vivo

หน้าหลัก

>

นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านบริการหลังการขาย

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ vivo สำหรับการบริการลูกค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 1 ธันวาคม 2021

การบริการลูกค้าให้บริการโดย vivo (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา”) เราใส่ใจความเป็นส่วนตัวของคุณและเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรับทราบว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไรและทำไม ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ vivo สำหรับการบริการลูกค้าฉบับนี้ (“คำชี้แจง”) เราจึงอธิบายเนื้อหาดังต่อไปนี้:

1. การเก็บรวบรวมและการประมวลผล: เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด และหลักพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังกล่าว

2. การจัดเก็บข้อมูล: วิธีการที่เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ

3. การแบ่งปันและการถ่ายโอน: วิธีการที่เราแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลของคุณ

4. สิทธิ์ของคุณ: สิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีในข้อมูลของคุณ

5. ติดต่อเรา: วิธีการที่คุณจะสามารถติดต่อเราได้เมื่อมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม

1. การเก็บรวบรวมและการประมวลผล

(1)    เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจัดหาบริการดังต่อไปนี้ให้แก่คุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับคุณหรือตามคำขอของคุณ:

  การซ่อมอุปกรณ์:

เมื่อคุณขอให้เราซ่อมอุปกรณ์ของคุณ เราต้องประมวลผลข้อมูลติดต่อของคุณ (รวมถึงชื่อ ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึง IMEI, EMMCID, หมายเลขซีเรียล, รุ่นอุปกรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ ให้บริการซ่อมตามที่คุณร้องขอ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องที่คุณมีข้อสงสัย เมื่อคุณใช้บริการนัดหมาย บริการส่งซ่อม หรือสอบถามความคืบหน้าในการซ่อม เราต้องประมวลผลข้อมูลติดต่อของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์) และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ (เช่น รหัสยืนยัน) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า:

เมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางสายด่วน อีเมล การสนทนาสด สื่อสังคม หรือช่องทางบริการลูกค้าอื่น ๆ เราต้องประมวลผลข้อมูลติดต่อของคุณ (เช่น ชื่อ ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลบัญชีของคุณ) บันทึกการโทรหรือประวัติการติดต่อกับเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านทางช่องทางข้างต้น เพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณ และแก้ไขปัญหาของคุณ

  ตำแหน่งที่ตั้งและการนำทางไปยังศูนย์บริการ:

เมื่อคุณใช้ศูนย์บริการหรือบริการนัดหมาย เราต้องประมวลผลที่อยู่ IP ของคุณเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการใกล้บ้านคุณและให้บริการนำทางแก่คุณ

(2)    อย่างไรก็ตาม อาจมีการบังคับใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในบางกรณีตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ตัวอย่างเช่น:

  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์:

เราต้องประมวลผลคำขอของเจ้าของข้อมูล ความยินยอม และบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของเรา และไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือสิทธิ์และเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่คุณมี

  การสำรวจลูกค้า:

เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ (เช่น ชื่อเล่น เพศ ที่อยู่ทางกายภาพ) เพื่อการสำรวจลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เราจัดหาบริการให้แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น

เรามุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราได้กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัสและเทคนิคการปกปิดซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งาน ความเสียหาย หรือการสูญหาย เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งาน ความเสียหาย หรือการสูญหายเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบในทันทีโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

2. การจัดเก็บข้อมูล

(1)    ระยะเวลา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้างต้น หรือตามที่คุณหรือกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะเก็บรักษา:

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการซ่อมอุปกรณ์และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเวลาสูงสุดห้า (5) ปีนับจากวันที่ซ่อมเสร็จหรือนับจากวันที่คุณติดต่อเราครั้งล่าสุด

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นเวลาสูงสุดห้า (5) ปีนับจากวันที่คุณติดต่อเราครั้งล่าสุด

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการสำรวจลูกค้าเป็นเวลาสูงสุดหก (6) เดือนนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาสิ้นสุดลง เราจะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการระบุตำแหน่งที่ตั้งและการนำทางไปยังศูนย์บริการบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

(2)    สถานที่

สถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้และเพื่อให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดดูส่วนการจัดเก็บและการถ่ายโอนระหว่างประเทศในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อดูว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ที่ไหน

3. การแบ่งปันและการถ่ายโอน

เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยตนเองหรือด้วยการใช้บริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา หรือบุคคลอื่นตามที่คุณแนะนำ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามเอง เพื่ออธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น:

   สำหรับเครื่องสั่งทำของ Reliance Jio Infocomm Limited ข้อมูลอุปกรณ์จะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการ โดยการประมวลผลดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาการสั่งทำของคุณกับผู้ให้บริการและคำแนะนำของผู้ให้บริการ

   ในระหว่างการยืนยันตัวตนของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ นั่นคือ PaaSoo Technology Limited และ Orange Business Services Hong Kong Limited

   เพื่อให้ฟังก์ชันการระบุตำแหน่งที่ตั้งและการนำทางไปยังศูนย์บริการแก่คุณ ที่อยู่ IP ของคุณจะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ นั่นคือ Google

โปรดทราบว่าเราได้ลงนามข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลกับผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้น และผู้ให้บริการจะให้ความคุ้มครองข้อมูลของคุณในระดับมาตรฐานที่ไม่น้อยไปกว่าเรา

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานของเราในทั่วโลกเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราได้ในทั่วโลก เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม การที่เราเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากระยะไกลที่เก็บรวบรวมไว้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์จะอยู่ภายใต้ข้อสัญญามาตรฐาน

4. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์หลายประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้

การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเลือกเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อแบบสำรวจลูกค้าหรือการบำรุงรักษาข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเรา หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะระงับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนกว่าคุณจะยอมรับการประมวลผลดังกล่าวอีกครั้ง

สิทธิ์อื่น ๆ

โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ (เช่น การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ การจำกัดการประมวลผล การคัดค้านหรือการโยกย้ายข้อมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้)

ข้อร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5. การติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อคำชี้แจงฉบับนี้หรือการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการรายงานปัญหาหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง เราจะพยายามจัดการกับคำขอของคุณโดยไม่ชักช้าเกินควร และในกรณีใด ๆ ภายในกำหนดเวลาใดก็ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้

เว็บไซต์:https://www.vivo.com/th/about-vivo/privacy-support

ที่อยู่อีเมล: privacy@vivo.com

คำชี้แจงฉบับนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านวิธีการที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใด ๆ แนวปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้จะได้รับการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราได้ด้วย