vivo

ပင္မ

>

vivo အေၾကာင္း

>

အနာဂတ်

ေတာက္ပတဲ့ အနာဂါတ္အတြက္

vivo အေၾကာင္း

vivo သည္ တ႐ုတ္ႏိုငံတြင္ အေျခစိုက္၍ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအတြက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ (တံုးကြမ္၊ ရွင္းက်င့္၊ နန္က်င္း၊ ေပက်င္း၊ ဟြမ္က်ဳိး၊ ခ်ဳံကင္း) တုိ႔အျပင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ စတိတ္တုိ႔ရွိ ဆန္ဒီေယဂို တုိ႔တြင္လည္း သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစင္တာမ်ားကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါႏွစ္မ်ားတြင္ vivo သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသာမက၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္မ်ားစြာ တုိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ vivo အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ထိုင္၀မ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ စသည္တုိ႔တြင္ ေစ်းကြက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ႀကဳိးစားေနသကဲ့သို႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ရန္ ႀကဳိးစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

●စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္း ေလးေသာင္းေက်ာ္    

●အသက္အငယ္ဆံုး ဒါ႐ိုက္တာသည္ ၂၉ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။    

●ပ်မ္းမွ်အသက္ ၂၉ ႏွစ္    

●အသက္အငယ္ဆံုး မန္ေနဂ်ာမွာ ၂၃ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။    

ဝန္ထမ္းမ်ားကုိေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း Vvio က ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

ဝင္ေငြႏွင့္သက္သာေခ်င္ခ်ိေရး(ေနရာေပၚမူတည္၍)

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ေပးအပ္ေသာလစာေငြ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ၊ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ႏွစ္တုိင္းလုိလုိပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ အေျခတည္၍ အပိုဆုေၾကးေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အပိုဆုေၾကးစနစ္ႏွင့္ တစ္မူထူးျခားသည့္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေရး စနစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

လူမႈဖူလံုေရး

●အလုပ္တာ၀န္ ခရီးစရိတ္    

●အခမဲ့က်န္းမာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း    

●ရာထူးျဖဳတ္ခ်ျခင္းေထာက္ပံ့ေၾကး    

●အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ အားကစားဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား    

●ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ    

●ေမြးေန႔ႏွင့္ ပြဲေတာ္ရက္ လက္ေဆာင္    

●ေနအိမ္ေထာက္ပံ့ေၾကး    

●အစားအေသာက္ေထာက္ပံ့ေၾကး    

●ဝန္ထမ္းအသစ္ေထာက္ပံ့ေၾကး    

●လစာ+ႏွစ္ကုန္ဆုေၾကး+အစုရွယ္ယာ/ေရြးပုိင္ခြင့္    

●အသင္းအဖြဲ႔တည္ေထာင္ေရး ရံပံုေငြ    


အလုပ္ယဥ္ေက်းမႈ

vivo သည္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ မိသားစုႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ကို အဓိကမထားဘဲ တက္ၾကြေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကိုသာ အာ႐ံုစုိက္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈအျပည့္ႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈျဖစ္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရယူခြင့္ျပဳထားပါသည္။

အေျမာ္အျမင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ကာလၾကာရွည္ တည္တံ့ေနေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးျဖစ္ရန္။

အျမဳေတ တန္ဖုိး

BENFEN၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္၊ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အေသြး၊ စဥ္ဆက္မပ်က္ သင္ယူမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားကို အေလးေပးျခင္း။

တာဝန္

  • ● စားသံုးသူမ်ားကုိ ေကာင္္းမြန္ေသာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈကုိေပးမည္။

  • ● ဝန္ထမ္းမ်ားကို သဟဇတျဖစ္၍ ဂုဏ္သေရရွိေသာအလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္္ကုိထိန္းထိမ္းေပးမည္။

  • ● စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္။ ။ တရားမွ်တျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးေပးရန္

  • ● ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္။ ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈအေပၚ ပ်မ္းမွ်ထက္ပိုသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျပန္ရရွိေစရန္

အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္(ေနရာေပၚမူတည္၍)

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္သည္ ျပည့္၀ေသာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈတုိ႔ျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိပါသည္။ ၀န္ထမ္းသက္သာ ေကာ္ဖီဆိုင္မွ အရအသာေကာင္းေသာ အစားအေသာက္၊ လတ္ဆတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘတ္စကက္ေဘာကစား႐ံု၊ ေခတ္မီ ကာယခန္းမ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ဘိလိယက္ ကစားခံုမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ vivo ၀န္ထမ္းဘ၀တြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး ျပည့္၀ေသာ ဘ၀တစ္ခု ရရွိေစႏိုင္သမွ်ရရွိရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။