Juridische kennisgevingen

Door deze website te openen, te bekijken, van bladwijzers te voorzien, te delen en/of te gebruiken, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 


1. Geschillenbeslechting

Informatie volgens § 36 VSBG (Duitse wet inzake de beslechting van consumentengeschillen) (alleen van toepassing voor Duitsland):

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Meldingsverplichtingen volgens §18 ElektroG (wet inzake elektrische en elektronische apparatuur) (alleen van toepassing in Duitsland):

Fabrikanten moeten jaarlijks informatie publiceren over de realisatie van de kwantitatieve doelstellingen conform § 10 lid 3 en § 22 lid 1 ElektroG. Het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire veiligheid (BMU) publiceert deze kwantitatieve doelstellingen jaarlijks op de website .

Geschillenbeslechting in de EU (alleen van toepassing voor EU-landen):

De EU-commissie biedt een platform waarmee consumenten en handelaren geschillen met betrekking tot online aankopen kunnen beslechten met de hulp van een onpartijdige geschillenbeslechtingsinstantie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr   

Ons e-mailadres: info@vivo.com  

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumenten.


2. Afwijzing van aansprakelijkheid

Inhoud van de websites

De inhoud van onze websites is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud correct, volledig en actueel is. De informatie en gegevens op deze pagina's bieden geen enkele garantie, noch expliciet, noch impliciet. Ze vertegenwoordigen in het bijzonder geen enkele stilzwijgende belofte of garantie met betrekking tot de staat, verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet schenden van wetten en octrooien.

De producten op deze website zijn voorbeelden van de producten die beschikbaar zijn via vivo. Wijzigingen in producten en services zijn mogelijk doorgevoerd na de redactionele deadline voor afzonderlijke pagina's. De beschrijvingen van de producten of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot productkenmerken en -configuratie, kunnen per land of regio verschillen. Wij garanderen niet dat de getoonde merken of producten ook in uw land verkrijgbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de vorm, de technische specificaties, de kleurschakeringen en de omvang van de levering of services. Afbeeldingen kunnen ook accessoires, speciale apparatuur of andere opties bevatten die geen deel uitmaken van de standaardlevering of -service. Kleurafwijkingen hebben een technische oorzaak. Afzonderlijke pagina's kunnen ook typen en services bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. 

De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en kunnen variëren in de handel.

Links

Op onze websites vindt u ook links naar andere pagina's op internet. We willen u erop wijzen dat we geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de websites waarnaar wordt doorgelinkt. Wij kunnen daarom ook niet instaan voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die op deze websites wordt verstrekt. Om deze reden nemen wij hierbij afstand van alle inhoud van deze sites. Deze verklaring is van toepassing op alle links naar externe sites en de inhoud ervan op onze websites. Als we kennis nemen van wetsovertredingen op gelinkte websites, zullen we dergelijke links zonder onnodige vertraging verwijderen.

Wijzigingen van de website

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de informatie, services, producten en andere inhoud van de website.


3. Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, graphics, geluids-, video- en animatiebestanden, evenals de rangschikking en presentatie hiervan op de website, inclusief de onderliggende softwarecode, zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetgeving ter bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, bewerkt, verspreid of op enige andere manier worden gebruikt buiten de grenzen van het auteursrecht. Het downloaden en kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.  

Handelsmerken

Alle op de websites weergegeven, genoemde of anderszins gebruikte merken zijn onderworpen aan de handelsmerkrechten van vivo Mobile Communication Co., Ltd., China ("vivo"), tenzij anders aangegeven. Dit geldt met name voor de modelnamen en logo's van vivo. Ze mogen niet worden gekopieerd, bewerkt, verspreid of op andere wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vivo.


4. Gegevensbescherming

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Op basis van ons gegevensbeschermingsbeleid heeft ons bedrijf technische en organisatorische maatregelen genomen om te voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie over de persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze websites en de verwerkingsdoeleinden vindt u in onze Privacyverklaring en in het bijzonder in de uitleg over het gebruik van Cookies.  

We willen u erop wijzen dat er beveiligingslekken kunnen voorkomen bij gegevensoverdracht via internet. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.


5. Beperking van Aansprakelijkheid

Noch vivo , noch enige van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, directeuren, agenten, medewerkers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg-, strafrechtelijke en/of andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving of omzetderving, gegevensverlies, en/of verlies van omzet, in verband met deze website of het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of het vertrouwen op de inhoud ervan, zelfs als vivo op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.