vivo

Strona główna

>

Zasady gwarancji

Polityka gwaranyjna

Gwarancja producenta vivo

Dziękujemy za wybranie vivo! Jako producent wysokiej jakości produktów, vivo samo wyznacza wysokie standardy jakości dla swoich urządzeń. W związku z tym firma vivo Mobile Communication Co, Ltd. („vivo”)  z siedzibą vivo Rd. 1, Chang’an, Dongguan, Guangdong, Chiny, numer telefonu: 0086-(0)769-85540688, udziela gwarancji na zakupiony produkt pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Ważne informacje

1. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez vivo lub dystrybutorów lub centra serwisowe autoryzowane przez vivo.

2. Klienci, którzy zakupią produkty vivo w Unii Europejskiej (UE), mogą korzystać z punktów serwisowych wymienionych w karcie gwarancyjnej.

3. Klienci mogą korzystać z usług gwarancyjnych w vivo lub jego autoryzowanych centrach serwisowych w UE. Jeśli jednak kraj, w którym będą świadczone usługi gwarancyjne, różni się od kraju zakupu, usługi mogą zostać opóźnione.

4. Przed wysłaniem urządzenia do vivo lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy, wykonaj kopię zapasową wszystkich danych osobowych przechowywanych w produkcie, zwłaszcza numerów telefonów i innych ważnych informacji, usuń wszystkie dane osobowe po utworzeniu kopii zapasowej i anuluj wszystkie hasła zabezpieczające.

5. Przed wysłaniem urządzenia do vivo lub autoryzowanego serwisu w celu naprawy, dostarcz dowód zakupu i kartę gwarancyjną (ważny dowód musi być wypełniony kompletnymi danymi przez sprzedawcę z podpisem lub oficjalną pieczęcią. Kupon nie może zostać zmieniony; w przeciwnym razie zostanie uznany za nieważny). Jeśli awaria produktu dotyczy akcesoriów (takich jak ładowarka, kabel do transmisji danych lub słuchawki), dostarcz je z urządzeniem.

6. Aby zapewnić lepszą obsługę, zachowaj kartę gwarancyjną, paragon i dokumenty naprawy.

7. W przypadku jakichkolwiek zmian firma vivo nie wyśle dalszego powiadomienia. W celu informacji prosimy o kontakt z infolinią serwisową

 

Informacje o gwarancji

Dziękujemy za korzystanie z prodkutów vivo. Poniższe zasady gwarancji dotyczą Twojego telefonu komórkowego oraz akcesoriów. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub przeoczenia między poniższymi warunkami a przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub zasadami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie, pierwszeństwo mają lokalne prawa, przepisy lub zasady.

A. Warunki gwarancji

1. W przypadku awarii spowodowanej problemami z jakością produktu w okresie gwarancyjnym (określonym w punkcie 2 poniżej), jeśli produkt był używany zgodnie z instrukcją obsługi, , firma vivo zapewnia bezpłatne naprawy gwarancyjne.

2. Okres gwarancji na telefonu oraz akcesoria znajdujące się w pudełku:

24 miesiące od daty zakupu telefonu komórkowego 

12 miesięcy na baterie (24 miesiące na wbudowane baterie)

12 miesięcy na ładowarkę, kabel do transmisji danych;

6 miesięcy na słuchawki.

3. Okres gwarancji na TWS Earphone NEO i Wireless Sport Earphone:

24 miesiące od daty zakupu

B. Instrukcje naprawy gwarancyjnej

1. Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem normalnego użytkowania. Jeśli uszkodzenie jest spowodowane przyczynami innymi niż jakość samego produktu lub z powodu którejkolwiek     z poniższych okoliczności, nie możesz korzystać     z usług gwarancyjnych, ale możesz naprawić produkt odpłatnie:

A. Okres gwarancji wygasł.

B. Uszkodzenia powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji produktu zgodnie    z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi.

C. Uszkodzenia są spowodowane demontażem, naprawą lub modyfikacją przeprowadzoną przez jakąkolwiek stronę inną niż firma vivo lub jej autoryzowane centra serwisowe.

D. Wady i uszkodzenia są spowodowane normalnym zużyciem lub normalnym starzeniem  się urządzenia.

E. Szkody są spowodowane niewłaściwym użyciem, nadużyciami, zaniedbaniem lub zniszczeniem.

F. Rozlanie jedzenia lub płynu, korozja, rdza lub niewłaściwe napięcie.

G. Uszkodzenia telefonu komórkowego spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów (ładowarka lub kabel do transmisji danych) nie podlegają wymianie ani gwarancji.
H, Plastikowa powierzchnia i inne odsłonięte części są porysowane lub uszkodzone podczas użytkowania.

I.Przyczyny lub zdarzenia losowe siły wyższej (np. Wyładowania atmosferyczne, pożar, trzęsienie ziemi, wysokie napięcie, niewystarczająca biegunowość, wypadek drogowy lub powódź).

2. Usługi gwarancyjne nie są również dostępne w następujących okolicznościach:

Jeśli nie można zidentyfikować numeru seryjnego lub IMEI produktu albo etykieta gwarancyjna została zniszczona lub usunięta. Ponadto nie ma dowodu na zakup.

3. Wszystkie części, komponenty i akcesoria wymienione podczas napraw i usług gwarancyjnych należą do firmy vivo.

4. vivo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę jakiejkolwiek aplikacji, danych, karty SIM lub wymiennych nośników danych.

5. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy, używanie produktów vivo przez konsumentów powinno być niekomercyjne. W związku z tym firma vivo nie pokrywa strat spowodowanych użyciem lub niemożnością korzystania z urządzenia.

 

Twoje inne prawa

Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza Twoich praw, w szczególności

istniejących ustawowych praw gwarancyjnych. Prawa te przysługują niezależnie od gwarancji i mogą być przez Ciebie dochodzone w przypadku wady produktu, niezależnie od istnienia roszczenia gwarancyjnego.

 

Gwarantem jest firma:

VP Tech Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 154

02-326 Warsaw, Poland 

KRS: 0000769676 NIP: 7010904994 REGON: 382459461

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Pobierz kartę gwarancyjną:

EU Warranty Card.pdf