Právne oznámenia

Vstupom na túto webovú lokalitu, jej prehliadaním, pridávaním do záložiek, zdieľaním a/alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami a že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia a súhlasíte s tým.

 • 1. Riešenie sporov

  Informácie podľa § 36 VSBG (nemecký zákon o riešení spotrebiteľských sporov) (platí len v Nemecku ):

  Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na riešení sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym orgánom.

  Riešenie sporov – EÚ (platí len v krajinách EÚ ):

  Európska komisia poskytuje platformu, ktorá umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom urovnávať spory súvisiace s online nákupmi za pomoci nestranného orgánu na riešenie sporov:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Naša e-mailová adresa: info@vivo.com

  Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na riešení sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym orgánom.

 • 2. Vylúčenie zodpovednosti

  Obsah webových stránok

  Obsah našich webových stránok bol vytvorený s najväčšou pozornosťou. Nemôžeme však zaručiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Informácie a podrobnosti na týchto stránkach nepredstavujú žiadnu záruku, ani explicitnú, ani implicitnú. Nepredstavujú najmä žiadny tichý prísľub ani záruku týkajúcu sa stavu, predajnosti, vhodnosti na konkrétne účely alebo neporušovania zákonov a patentov.

  Produkty zobrazené na tejto webovej lokalite sú príkladmi produktov dostupných od spoločnosti vivo. Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohli nastať zmeny produktov a služieb. Opisy produktov alebo služieb vrátane, ale nie výlučne, funkcií a konfigurácie produktov sa môžu líšiť v závislosti od krajín alebo oblastí. Nezaručujeme, že zobrazené značky alebo produkty sú dostupné aj vo vašej krajine. Vyhradzujeme si právo na zmeny dizajnu alebo tvaru, zmeny technických špecifikácií, odchýlky vo farebnom odtieni a zmeny v rozsahu dodávky alebo služieb. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, špeciálne vybavenie alebo iné možnosti, ktoré nie sú súčasťou štandardného rozsahu dodávky alebo servisu. Farebné odchýlky sú spôsobené technickým spracovaním. Jednotlivé stránky môžu obsahovať aj typy a služby, ktoré nie sú v jednotlivých krajinách ponúkané.

  Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny a môžu sa líšiť v závislosti od obchodu.

  Prepojenia

  Na našich stránkach nájdete aj prepojenia na iné stránky na internete. Chceli by sme zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah webových stránok, na ktoré sú uvedené prepojenia. Preto teda nemôžeme zaručiť aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií poskytovaných na týchto webových stránkach. S ohľadom na tieto okolnosti sa týmto dištancujeme od akéhokoľvek obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky prepojenia na externé stránky na našich webových stránkach a ich obsah. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona na prepojených webových stránkach, takéto prepojenia bez zbytočného odkladu odstránime.

  Zmeny webovej lokality

  Vyhradzujeme si právo vykonávať vylepšenia alebo zmeny týkajúce sa informácií, služieb, produktov a iného obsahu webovej lokality kedykoľvek a bez upozornenia.

 • 3. Práva duševného vlastníctva

  Autorské práva

  Všetky texty, obrázky, grafické prvky, zvukové, video a animačné súbory, ako aj ich usporiadanie a tiež usporiadanie a prezentácia webovej stránky vrátane základného softvérového kódu podliehajú autorským zákonom a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ich nemožno reprodukovať, upravovať, distribuovať ani používať iným spôsobom mimo rámca autorského zákona. Prebranie a kópie tejto webovej lokality sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

  Ochranné známky

  Všetky známky zobrazené, spomenuté alebo inak použité na webových stránkach podliehajú ochranným právam spoločnosti vivo Mobile Communication Co., Ltd., Čína („vivo"), pokiaľ nie je uvedené inak. To platí najmä pre názvy modelov a logá spoločnosti vivo. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti vivo ich nemožno kopírovať, upravovať, distribuovať ani inak používať akýmkoľvek iným spôsobom.

 • 4. Ochrana údajov

  Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Na základe našich zásad ochrany údajov naša spoločnosť prijala technické a organizačné opatrenia na implementáciu požiadaviek platných zákonov o ochrane údajov.

  Informácie o osobných údajoch zhromaždených pri používaní našich webových stránok a účeloch spracovania nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov a hlavne vo vysvetlení používania súboro cookie.

  Chceli by sme zdôrazniť, že prenos údajov cez internet môže mať bezpečnostné medzery. Údaje nie je možné úplne chrániť pred prístupom tretích strán.

 • 5. Obmedzenie zodpovednosti

  Spoločnosť vivo ani žiadna z jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností, riaditeľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných predstaviteľov nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, špeciálne, náhodné, následné škody, represívne náhrady škody a/alebo iné škody vrátane, bez obmedzenia, straty zisku alebo príjmov, straty údajov a/alebo obchodných strát v súvislosti s touto webovou lokalitou alebo používaním alebo neschopnosťou používať túto webovú lokalitu alebo spoliehaním sa na obsah na tejto webovej lokalite, aj keď je spoločnosť vivo upozornená na možnosť takýchto škôd.