vivo

Strona główna

>

Oświadczenie o ochronie prywatności vivo dotyczące obsługi klienta

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021 r.

Obsługę klienta świadczy firma vivo (zwana dalej „my”). Szanujemy prywatność użytkownika i uważamy, że powinien wiedzieć, dlaczego i jak przetwarzamy jego dane osobowe. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności vivo dotyczącym obsługi klienta („Oświadczeniu”) wyjaśniamy w związku z tym następujące zagadnienia:

1. Gromadzenie i przetwarzanie: zbierane dane, cel zbierania i przetwarzania danych oraz podstawa prawna takiego przetwarzania;

2. Przechowywanie: czas przechowywania danych użytkownika;

3. Udostępnianie i przekazywanie: jak udostępniamy lub przekazujemy dane użytkownika;

4. Prawa użytkownika: prawa i możliwości użytkownika w odniesieniu do jego danych;

5. Kontakt: jak można skontaktować się z nami w przypadku dalszych pytań.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

(1)    Na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem lub jego prośby będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby świadczyć mu następujące usługi:

  Naprawa urządzeń:

Kiedy użytkownik poprosi nas o naprawę urządzeń, musimy przetworzyć jego dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, kraj/region, numer telefonu i adres e-mail) oraz informacje o urządzeniu (w tym IMEI, EMMCID, numer seryjny, model urządzenia i inne informacje niezbędne do zdiagnozowania problemów z urządzeniem) w celu sprawdzenia okresu gwarancji, zdiagnozowania problemów z urządzeniem, świadczenia zleconych usług naprawczych i udzielenia odpowiedzi na związane z tym zapytania. Kiedy użytkownik korzysta z naszej Usługi umawiania terminów, Usługi naprawy i dostawy lub Zapytania o postępy naprawy, musimy przetwarzać jego dane kontaktowe (takie jak numer telefonu) i inne podane dobrowolnie informacje (takie jak kod weryfikacji) w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika.

  Usługa Centrum kontaktu:

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem infolinii, poczty e-mail, czatu na żywo, mediów społecznościowych lub innych kanałów obsługi klienta, musimy przetwarzać jego dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, kraj/region, numer telefonu, adres e-mail lub informacje o koncie), nagrania rozmów lub historię komunikacji z nami, a także inne informacje, które użytkownik przekazał powyższymi kanałami, aby odpowiedzieć na prośbę i rozwiązać problem użytkownika.

  Lokalizacja centrum obsługi i nawigacja:

Kiedy użytkownik korzysta z centrum obsługi lub Usługi umawiania terminów, musimy przetwarzać jego adres IP, aby umożliwić zlokalizowanie centrum obsługi w okolicy i zapewnić usługę nawigacji.

(2)    W niektórych sytuacjach może jednak mieć zastosowanie inna podstawa prawna w świetle obowiązujących przepisów, na przykład:

  Zarządzanie relacjami z klientem:

W celu zarządzania relacjami z użytkownikiem musimy przetwarzać jego wnioski jako osoby, której dane dotyczą, zgody i zapisy interakcji z klientem, jeżeli leży to w naszym uzasadnionym interesie i nie narusza interesów ani podstawowych praw i wolności użytkownika.

  Ankieta dla klientów:

Za zgodą użytkownika możemy wykorzystywać jego dane kontaktowe i inne podane dobrowolnie informacje (takie jak pseudonim, płeć, adres fizyczny) na potrzeby ankiet dla klientów, co pomoże nam świadczyć użytkownikowi lepsze usługi.

Dbamy o ochronę danych osobowych użytkownika. Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym między innymi techniki szyfrowania i anonimizacji, które mają na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, uszkodzeniem lub utratą. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika. Jeżeli użytkownik podejrzewa jakiekolwiek nieuprawnione użycie, uszkodzenie lub utratę swoich danych osobowych albo dostęp do nich, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

2. Przechowywanie

(1)    Okres:

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania lub zgodnie z wymaganiami użytkownika albo obowiązujących przepisów prawa. Konkretnie oznacza to, że będziemy przechowywać:

   dane osobowe przetwarzane w celu naprawy urządzeń i obsługi świadczonej przez centrum kontaktu do pięciu (5) lat od zakończenia naprawy lub ostatniej interakcji z nami;

   dane osobowe przetwarzane w celu zarządzania relacjami z klientami do pięciu (5) lat od ostatniej interakcji z nami;

   dane osobowe przetwarzane na potrzeby ankiet dla klientów do sześciu (6) miesięcy od momentu zebrania danych.

Po upływie okresu przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe użytkownika, chyba że obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze stanowią inaczej.

Ponadto nie będziemy przechowywać na swoim serwerze danych osobowych przetwarzanych do celów lokalizacji centrum obsługi i nawigacji.

(2)    Lokalizacja:

Aby zapewnić taki sam poziom ochrony danych jak w kraju/regionie użytkownika i skuteczniej reagować na żądania użytkowników, dane osobowe użytkowników z różnych krajów/regionów są przechowywane w różnych lokalizacjach. Informacje o miejscu przechowywania danych osobowych użytkownika można znaleźć w sekcji Przechowywanie danych osobowych i ich przekazywanie do innych krajów w naszej Polityce prywatności.

3. Udostępnianie i przekazywanie

Dane użytkownika będziemy przetwarzać samodzielnie lub za pośrednictwem naszych spółek stowarzyszonych, usługodawców działających w naszym imieniu lub innych podmiotów na życzenie użytkownika. Nie będziemy jednak udostępniać danych osobowych osobom trzecim do ich własnych celów marketingowych. W szczególności oznacza to, że:

   W przypadku niestandardowych urządzeń Reliance Jio Infocomm Limited informacje o urządzeniu zostaną zaszyfrowane i przekazane operatorowi. Takie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy z operatorem dotyczącej dostosowania urządzeń oraz instrukcji operatora.

   Podczas weryfikacji tożsamości numer telefonu użytkownika zostanie zaszyfrowany i przekazany do następujących zewnętrznych dostawców usług: PaaSoo Technology Limited i Orange Business Services Hong Kong Limited.

   W celu zapewniania użytkownikowi usługi lokalizacji centrum obsługi i nawigacji jego adres IP będzie szyfrowany i przekazywany do następujących zewnętrznych dostawców usług: Google.

Prosimy pamiętać, że podpisaliśmy umowę o ochronie danych osobowych z wyżej wymienionymi dostawcami usług i zapewnią oni ochronę danych użytkownika z zachowaniem co najmniej takich standardów jak nasze.

Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług na całym świecie, jego dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane naszym podmiotom w różnych krajach. Przestrzegamy przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych między krajami, aby chronić dane użytkownika bez względu na to, gdzie się znajdują. Nasz zdalny dostęp do danych osobowych gromadzonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii podlega standardowym klauzulom umownym.

4. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują różne prawa względem przechowywanych przez nas danych na jego temat.

Wycofanie zgody:

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na ankiety dla klientów lub utrzymywanie informacji, kontaktując się z nami. W razie wycofania zgody wstrzymamy przetwarzanie powiązanych danych do czasu, gdy użytkownik ponownie wyrazi zgodę na takie przetwarzanie.

Inne prawa:

Aby skorzystać z innych praw (takich jak prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu lub przenoszenia danych, w zależności od obowiązujących przepisów o ochronie danych), prosimy użyć danych kontaktowych podanych poniżej.

Zażalenie:

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego.

5. Kontakt

Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia lub sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych albo chce zgłosić problem, skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub skorzystać z jednego z praw przysługujących mu na mocy przepisów o ochronie danych i prywatności, może skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych. Postaramy się rozpatrzyć zgłoszenie użytkownika bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie w terminie określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych.

Witryna internetowa: https://www.vivo.com/pl/about-vivo/privacy-support

Adres e-mail: privacy@vivo.com

Niniejsze Oświadczenie może być okresowo aktualizowane. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy użytkownika odpowiednią metodą. Wszystkie praktyki wymienione w niniejszym Oświadczeniu są wykonywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, w której można również znaleźć więcej informacji na temat naszych praktyk.