Strona główna

>

Zasady gwarancji

Polityka gwarancyjna vivo

Oświadczenie gwarancyjne

vivo Mobile Communication Co., Ltd. (vivo), z siedzibą pod adresem No.1, vivo Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China, udziela gwarancji, że zakupiony przez użytkownika w Polsce telefon komórkowy vivo (wraz z akcesoriami technicznymi dostarczonymi w tym samym pakiecie) będzie działać prawidłowo w okresie gwarancyjnym określonym w niniejszym dokumencie, pod warunkiem, że będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania oraz że spełnione zostaną następujące warunki.

Uwaga

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika wynikające ze zgodności produktu z umową ani na ustawowe prawa użytkownika do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wobec sprzedawcy w przypadku niezgodności produktu z umową.

Czas trwania okresu gwarancyjnego

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia produktu do użytkownika lub daty zakupu/faktury i trwa:

    24 mies. dla telefonu komórkowego i dla wbudowanej baterii, oraz

    24 mies. na akcesoria techniczne (ładowarka, kabel do ładowania/transmisji danych, słuchawki), które są dostarczane w opakowaniu detalicznym z telefonem komórkowym.

Plany naprawcze wad

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi usterka, firma vivo zapewni w ustawowym terminie jedną z następujących usług:

    Naprawa produktu za darmo; lub

    Wymiana produktu na bezpłatny odpowiednik.

Ważność terytorialna gwarancji

Usługi gwarancyjne świadczone przez autoryzowane centra serwisowe są dostępne dla produktów zakupionych w którymkolwiek kraju EU. Czas trwania okresu gwarancyjnego zależy od polityki gwarancyjnej vivo w miejscu zakupu.

Procedura dochodzenia roszczeń gwarancyjnych

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy skontaktować się z:

 Autoryzowanym centrum serwisowym:

    Nr telefonu: 800909608

    Adres e-mail: service@pl.vivo.com

 Lub sprawdzić: aplikacja vivo.com lub strona internetowa: www.vivo.com > pomoc techniczna > centrum serwisowe

Można również skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono nasz produkt, w celu uzyskania informacji na temat obsługi posprzedażnej.

Warunki roszczeń gwarancyjnych

W przypadku żądania usługi gwarancyjnej (naprawy lub wymiany) należy przedłożyć lub załączyć kopię faktury lub dowodu zakupu, na którym widnieje nazwa produktu, model/ typ produktu oraz data zakupu, aby firma vivo mogła sprawdzić, czy produkt jest nadal objęty okresem gwarancji. Firma vivo może odmówić świadczenia usług gwarancyjnych bez kopii faktury.

Przygotowania

Przed kontaktem telefonicznym:

Należy przygotować fakturę produktu, jego modelu oraz numer seryjny.

Przed przekazaniem lub wysłaniem produktu do firmy vivo w celu sprawdzenia roszczenia gwarancyjnego:

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich informacji osobistych, danych i aplikacji przechowywanych w produkcie, a następnie usunąć z niego wszystkie dane osobowe. W razie potrzeby należy także wyjąć wszystkie nośniki danych, karty SIM lub akcesoria, które nie są objęte zakresem dostawy. Firma vivo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych, aplikacji, kart SIM ani wymiennych nośników danych. Jeśli usterka dotyczy także akcesoriów technicznych (ładowarki, kabla do ładowania / kabla do transmisji danych, słuchawek) zakupionych wraz z telefonem komórkowym, należy je również dołączyć. Aby pomóc firmie vivo w rozwiązaniu Twojego problemu, należy podać opis usterki lub wady. Podczas transportu należy używać bezpiecznego opakowania, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Wyłączenie gwarancji

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeśli użytkownik nie przedstawi kopii faktury lub dowodu zakupu, na którym widnieje nazwa produktu, model/typ produktu i data zakupu, i/lub jeśli nie przestrzegał instrukcji użytkowania i konserwacji dołączonej do produktu. Roszczenia gwarancyjne są wykluczone również w przypadku uszkodzeń produktu spowodowanych przez: normalne zużycie; nieprawidłowe użytkowanie; używanie akcesoriów innych firm; nieprzestrzeganie środków ostrożności; stosowanie przemocy (np. uderzanie); używanie niezgodne z przeznaczeniem, nadużywanie, zaniedbanie lub wypadek, niezależnie od przyczyny; rozlanie żywności lub płynów, korozję, rdzę lub użycie niewłaściwego napięcia; próby naprawy, demontażu lub modyfikacji telefonu (np. próby wyjęcia baterii) z własnej inicjatywy lub przez jakąkolwiek stronę inną niż firma vivo lub jej autoryzowane centra serwisowe.

Ponadto, modyfikacja lub wymiana oryginalnego systemu operacyjnego (np. zmiana uprawnień root lub instalacja niestandardowej pamięci ROM), a także brak numeru seryjnego lub IMEI oraz manipulowanie nimi prowadzi do wykluczenia gwarancji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Poza powyższym wyraźnym oświadczeniem gwarancyjnym przedstawionym przez firmę vivo w niniejszym dokumencie gwarancyjnym firma vivo nie udziela żadnych innych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, dotyczących urządzenia, jego jakości lub wykorzystania do jakiegokolwiek celu.

W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne, firma vivo nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprzewidywalne straty spowodowane naruszeniem niniejszej gwarancji, utratę zysków lub przychodów, ani za żadne inne straty spowodowane korzystaniem z urządzenia lub niemożnością jego obsługi.

Międzynarodowy serwis gwarancyjny