Početak

>

Uslovi garancije

Garantna politika

Garancija vivo proizvođača


Hvala vam što ste izabrali mobilni telefon kompanije vivo! Kao proizvođač visokokvalitetnih proizvoda, sam vivo postavlja visoke standarde kvaliteta za svoje proizvode. Stoga vivo Mobile Communication Co, Ltd. („vivo“) daje garanciju na proizvod koji ste kupili, pod uslovom da su ispunjeni sledeći uslovi:


Podsetnik i važno obaveštenje


1. U garantnom roku, vivo ili ovlašćeni distributeri ili servisni centri ovlašćeni od strane kompanije vivo će popraviti ili zameniti  proizvod ili bilo koji njegov značajan deo u slučaju da se utvrdi da je proizvod neispravan.


2. Potrošači koji kupuju proizvode vivo u Repubilici Srbiji mogu ostvariti prava u garantnim uslugama navedenim u ovoj garantnoj kartici.


3. Potrošači mogu ostvariti prava u okviru garancijske usluge u ovlašćenim servisnim centrima u Republici Srbiji. Međutim, ako se država u kojoj će se pružati garancijske usluge razlikuje od zemlje u kojoj je uređaj kupljen, garancijska usluga može biti odbijena. 


4. Pre nego što uređaj pošaljete na popravak ovlašćenom servisnom centru, prvo napravite rezervnu kopiju svih ličnih podataka uskladištenih u proizvodu. Molimo da posebno obratite pažnju na brojeve telefona i druge važne informacije, izbrišite sve lične podatke nakon pravljenja rezervne kopije, kao i da otkažite sve sigurnosne lozinke kako bi se izbegao gubitak ili curenje ličnih podataka.


5. Prilikom slanja uređaja na popravak ovlašćenom servisnom centru ponesite sa sobom fiskalni račun kao dokaz kupovine i po mogućstvu garantni list. Ukoliko kvar proizvoda uključuje dodatnu opremu (poput punjača, kabla za prenos podataka ili slušalica), ponesite ih uz uređaj na popravku.


6. Da biste osigurali bolju uslugu, molimo vas da pravilno čuvate dokaz o kupovini (fiskalni račun) i garantni list.


7. U slučaju bilo kakve promene informacija o uslugama post-prodaje, vivo neće izdavati posebna obaveštenja. Za konsultaciju, pozovite Call centar. vivo uputstva za garanciju


Hvala što koristite vivo mobilni telefon. Sledeće smernice garancije se primenjuju na vaš mobilni telefon:


A. Uslovi garancije


1. Tokom garantnog perioda (kako je definisano u tački 2 dole), ako proizvod koristite u skladu sa korisničkim uputstvom, za bilo koji nedostatak u performansama prouzrokovan problemima sa kvalitetom proizvoda, vivo će obezbediti besplatne popravke u garantnom roku.


2. Garantni rok: od datuma kupovine, garantni rok traje dvadeset i četiri (24) meseca za mobilni telefon; dvadeset četiri (24) meseca za bateriju; šest (6) meseci za punjač i kabl za prenos podataka; i šest (6) meseci za slušalice.


B. Važenje garancije


1. Garancija važi samo pod uslovom normalne upotrebe i upotrebe propisane od strane proizvođača u korisničkom uputstvu. Ako je šteta nastala iz drugih razloga koji nisu u vezi sa kvalitetom proizvoda ili iz bilo koje od sledećih okolnosti, ne mogu se ostvariti prava propisana garantnim uslovima, ali se popravka može izvršiti uz naplatu servisne naknade:


a. Garantni rok je istekao.


b. Šteta (oštećenje) je nastala usled nekorišćenja ili neodržavanja proizvoda u skladu sa zahtevima u korisničkom priručniku.


c. Šteta (oštećenje) je prouzrokovana rastavljanjem, popravkom ili modifikovanjem od bilo koje strane koja nije vivo ili njeni ovlašćeni servisni centri.


d. Kvarovi i oštećenja nastali usled normalnog habanja ili normalnog starenja uređaja.


e. Šteta (oštećenje) je prouzrokovana zloupotrebom, nemarom ili određenom nesrećom.


f. Prosipanje hrane ili tečnosti, korozija, rđa ili korišćenje neoriginalnog punjača (pogrešan napon) ili izvora napajanja.


g. Oštećenja nastala na mobilnom telefonu upotrebom neoriginalne dodatne opreme (punjač ili kabl za prenos podataka) nisu obuhvaćena uslovima zamene ili garancije.


h. Plastična površina i drugi izloženi delovi su ogrebani ili oštećeni tokom upotrebe.


I. Uzroci ili slučajevi više sile (npr. Grom, požar, zemljotres, visoki napon, neispravan polaritet, saobraćajna nesreća ili poplava).


2. Garantni uslovi takođe nisu dostupni u sledećim okolnostima:


Ako serijski broj ili IMEI proizvoda ne mogu da se identifikuju ili je nalepnica sa garancijom zamrljana ili uklonjena, kao I u slučaju kada korisnik nema fiskalni račun kao dokaz kupovine.


3. Svi delovi, komponente i dodaci koji su zamenjeni tokom servisa za popravke i garancije pripadaju kompaniji vivo.


4. Ako niste napravili rezervnu kopiju podataka pre isporuke proizvoda ovlašćenom servisnom centru za popravke u garantnom roku, vivo ili ovlašćeni servisni centar neće biti odgovorni za štetu ili gubitak bilo koje aplikacije, podataka, SIM kartice ili prenosnog medija za skladištenje.


5. U meri u kojoj to dozvoljavaju lokalni zakoni, upotreba vivo proizvoda od strane potrošača treba da bude nekomercijalna. Stoga, vivo neće snositi gubitke bilo kakve dobiti, prihoda ili vremena uzrokovane vašom upotrebom ili nemogućnošću korišćenja uređaja.


Vaša druga prava


Garancija ovog proizvođača ne ograničava vaša zakonska prava, posebno postojeća zakonska prava. Ova prava i dalje postoje uz garanciju i na njih možete polagati pravo u slučaju kvara na proizvodu, bez obzira na prethodno.


Usluga međunarodne garancije