vivo

Domů

>

Prohlášení o ochraně osobních údajů vivo pro Zákaznický servis

Poslední aktualizace: 1. prosince 2021

Zákaznický servis poskytuje společnost vivo (dále jen „my“, „nám/nás“ atd.). Chráníme vaše soukromí a domníváme se, že je důležité, abyste věděli, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů vivo pro Zákaznický servis (dále jen „Prohlášení“) jsou vysvětlena následující témata:

1. Shromažďování a zpracování: jaká data shromažďujeme, k jakému účelu je shromažďujeme a zpracováváme, jaký je právní rámec takového zpracování.

2. Uchovávání: jak dlouho vaše údaje uchováváme.

3. Sdílení a přenos: jak vaše údaje sdílíme nebo zasíláme dalším subjektům.

4. Vaše práva: vaše práva a možnosti týkající se vašich osobních údajů.

5. Kontakt na nás: jak nás můžete kontaktovat v případě jakýchkoli dalších otázek.

1. Shromažďování a zpracování

(1)    Na základě smlouvy uzavřené s vámi nebo na vaši žádost budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat následující služby:

  Opravy zařízení:

Požádáte-li nás o opravu některého z vašich zařízení, budeme potřebovat zpracovat vaše kontaktní údaje (tzn. vaše jméno, zemi/oblast, telefonní číslo, e-mailovou adresu) a informace o zařízení (vč. IMEI, EMMCID, sériového čísla, modelu zařízení a dalších informací nutných k diagnostice problémů s vaším zařízením), abychom mohli ověřit dobu platnosti záruky, diagnostikovat problémy s vaším zařízením, poskytnout vám požadované služby opravy a zodpovědět vaše dotazy. Využijete-li naši rezervační službu, službu opravy s dodáním nebo službu ke zjištění stavu opravy, budeme potřebovat zpracovat vaše kontaktní údaje (např. telefonní číslo) a další informace, které nám budete muset vědomě poskytnout (například ověřovací kód) za účelem ověření vaší totožnosti.

  Služba kontaktního centra:

Když nás kontaktujete přes zákaznickou linku, e-mail, živý chat, sociální sítě nebo jiný kanál zákaznického servisu, musíme zpracovat vaše kontaktní údaje (jako jméno, zemi/oblast, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo informaci o účtu), nahrávku hovoru s vámi nebo historii naší společné komunikace, jakož i další informace, které jste nám poskytli přes výše uvedené kanály, abychom mohli reagovat na váš požadavek a vyřešit váš problém.

  Poloha servisního centra a navigace:

Využijete-li naše servisní centrum nebo rezervační službu, musíme zpracovat vaši IP adresu, abychom mohli vyhledat servisní centrum ve vašem okolí a poskytnout vám informace, jak jej najít.

(2)    V určitých případech však může být v souladu s platnými zákony uplatněn i jiný právní základ, například:

  Správa vztahů se zákazníky:

Za účelem správy vztahů s vámi potřebujeme zpracovávat požadavky, které nám zašlete coby subjekt údajů, souhlasy a záznamy o interakcích s vámi coby zákazníkem, a to v případech, které představují náš oprávněný zájem nenarušující vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

  Zákaznické průzkumy:

S vaším souhlasem můžeme použít vaše kontaktní údaje a další informace, které nám vědomě poskytnete (jako např. přezdívku, informaci o pohlaví, korespondenční adresu), pro zákaznické průzkumy za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Vaše osobní údaje se zavazujeme chránit. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (mj. šifrování a anonymizaci) s cílem chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím, poškozením nebo ztrátou. Na ochranu vašich osobních dat učiníme maximum. Máte-li podezření na neoprávněný přístup, použití, poškození nebo ztrátu vašich osobních údajů, neprodleně nás prosím informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2. Uchovávání

(1)    Období:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům zpracování, resp. po dobu požadovanou platnými zákony. Konkrétně budeme uchovávat:

   Osobní údaje zpracovávané za účelem oprav zařízení a zajišťování služeb kontaktního centra po dobu pěti (5) let od dokončení opravy nebo od vaší poslední interakce s námi.

   Osobní údaje zpracovávané pro řízení vztahů se zákazníky po dobu až pěti (5) let od vaší poslední interakce s vámi.

   Osobní údaje zpracovávané pro potřeby zákaznických průzkumů po dobu až šesti (6) měsíců ode dne, kdy byly tyto informace shromážděny.

Neurčují-li platné zákony a předpisy jinak, po uplynutí období uchovávání vašich osobních údajů tyto údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Na našem serveru nebudeme uchovávat osobní údaje zpracovávané kvůli vyhledání nejbližšího servisního centra a poskytnutí informací, jak jej najít.

(2)    Místo:

Abychom mohli zajistit stejnou úroveň ochrany dat jako v zemi/oblasti příslušného uživatele a efektivněji reagovat na požadavky uživatelů, konkrétní místo uložení dat se liší v závislosti na zemi/oblasti daného uživatele. Další informace o tom, kde jsou vaše osobní údaje uchovávány, naleznete v oddílu Uchovávání a přenos v mezinárodním měřítku v našich Zásadách ochrany soukromí.

3. Sdílení a přenos

Vaše údaje budeme zpracovávat buďto sami, nebo prostřednictvím našich přidružených společností, poskytovatelů služeb jednajících naším jménem, nebo dalších vámi určených subjektů. Vaše osobní údaje však nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami pro jejich marketingové účely. Konkrétně:

   Pro upravená zařízení Reliance Jio Infocomm Limited budou informace o zařízení zašifrovány a zaslány provozovateli. Zpracování těchto informací se řídí vaší smlouvou s provozovatelem a jeho instrukcemi.

   Za účelem ověření vaší totožnosti bude vaše telefonní číslo zašifrováno a odesláno následujícím poskytovatelům služeb z řad třetích stran: PaaSoo Technology Limited a Orange Business Services Hong Kong Limited.

   Abychom mohli vyhledat servisní centrum ve vašem okolí a poskytnout vám informaci, jak jej najít, bude vaše IP adresa zašifrována a poté odeslána následujícím třetím stranám v roli poskytovatele služeb: Google.

Vezměte prosím na vědomí, že jsme s výše uvedeným poskytovatelem služeb uzavřeli dohodu o ochraně osobních údajů, a tento poskytovatel bude vaše osobní údaje chránit standardními postupy, které nebudou méně kvalitní než naše vlastní.

Abyste mohli naši službu používat na celém světě, mohou být vaše osobní data přenášena nebo zpřístupňována našimi subjekty odkudkoli na světě. Řídíme se zákony, kterým podléhá přenos osobních údajů mezi různými zeměmi, a snažíme se zajistit náležitou ochranu vašich údajů bez ohledu na to, kde se nachází. Náš vzdálený přístup k osobním údajům získaným v Evropském hospodářském prostoru, Velké Británii a Švýcarsku se řídí standardními smluvními podmínkami.

4. Vaše práva

V souvislosti s údaji, které o vás uchováváme, máte různá práva.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s prováděním zákaznických průzkumů nebo správou informací můžete kdykoli odvolat a za tímto účelem nás kontaktovat. Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracování předmětných údajů pozastavíme, dokud se zpracováním nebudete znovu souhlasit.

Další práva:

Chcete-li uplatnit další svá práva (např. právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku či právo na přenositelnost údajů podle platných zákonů na ochranu osobních údajů), použijte prosím níže uvedené kontaktní údaje.

Stížnosti:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

5. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení nebo našeho zpracování vašich osobních údajů, potřebujete-li nahlásit problém, kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo uplatnit některé z vašich zákonem stanovených práv na ochranu údajů a soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Váš požadavek se budeme snažit vyřídit bez zbytečného odkladu a vždy ve lhůtách stanovených příslušnými zákony na ochranu dat.

Webové stránky:https://www.vivo.com/cz/about-vivo/privacy-support

E-mail: privacy@vivo.com  

Toto Prohlášení může být čas od času aktualizováno. V případě jakékoli zásadní změny vás budeme vhodným způsobem informovat. Všechny postupy uvedené v tomto Prohlášení budou prováděny v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí, v nichž naleznete další podrobnosti o našich postupech.