Αρχική

>

Όροι εγγύησης

πολιτική εγγύησης vivo

Δήλωση Εγγύησης

Η vivo Mobile Communication Co., Ltd. ("vivo"), με την έδρα της επί της οδού No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Κίνα, παρέχει εγγύηση ότι το κινητό τηλέφωνο vivo (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εξαρτημάτων που παραδίδονται στο ίδιο πακέτο) που έχετε αγοράσει στην Ελλάδα / Κύπρο θα λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που ορίζεται στο παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του και τις οδηγίες χρήσης και ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

Σημείωση

Η παρούσα εγγύησή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας βάσει της συμμόρφωσης του προϊόντος ούτε οποιοδήποτε από τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας να προβάλετε αξιώσεις εγγύησης έναντι του πωλητή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Διάρκεια της Περιόδου εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος σε εσάς ή την ημερομηνία αγοράς/τιμολογίου και διαρκεί:

   • 24 μήνες για το κινητό τηλέφωνο και για την ενσωματωμένη μπαταρία και

   • 12 μήνες για τεχνικά εξαρτήματα (φορτιστής, καλώδιο φόρτισης/καλώδιο δεδομένων, ακουστικά) που παραδίδονται στη συσκευασία πώλησης μαζί με το κινητό τηλέφωνο.

Προγράμματα αποκατάστασης ελαττωμάτων

Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η vivo θα παράσχει μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες της επιλογής της εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών:

   • Δωρεάν επισκευή του προϊόντος ή

   • Δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος με ένα ισοδύναμο προϊόν.

Εδαφική επικράτεια ισχύος της εγγύησης

Οι υπηρεσίες εγγύησης που παρέχονται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις vivo στην ΕΕ είναι διαθέσιμες για προϊόντα που αγοράστηκαν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης υπόκειται στην πολιτική εγγύησης vivo στον τόπο αγοράς.

Διαδικασία για τη διεκδίκηση της εγγύησης

Για τη διεκδίκηση αξιώσεων εγγύησης, επικοινωνήστε με:

● Ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης επισκευών: • Kilkis 3, Nikis Center, 1086 Nicosia, Cyprus - Fonemaster (CY)

   • Τηλέφωνο: 8006000688 (GR)

   • Email: service@gr.vivo.com (GR) / service@cy.vivo.com (CY)

● Ή δείτε μέσω της εφαρμογής vivo.com ή του ιστότοπου: www.vivo.com > Υποστήριξη > Κέντρο εξυπηρέτησης

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν μας για πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. 

Προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της εγγύησης

Όταν ζητάτε μια υπηρεσία εγγύησης (επισκευή ή αντικατάσταση), θα πρέπει να υποβάλλετε ή να εσωκλείετεένα αντίγραφο του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς που να δείχνει το όνομα του προϊόντος, το μοντέλο/τύπο του προϊόντος και την ημερομηνία αγοράςώστε η vivo να μπορεί να ελέγξει εάν το προϊόν εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης. Χωρίς αντίγραφο του τιμολογίου, η vivo μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης.

Προετοιμασία

Πριν από την κλήση:

Ετοιμάστε το τιμολόγιο του προϊόντος, το μοντέλο του προϊόντος και το σειριακό αριθμό προϊόντος.

Πριν παραδώσετε ή στείλετε ένα προϊόν στη vivo για έλεγχο αξιώσεων εγγύησης: Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών πληροφοριών, δεδομένων και εφαρμογών που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και, στη συνέχεια, διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα από το προϊόν. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε επίσης όλα τα μέσα αποθήκευσης, τις κάρτες SIM ή τα εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στο παραδοτέο σύνολο. Η vivo δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια δεδομένων, εφαρμογών, καρτών SIM ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης. Εάν το ελάττωμα προς επισκευή επηρεάζει επίσης τα τεχνικά αξεσουάρ (φορτιστής, καλώδιο φόρτισης/καλώδιο δεδομένων, ακουστικά) που έχετε αγοράσει μαζί με το κινητό τηλέφωνο, παρακαλείστε να τα προσκομίσετε επίσης. Μπορείτε να βοηθήσετε τη vivo στην αντιμετώπιση προβλημάτων, περιλαμβάνοντας μια περιγραφή του ελαττώματος ή της δυσλειτουργίας. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ασφαλή συσκευασία κατά τη μεταφορά για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο προϊόν.

Εξαίρεση της Εγγύησης

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται εάν δεν προσκομίσετε αντίγραφο του τιμολογίου ή απόδειξη αγοράς που να δείχνει το όνομα του προϊόντος, το μοντέλο/τύπο του προϊόντος και την ημερομηνία αγοράς ή/και εάν δεν έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης που συνοδεύει το προϊόν.

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται επίσης σε περίπτωση ζημιάς στο προϊόν που προκαλείται από: π.χ. φυσιολογική φθορά, ακατάλληλη λειτουργία, χρήση εξαρτημάτων τρίτων μερών, μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας, χρήση βίας (π.χ. χτυπήματα), κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή ατύχημα που προκλήθηκε από οποιαδήποτε αιτία, διαρροή τροφίμων ή υγρών, διάβρωση, σκουριά ή χρήση εσφαλμένης τάσης, προσπάθειες επισκευής, αποσυναρμολόγησης ή τροποποίησης του τηλεφώνου (π.χ. προσπάθεια αφαίρεσης της μπαταρίας) με δική σας πρωτοβουλία ή από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος εκτός από τη vivo ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της.

Επιπλέον, η τροποποίηση ή αντικατάσταση του αρχικού λειτουργικού συστήματος (π.χ. τροποποίηση δικαιωμάτων root ή εγκατάσταση προσαρμοσμένης ROM), καθώς και η απουσία ή παραποίηση του σειριακού αριθμού ή του αριθμού IMEI, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό της εγγύησης.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός από την παραπάνω ρητή δήλωση εγγύησης που παρέχεται από τη vivo στο παρόν έγγραφο εγγύησης, η vivo δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη συσκευή, την ποιότητά της ή τη χρήση της για οποιονδήποτε σκοπό.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους, η vivo δεν φέρει ευθύνη για απρόβλεπτη ζημία λόγω παραβίασης αυτής της εγγύησης, απώλειας κερδών ή εσόδων ή οποιασδήποτε άλλης ζημίας που προκαλείται από τη χρήση της συσκευής από εσάς ή την αδυναμία χρήσης της συσκευής.

Υπηρεσία Διεθνούς Εγγύησης