Usluga međunarodne garancije


Za određene uređaje usluge garancije, popravke i nadogradnje softvera možete da koristite u bilo kojem od ovlašćenih vivo servisnih centara u zemlji/regionu gde se ti uređaji zvanično prodaju.

 

 

Usluge koje nudimo¹

 

 Usluga garancije

      Čim naš servisni centar potvrdi da vaši proizvodi ispunjavaju uslove garancije, uz važeći dokaz o kupovini možete iskoristiti uslugu besplatne popravke u garantnom roku². Pravila kojima se utvrđuje ispunjenost uslova garancije određuje servisni centar na lokaciji pružanja ove usluge.

 

 

 Popravke van garantnog roka

       Za proizvode koji nisu pokriveni garancijom, oštećene delove možete zameniti u lokalnom servisnom centru, uz odgovarajuću naknadu². Cene rezervnih delova određuje servisni centar na lokaciji gde se vrši opravka.
      U rezervne delove koji su obuhvaćeni popravkom van garancije spadaju matične ploče, komponente ekrana, baterije, poklopci baterija i drugi delovi.

 

 

 Usluga nadogradnje softvera

      Odnesite svoj uređaj u servisni centar i mi ćemo vam pomoći da ga nadogradite na najnoviju verziju³.

 

 

1. Pružanje ostalih usluga zavisiće od stvarnih okolnosti u mestu popravke. Za pojedinosti se obratite našem lokalnom servisnom centru.
2. Usled razlika u relevantnim pravilima, propisima, verzijama proizvoda i formatima u različitim zemljama i regionima, neki materijali mogu da se po izgledu i funkciji razlikuju od ovde prikazanih. Oko pojedinosti se posavetujte sa osobljem u našem lokalnom servisnom centru.
3. Postoji mogućnost gubitka podataka sa uređaja prilikom njegovog servisiranja. Napravite rezervnu kopiju podataka sa uređaja pre nego što ga pošaljete na popravku da biste sprečili gubitak podataka.

 

 

 

 

Modeli telefona i zemlje/regioni koji ispunjavaju uslove za pružanje ove usluge

 

Modeli

Oblast

Zemlje/Region

X90 Pro

Azija Pacifik

Kina, Hong Kong, Tajvan, Tajland, Malezija, India

Evropa

Nemačka, Španija, Poljska, Francuska, Rumunija, 

Češka, Grčka, Italija, Austrija, Srbija, Бугарска, 

Slovenia, Croazia

 

 

 

 

Česta pitanja

 

1. Koju dokumentaciju i koje informacije treba da dostavim ako želim da koristim usluge međunarodne garancije?

O: Da biste stekli pravo na korišćenje ove usluge, potrebno je da nas ovlastite za preuzimanje relevantnih informacija, kao i da potpišete dokument o primopredaji uređaja na popravku. Ako je potrebno, možda ćete morati da dostavite i odgovarajući dokaz o kupovini, kao i informacije o mestu i vremenu kupovine.

2. Kako se izračunava rok važenja usluge međunarodne garancije?
O: Garancija počinje da važi od datuma kupovine koji je naveden na priloženom dokazu o kupovini. Dužina garantnog roka zavisi od uslova koji važe u mestu kupovine. Predlažemo da se u vezi s tim raspitate u lokalnom vivo servisnom centru.

3. Kako se izračunava naknada za pružanje usluge međunarodne garancije?
O: Ako osoblje lokalnog vivo servisnog centra utvrdi da vaš proizvod ispunjava kriterijume naše garantne polise, servisni centar vam neće naplatiti nikakvu naknadu. Ako vaš proizvod ne ispunjava kriterijume naše garantne polise, naknada za uslugu opravke biće izračunata prema tarifama koje važe na lokaciji konkretnog servisa.

4. Može li se usluga međunarodne garancije kupiti zasebno?

O: Ovu uslugu možete koristiti nakon što uređaj koji ispunjava uslove za međunarodnu garanciju nabavite preko zvaničnih kanala prodaje kompanije vivo. Nema nikakve potrebe da ovu uslugu kupujete zasebno.
5.
Da li su uslugom međunarodne garancije pokrivene i ostale usluge sa dodatnom vrednošću koje kupim, poput osiguranja ekrana?
O: Uslugom međunarodne garancije obuhvaćeni su servisiranje u garantnom roku, popravke van garancije i usluga nadogradnje softvera, ali ne i usluge sa dodatnom vrednošću.

 

 

 

Odricanje od odgovornosti u vezi sa uslugom međunarodne garancije

 

1. Osnovi podaci o polisi međunarodne garancije:
Odricanje od odgovornosti u vezi sa uslugom međunarodne garancije


1. Osnovi podaci o polisi međunarodne garancije:
1.1 Uslugom međunarodne garancije obuhvaćeni su samo servisiranje u garantnom roku, popravka i nadogradnja softvera za određene modele telefona, ali ona ne uključuje vraćanje i zamenu uređaja. Što se tiče ostalih usluga, od presudnog uticaja su stvarne okolnosti u mestu gde se usluga pruža.
1.2 Prednost će uvek imati uslovi za pružanje usluge međunarodne garancije koji važe na mestu kupovine uređaja. Ako vaš uređaj ispunjava uslove ove garancije, servisni centar vam neće naplatiti nikakvu naknadu.
1.3 Ukoliko vaš proizvod ne ispunjava lokalno važeće kriterijume garancije (na primer, garantni rok je istekao ili su na uređaju vršene modifikacije, rastavljanje ili opravka bez ovlašćenja od strane kompanije vivo), naknade za popravku biće obračunate prema važećoj tarifi u mestu pružanja odgovarajuće usluge.
1.4 Zvanični servisni centar kompanije vivo na lokaciji pružanja usluge korisnicima će uslugu međunarodne garancije pružati u skladu sa stvarnom situacijom u pogledu raspoloživosti rezervnih delova i materijala, u dozvoljenim okvirima prema lokalnim zakonima, kako bi se obezbedilo normalno korišćenje uređaja u datoj oblasti.

1.5 Korisnik prethodno mora da ovlasti zvanični servisni centar kompanije vivo za preuzimanje relevantnih informacija, kao i da potpiše dokument o primopredaji i servisnu izjavu. U suprotnom, zvanični servisni centar kompanije vivo ima pravo da odbije pružanje usluge korisniku.
1.6 Za uređaje kupljene preko neformalnih kanala, servisni centar ima pravo da odbije pružanje usluge. Zato vas molimo da naše uređaje kupujete isključivo preko zvanično priznatih prodajnih kanala kompanije vivo.
1.7 Sam proces i ishod pružanja ove usluge mogu dovesti do razlike u izgledu ili funkciji uređaja, odnosno popravljenih delova. Zakonom predviđeni bezbednosni standardi, odnosno oznake na uređaju ili popravljenim delovima važe samo za lokaciju na kojoj se pruža usluga međunarodne garancije i mogu se razlikovati od onih koje važe u mestu kupovine.
1.8 X90 pro verzija kupljena u kopnenom delu Kine takođe ima pravo na internacionalnu garanciju sem na matičnu ploču i dodatne ploče na tržištima gde se zvanično prodaje.

 

 

2. Sledeće situacije nisu obuhvaćene uslugom međunarodne garancije:
2.1 Modeli uređaja koji nisu obuhvaćeni uslugom međunarodne garancije;
2.2 Uređaji kupljeni preko nezvaničnih kanala prodaje;
2.3 Uređaji za koje je isteklo vremensko ograničenje za ovu uslugu na mestu pružanja usluge;
2.4 Vraćanje i zamena uređaja;
2.5 Korisnik odbija da potpiše izjavu o međunarodnoj garanciji;
2.6 Rizici u vezi sa prenosom uređaja, relevantne zakonske obaveze ili gubici uzrokovani razlikama u uređaju nakon što je korisnik iskoristio uslugu međunarodne garancije;
2.7 Gubici u smislu profita, prihoda ili vremena koje je korisnik pretrpeo u svojim ličnim ili komercijalnim aktivnostima, a koji su nastali kao posledica razlika u uređaju nakon što je korisnik iskoristio uslugu međunarodne garancije;
2.8 Nemogućnost korišćenja uređaja usled postojanja regionalnih razlika, a ne zbog neispravnosti uređaja (na primer, nemogućnost korišćenja interneta zbog različitih režima rada mreže u različitim regionima);
2.9 Usluge koje su van okvira zakonskih uslova za pružanje usluga u mestu gde se usluga pruža.
Nijedna od odredbi sadržanih u ovoj komercijalnoj garanciji ne ograničava prava koje potrošač ima u skladu s važećim zakonima.