TROGODIŠNJA GARANCIJA NA UREĐAJE V21, Y70, Y33s KUPLJENE U PERIODU
OD 01.10.2021.
do 31.12.2021.

DAVALAC TROGODIŠNJE GARANCIJE NA UREĐAJE V21, Y70, Y33s JE VB-TECH d.o.o.
GARANCIJOM DAVALAC GARANCIJE GARANTUJE DA ĆE U SLUČAJU KVARA PROIZVODE V21, Y70, Y33s VRATITI U ISPRAVNO STANJE U TOKU GARANTNOG ROKA. U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISOM U GARANTNOM ROKU, KVAR TREBA PRIJAVITI OVLAŠĆENOM vivo SERVISNOM CENTRU.

Garantni rok je tri godine od dana kupovine uređaja V21, Y70, Y33s na hardverske kvarove i softverske kvarove proistekle iz neispravnosti osnovnog softvera.

U slučaju da je potreban servis u garantnom roku, potrebno je da se obratite ovlašćenom servisnom centru, vivo centru za korisničku podršku ili ovlašćenom prodavcu. U slučaju potrebe, detalji o vivo ovlašćenim servisnim centrima mogu se dobiti na sedeće načine:

Tel: 0800 800 201

https://www.vivo.com/rs/support/serviceCenter

https://www.vivo.com/rs/

USLOVI GARANCIJE:

1. Garancija se odnosi na uređaje kupljene u periodu trajanja promocije od 01.10.2021. do 31.12.2021. uz priloženi dokaz o kupovini (fiskalni račun ili ugovor sa operaterom gde je naveden IMEI broj uređaja);

2. Grancija važi tri godine od datuma kupovine;

3. Garancija se odnosi na sledeće vivo modele: V21, Y70, Y33s;

4. Promocija i garancija važi na teritoriji Republike Srbije;

5. Obaveze se odnose na popravku i zamenu neispravnog dela, u skladu sa zakonskim odredbama. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizlaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru;

6. Sve popravke u okviru garancije moraju da obave ovlašćeni servisni centri kompanije vivo (navedeni u listi u nastavku). Davalac garancije neće nadoknaditi troškove popravki koje su izvršili neovlašćeni centri, niti troškove oštećenja proizvoda do kojih je došlo prilikom takvih popravki. Neovlašćene popravke neće biti predmet ove garancije i mogu da onemoguće kasnije priznavanje garancije.

GARANCIJA NE OBUHVATA:

a) periodične preglede, održavanje i popravke ili zamene delova do kojih dolazi usled normalnog trošenja i habanja;

b) troškove koji se odnose na transport i slanje uređaja;

c) zloupotrebu proizvoda, štetu nastalu usled nepropisnog ili nestručnog korišćenja, kao i nepropisnu promenu koju nije odobrio vivo;

d) štetu nastalu usled vremenskih nepogoda, udara groma, poplave, požara, više sile, rata, javnih nereda, neodgovarajućeg napona, ili bilo kog drugog razloga koji je van kontrole vivo kompanije;

e) štetu nastalu prosipanjem hrane i tečnosti ili korišćenjem bilo koje opasne materije koja može da utiče na ispravnost proizvoda;

OSTALE NAPOMENE:

• Ovom garancijom nisu ograničena bilo koja druga prava koja pripadaju kupcu po osnovu odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe u ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

• Garantni rok proizvoda počinje prvog dana kupovine proizvoda.

Partneri:

MTS

Gigatron

Tehnomanija

WinWin

Emmi

Ovlašćeni vivo servisni centri za Srbiju:

Promobi

Begram