Domů

>

Záruční podmínky

Záruční podmínky společnosti vivo

Záruční prohlášení

Společnost vivo Mobile Communication Co., Ltd. (dále jen vivo), se sídlem na adrese No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, poskytuje záruku, že mobilní telefon vivo (včetně technického příslušenství dodávaného ve stejném balení), který jste zakoupili v České republice, bude správně fungovat po záruční dobu definovanou v tomto dokumentu za předpokladu, že bude používán v souladu s jeho určením a návodem k použití a že budou splněny následující podmínky.

Upozornění

Touto zárukou nejsou dotčena vaše zákonná práva vyplývající ze shody výrobku ani vaše zákonná práva na uplatnění záručních nároků vůči prodávajícímu v případě neshody.

Trvání záruční doby

Záruční doba začíná běžet od data, kdy vám byl výrobek dodán nebo od data nákupu/fakturace a trvá:

   • 24 měsíců na mobilní telefon a vestavěnou baterii a

   • 24 měsíců na technickéíslušenství (nabíječka, nabíjecí/datový kabel, sluchátka), které je dodáváno v prodejním balení s mobilním telefonem.

Plány odstranění vad

Dojde-li během záruční doby k závadě, společnost vivo poskytne v rámci této záruky jednu z následujících služeb v zákonných lhůtách:

   • Zdarma produkt opraví nebo

   • produkt zdarma vymění za ekvivalentní produkt.

Územní platnost záruky

Záruční služby poskytované autorizovanými servisními středisky vivo v EU jsou k dispozici pro výrobky zakoupené v kterékoli zemi EU. Délka záruční doby se řídí záručními podmínkami společnosti vivo v místě nákupu.

Postup pro uplatnění záručního nároku

Chcete-li uplatnit záruční nárok, kontaktujte prosím:

● Autorizované servisní centrum pro opravy:

   • Telefon: 800 611 008

   • E-mail: service@cz.vivo.com

● Nebo se podívejte do aplikace vivo.com nebo na webové stránky: www.vivo. com > Podpora > Servisní centra

žete se také obrátit na prodejce, od kterého jste náš produkt zakoupili, a požádat o informace k poprodejním službám.

Podmínky pro uplatnění záručního nároku

Při žádosti o záruční servis (opravu nebo výměnu) je třeba předložit nebo přiložit kopii faktury nebo dokladu o koupi s uvedením názvu produktu, modelu/ typu produktu a data nákupu, aby společnost vivo mohla zkontrolovat, zda je produkt stále v záruční době. Bez kopie faktury může společnost vivo odmítnout poskytnout záruční služby.

íprava

Před telefonátem:

Připravte si prosím fakturu za produkt, model výrobku a sériové číslo produktu. Před předáním nebo odesláním výrobku společnosti vivo k reklamační kontrole: Zálohujte všechny osobní údaje, data a aplikace uložené v produktu a poté všechny osobní údaje z produktu odstraňte. V případě potřeby vyjměte také všechna paměťová média, karty SIM nebo příslušenství, která nejsou součástí dodávky. Společnost vivo nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat, aplikací, karet SIM nebo vyměnitelných paměťových médií. Pokud se závada týká také technického příslušenství (nabíječka, nabíjecí/datový kabel, sluchátka), které jste zakoupili společně s mobilním telefonem, přiložte je také. Můžete pomoct společnosti vivo při odstraňování problémů tím, že uvedete popis závady nebo poruchy. Během přepravy používejte bezpečné obaly, aby nedošlo k poškození produktu. 

Vyloučení ze záruky

Záruční nároky jsou vyloučeny, pokud nepředložíte kopii faktury nebo dokladu o koupi s uvedením názvu produktu, modelu/typu produktu a data nákupu a/ nebo pokud jste nedodrželi návod k použití a údržbě dodaný s produktem. Záruční nároky jsou vyloučeny i v případě poškození výrobku způsobeného např. běžným opotřebením, nesprávným provozem, použitím příslušenství třetích stran, nedodržením bezpečnostních opatření, použitím násilí (např. bití), nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí nebo nehodou, ať už byla způsobena jakkoli, rozlitím potravin nebo kapalin, korozí, rzí nebo použitím nesprávného napětí, pokusy o opravu, rozebrání nebo úpravu telefonu (např. pokus o vyjmutí baterie) z vlastní iniciativy nebo jakoukoli jinou osobou než společností vivo nebo jejími autorizovanými servisními centry. Kromě toho úprava nebo nahrazení původního operačního systému (např. změna oprávnění root nebo instalace vlastního firmwaru ROM) a také absence sériového čísla nebo čísla IMEI nebo manipulace s nimi povedou k vyloučení ze záruky.

Omezení odpovědnosti

Kromě výše uvedeného výslovného záručního prohlášení poskytnutého společností vivo v tomto záručním dokladu společnost vivo neposkytuje žádné další záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se zařízení, jeho kvality nebo použití pro jakýkoli účel. V rozsahu povoleném místními právními předpisy společnost vivo neodpovídá za žádnou nepředvídatelnou ztrátu způsobenou porušením této záruky, za ztrátu zisku nebo příjmů ani za žádnou jinou ztrátu způsobenou používáním zařízení nebo nemožností zařízení používat

Mezinárodní záruční služby