ໜ້າຫຼັກ

>

ຂໍ້ກຳນົດການຮັບປະກັນ

คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรรับประกันของ vivo

1.  กฎเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนและการซ่อมแซม

หากการทำงานผิดปกติเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม ลูกค้ามีสิทธิที่จะเปลี่ยนสินค้าและใช้บริการซ่อมแซมภายใต้การรับประกันและต้องแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง

1)    หากการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม ลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนสินค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อและภายใต้การรับประกันหนึ่งปี สำหรับกรณีของ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายUSB หูฟังและSDการ์ด ลูกค้ามีสิทธิที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้ารับบริการซ่อมแซมฟรีภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

2)    เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนสินค้าและใช้บริการซ่อมแซมภายใต้การรับประกัน คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง

3)    การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (เช่นคู่มือเริ่มใช้งานแบบย่อและบัตรรับประกัน) ไม่สามารถเปลี่ยนใหม่หรือใช้บริการซ่อมแซมได้

 

2. คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประกัน

1. บริการซ่อมแซมภายใต้การรับประกันจะมีให้สำหรับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามปกติเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายด้วยสาเหตุอื่นใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อมีสถานการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ลูกค้าไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนหรือใช้บริการซ่อมแซม ภายใต้การรับประกันลูกค้าสามารถส่งโทรศัพท์เข้ารับการซ่อมแซมได้ แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

1.1. เมื่อพ้นเวลารับประกันสำหรับการเปลี่ยนหรือบริการซ่อมแซมไปแล้ว

1.2. เมื่อไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง แต่ลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นยังคงอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกันสำหรับการเปลี่ยนหรือบริการซ่อมแซม

1.3. เมื่อรายละเอียดหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องนั้นไม่สอดคล้องกับป้ายฉลากบนผลิตภัณฑ์หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

1.4. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานการดูแลรักษาและเข้ารับบริการที่ไม่ตรงตามคำแนะนำ

1.5. เครื่องชำรุดเสียหายอันเป็นผลมาจากการถอดชิ้นส่วนโดยร้านซ่อมซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากบริษัท

1.6. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

1.7. การชำรุดตามปกติของผลิตภัณฑ์ (เช่น ตัวเครื่องด้านนอก ปุ่มกด หน้าจอ และอุปกรณ์เสริม เป็นต้น) 

1.8. ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีสาเหตุอันเนื่องมาจากบริษัท

2. การซ่อมแซมโทรศัพท์ที่ชำรุดเสียหายอย่างหนักด้วยเหตุจากการกระทำของผู้ใช้เอง เช่น เครื่องโดน หรือ เครื่องตก ผู้ใช้ต้องลงชื่อในข้อตกลงทำการซ่อมกับทางศูนย์บริการก่อนรับการซ่อมแซม

3. คุณสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมผลิตภัณฑ์ได้ที่ศูนย์บริการในเครือของบริษัท

4. ชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนระหว่างระยะเวลารับประกันถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท