vivo

႐ိုးရွင္းျခင္းႏွင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆန္းျပားျခင္း
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ‘တိက်ေသာ ဒီဇိုင္’ အယူအဆမွာ ႐ိုးရွင္းျခင္းႏွင့္ အထူးစဥ္းစားထားေသာ အေသးစိတ္မ်ားအေၾကာင္း အားလုံးႏွင့္ ဆုိင္ပါသည္။ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသထားၿပီး လက္ေခ်ာင္းထိပ္ျဖင့္လြယ္ကူဆင္ေျပစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီးသင့္အားဆန္းသစ္မႈႏွင့္လြယ္ကူသက္ေတာင့္‌သက္သာစြာသံုးစြာမႈကိုေပးေဆာင္ႏိုင္သည္။
အၿမဲဖြင့္ ျပသမႈ
မ်ားျပားလွသည့္ အေရာင္မ်ားႏွင့္ အလင္း သက္ေရာက္မႈမ်ားက ရုိက္ခတ္ရင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသည့္ ႐ႈိးပြဲလုိ ခင္က်င္း ျပသေပးသည္ကုိ ႐ႈစားပါ။ စတိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ တသီႀကီးထဲမွ ေရြးခ်ယ္ ေျပာင္းလဲၿပီး အခ်ိန္စီးဆင္းမႈကို အႏုပညာပါပါ ခံစားၾကည့္ပါ။
အၿမဲဖြင့္ ျပသမႈ တိုက္႐ိုက္ျပသခ်က္ - Halo
လက္ေတြ႕က်ေသာ ဒီဇိုင္းသည္ သဘာဝ စီစဥ္ခင္းက်င္းခ်က္ ေလးမ်ိဳး - ေနထြက္ခ်ိန္၊ ေန႔အခ်ိန္၊ ေနဝင္ခ်ိန္ႏွင့္ လေရာင္- ကုိ ကူးျဖတ္သြားပံု အားလုံးမွာ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး သဘာဝသံစဥ္ႏွင့္ လုိက္ဖက္ပါသည္။
အယ်လ်ဘမ်များ
လူပုံကို ေနာက္ခံမွ ခြဲယူပါ၊ ပံုတူ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ေထာင့္ကို ညႇိပါ၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံကို ႀကီးမားေသာ ပံုျပခန္းထဲမွ ေရြးယူၿပီး လုံးဝ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ။ ဓာတ္ပုံပညာဆုိင္ရာ ဖန္တီးနိုင္စြမ္း အသစ္မ်ား ေစာင့္စားေနၾကပါသည္။
အမွတ္တရမ်ားက အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈအဆင့္ အလိုက္ သင့္ဓာတ္ပုံမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ရန္ ကူေပးပါသည္။ သင့္ဓာတ္ပံုမ်ားထဲက မည္သည့္တုိ႔ကသစ္လြင္ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီၾကသည္ကုိ ရွာေဖြၾကည့္ၿပီး ပုိမ်ားေသာ အမွတ္တရမ်ားႏွင့္ အခုိက္အတန႔္မ်ားကို ဖန္တီးယူႏိုင္သည္။
AI တည္းျဖတ္သူ
အဓိက လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ႏွင့္ သင္၏ အျမတ္တႏုိး ဗီဒီယို ရုိက္ကူးမႈမ်ားထဲက အဓိကအက်ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ျပသရန္ႏွင့္ အခုိက္အတန႔္မ်ားကုိ အသားေပး ေဖၚျပေပးရန္ ထက္ျမက္ေသာ ဤအဂၤါရပ္ကို သုံးပါ။ တစ္ခ်က္တည္း ႏွိပ္ရံုႏွင့္ ဗေလာ့ တမ္းပလိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံ ဗီဒီယိုအပိုင္းတိုမ်ားကို ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ လူမႈမီဒီယာ ပလတ္ေဖာင္းမ်ားတြင္ပါ ထုိအေခြမ်ားကုိ အလြယ္တကူ မွ်ေဝေပးႏုိင္ ၿပီး- သင့္ဘဝထဲက အံ့ဖြယ္ အခုိက္အတန႔္မ်ားကို သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျမင္နိုင္ၾကပါမည္။
iManager
ဤအက္ပလီေကးရွင္းက အခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုခ်ဳံးၿပီး လ်င္ျမန္ ျပတ္သားစြာ တင္ျပေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ဖုန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိင္ရာ သိစရာမ်ားကုိ သင့္အား အသိေပးသည္။
လံုျခံဳေရး စကန္
ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ ထ႐ိုဂ်န္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိဖြယ္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို စကန္ဖတ္၍ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး ၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ နည္းမ်ားကုိပါ ထည့္ေပးထားရာ၊ သင့္ဖုန္း၏ လုံျခဳံေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္ စစ္ေဆးပါ။
S-႐ိုက္ခ်က္
ရွည္လ်ားေသာ၊ ေထာင့္မွန္ျဖစ္ေသာ၊ အကြင္းပုံ၊ ပုံသြင္းထားေသာ၊ ျခစ္ရာပံုႏွင့္ အျခားအရာမ်ား အပါအဝင္ သင္၏ မတူကြဲျပားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ မ်ားစြာေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျဖည့္သြင္းေပးထားသည္။
မ်က္ႏွာျပင္ အသံဖမ္း အဂၤါရပ္က အသံကုိ သြင္းေပးႏုိင္ရာ (မိုက္ခ႐ိုဖုန္း ဖြင့္ၿပီး၊ စနစ္၏ ဖြင့္သံ ဖြင့္ၿပီး အသံတိတ္မႈကုိ ဖြင့္ထားလွ်င္ေတာင္မွ) သင္သည္ ဂိမ္း သံုးသပ္ခ်က္ ဗီဒီယိုမ်ား၊ နည္းျပ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ဖန္တီးနိုင္ပါသည္။
အထူး ဂိမ္းစနစ္
ဂိမ္းကစားေနစဥ္ အက္ပ္တခုကို စာရင္းမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ လက္ေခ်ာင္း သုံးေခ်ာင္းျဖင့္ အေပၚသို႔ ပြတ္ဆြဲနိုင္ၿပီး ၎ကို လြင့္ေနေသာ အကြက္ေသးထဲတြင္ ဖြင့္နိုင္ပါသည္။ လူမႈ မီဒီယာ အက္ပ္မ်ားကိုပါ ေဘးဘားတန္းကို အသုံးျပဳ၍ အလြယ္တကူ ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။
ဂိမ္းကစားေနစဥ္ ဂိမ္းထဲ ပိုႏွစ္ျမဳပ္မႈရွိေသာ ခံစားမႈကုိ ဖန္တီးရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ထားပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လိုက္ေျပာင္းနိုင္ေသာ ဖရိန္ႏႈန္းက သင္၏ ဂိမ္းကစားမႈကို အသင့္ေတာ္ဆံုးသုိ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ပါသည္။
မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္- ဤစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ UI ပုံမ်ား၊ ဖုန္းဆုိင္ရာ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းပုံမ်ားသည္ သာဓက သက္သက္မွ် ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ UI ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ မတူဘဲ ဖုန္းေမာ္ဒယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအလုိက္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမးျမန္း သိရွိလုိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။