ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ບໍລິສັດ:


vivo Mobile Communication Co., Ltd.

No.1 vivo Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province


ຜູ້​ຕ່າງ​ໜ້າແມ່ນ:


Shi Yujian


ໝາຍ​ເລກ​ທະ​ບຽນ:


91441900557262083U


ລາຍ​ການ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ:


ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕະຫຼາດ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ກົງ​ກວນ

No. 112, Nancheng Section, Dongguan Avenue, Nancheng Street, Dongguan City, Guangdong Province


​ຕິດ​ຕໍ່:


ເບີ​ໂທ​ລະ​ສັບ: 0769-38816888

ອີ​ເມວ: info@vivo.com