vivo

Zarejestruj zakup smartfona vivo na https://promocjavivo.pli odbierz nagrodę
„Polecanie się opłaca!”


Definicje


1. Formularz – formularz rejestracyjny, za pośrednictwem, którego Klient rejestruje swój udział w Promocji.


2. Organizator – Przemysław Bukato, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRAVEN Przemysław Bukato z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP - CEIDG, NIP: 5221719241, REGON: 017391237, działający na zlecenie Importera w celu wsparcia w obsłudze Promocji, w tym w zakresie obsługi procesu reklamacyjnego.


3. Promocja – sprzedaż premiowa telefonów marki vivo Y70, Y20s oraz Y11s organizowana oraz prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01/04/2021 godz. 00:01 do dnia 25/04/2021 do godz. 23:59 (daty sprzedaży) lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


4. Importer – VPTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 154, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769676, kapitał zakładowy 4.738.500 PLN, NIP 701-09-04-994, REGON 382459461.


5. Produkt lub Urządzenie – smartfon marki vivo Y70 oraz Y20s oraz Y11s. Dostępność Urządzeń oraz terminy dostaw uzależnione są od indywidualnej oferty Partnera Handlowego.


6. Klient lub Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Produktu u Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.


7. Ambasador – Klient, który zarejestrował się na Stronie Internetowej Promocji w ustalonym terminie i używa swojego unikalnego Kodu Polecającego podczas poleceń Urządzeń vivo.


8. Przyjaciel Ambasadora –Klient, który skorzystał z promocji korzystając z Kodu Polecającego Ambasadora.


9. Przyjaciel vivo –Klient, który skorzystał z promocji nie używając Kodu Polecającego Ambasadora.


10. Kod Polecający – unikalny ciąg znaków będący identyfikatorem Ambasadora otrzymanym od Organizatora po rejestracji, który służy do rozpoznania Przyjaciół Ambasadora w trakcie trwania Promocji.


11. Partner Handlowy – dystrybutor oferujący Produkt lub punkt handlowy (stacjonarny lub internetowy), gdzie Klienci mogą kupić Produkt; Partnerami Handlowymi/Punktami Handlowymi są:


   a. P4 Sp. z o.o.

   b. RTV EURO AGD (EURO-net Sp. z o.o.)

   c. Media Expert (TERG S.A.)

   d. Media Markt (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.)

   e. x-kom sp. z o.o.

   f. Neonet S.A.


12. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa, czas jej trwania, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji z nią związanych.


13. NagrodalubPremia - Nagroda jest przekazywana w postaci czeków BLIK. W zależności od modelu telefonu, czeki posiadają różną wartość zarówno dla Ambasadora jak i Przyjaciela Ambasadora. Po rejestracji zakupu Urządzenia przez Przyjaciela Ambasadora zarówno Ambasador jak i Przyjaciel Ambasadora dostają Nagrodę wynikającą z systemu premiowego jak poniżej:


Model Premia dla Ambasadora Premia dla Przyjaciela Ambasadora Premia dla Przyjaciela vivo
Y70 150 PLN 150 PLN 150 PLN
Y20s 100 PLN 100 PLN 100 PLN
Y11s 50 PLN 50 PLN 50 PLN

14. Czek Blik – Dziewięciocyfrowy jednorazowy kod uprawniający do realizacji płatności internetowych, w sklepach stacjonarnych oraz wypłaty gotówki z bankomatów. Więcej informacji na stronie: https://blikmobile.pl/


15. Strona Internetowa – strona WWW zawierająca Formularz, działająca pod adresem www.promocjavivo.pl.


Postanowienia ogólne


1. Organizator działa na zlecenie Importera i realizuje proces obsługi promocji związanej z wprowadzeniem do sprzedaży Produktów w sieciach sprzedaży Partnera Handlowego.


Mechanizm Promocji

1. Promocja oparta jest na zasadzie „Member-Get-Member” polegającej na polecaniu zakupu Urządzenia marki vivo przez klientów Ambasadorów, wybranym przez siebie osobom trzecim, zwanym Przyjaciółmi Ambasadora.


2. Szczegółowe zasady Promocji zostały przedstawione poniżej.


Zasady Promocji i Realizacja Premii


1. Promocja polega na przyznaniu Premii Ambasadorowi oraz Przyjacielowi Ambasadora po rejestracji zakupu nowego Urządzenia vivo i pozytywnej weryfikacji zarejestrowanych danych przez Organizatora.


2. O tym, czy Klient może zostać Ambasadorem czy jedynie Przyjacielem Ambasadora decyduje termin rejestracji. Zasady przyznania roli są opisane poniżej, w punkcie 2 sekcji „Zgłoszenie udziału w Promocji”.


3. Każdy Klient po dokonaniu rejestracji zakupu Urządzenia vivo bez użycia Kodu polecającego Ambasadora na stronie internetowej www.promocjavivo.pl otrzymuje rolę Przyjaciela vivo. Wysokość premii jest uzależniona od modelu telefonu, który wybrał Przyjaciel vivo.


4. Każdy Klient po dokonaniu rejestracji zakupu Urządzenia vivo przy użyciu Kodu polecającego Ambasadora na stronie internetowej www.promocjavivo.pl otrzymuje rolę Przyjaciela Ambasadora. Wysokość premii jest uzależniona od modelu telefonu, który wybrał Przyjaciel Ambasadora.


5. Po rejestracji, Klient otrzymuje unikalny kod polecający dzięki któremu może rekomendować Urządzenia vivo i odbierać premię jako Ambasador przy zakupie Urządzeń przez Przyjaciół Ambasadora.


6. Ambasador otrzyma dodatkową premię, jeśli Przyjaciel Ambasadora dokona rejestracji i użyje kodu polecającego od Ambasadora. Wysokość premii będzie uzależniona od modelu telefonu, który wybrał Przyjaciel Ambasadora.


7. W Promocji udział biorą jedynie nowe Urządzenia marki vivo zakupione u Partnera Handlowego.


8. Nagroda – realizacja wypłaty Premii


   a. Po weryfikacji rejestracji i prawidłowości zakupu Urządzenia vivo, Premię można wykorzystać za pomocą systemu płatności mobilnej BLIK na zasadach opisanych poniżej.

   b. Ze względów bezpieczeństwa, Premia zabezpieczona jest kodem tzw. PINem. Na numer telefonu Ambasadora lub Przyjaciela Ambasadora zostaje wysłana wiadomość sms zawierająca PIN, natomiast na adres poczty elektronicznej wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca unikalny 9-cio cyfrowy kod (tzw. czek BLIK). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych w czasie Rejestracji, gdyż ze względów bezpieczeństwa procesu przesłania PINu lub czeku BLIK nie można powtórzyć.

   c. Nagrody (czek BLIK) można wypłacić w terminie maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej unikalny 9-cio cyfrowy kod.

   d. Czek BLIK jest jednorazowy. W przypadku wypłaty części jego kwoty, pozostałe środki tracą ważność i nie można już wypłacić niewykorzystanej części nagrody.

   e. Premie można wypłacić w poniższych sieciach bankomatów, na terenie Polski:

       i. ING Bank Śląski S.A.,

       ii. Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.),

       iii. Bank Millenium S.A.,

       iv. PKO Bank Polski

       v. Pekao SA

       vi. Planet Cash

       vii. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

       viii. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

       ix. Bankomaty sieci EURONET


9. Kod (czek BLIK) oraz kod PIN niezbędne są do realizacji wypłaty gotówki w wybranym bankomacie, z sieci bankomatów, o których mowa w pkt. 8.e. powyżej. Na bankomacie należy wybrać opcję „WYPŁATA BLIK” (najczęściej opcja widnieje w prawym górnym rogu ekranu bankomatu), następnie wpisać 9-cio cyfrowy kod (czek BLIK) i potwierdzić wypłatę kodem PIN.


   a. W przypadku upływu terminu o jakim mowa w pkt. 8.c. powyżej kod przesłany Uczestnikowi wygasa a uczestnik traci prawo do Nagrody.


10. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w okresie od dnia 01/04/2021 godz. 00:01 do dnia 25/04/2021 do godz. 23:59 (daty sprzedaży) dokonali zakupu Urządzenia (data dokonania zakupu Urządzenia - decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego Partnera Handlowego lub dokonania zakupu w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego).


11. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Klienci, którzy dokonali zakupu Urządzenia u Partnera Handlowego potwierdzonego stosownym dokumentem fiskalnym (paragon lub faktura) wystawionym na zasadach ogólnych oraz załączyli taki dowód zakupu przy wypełnianiu Formularza.


12. Wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji nie przekracza jednorazowo kwoty 2,000 PLN netto i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387). Nagrody, do momentu jej przekazania Klientowi, są własnością Importera.


13. Udział Klientów w Promocji jest dobrowolny.


14. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych w ramach sieci handlowej Partnera Handlowego.


15. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu zakupu Urządzenia lub dodatkowej weryfikacji spełnienia warunków udziału w Promocji.


16. W terminie 5 dni roboczych od przesłania Uczestnikowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator wyśle Nagrody do Uczestników spełniających warunki udziału w Promocji, informując go o tym fakcie drogą mailową.


17. Nagrody przyznawane będą według kolejności otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza, do wyczerpania puli Nagród (o terminie decyduje data wpłynięcia Formularza na serwer). Organizator poinformuje na Stronie Internetowej o wyczerpaniu puli Nagród.


18. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu, co oznacza, że zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował jego warunki. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.


19. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy VP Tech sp. z o.o.


Zgłoszenie udziału w Promocji


1. W celu zarejestrowania się w Promocji, po zakupie Urządzenia, Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji poprzez Formularz znajdujący się na Stronie Internetowej. Jest to jedyna droga przesłania zgłoszenia udziału w Promocji.


2. Aby wziąć udział w Promocji jako Ambasador - Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w terminie od dnia 01/04/2021 godz. 00:01 do dnia 18/04/2021 do godz. 23:59. Obowiązkowym elementem Formularza jest dołączenie załącznika – dowodu zakupu Urządzenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer). Brak załącznika – dowodu zakupu Urządzenia – dyskwalifikuje zgłoszenie udziału i czyni proces rejestracji nieważnym.


3. Aby wziąć udział w Promocji jako Przyjaciel Ambasadora - Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w terminie od dnia 01/04/2021 godz. 00:01 do dnia 25/04/2021 do godz. 23:59. Obowiązkowym elementem Formularza jest podanie Kodu Polecającego Ambasadora oraz dołączenie załącznika – dowodu zakupu Urządzenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer). Brak załącznika – dowodu zakupu Urządzenia – dyskwalifikuje zgłoszenie udziału i czyni proces rejestracji nieważnym.


4. Aby wziąć udział w Promocji jako Przyjaciel vivo - Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w terminie od dnia 01/04/2021 godz. 00:01 do dnia 18/04/2021 do godz. 23:59. Obowiązkowym elementem Formularza jest dołączenie załącznika – dowodu zakupu Urządzenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer). Brak załącznika – dowodu zakupu Urządzenia – dyskwalifikuje zgłoszenie udziału i czyni proces rejestracji nieważnym.


5. Przez prawidłowo wypełniony Formularz należy rozumieć podanie lub sprawdzenie poprawności prawdziwych danych w postaci:


   a. numer IMEI Urządzenia

   b. model Urządzenia

   c. imię Uczestnika

   d. nazwisko Uczestnika

   e. numer telefonu Uczestnika

   f. adres e-mail Uczestnika

   g. data zakupu Urządzenia

   h. dowód zakupu Urządzenia

   i. miejsce zakupu Urządzenia

   j. Miasto zakupu Urządzenia

   k. Kanał zakupu Urządzenia


6. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych. Nieprawidłowe dane mogą spowodować zawieszenie przyznania Nagrody.


7. W przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji, Uczestnikowi przysługiwać będzie Nagroda, pod warunkiem, iż nie została wyczerpana ich pula.


8. Łączny budżet Nagród w Promocji jest ograniczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem, w przypadku wykorzystania pełnego budżetu nagród.


9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę Nagród, o uzyskaniu Nagrody decydować będzie kolejność otrzymania przez Organizatora Formularza (data, godzina, minuta).


10. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Promocji nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wypełnionego Formularza na serwer. O rezultacie weryfikacji Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością mailową na adres wskazany w Formularzu.


11. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu do promocji, Uczestnik zostanie wezwany mailem do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych lub uzupełnienie ich po terminie uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia.


12. Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków formalnych wyłącznie jeden raz. W przypadku uzupełnienia braków w terminie, powtórna weryfikacja dokonywana będzie przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych.


13. Wysłanie Nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Promocji i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Promocji, za pośrednictwem wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Wysyłkę nagród zleca Importer na podstawie wcześniej zweryfikowanych i przekazanych przez Organizatora danych.


14. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.


15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika.


16. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji tylko jedną Nagrodę, w odniesieniu do każdego zakupionego Urządzenia, przy czym jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 (dziesięć) Nagród w Promocji, bez względu na liczbę zakupionych w Promocji Urządzeń vivo. Jeden Uczestnik może otrzymać Nagrodę z tytułu polecenia jako Ambasador maksymalnie dziesięciokrotnie.


17. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o odstąpieniu od umowy.


Reklamacje związane z Promocją


1. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi do dnia 01/05/2021 roku. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.


2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie mailowej na adres promocjavivo@kraven.eu. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz dowód zakupu (w formie skanu lub zdjęcia), jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta.


3. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Promocją wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.


Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.


2. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).


3. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:


   a. organizacji i prowadzenia Promocji,

   b. komunikacji z Użytkownikami;

   c. dostarczenia Nagrody

   d. obsługi reklamacji.

4. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:


   a. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług;

   b. w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania Organizatora lub Importera;

   c. w celu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Importera dla celów mających związek z naruszeniem prawa;

   d. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.


5. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.


6. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego rzecz.


7. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


8. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do Promocji, jak również inne dane podane przez Użytkownika w związku z udziałem w Promocji.


9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt 3 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:


   a. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i świadczenia usług w ramach Promocji; w celu rozpatrywania reklamacji oraz dostarczenia Nagrody dane osobowe Klientów powierzone zostaną do przetwarzania Importerowi;

   b. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.


10. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji i zostaną automatycznie usunięte nie później niż 31 czerwca 2021 bez konieczności wydania takiej dyspozycji przez Klienta.


11. Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:


   a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

   d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   e. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

   f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Importera.


12. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych przez Organizatora danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


14. W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:


   a. przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

   b. wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

15. W ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do Państw trzecich.


Postanowienia końcowe


1. Treść niniejszego Regulaminu jest podana Klientom na Stronie Internetowej. Klient może pobrać Regulamin i utrwalić go na swoim urządzeniu końcowym.


2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązuje przepisy prawa.


3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Za uzasadniony powód zmiany Regulaminu uznaje się w szczególności każdą z poniższych przyczyn (rozłącznie):


   a. wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;

   b. zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;

   c. orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;

   d. dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu;

   e. usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;

   f. konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;

   g. zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu.


4. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na Stronie Internetowej.


5. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.