vivo

ပင္မ

>

အာမခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အာမခံကဒ္၏ သတိေပးခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကုမဏီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ ဝယ္ယူသူ ဗဟိုျပဳသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ။

၁။ vivo ဖုန္းဝယ္ယူျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိမိႏွင့္နီးကပ္ရာ service center ကို သြားေရာက္ျပီး အခမဲ့ျပဳျပင္ျခင္း၊ အခမဲ့စက္သစ္လဲျခင္း၊ တစ္သက္သာ (၅)မ်ိဳးအခမဲ့၊ ေငြေပးခ်ဲ႕လဲလွယ္ျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခစားခြင့္ရွိပါသည္။ ( service center လိပ္စာကို vivo ဖုန္းအတြင္းတြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 settings > more settings > after-sales service )
၂။
သင့္မိုဘုိင္းဖုန္းသည္ ျပင္ဆင္ရန္ (ဗားရွင္းျမွင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္) လိုအပ္လာပါက သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းအတြင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရန္သိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ဖ်က္ေပးလိုက္ပါ။ ဆိုင္မွတစ္ဆင့္ပို႔ေဆာင္ေသာဟန္းစက္မ်ားသည္ သင့္ကိုျပန္လည္ဆင္သြယ္ႏိုင္ရန္ လက္ခံစာရြက္ကိုေသခ်ာစြာျဖည့္စြပ္ေပးပါ။

၃။ စက္လာျပင္သည့္အခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာဝယ္ယူမႈျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသႏွင့္တကြ ဝယ္ယူသည့္ေဘာင္ခ်ာ မူရင္းမ်ား ေက်းဇူးျပဳ၍ ယူေဆာင္လာရမည္။ မွန္ကန္ေသာဝယ္ယူမႈႏွင့္ ဝယ္ယူသည့္ေဘာင္ခ်ာမ်ားသည္ အေရာင္းဆုိင္မွျဖည့္ေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္တံဆိပ္တံုး ထုႏွိပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ရာမ်ား/ဖ်က္ရာမ်ား မရွိရပါ။  အကယ္၍မွန္ကန္ေသာဝယ္ယူမႈသက္ေသမျပသႏိုင္လွ်င္ service center စစ္ေဆးမႈအေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄။ ထုတ္ကုန္၏အရည္အေသြးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းပ်က္စီးျခင္း(ဥပမာ- ဖုန္းအတြင္းသို႔ ေရ/ေရေငြ႕ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ပံုမွန္အတုိင္း အသံုးမျပဳျခင္း)၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲစက္ျဖဳတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပဳျပင္ေရးဆုိင္မ်ားတြင္ မျပင္ျခင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ အာမခံကာလ ကုန္သြားျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ကုမၸဏီက ျပင္ဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္တစ္ခုကို ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ( ေငြေကာက္ယူပါက vivo service center ၏ ေဘာခ်ာကိုအတည္ျပဳပါ။)

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈအေသးစိတ္ကို အာမခံစာအုတ္ထဲေသခ်ာဖတ္ရႈ႕ပါ။ စံုစမ္းအၾကံျပဳရန္ Hotline 09-424257300

ရံုးခ်ိန္ - တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔  မနက္၈:၃၀ မွ ညေန၅:၃၀ထိ

အာမခံ အစားထိုးမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း

၁။ စက္ကိရိယာ၏ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ခုခုရွိခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင့္ဆိုပါက မွန္ကန္ေသာ ဝယ္ယူမႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပၿပီး အာမခံ အစားထိုးျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူႏိုင္ပါသည္။

။ စက္ကိရိယာ၏ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြြင္းမႈအတြက္ ဝယ္ယူသည့္ေန႔မွစ၍ ၁၅ ရက္ အတြင္း စက္အခမဲ့အစားထိုးလဲလွယ္ႏိုင္ျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အခမဲ့ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။

ဘက္ထရီ၊ အားသြင္းေခါင္း၊ ေဒတာၾကိဳး၊ နားၾကပ္ ႏွင့္ SD ကဒ္ တို႔သည္ ဝယ္ယူသည့္ေန႔ မွစ၍ ၆ လ အတြင္းအခမဲ့ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။

၃။ အခမဲ့ (၅)မ်ိ္ဳး -

၁. တစ္သက္တာ အတြက္ အခမဲ့ အာပ္ဂရိတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

၂. တစ္သက္တာ အတြက္ အခမဲ့ ဖုန္းစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။

၃. တစ္သက္တာ အတြက္ အခမဲ့ ဖုန္းစစ္ေဆးေပးပါသည္။

၄. တစ္သက္တာ အတြက္ အခမဲ့ ဖုန္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

၅. တစ္သက္တာ အတြက္ အခမဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆာ၀္၀ဲ ေဒါင္းလုဒ္ ေပးပါသည္

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး စံုစမ္းအၾကံျပဳျခင္း Hotline : 09-424257300

ရံုးခ်ိန္ - တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔  မနက္၈:၃၀ မွ ညေန၅:၃၀ထိ