Welcome to vivo Support

V11
ຜະລິດຕະພັນ
ລະບົບປະຕິບັດງານ

ເປັນຫຍັງລະບົບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງ Android ໃນອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍຈື່ງບໍ່ເປັນເວີຊັ່ນລ່າສຸດ?

ຈະກູ້ຄືນໂທລະສັບທີ່ root ແລ້ວໄດ້ແນວໃດ ໃ

ແພດຮັກສາຄວາມປອດໄພ Android ຄືຫຍັງ​?

ຈະກວດສອບການອັບເດດລ່າສຸດໄດ້ແນວໃດ?

" ຄືນຄ່າ (ຣີເຊັດ) ການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດ"ສາມາດເຮັດໃຫ້ເວີຊັ່ນຂອງລະບົບກັບໄປເປັນເວີຊັ່ນເດີມກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເປັນຫຍັງບໍ່ມີການອັບເດດລະບົບ?

ຈະຢຸດການອັບເດດລະບົບໄດ້ແນວໃດ?

ຜະລິດຕະພັນ
ລະບົບປະຕິບັດງານ