Domov

>

Záručné podmienky

Záručné podmienky vivo

Záručné prehlásenie

Spoločnosť vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ďalej len vivo), so sídlom na adrese č. 1, vivo Road, Čchang-an, Tung-kuan, provincia Kuang-tung, Čína, poskytuje záruku, že mobilný telefón vivo (vrátane technického príslušenstva dodávaného v rovnakom balení), ktorý ste si zakúpili na Slovensku, bude počas záručnej doby definovanej v tomto dokumente správne fungovať za predpokladu, že sa bude používať v súlade s jeho určením a návodom na použitie a že budú splnené nasledujúce podmienky.

Poznámka

Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva na základe zhody výrobku ani na vaše zákonné práva na uplatnenie záručných nárokov voči predávajúcemu v prípade nezhody. 

Trvanie záručnej doby

Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy vám bol výrobok doručený, alebo odo dňa nákupu/fakturácie a trvá:

   • 24 mesiacov na mobilný telefón a na vstavanú batériu a

   • 24 mesiacov na technické príslušenstvo (nabíjačka, nabíjací kábel/dátový kábel, slúchadlá), ktoré sa dodáva v predajnom balení s mobilným telefónom.

Plány nápravy nedostatkov

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne chyba, spoločnosť vivo v rámci tejto záruky poskytne jednu z nasledujúcich služieb v zákonných lehotách:

   • bezplatne výrobok opraví alebo

   • bezplatne vymení výrobok za ekvivalentný výrobok.

Územná platnosť záruky

Záručné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami vivo v EÚ sú k dispozícii pre výrobky zakúpené v ktorejkoľvek krajine EÚ. Dĺžka záručnej doby sa riadi záručnými podmienkami spoločnosti vivo v mieste nákupu.

Postup pri uplatnení záruky

Ak chcete uplatniť záručnú reklamáciu, obracajte sa na:

● autorizované servisné stredisko pre opravy:

   • telefón: 800 042 421

   • e-mail: service@sk.vivo.com

● alebo si pozrite: aplikáciu vivo.com alebo webovú stránku: www.vivo.com > Podpora > Servisné stredisko

S otázkami týkajúcimi sa popredajných servisných služieb sa môžete obrátiť aj na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Podmienky uplatnenia záruky

Keď žiadate o servisnú službu na základe záruky (opravu alebo výmenu), je potrebné predložiť alebo priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o kúpe, na ktorej je uvedený názov výrobku, model/typ výrobku a dátum nákupu, aby mohla spoločnosť vivo skontrolovať, či je výrobok stále v záručnej lehote. Bez kópie faktúry môže spoločnosť vivo odmietnuť poskytnúť servisné služby na základe záruky.

Príprava

Pred telefonátom:

pripravte si faktúru za výrobok, model výrobku a sériové číslo výrobku.

Pred odovzdaním alebo odoslaním výrobku spoločnosti vivo na kontrolu v rámci záručnej reklamácie:

zálohujte všetky osobné údaje, dáta a aplikácie uložené v produkte, a potom všetky osobné údaje z produktu odstráňte. V prípade potreby vyberte aj všetky pamäťové médiá, karty SIM alebo príslušenstvo, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Spoločnosť vivo nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo stratu údajov, aplikácií, kariet SIM alebo vymeniteľných pamäťových médií. Ak má chyba vplyv aj na technické príslušenstvo (nabíjačka, nabíjací kábel/dátový kábel, slúchadlá), ktoré ste zakúpili spoločne s mobilným telefónom, pribaľte ich k mobilnému telefónu. S riešením problému môžete spoločnosti vivo pomôcť, ak uvediete popis chyby alebo poruchy. Výrobok bezpečne a spoľahlivo zabaľte, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.

Vylúčenie záruky

Nároky zo záruky sú vylúčené, ak nepredložíte kópiu faktúry alebo dokladu o kúpe, na ktorom je uvedený názov výrobku, model/typ výrobku a dátum nákupu, a/alebo ak ste nedodržali pokyny na používanie a údržbu, ktoré boli dodané s výrobkom.

Nároky zo záruky sú vylúčené v prípade poškodenia výrobku spôsobeného napr.: bežným opotrebovaním, nesprávnou obsluhou, používaním príslušenstva tretích strán, nedodržiavaním bezpečnostných opatrení, hrubým zaobchádzaním (napr. búchanie), nesprávnym používaním, hrubým spôsobom používania, nedbalosťou alebo nehodou spôsobenou akýmkoľvek spôsobom, vyliatím jedla alebo tekutín, rozleptaním, koróziou alebo používaním nesprávneho napätia, pokusmi o opravu, rozmontovanie alebo úpravu telefónu (napr. pokus o vybratie batérie) z vlastnej iniciatívy alebo inou stranou ako je spoločnosť vivo alebo jej autorizované servisné strediská.

Vylúčenie zo záruky bude mať za následok aj úprava alebo nahradenie pôvodného operačného systému (napríklad úpravou prístupových práv k základným súborom alebo inštaláciou vlastného softvéru ROM), ako aj chýbajúce alebo iným spôsobom manipulované sériové číslo alebo IMEI.

Obmedzenie zodpovednosti

Okrem vyššie uvedeného výslovného záručného prehlásenia poskytnutého spoločnosťou vivo v tomto záručnom dokumente spoločnosť vivo neposkytuje žiadne iné záruky, či už výslovné alebo predpokladané, týkajúce sa zariadenia, jeho kvality alebo použitia na akýkoľvek účel.

V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi spoločnosť vivo nezodpovedá za žiadnu nepredvídateľnú stratu spôsobenú porušením tejto záruky, za žiadnu stratu zisku alebo príjmov ani za žiadnu inú stratu spôsobenú používaním zariadenia alebo nemožnosťou používať zariadenie.