Početak

>

Uslovi garancije

Garantna politika

Izjava o garanciji

Kompanija vivo Mobile Communication Co., Ltd. („vivo“), sa registrovanim sedištem na adresi No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kina, odobrava garanciju da će vivo mobilni telefon (uključujući tehničku dodatnu opremu isporučenu u istom pakovanju) koji ste kupili u Srbiji, ispravno funkcionisati tokom garantnog roka koji je ovde definisan, pod uslovom da se on koristi u skladu sa predviđenom namenom i uputstvima za korišćenje, kao i da su ispunjeni sledeći uslovi.

Obaveštenje

Ova garancija ne utiče na vaša zakonom propisana prava u pogledu usaglašenosti proizvoda, niti na zakonom propisana prava da prodavcu upućujete reklamacione zahteve u slučaju neusaglašenosti.

Dužina garantnog roka

Garantni rok započinje od datuma kada vam je proizvod isporučen, odnosno od datuma kupovine / izdavanja računa, a traje:

   • 24 meseca za mobilni telefon i ugrađenu bateriju i

   • 6 meseci za tehničku dodatnu opremu (punjač, kabl za punjenje / kabl za podatke, slušalice) koja je isporučena u prodajnom paketu sa mobilnim telefonom.

Planovi za otklanjanje neispravnosti

Ako dođe do neispravnosti tokom garantnog roka, kompanija vivo će pružiti jednu od sledećih usluga, po svom izboru i u okviru zakonom propisanih vremenskih ograničenja:

   • besplatnu popravku proizvoda ili

   • besplatnu zamenu proizvoda ekvivalentnim proizvodom.

Teritorijalno važenje garancije

Ova garancija važi na teritoriji Srbije.

Postupak podnošenja reklamacionog zahteva

Da biste podneli reklamacioni zahtev, obratite se:

● ovlašćenom servisnom centru za popravke:

   • Endija Vorhola 9, 11000 Beograd, Srbija - Promobi

     Brankova 30, 11000 Beograd, Srbija - Begram servis

   • telefon: 0800800201

   • e-adresa: service@srb.vivo.com

● odnosno, pogledajte aplikaciju vivo.com ili posetite veb-sajt www.vivo.com > Podrška > Servisni centar

Pored toga, možete zatražiti servisne informacije nakon prodaje od prodavca kod koga ste kupili naš proizvod.

Uslovi za podnošenje reklamacionog zahteva

Kada podnosite zahtev za garantnu uslugu (popravku ili zamenu), morate dostaviti ili priložiti kopiju računa ili dokaz o kupovini sa vidljivim nazivom proizvoda, modelom/ tipom proizvoda i datumom kupovine, kako bi kompanija vivo mogla da proveri da li se proizvod još uvek nalazi u garantnom roku. Ako ne dobije kopiju računa, kompanija vivo može da odbije pružanje garantnih usluga.

Pripreme

Pre poziva:

Pripremite račun proizvoda, model proizvoda i serijski broj proizvoda.

Pre nego što proizvod predate ili pošaljete kompaniji vivo na proveru reklamacionog zahteva:

Napravite rezervnu kopiju svih ličnih i drugih podataka, kao i aplikacija instaliranih na proizvodu, a zatim izbrišite sve lične podatke sa proizvoda. Po potrebi uklonite i sve memorijske medijume, SIM kartice ili dodatnu opremu koji nisu obuhvaćeni isporukom. Kompanija vivo nije odgovorna za oštećenja ili gubitke podataka, aplikacija, SIM kartica niti prenosivih memorijskih medijuma. Ako neispravnost utiče i na tehničku dodatnu opremu (punjač, kabl za punjenje / kabl za podatke, slušalice) koju ste kupili zajedno sa mobilnim telefonom, priložite i nju. Ako dostavite i opis neispravnosti ili kvara, pomoći ćete kompaniji vivo da lakše reši probleme. Obavezno koristite bezbednu ambalažu tokom transporta, kako ne bi došlo do oštećivanja proizvoda.

Izuzimanje iz garancije

Reklamacioni zahtevi se izuzimaju ako ne dostavite kopiju računa ili dokaza o kupovini sa vidljivim nazivom proizvoda, modelom/tipom proizvoda i datumom kupovine, i/ili ako niste pratili uputstvo za korišćenje i održavanje koje je isporučeno sa proizvodom. Reklamacioni zahtevi se izuzimaju i u slučaju oštećenja proizvoda do kojeg je došlo zbog: npr. normalnog habanja; neodgovarajućeg rukovanja; korišćenja dodatne opreme trećih strana; nepoštovanja bezbednosnih mera predostrožnosti; korišćenja prekomerne sile (npr. udaraca); nepravilnog korišćenja, zloupotrebe, nemara ili na bilo koji način izazvane nezgode; prosipanja hrane ili tečnosti, korozije ili korišćenja neodgovarajućeg napona; pokušaja popravke, rasklapanja telefona ili izmena na telefonu (npr. pokušaja uklanjanja baterije), na sopstvenu inicijativu ili omogućavanjem da to obavlja strana koja ne pripada kompaniji vivo niti njenim ovlašćenim servisnim centrima.

Pored toga, izmene ili zamene originalnog operativnog sistema (npr. menjanje osnovnih dozvola ili instaliranje prilagođenih ROM-ova), kao i nedostatak odnosno neovlašćeno menjanje serijskog ili IMEI broja, dovešće do izuzimanja iz garancije.

Ograničenje odgovornosti

Osim gornje izričite izjave o garanciji kompanije vivo navedene u ovom garantnom dokumentu, kompanija vivo ne odobrava druge garancije, izričite niti podrazumevane, u pogledu uređaja, njegovog kvaliteta ili korišćenja za bilo koje namene.

U meri koja je dozvoljena lokalnim zakonima, kompanija vivo neće biti odgovorna za nepredviđene gubitke do kojih je došlo zbog kršenja ove garancije, za gubitke profita ili prihoda, kao ni za bilo koje druge gubitke nastale zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja uređaja.

Usluga međunarodne garancije