Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro
ฟีเจอร์ของระบบ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน

ใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ฉันจะเปิดใช้งาน/ลงทะเบียนใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร?

ใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ใช้ทำอะไร?

ใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์มีระยะเวลาในการรับประกันนานเท่าใด?

ฉันจะยกเลิกการลงทะเบียนใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?

ฉันยังสามารถใช้ใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่หากโทรศัพท์ของฉันไม่สามารถเปิดเครื่องได้?

ฉันต้องทำอย่างไรหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์?

เพลงและวิดีโอ
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro
ฟีเจอร์ของระบบ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน