Międzynarodowy serwis gwarancyjny


Użytkownicy określonych urządzeń mogą korzystać z usług gwarancyjnych, napraw i aktualizacji oprogramowania w dowolnym autoryzowanym centrum serwisowym firmy vivo w kraju/regionie, w którym urządzenie jest oficjalnie sprzedawane.

 

 

Oferowane usługi¹

 

 Serwis gwarancyjny

Możesz korzystać z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego², gdy nasze centrum serwisowe potwierdzi, że Twoje produkty kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy przedstawić ważny dowód zakupu. Zasady przyjmowania urządzeń w ramach naprawy gwarancyjnej precyzuje centrum serwisowe w miejscu wykonywania usługi.

 

 

 Naprawy pogwarancyjne

W przypadku produktów nieobjętych gwarancją uszkodzone części można wymienić w lokalnym centrum serwisowym za opłatą². Ceny części zamiennych ustalane są przez centrum serwisowe w miejscu wykonywania usługi.
W ramach napraw pozagwarancyjnych możemy wymienić takie podzespoły, jak m.in. płyty główne, moduły wyświetlacza, baterie, pokrywy baterii czy inne części.

 

 

 Usługa aktualizacji oprogramowania

 Dostarcz urządzenie do centrum serwisowego, a my pomożemy Ci zaktualizować je do najnowszej wersji³.

 

 

1. Pozostałe usługi uzależnione są od rzeczywistych warunków panujących w miejscu naprawy. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

2. Ze względu na różnice w przepisach, wersjach i formatach produktów sprzedawanych w poszczególnych krajach i regionach, niektóre materiały i podzespoły mogą różnić się wyglądem i funkcjonalnością. Więcej informacji udzieli lokalne centrum serwisowe.

3. Podczas działań serwisowych z telefonu mogą zostać usunięte dane. Aby zapobiec utracie danych, wykonaj kopię zapasową danych z urządzenia przed wysłaniem go do naprawy.

 

 

 

Modele telefonów i kraje/regiony biorące udział w programie

 

Modele

Obszar

Państwa/Regiony

X90 Pro

AZJA PACYFIK

Chiny kontynentalne, Hongkong, Tajwan, 

Tajlandia, Malezja, Indie

EUROPA

Niemcy, Hiszpania, Polska, Francja, Rumunia, 

Czechy, Grecja, Włochy, Austria, Serbia, 

Bułgaria, Słowenia, Chorwacja

 

 

 

Często zadawane pytania

 

1. Jakie dokumenty i informacje muszę dostarczyć, aby móc korzystać z Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego?
O: Aby uzyskać uprawnienia serwisowe, musisz upoważnić nas do przetwarzania odpowiednich informacji i podpisać dokument przekazania urządzenia do naprawy. W razie potrzeby konieczne może również okazać się przedstawienie dowodu zakupu oraz informacji dotyczących miejsca i czasu zakupu.

2. Jak obliczany jest okres dostępności usługi Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego?
O: Gwarancja rozpoczyna bieg od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu. Długość okresu gwarancyjnego zależy od przepisów obowiązujących w miejscu zakupu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym centrum serwisowym firmy vivo.

3. Jak obliczane są stawki za wykonanie usług w ramach Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego?
O: Jeśli lokalne centrum firmy vivo uzna, że produkt spełnia kryteria naszej polityki gwarancyjnej, nie pobierze od Ciebie żadnych opłat. Jeśli okaże się, że produkt nie spełnia kryteriów naszej polityki gwarancyjnej, centrum serwisowe przedstawi kosztorys wykonania naprawy.

4. Czy Międzynarodowy serwis gwarancyjny należy zakupić osobno?
O: Usługa ta jest dostępna dla urządzeń objętych programem Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego, które sprzedawane są za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży firmy vivo. Nie ma potrzeby kupowania jej osobno.

5. Czy inne zakupione przeze mnie usługi dodatkowe, takie jak ubezpieczenie ekranu, są objęte programem Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego?
O: Międzynarodowy serwis gwarancyjny obejmuje naprawy w ramach gwarancji, naprawy pozagwarancyjne i usługę aktualizacji oprogramowania, ale nie obejmuje usług dodatkowych.

 

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego

 

1. Informacje o polityce Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego:

1.1 Międzynarodowy serwis gwarancyjny obejmuje wyłącznie naprawy gwarancyjne i pozagwarancyjne oraz usługi aktualizacji oprogramowania dla wskazanych modeli telefonów, i nie obejmuje zwrotu ani wymiany urządzeń. Dostępność innych usług zależy od miejsca, w którym świadczone są usługi serwisowe.

1.2 Zastosowanie ma polityka Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego obowiązująca w miejscu zakupu urządzenia. Jeśli Twoje urządzenie spełnia wymagania polityki gwarancyjnej, serwis nie pobierze żadnych opłat.

1.3 Jeśli produkt nie spełnia wymagań lokalnej polityki gwarancyjnej (na przykład ze względu na upływ okresu gwarancji lub poddanie urządzenia modyfikacji, demontażowi lub naprawie bez autoryzacji firmy vivo), opłaty za naprawę zostaną naliczone według polityki obowiązującej w miejscu świadczenia usługi.

1.4 Autoryzowane centrum serwisowe vivo będzie świadczyć usługi Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z urządzenia, postępując w sposób dozwolony przez lokalne przepisy i w zależności od dostępności materiałów w danym obszarze.

1.5 Użytkownik musi upoważnić oficjalne centrum serwisowe vivo do przetwarzania odpowiednich informacji, a także podpisać dokument przekazania urządzenia i oświadczenie serwisowe. W przeciwnym razie autoryzowane centrum serwisowe vivo ma prawo odmówić wykonania usługi.

1.6 Jeśli urządzenie zostało zakupione kanałami nieformalnymi, centrum serwisowe ma prawo odmówić wykonania usługi. Prosimy o zakup urządzeń poprzez oficjalne kanały sprzedaży firmy vivo.

1.7 Wykonanie tej usługi może spowodować różnicę w wyglądzie lub działaniu urządzenia/naprawianych materiałów. Oznaczenia bezpieczeństwa i norm na urządzeniu i naprawionych materiałach mogą dotyczyć tylko miejsca, w którym świadczona jest usługa Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego i mogą różnić się od tych obowiązujących w miejscu zakupu.

1.8 Termin naprawy i inne szczegóły realizacji zależą od polityki autoryzowanego centrum serwisowego vivo, w którym świadczona jest usługa.

1.9 X90 pro w wersji chińskiej, na rynkach na, których jest oficjalnie sprzedawana, objęta jest gwarancją miedzynarodową z wyłączeniem wymiany płyty głównej oraz płyty dodatkowej. 

 

2. Program Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego nie obejmuje:

2.1 Modeli urządzeń, które nie są włączone do programu Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego;

2.2 Urządzeń sprzedawanych za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów;

2.3 Urządzeń, które przekroczyły swoją oczekiwaną żywotność według przepisów obowiązujących w miejscu użytkowania;

2.4 Zwrotu i wymiany urządzeń;

2.5 Realizacji usług, gdy użytkownik odmawia podpisania międzynarodowego oświadczenia gwarancyjnego;

2.6 Ryzyka związanego z przekazaniem urządzenia oraz innych zobowiązań prawnych lub strat wynikających z różnic w zwróconym urządzeniu po skorzystaniu przez użytkownika z programu Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego;

2.7 Utraty zysków, przychodów lub czasu w działalności osobistej lub handlowej użytkownika spowodowanej różnicami w urządzeniu po skorzystaniu przez użytkownika z programu Międzynarodowego serwisu gwarancyjnego;

2.8 Niemożności korzystania z urządzenia wynikającej z różnic regionalnych, a nie z wadliwego działania urządzenia (np. niemożność korzystania z internetu z powodu różnych trybów sieci w różnych regionach);

2.9 Usług niedozwolonych prawem w miejscu, w którym usługa jest świadczona.
Żadne z postanowień niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów.