Điều khoản quyền riêng tư cho Dịch vụ thông báo

Cập nhật lần cuối: Ngày 30 tháng 3 năm 2022

Sau khi bạn gửi thông tin liên hệ của mình trên trang này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Dịch vụ thông báo để thông báo cho bạn về thông tin sản phẩm mới nhất của chúng tôi. vivo (sau đây gọi là "chúng tôi") là nhà cung cấp của Dịch vụ thông báo ("Dịch vụ") và tổ chức chịu trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân được xử lý liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cho rằng việc bạn biết lý do và cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng. Do đó, trong những Điều khoản quyền riêng tư cho Dịch vụ thông báo này ("Điều khoản"), chúng tôi đề cập đến những nội dung sau:

  • 1.Thu thập và xử lý: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu gì và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu;
  • 2.Lưu trữ: cách chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn;
  • 3.Chia sẻ và truyền dữ liệu: cách chúng tôi chia sẻ hoặc truyền dữ liệu của bạn;
  • 4.Quyền của bạn: các quyền và tùy chọn của bạn đối với dữ liệu của bạn;
  • 5.Liên hệ với chúng tôi: cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có thêm mọi câu hỏi.

Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản này và bảo đảm rằng bạn đã hiểu các hoạt động của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn đồng ý và bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Bạn không bắt buộc phải đồng ý với việc xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến Dịch vụ, nhưng xin hãy lưu ý các điều sau: NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC NẾU BẠN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH, BẠN SẼ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

1.Thu thập và xử lý

Dữ liệu và mục đích

Khi bạn đồng ý với những Điều khoản này, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn gửi trên trang này, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn, hiểu ý định mua sắm và đề xuất của bạn, và gửi cho bạn thông báo về thông tin sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

Tuy nhiên, cơ sở pháp lý khác có thể được áp dụng trong những tình huống nhất định như được nêu ra trong Phần 2 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bảo mật:

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các kỹ thuật mã hóa và ẩn danh hóa, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trước việc sử dụng trái phép, hư hại hoặc mất mát. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn nghi ngờ có việc sử dụng trái phép, hư hại hoặc mất mát dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức thông qua chi tiết liên hệ bên dưới.

2.Bộ lưu trữ

Thời hạn:

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích xử lý trên, hoặc theo yêu cầu của bạn hoặc các luật liên quan. Cụ thể hơn, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân mà bạn gửi trên trang này không quá ba năm kể từ ngày dữ liệu được thu thập. Ngoài ra, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích lập hóa đơn hoặc giao dịch trong thời gian tối đa bảy năm kể từ ngày phát hành hóa đơn hoặc hoàn thành giao dịch.

Sau khi thời hạn lưu giữ kết thúc, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có yêu cầu khác của các luật và quy định hiện hành.

Vị trí:

Để cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia/khu vực của người dùng và phản hồi các yêu cầu của người dùng hiệu quả hơn, địa điểm lưu trữ dữ liệu khác nhau đối với người dùng tại các quốc gia/khu vực khác nhau. Vui lòng tham khảo phần Lưu trữ và truyền quốc tế trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu xem dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ ở đâu.

3.Chia sẻ và truyền

Chúng tôi sẽ tự mình xử lý dữ liệu của bạn hoặc thông qua các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thay mặt chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi đã ký một thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với (các) nhà cung cấp dịch vụ nêu trên và họ sẽ cung cấp sự bảo vệ cho dữ liệu của bạn ở mức tiêu chuẩn không thấp hơn của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn khi được yêu cầu để đáp ứng quy trình pháp lý hoặc yêu cầu từ một cơ quan có thẩm quyền theo các luật liên quan.

Vì chúng tôi hoạt động trên phạm vi quốc tế và để bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi trên toàn thế giới, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền đến hoặc truy cập bởi các tổ chức của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi tuân thủ các luật về chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa các quốc gia để bảo đảm dữ liệu của bạn được bảo vệ ở bất cứ nơi nào.

4.Các quyền của bạn

Bạn có các quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Để thực thi các quyền của bạn (như rút lại sự đồng ý, cải chính, xóa, hạn chế xử lý, phản đối hoặc di chuyển dữ liệu, tùy thuộc vào các luật bảo vệ dữ liệu liên quan), vui lòng sử dụng chi tiết liên hệ được nêu bên dưới.

Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát.

5.Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những Điều khoản này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cần báo cáo một vấn đề hoặc liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực thi một trong các quyền của mình theo các luật về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, vui lòng chạm vào đây hoặc sử dụng chi tiết liên hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết yêu cầu của bạn mà không chậm trễ quá đáng và trong mọi trường hợp trong bất kỳ giới hạn thời gian nào được quy định trong các luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

Email: privacy@vivo.com

Những Điều khoản này có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua một phương thức thích hợp về mọi thay đổi quan trọng. Tất cả các hoạt động đã đề cập trong các Điều khoản này sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, từ đó bạn cũng có thể tìm thấy thêm chi tiết về hoạt động của chúng tôi.