Start

>

Garantievoorwaarden

Garantiebeleid

Lees dit document aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het zorgvuldig.

vivo Fabrieksgarantie

 

Hartelijk dank dat u voor een mobiele telefoon van vivo hebt gekozen! Als fabrikant van producten van hoge kwaliteit stelt vivo hoge kwaliteitseisen aan haar producten. Daarom geeft vivo Mobile Communication Co, Ltd. ("vivo"), gevestigd te No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, garantie op het product dat u hebt aangeschaft, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.

 

Dekkingsomvang

vivo geeft garantie op het product dat u hebt aangeschaft in geval van gebreken als een slechte werking, beschadiging van het materiaal of productiefouten.

 

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop/factuurdatum en bestrijkt de navolgende termijnen:

 

• vierentwintig (24) maanden voor de mobiele telefoon.

• vierentwintig (24) maanden voor de ingebouwde batterij; vierentwintig (24) maanden voor de oplader en netwerkkabel; en vierentwintig (24) maanden voor de oortjes.

 

De garantie geldt in de hele EU en het Verenigd Koninkrijk voor alle producten die in de EU en het VK zijn aangeschaft. Als het land waar de garantieservice wordt geleverd echter niet het land is waar het product is aangeschaft, duurt het mogelijk langer voor de service wordt verleend.

 

Wanneer er zich binnen de garantieperiode een gebrek voordoet, zal vivo onder deze garantie een van de volgende diensten leveren

 

· Gratis reparatie van het product; of

· Gratis vervanging van het product voor een gelijkwaardig product.

 

Uitsluiting van de garantievoorwaarden

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

·         Gebruikelijke slijtage;

·         Onoordeelkundig gebruik;

·         Gebruik van onderdelen van derden; 

·         Het niet in acht nemen van voorzorgsmaatregelen; 

·         Hardhandig gebruik van het apparaat (bijv. erop slaan);

·         Misbruik, verkeerd gebruik, onachtzaamheid of een ongeluk, ongeacht de oorzaak;

·         Morsen van voedsel of vloeistoffen, corrosie, roest of gebruik van een verkeerd voltage;

·         Pogingen om zelf de telefoon te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen (bijv. een poging de batterij te verwijderen) of pogingen daartoe door een partij anders dan vivo of een servicecentrum anders dan een van de bevoegde servicecentra van vivo. 

Voorts vervalt de garantie wanneer het originele besturingssysteem wordt aangepast of vervangen (bijv. bij het aanpassen van de administratietoegangsrechten tot het besturingssysteem of het installeren van een custom ROM), of wanneer het serienummer of IMEI-nummer wordt verwijderd of bewerkt.

 

Als de garantie niet van toepassing is, kunt u het product wel tegen betaling laten repareren.

 

Garantievoorwaarden

Een voorwaarde voor de garantie is dat u vivo toestaat uw garantieaanspraak te controleren. Hiertoe dient u het product naar vivo op te sturen om het te laten controleren op gebreken.

 

Wanneer u een beroep doet op de garantie om de telefoon te laten repareren of vervangen dient u een kopie van de aankoopbon of het aankoopbewijs te overhandigen of mee te sturen zodat vivo kan nagaan of de garantietermijn nog niet verlopen is. Wanneer de aankoopbon ontbreekt, is vivo gerechtigd te weigeren om de garantiedienst te leveren.

 

Voorbereidingen

Maak een back-up van alle persoonlijke informatie, data en apps die op de telefoon zijn opgeslagen en verwijder vervolgens alle persoonsgegevens van het product voordat u het ter controle van de garantieaanspraak inlevert bij, of opstuurt naar, vivo. Verwijder zo nodig ook alle gegevensdragers, simkaarten of onderdelen die niet hoeven te worden meegeleverd.

 

vivo is niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens, apps, simkaarten of verwijderbare gegevensdragers. 

 

Wanneer het gebrek ook de technische accessoires betreft (oplader, oplaadkabel/netwerkkabel, oortjes) die u gelijktijdig met de mobiele telefoon hebt aangeschaft, stuurt u deze dan ook mee.

 

U kunt vivo helpen het probleem op te lossen door een omschrijving van het gebrek of de storing mee te sturen.

 

Zorg dat het product goed verpakt is tijdens het transport om beschadigingen aan het product te voorkomen.

 

Uw overige rechten

Deze fabrieksgarantievoorwaarden vormen geen beperking op uw wettelijke rechten volgens de geldende plaatselijke wetgeving inzake consumentenrechten, waaronder in het bijzonder de bestaande wettelijke garantierechten. Deze rechten blijven naast de garantie bestaan en u kunt zich daarop beroepen in het geval het product een gebrek vertoont, ongeacht of u een aanspraak hebt onder de garantievoorwaarden.