vivo

หน้าหลัก

>

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ vivo

ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2022

ยินดีต้อนรับ! vivo เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างยิ่งและให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่คุณมีให้กับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของ vivo จะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ แบ่งปัน ถ่ายโอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิทธิ์ที่คุณมีในการพิจารณาว่าเราทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับคุณได้บ้างเมื่อคุณใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของเรา

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์ที่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ vivo จะจัดทำข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นการเฉพาะก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล คุณมีโอกาสที่จะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ หรือตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด และติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ

 

1. ข้อกำหนดและคำนิยาม

ผู้ควบคุม หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือร่วมกับผู้อื่นที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ได้รับการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ ("เจ้าของข้อมูล") ตัวอย่างเช่น ชื่อหรือข้อมูลประจำตัวที่สามารถระบุตัวตนคุณได้โดยตรงหรือตัวระบุอุปกรณ์ที่ระบุตัวตนคุณทางอ้อม คุณ (ผู้ใช้บริการของเรา) คือเจ้าของข้อมูลที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

2. มูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

vivo จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้เพื่อการประมวลผลดังกล่าวเท่านั้น มูลเหตุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ:

  - (ก) ความยินยอม: คุณได้ให้ความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  - (ข) สัญญา: การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอที่คุณมีก่อนที่จะเข้าทำสัญญา

  - (ค) ภาระผูกพันทางกฎหมาย: กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้ต้องมีการประมวผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  - (ง) ผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของเราที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ สิทธิ์ หรือความคาดหวังตามสมควรที่คุณมี

  - (จ) สถานการณ์อื่น ๆ ที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

 

3. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

vivo จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นซึ่งอาจประกอบด้วยหมวดหมู่ดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเลือกใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลได้ในการตั้งค่าของบริการที่เกี่ยวข้อง

(ก) ข้อมูลการลงทะเบียนและบัญชี

ข้อมูลที่คุณลงทะเบียนไว้กับ vivo หรือบัญชีอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้ในบริการ vivo และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ID บัญชี, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

(ข) ข้อมูลประจำตัว

เช่น ชื่อ อายุ และเพศ

(ค) ข้อมูลการติดต่อ

รวมถึง หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ที่พักอาศัย, บัญชีโซเชียล หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ

(ง) ข้อมูลอุปกรณ์

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จากคุณหากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านทางอุปกรณ์มือถือ ตัวอย่างเช่น รหัสประเทศ/ภูมิภาคของอุปกรณ์ของคุณ, รุ่นอุปกรณ์, เวอร์ชันของซอฟต์แวร์, ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์, IMEI (รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่), eMMC ID (Embedded Multimedia Card), UFS ID (Universal Flash Storage), SIM และ IMSI (เลขประจำตัวสากลสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่), GAID (Google Advertising ID), GUID (ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกของระบบปฏิบัติการ), หมายเลขซีเรียลหรือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอื่น ๆ ของอุปกรณ์/โมดูล, ข้อมูล CPU, ข้อมูลฮาร์ดแวร์ เช่น การกำหนดค่าและพารามิเตอร์ของหน้าจอ, ผู้ให้บริการมือถือ, ข้อมูลการปรับแต่ง, ภาษาและการตั้งค่าอื่น ๆ, ข้อมูลแอปพลิเคชันและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้

(จ) ข้อมูลเครือข่าย

เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเครือข่าย และสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

(ฉ) ข้อมูลบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้บริการ, บันทึกการอนุญาต, การโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์, บันทึกการหยุดการทำงาน และข้อมูลการวินิจฉัย

(ช) ข้อมูลธุรกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ การจัดส่ง การส่งคืน/การเปลี่ยน การคืนเงิน การตรวจสอบ และการออกใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์และบริการ

(ซ) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้โดยสมัครใจ

ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยสมัครใจสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของ vivo การโต้ตอบกับ vivo หรือการปรับปรุงไฟล์ส่วนตัวของคุณ เช่น เนื้อหาที่คุณโต้ตอบกับเราบนสื่อสังคมของเรา

 

4. วัตถุประสงค์ของการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

vivo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อ (i) จัดหา รักษา ปรับปรุง ปกป้อง และพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ เนื้อหาทั้งหมดของเรา (ii) ส่งการแจ้งเตือนให้คุณเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ การปรับปรุงนโยบาย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าอาจมีความสำคัญสำหรับคุณ (iii) แก้ไขข้อผิดพลาดของอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ระบุปัญหาความผิดปกติ วินิจฉัยและซ่อมแซม (iv) กำหนดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการปรับแต่ง

(ข) เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในที่จำเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินการให้บริการ

เราใช้ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้โดยรวมเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริการ รวบรวมรายงานหรือดำเนินการประเมิน เช่น การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สถิติการใช้งานผลิตภัณฑ์และสถิติการขายผลิตภัณฑ์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและการจัดการ

(ค) เพื่อดำเนินการขายและบริการสนับสนุนลูกค้า

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ (i) ประมวลผลธุรกรรมของคุณ (ii) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค การประกวด หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือ (iii) ให้บริการสนับสนุนลูกค้า เช่น การซ่อม การโต้ตอบกับคุณผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ การแชทออนไลน์หรืออีเมล หรือการตอบคำถามของคุณ

(ง) การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมความเสี่ยง

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบการให้บริการของเรา ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจมตีทางไซเบอร์ ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการสูญเสียและป้องกันการฉ้อโกง ระบุความเสี่ยงที่มีต่อบัญชีที่คุณใช้บริการ และรักษาบัญชีของคุณไว้ให้ปลอดภัย

(จ) บริการส่วนบุคคลและข้อมูลการตลาด

เมื่อคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานบริการส่วนบุคคลที่มีให้ใช้งาน เราอาจวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและความชอบที่คุณมีตามข้อมูลการใช้งานของคุณ และสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้กลุ่มที่ติดแท็กไว้เพื่อแสดงเนื้อหาหรือโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจ ซึ่งจะเป็นการปรับประสบการณ์การใช้งานการบริการของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณด้วย (หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ทุกเมื่อ) เราจะส่งเฉพาะสื่อการตลาดที่คุณได้ให้ความยินยอมในการรับการสื่อสารดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้น เราจะรับประกันว่าการสื่อสารการตลาดผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมีลิงก์ที่ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารดังกล่าวได้

(ฉ) การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำขอจากรัฐบาลที่ชอบธรรมตามกฎหมาย เช่น การเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรม และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านภาษีหรือการรายงาน

5. เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม รวมถึงที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือในข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับบริการที่เฉพาะเจาะจง หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ เรายึดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ:

  - (ก) ระยะเวลาที่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บริการแก่คุณ

  - (ข) คำขอของคุณหรือภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับคุณ

  - (ค) ภาระผูกพันตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมาย

เมื่อไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไป หรือหากมีการร้องขอให้ลบ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ออกจากระบบของเราภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปหากเรามีมูลเหตุอื่น ๆ อันจะอ้างกฎหมายได้ หรือหากเรามีภาระผูกพันในการเก็บรักษาระเบียนที่จำเป็นสำหรับกฎหมาย การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันในการรายงานอื่น ๆ

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

ข้อมูลส่วนตัวอาจได้รับการแบ่งปันภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

(ก) การประมวลผลตามที่ได้รับมอบหมาย

vivo จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยตัวเอง หรือด้วยการมอบหมายให้บริษัทในเครือและผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามคำแนะนำของเรา เราจะลงนามในข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าแนวปฏิบัติในการประมวลผลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และให้การคุ้มครองข้อมูลของคุณในระดับมาตรฐานที่ไม่น้อยไปกว่าเรา

(ข) การให้บริการและสถิติ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือผู้อื่นที่คุณกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทโฆษณา, บริษัทขนส่ง, ผู้ให้บริการออนไลน์, แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผู้ให้บริการด้านเทคนิคบุคคลที่สาม, ผู้ให้บริการมือถือ เป็นต้น โดยเราจะแสดงรายการข้อมูลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เราให้ไว้ในข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการที่เฉพาะเจาะจงของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดหาฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับคุณ หรือเพื่อทำให้สถิติและข้อตกลงของบริการโฆษณามีความสมบูรณ์ เราจะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้และให้มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ

(ค) การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามศาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทน หรือตามที่ได้รับคำสั่งภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

(ง) การเปลี่ยนแปลงการควบคุม

ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างหรือการขายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต vivo อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิ์ของคุณ

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้ คุณสามารถส่งคำขอของคุณได้โดยการไปที่ การสนับสนุนด้านความเป็นส่วนตัว เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยไม่ชักช้าเกินควร เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะตรวจสอบว่าเราเก็บหรือกำลังประมวลผลข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณอยู่หรือไม่ เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ เช่น หากขัดต่อภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมป้องกันการฉ้อโกง เราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ อาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์หรือสิทธิ์ของผู้อื่น หรือมีค่าใช้จ่ายหรือความพยายามที่มากเกินความจำเป็นเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและให้คำอธิบายแก่คุณ โปรดทราบว่าเราอาจเก็บบันทึกการติดต่อสื่อสารของคุณเอาไว้

คุณสามารถใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้ได้ด้วยการติดต่อเรา:

(ก) สิทธิ์ในการคัดค้าน

    สิทธิ์นี้ช่วยให้คุณสามารถคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราดำเนินการดังกล่าวด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งด้านล่างนี้ โดยเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว:

  - เพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของเราที่จะดำเนินการดังกล่าว

  - เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือใช้อำนาจที่มีได้อย่างเป็นทางการ

  - เพื่อส่งสื่อการตลาดให้กับคุณโดยตรง หรือ

  - เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ ทางการวิจัย หรือทางสถิติ

(ข) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจกรรมบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น เพื่อการตลาด) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะยุติการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้ให้เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงหลักเกณฑ์นี้

(ค) สิทธิ์ในการเข้าถึง

คุณอาจร้องขอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้จากเราได้ทุกเมื่อ และร้องขอให้เราแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้

หากเราให้การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้กับคุณ เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการนี้จากคุณ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากคุณร้องขอสำเนาของข้อมูลนี้เพิ่มเติมจากเรา เราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามจำนวนที่สมเหตุสมผลจากคุณ

(ง) สิทธิ์ในการลบ

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เรา "ลบ" ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะมีสิทธิ์นี้ในกรณีที่:

  - เราไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไป

  - คุณได้เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณให้ไว้กับเรา และไม่มีเหตุผลอื่นที่สมเหตุสมผลที่จะให้เราดำเนินการต่อ

  - ข้อมูลส่วนตัวได้รับการประมวลผลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

  - มีความจำเป็นที่จะต้องลบข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เราปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เรามีภายใต้กฎหมาย หรือ

  - คุณคัดค้านการประมวลผลและเราไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุทางกฎหมายที่ดีกว่าในการประมวลผลต่อไป

เราจะมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอในการลบของคุณในสถานการณ์ที่จำกัดเท่านั้น และเราจะบอกเหตุผลที่เรามีในการดำเนินการดังกล่าวกับคุณเสมอ เมื่อมีการปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลในการลบข้อมูลส่วนตัว เราจะใช้ขั้นตอนในเชิงปฏิบัติที่สมเหตุสมผลในการลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

(จ) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ หรือคุณคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย หากเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบเกี่ยวกับการประมวลผลที่ถูกจำกัดไว้ เว้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล แน่นอนว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะใช้การจำกัดใด ๆ กับการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

(ฉ) สิทธิ์ในการแก้ให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ซึ่งเราเก็บไว้ให้ถูกต้องได้ หากเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวนี้กับบุคคลที่สามเราจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง เว้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ คุณอาจขอรายละเอียดของบุคคลที่สามที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ เมื่อเราพิจารณาว่ามีเรามีเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ เราจะอธิบายเหตุผลที่เราตัดสินใจเช่นนี้

(ช) สิทธิ์ในการโยกย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่สะดวกหรือขอให้ส่งข้อมูลเหล่านั้นระหว่างผู้ให้บริการต่าง โดยมีเงื่อนไขว่า 1) ข้อมูลส่วนตัวได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ 2) เจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับเรา และ 3) มีการยินยอมต่อหลักการสำหรับการประมวลผล หรือข้อมูลกำลังได้รับการประมวลผลเพื่อให้บรรลุตามสัญญา หรือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญา ด้วยเหตุนี้จึงหมายความว่าคุณสามารถถ่ายโอนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ไปยังบุคคลที่สามได้ เพื่ออนุญาตให้คุณดำเนินการดังกล่าว เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ซึ่งใช้กันทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวได้

(ซ) สิทธิ์ในการร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าเราจะรับและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ความยินยอมและการเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวบางประการภายในที่นั้น และคำขอของคุณในการลบข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

8. คุกกี้

โปรดดูนโยบายคุกกี้แยกต่างหากของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณ และปรับแต่งบริการของเราให้กับคุณ

9. บริการของบุคคลที่สาม

บริการของเราอาจมีลิงก์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ หรือใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์จากบุคคลที่สาม ข้อมูลที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว คุณจะใช้บริการของบุคคลที่สามด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของ vivo ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแบ่งปันอาจจะปรากฏแก่ผู้ใช้รายอื่น และโปรแกรมค้นหาและสาธารณชนในบางกรณี และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาโดยฝ่ายอื่นได้ คุณจะต้องรับผิดชอบข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันหรือส่ง

10. ความปลอดภัย

vivo ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรการด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้เราจะได้นำมาตรการเหล่านี้มาใช้ แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบางส่วนที่เราใช้:

  - (ก) การควบคุมการเข้าถึง: การกำหนดกฎสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่กำลังประมวลผลในระบบข้อมูลของเรา ป้องกันการเข้าถึงใด ๆ ก็ตามในสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  - (ข) การประเมินความเสี่ยง: การระบุภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวก่อนการประมวลผล และการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

  - (ค) การขจัดความอ่อนไหว: การใช้วิธีการเชิงเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัส และเทคนิคการไม่ระบุตัวตน

  - (ง) บันทึกการประมวลผล: บันทึกการดำเนินการประมวลผลทั้งหมดที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของเรา

  - (จ) การตรวจสอบเป็นประจำ: การตรวจสอบสถานการณ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว การตรวจสอบมาตรการที่ใช้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และระดับการป้องกันระบบข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนตัว

  - (ฉ) การกู้คืน: การใช้มาตรการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมดในการกู้คืนข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไข หรือถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

บริการทั้งหมดของ vivo ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เยาว์ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้เยาว์ผ่านทางบริการของเราโดยรู้อย่างชัดแจ้ง เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้เยาว์ก็ต่อเมื่อ

  - (ก) ผู้ปกครองหรือตัวแทนอื่น ๆ ตามกฎหมายของผู้เยาว์ได้ให้ความยินยอมไว้ หรือ

  - (ข) มีมูลเหตุอื่นอันจะอ้างกฎหมายได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์ด้วยความบังเอิญโดยปราศจากความยินยอมที่สามารถตรวจสอบได้เป็นการล่วงหน้าจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ เราจะพยายามลบข้อมูลโดยเร็วที่สุด หากคุณเชื่อว่าผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดติดต่อเรา

12. การจัดเก็บและการถ่ายโอนระหว่างประเทศ

สถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้และเพื่อให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคุณใช้บริการของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป, อันดอร์รา, สวิตเซอร์แลนด์, แอลเบเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, มาซิโดเนีย, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, สหราชอาณาจักร, โคลอมเบีย, ตุรกี, ออสเตรเลีย, เปรู และอิสราเอล ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในเยอรมนี หากคุณใช้บริการของเราในรัสเซียหรืออินเดีย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในประเทศของคุณ หากคุณใช้บริการของเราในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์

เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการจัดเก็บและถ่ายโอนด้วยวิธีการที่ปลอดภัย เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นวิธีการนี้:

  - ด้วยวิธีการทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลกับบุคคลที่สาม การรวมข้อสัญญามาตรฐานที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามจะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือ

  - เมื่อจำเป็นสำหรับการหาข้อสรุปหรือผลของสัญญาระหว่างเรากับคุณ หรือระหว่างเรากับบุคคลที่สาม และการถ่ายโอนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณตามวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น (ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการผลประโยชน์ที่อยู่นอกประเทศของคุณ) หรือ

  - เมื่อคุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล

คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อขอสำเนาข้อตกลงหรือข้อสัญญามาตรฐานเหล่านั้น

13. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุง

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล หรือวิธีการติดต่ออื่นที่สามารถใช้ได้ คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเราได้ที่ https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy 

14. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งไม่ได้ให้คำตอบไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ผ่านช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ ดังนี้: https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ

(ก) ผู้ควบคุมข้อมูล: vivo Mobile Communication Co., Ltd., ซึ่งจดทะเบียนที่ No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China โดยใช้ที่อยู่อีเมลว่า privacy@vivo.com

(ข) เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูล: dpo@vivo.com

(ค) ผู้แทนที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป: vivo Tech GmbH ซึ่งจดทะเบียนที่ Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Germany