje posledica takvih neovlašćenih pristupa.

(h) Preduzimanje svih primenljivih mera za obnavljanje ličnih podataka koji su izmenjeni ili uništeni kao rezultat neovlašćenog pristupa.

(i) Preduzimanje mera nadzora kako bi se osigurala bezbednost ličnih podataka i nivo zaštite informacionih sistema za lične podatke.

(j) Uspostavljanje pravila za pristup ličnim podacima koji se obrađuju u našim informacionim sistemima i beleženje svih radnji obrade izvršenih na ličnim podacima koji se nalaze u našim informacionim sistemima.

Imajte na umu da lične podatke čuvamo elektronski i u vidu čvrste kopije, u oba slučaja na našim vlastitim lokacijama i uz pomoć naših dobavljača usluga.

12. Privatnost maloletnih lica
Usluge nisu namenjene maloletnim licima u skladu sa definicijom u važećim zakonima. Svesno ne prikupljamo podatke o maloletnicima putem naših Usluga. Informacije o maloletnim licima ćemo koristiti ili otkrivati samo (a) ako je to zakonom dozvoljeno; (b) ako je roditelj ili drugi zakonski predstavnik maloletnog lica dao saglasnost ili (c) postoji neki drugi pravni osnov u skladu sa primenjivim zakonima za zaštitu podataka. Ako slučajno prikupimo lične podatke deteta bez potvrde prethodne saglasnosti detetovih roditelja, pokušaćemo da izbrišemo te podatke čim to bude moguće. Ako smatrate da nam je maloletno lice dostavilo lične podatke bez saglasnosti roditelja ili zvaničnog staratelja, obratite nam se.

13. Čuvanje i međunarodni prenos
Kako bi se omogućio isti nivo zaštite podataka kao što su zemlja/region korisnika i efikasnije odgovorilo na korisničke zahteve, lokacija skladištenja podataka se razlikuje za korisnike iz različitih zemalja/regiona. Za korisnike iz Evropskog ekonomskog prostora, Turske, Kolumbije, Perua, Australije, Andore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Monaka, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske, vaši lični podaci čuvaće se na našem serveru u Nemačkoj; za korisnike u Rusiji, Indiji i Kazahstanu, vaši lični podaci čuvaće se na našem serveru u vašoj zemlji; za korisnike u drugim zemljama/regionima, vaši lični podaci čuvaće se na našem serveru u Singapuru.

Želimo da se uverimo da se vaši lični podaci čuvaju i prenose na bezbedan način. Ako vaše lične podatke prosledimo izvan vaše zemlje, a ako ta zemlja ili teritorija ne održava odgovarajuće standarde zaštite podataka, preduzećemo sve razumne korake da osiguramo da se s vašim podacima postupa bezbedno i u skladu s ovom Politikom privatnosti. Na primer, to mogu da budu sledeći slučajevi:

·Na osnovu ugovora o prenosu podataka sa trećom stranom, uključujući standardne ugovorne odredbe da bi se osiguralo da treća strana štiti vaše lične podatke ili

·Ako je to neophodno radi zaključenja ili sprovođenja ugovora između nas i vas odnosno između nas i neke treće strane, a prenos je u vašem interesu u svrhe tog ugovora (na primer, ako je potrebno da prenesemo vaše podatke dobavljaču olakšica koji se nalazi izvan vaše zemlje) ili

· Ako ste dali saglasnost za prenos podataka.

Vašu saglasnost ćemo tražiti zasebno pre prenosa vaših podataka u zemlju/region koji ne nude isti nivo zaštite kao vaša zemlja.

14. Obaveštenja u vezi sa ažuriranjima
S vremena na vreme, možemo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti. U slučaju bilo kojih materijalnih izmena naše Politike privatnosti, bićete obavešteni putem imejla ili na neki drugi dostupan način. Najnoviju ažurnu Politiku privatnosti možete da pogledate na adresi https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy.

15. Obratite nam se
Ako imate neku nerešenu nedoumicu u vezi sa privatnošću ili upotrebom podataka koju nismo zadovoljavajuće rešili, obratite se našem nezavisnom telu za rešavanje sporova u SAD (besplatno) putem adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Ako imate pitanja u vezi sa načinom na koji rukujemo vašim ličnim podacima na koja nije odgovoreno u ovoj Politici privatnosti, možete da se obratite nama ili našem službenom licu za zaštitu podataka na najlakši način: https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support. Možete da nam se obratite i putem adrese:

(a) vivo Mobile Communication Co., Ltd.

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kina.

privacy@vivo.com

(d) Službeno lice za zaštitu podataka

dpo@vivo.com

(c) Za stanovnike Evropskog ekonomskog prostora, možete da se obratite i našem ovlašćenom predstavniku za zaštitu podataka:

vivo Tech GmbH

Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Nemačka