Strona główna

>

Zasady gwarancji

Polityka Gwaranyjna

Gwarancja producenta vivo

Dziękujemy za wybranie vivo! Jako producent wysokiej jakości produktów, vivo samo wyznacza wysokie standardy jakości dla swoich urządzeń. W związku z tym firma vivo Mobile Communication Co, Ltd. („vivo”) z siedzibą: vivo Rd. 1, Chang’an, Dongguan, Guangdong, Chiny, numer telefonu: 0086-(0)769-85540688, udziela gwarancji na zakupiony produkt pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

Ważne informacje

1. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez vivo lub dystrybutorów lub centra serwisowe autoryzowane przez vivo.

 

2. Klienci, którzy zakupią produkty vivo w Unii Europejskiej (UE), mogą korzystać z punktów serwisowych wymienionych na naszej stronie w zakładce > Wsparcie > Centrum Serwisowe.


3. Klienci mogą korzystać z usług gwarancyjnych w vivo lub jego autoryzowanych centrach serwisowych w UE. Jeśli jednak kraj, w którym będą świadczone usługi naprawy gwarancyjnej, różni się od kraju zakupu, zakres usług może się różnić, dlatego zalecamy wcześniejszy kontakt z Autoryzowanym Centrum Serwisowym lub vivo.

 

4. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy, wykonaj kopię zapasową wszystkich danych osobowych przechowywanych w produkcie, zwłaszcza numerów telefonów i innych ważnych informacji. Po utworzeniu kopii zapasowej usuń wszystkie dane osobowe oraz wszystkie hasła zabezpieczające.


5. W celu przeprowadzenia naprawy, dostarcz dowód zakupu i kartę gwarancyjną (ważny dowód musi być wypełniony kompletnymi danymi przez sprzedawcę z podpisem lub oficjalną pieczęcią.

Karta gwarancyjna nie może zostać zmieniona; w przeciwnym razie zostanie uznana za nieważną). Jeśli awaria produktu dotyczy akcesoriów (takich jak ładowarka, kabel do transmisji danych lub słuchawki), dostarcz je z samymi dokumentami sprzedaży urządzenia lub łącznie z urządzeniem.

 

6. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi zachowaj kartę gwarancyjną, paragon i dokumenty naprawy.

 

7. Firma vivo zastrzega prawo do zmian Polityki Gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z infolinią serwisową lub infolinią vivo.

 

Informacje o gwarancji

Dziękujemy za korzystanie z produktów vivo. Poniższe zasady gwarancji dotyczą Twojego telefonu komórkowego oraz akcesoriów. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub przeoczenia między poniższymi warunkami a przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub zasadami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie, pierwszeństwo mają lokalne przepisy prawa lub regulaminy.

 

A. Warunki gwarancji

1. W przypadku awarii spowodowanej problemami z jakością produktu w okresie gwarancyjnym (określonym w punkcie 2 poniżej), firma vivo zapewnia bezpłatne naprawy gwarancyjne, przy zachowaniu użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.


2. Okres gwarancji liczony od daty zakupu telefonu oraz akcesoriów znajdujących się w pudełku:

1. - 24 miesiące od daty zakupu telefonu komórkowego.

2. - 24 miesiące na wbudowane baterie.

3. - 12 miesięcy na ładowarkę, kabel do transmisji danych.

4. - 6 miesięcy na słuchawki.

5. - 24 miesiące na akcesoria IoT: Słuchawki bezprzewodowe.


B. Instrukcje naprawy gwarancyjnej

1. Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem normalnego użytkowania. Jeśli uszkodzenie jest spowodowane przyczynami innymi niż jakość samego produktu lub z powodu którejkolwiek z poniższych okoliczności, nie możesz korzystać z usług gwarancyjnych, ale możesz naprawić produkt odpłatnie:

 

Gwaranicja nie obejmuje:

A. Jeśli okres gwarancji wygasł.

B. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji produktu niezgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi.

C. Uszkodzeń spowodowanych demontażem, naprawą lub modyfikacją przeprowadzoną przez jakąkolwiek stronę inną niż firma vivo lub jej Autoryzowane Centra Serwisowe.

D. Wad i uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub normalnym starzeniem się urządzenia.

E. Szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem, nadużyciami, zaniedbaniem lub zniszczeniem.

F. Uszkodzeń spowodowanych poprzez ciała stałe, płyny, korozję, oksydację lub niewłaściwe napięcie elektryczne lub elektrostatyczne.

G. Uszkodzeń telefonu komórkowego spowodowanych użyciem nieoryginalnych akcesoriów (np. ładowarka lub kabel do transmisji danych)
H. Uszkodzeń mechanicznych tj. pęknięcia, stłuczenia, zarysowania powierzchni i innych odsłoniętych części urządzenia.

I. Przyczyn lub zdarzeń losowych siły wyższej (np. wyładowania atmosferyczne, pożar, trzęsienie ziemi, wysokie napięcie, nieprawidłowa biegunowość, wypadek drogowy lub powódź).

2. Usługi gwarancyjne nie są również dostępne w następujących okolicznościach:

Jeśli nie można zidentyfikować numeru seryjnego lub IMEI produktu albo etykieta gwarancyjna została zniszczona lub usunięta. Ponadto nie ma dowodu zakupu.

3. Wszystkie części, komponenty i akcesoria wymienione podczas napraw i usług gwarancyjnych należą do firmy vivo.

4. vivo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę jakiejkolwiek aplikacji, danych, kart SIM lub wymiennych nośników danych.

5. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy, używanie produktów vivo przez konsumentów powinno być niekomercyjne. W związku z tym firma vivo nie pokrywa strat spowodowanych użyciem lub niemożnością korzystania z urządzenia.

 

Twoje inne prawa

Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza Twoich praw, w szczególności istniejących ustawowych praw gwarancyjnych. Prawa te przysługują niezależnie od gwarancji i mogą być przez Ciebie dochodzone w przypadku wady produktu, niezależnie od istnienia roszczenia gwarancyjnego.

 

Gwarantem jest firma:

VP Tech Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 154

02-326 Warsaw, Poland

KRS: 0000769676 NIP: 7010904994 REGON: 382459461

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Pobierz kartę gwarancyjną:

EU Warranty Card.pdf


Międzynarodowy serwis gwarancyjny