Početna

>

Jamstvene odredbe

vivo jamstvena politika

Izjava o jamstvu

Tvrtka vivo Mobile Communication Co., Ltd. („vivo”), s prijavljenim središtem na adresi No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kina, daje jamstvo da će mobilni uređaj tvrtke vivo (uključujući tehničku dodatnu opremu isporučenu u istom paketu) koji ste kupili u Hrvatskoj pravilno funkcionirati tijekom ovdje definiranoga jamstvenog razdoblja, pod uvjetom da se upotrebljava u skladu sa svojom namjenom i uputama za uporabu te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti.

Obavijest

Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava koja se odnose na sukladnost proizvoda niti na bilo koje zakonsko pravo na slanje zahtjeva u sklopu jamstva prema prodavaču u slučaju nesukladnosti.

Trajanje jamstvenog razdoblja

Jamstveno razdoblje počinje od datuma isporuke proizvoda ili datuma kupnje / izdavanja računa, a traje:

   • 24 mjeseca za mobilni uređaj i ugrađenu bateriju, odnosno

   • 6 mjeseci za tehničku dodatnu opremu (punjač, kabel za punjenje / podatkovni kabel, slušalice) koja je isporučena u prodajnom paketu zajedno s mobilnim uređajem.

Korektivne mjere u slučaju kvara

Ako do kvara dođe tijekom jamstvenog razdoblja, tvrtka vivo pružit će, po vlastitom nahođenju, jednu od sljedećih usluga koja je dostupna u okviru zakonskih vremenskih ograničenja:

   • besplatno popravljanje proizvoda; ili

   • besplatna zamjena postojećeg proizvoda jednakovrijednim proizvodom.

Područna valjanost jamstva

Jamstvene usluge koje pružaju ovlašteni vivo servisni centri u EU dostupne su za proizvode kupljene u bilo kojoj zemlji EU. Duljina jamstvenog roka ovisi o politici vivo jamstva na mjestu kupnje.

Postupak za podnošenje zahtjeva u sklopu jamstva

Za podnošenje zahtjeva u sklopu jamstva obratite se:

● ovlaštenome servisnom centru za popravak:

   • Dugoselska cesta 5,10370 Rugvica, Hrvatska - MR service d.o.o.

   • E-pošta: service@hrv.vivo.com

● Ili posjetite: aplikaciju vivo.com ili web-mjesto: www.vivo.com > Support (Podrška) > Service center (Servisni centar)

Za postprodajne informacije možete se obratiti i dobavljaču od kojeg ste kupili naš proizvod.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva u sklopu jamstva

Prilikom slanja zahtjeva za jamstvenu uslugu (popravak ili zamjena) pošaljite ili priložite kopiju računa ili dokaz o kupnji na kojem je prikazan naziv i model/vrsta proizvoda te datum kupnje kako bi tvrtka vivo mogla provjeriti je li proizvod još obuhvaćen jamstvenim razdobljem. Ako ne priložite kopiju računa, tvrtka vivo ima pravo odbiti pružanje jamstvenih usluga.

Pripreme

Prije poziva:

pripremite račun, model i serijski broj proizvoda.

Prije predaje ili slanja proizvoda tvrtki vivo radi provjere zahtjeva u sklopu jamstva: izradite sigurnosnu kopiju osobnih podataka te podataka i aplikacija spremljenih na proizvodu, a zatim izbrišite sve osobne podatke iz proizvoda. Ako je potrebno, također uklonite sve medije za pohranu podataka, SIM kartice ili dodatnu opremu koja nije obuhvaćena opsegom isporuke. Tvrtka vivo ne snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka, aplikacija, SIM kartica ili uklonjivih medija za pohranu. Ako se kvar odnosi i na tehničku dodatnu opremu (punjač, kabel za punjenje / podatkovni kabel, slušalice) koju ste kupili s mobilnim uređajem, priložite i nju. Da biste tvrtki vivo olakšali otklanjanje poteškoća, uključite opis pogreške ili kvara. Ispravno zaštitite proizvod da biste izbjegli oštećenje tijekom transporta.

Isključivanje jamstva

Zahtjevi u sklopu jamstva isključuju se ako ne priložite kopiju računa ili dokaz o kupnji na kojem je prikazan naziv i model/vrsta proizvoda te datum kupnje i/ili ako niste slijedili upute za uporabu i održavanje koje su isporučene s proizvodom.

Zahtjevi u sklopu jamstva također se isključuju u slučaju oštećenja proizvoda nastalog zbog: trošenja uslijed uobičajene upotrebe, nepravilnog rukovanja, upotrebe dodatne opreme drugog proizvođača, nepridržavanja mjera opreza, nasilnog rukovanja (npr. udaranje), nepravilne upotrebe, zloupotrebe, nemara ili nezgode, neovisno o uzroku, izlijevanja hrane ili tekućina, korozije, hrđe ili upotrebe pogrešnog napona, pokušaja popravljanja, rastavljanja ili izmjene telefona (npr. pokušaj uklanjanja baterije) koje je korisnik samoinicijativno pokrenuo odnosno koje je pokrenula strana koja nije tvrtka vivo ili ovlašteni servisni centar tvrtke vivo.

Osim toga, izmjena ili zamjena izvornoga operacijskog sustava (npr. izmjena korijenskih dopuštenja ili instalacija prilagođenih ROM-ova), kao i uklanjanje ili izmjena serijskog broja odnosno IMEI broja dovest će do isključenja jamstva.

Ograničenje odgovornosti

Osim navedenoga izričitog jamstva tvrtke vivo u ovom jamstvenom dokumentu tvrtka vivo ne pruža dodatno jamstvo, izričito ili prešutno, koje se odnosi na uređaj, njegovu kvalitetu ili uporabu u bilo koju svrhu.

Do mjere dopuštene zakonom tvrtka vivo ne snosi odgovornost za nepredviđenu štetu nastalu uslijed kršenja propisa ovog jamstva, gubitka prihoda ili dohotka ili bilo koje druge štete nastale uslijed upotrebe uređaja ili nemogućnosti upotrebe uređaja.

Međunarodni jamstveni servis