Thông báo pháp lý

Với việc truy cập, duyệt, đánh dấu trang, chia sẻ và/hoặc sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sau và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan.

 • 1. Giải quyết tranh chấp

  Thông tin theo § 36 VSBG (Đạo luật dàn xếp tranh chấp người tiêu dùng của Đức) (chỉ áp dụng với Đức ):

  Chúng tôi không sẵn sàng hoặc có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước một ban trọng tài tiêu dùng.

  Giải quyết tranh chấp của EU (chỉ áp dụng với các quốc gia EU ):

  Ủy ban EU cung cấp một nền tảng cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp giải quyết tranh chấp liên quan đến các giao dịch mua hàng trực tuyến với sự hỗ trợ của một cơ quan giải quyết tranh chấp công bằng:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Địa chỉ email của chúng tôi: info@vivo.com

  Chúng tôi không sẵn sàng hoặc có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước một ban trọng tài tiêu dùng.

 • 2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Nội dung các trang web

  Nội dung các trang web của chúng tôi được tạo ra một cách cẩn thận nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không để bảo đảm tính chính xác, tính hoàn chỉnh và tính cập nhật của nội dung. Thông tin và nội dung chi tiết trên những trang này không thể hiện bất kỳ sự cam kết hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngầm hiểu. Đặc biệt, chúng không thể hiện bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm ngầm nào về điều kiện, khả năng thương mại, sự phù hợp cho những mục đích nhất định hoặc sự không vi phạm các luật và bằng sáng chế.

  Các sản phẩm hiển thị trên trang web này là ví dụ về các sản phẩm sẵn có từ vivo. Thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ có thể xảy ra sau thời hạn biên tập cho các trang riêng lẻ. Nội dung mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở tính năng và cấu hình sản phẩm, có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Chúng tôi không bảo đảm rằng các nhãn hiệu hoặc sản phẩm được hiển thị cũng sẵn có tại quốc gia của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành các thay đổi đối với thiết kế hoặc hình dáng, thay đổi về thông số kỹ thuật, khác biệt về sắc thái màu và thay đổi về phạm vi cung cấp hoặc dịch vụ. Hình minh họa cũng có thể chứa các phụ kiện, thiết bị đặc biệt hoặc các phạm vi khác không thuộc phạm vi cung cấp hoặc dịch vụ tiêu chuẩn. Sự khác biệt về màu sắc vì lý do kỹ thuật. Các trang riêng lẻ cũng có thể chứa các loại và dịch vụ không được cung cấp ở các quốc gia riêng lẻ.

  Mọi giá được đưa ra là giá bán lẻ đề xuất và có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.

  Liên kết

  Trên các trang web của chúng tôi, bạn cũng sẽ tìm thấy liên kết đến các trang khác trên internet. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi không có ảnh hưởng đến thiết kế và nội dung của các trang web mà các liên kết được cung cấp dẫn đến. Do đó chúng tôi cũng không thể bảo đảm tính cập nhật, tính đúng đắn, tính hoàn chỉnh hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp trên những trang web này. Liên quan đến vấn đề này, sau đây chúng tôi tuyên bố chúng tôi không có liên quan gì đến tất cả các nội dung của những trang này. Tuyên bố này áp dụng với tất cả các liên kết đến các trang bên ngoài và nội dung của chúng có trên các trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ vi phạm luật pháp nào trên các trang web được liên kết, chúng tôi sẽ loại bỏ các liên kết đó ngay lập tức.

  Các thay đổi của trang web

  Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành các cải tiến hoặc thay đổi về thông tin, dịch vụ, sản phẩm và nội dung khác của trang web bất cứ lúc nào mà không thông báo.

 • 3. Quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền

  Tất cả mọi văn bản, hình ảnh, đồ họa, tệp âm thanh, video và hình động cũng như cách sắp xếp của chúng và cách sắp xếp và trình bày của trang web, bao gồm mã phần mềm bên dưới, phải tuân theo luật bản quyền và các luật khác để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Những nội dung đó không được phép tái tạo, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác ngoài phạm vi của luật bản quyền nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Các nội dung tải về và bản sao của trang web này chỉ được phép cho sử dụng riêng tư, phi thương mại.

  Thương hiệu

  Tất cả các dấu hiệu được hiển thị, đề cập hoặc sử dụng trên các trang web tuân theo các quyền thương hiệu của vivo Mobile Communication Co., Ltd., China (“vivo“), trừ phi được thể hiện khác. Điều này áp dụng đặc biệt với tên mẫu máy và logo của vivo. Những nội dung đó không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của vivo.

 • 4. Bảo vệ dữ liệu

  Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Dựa trên chính sách bảo vệ dữ liệu của mình, công ty chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để thực thi các yêu cầu của các luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về dữ liệu cá nhân được thu thập khi sử dụng các trang web của chúng tôi và mục đích xử lý trong Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi và đặc biệt là trong phần giải thích việc sử dụng Cookie.

  Chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc truyền dữ liệu qua internet có thể có các lỗ hổng bảo mật. Không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu khỏi sự truy cập của các bên thứ ba.

 • 5. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý

  vivo cũng như bất kỳ công ty liên kết, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên nào của mình hoặc các đại diện khác sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, tình cờ, hệ quả, trừng phạt và/hoặc các thiệt hại khác bao gồm mà không chỉ giới hạn trong tổn thất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu và/hoặc tổn thất kinh doanh, liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này hoặc sự phụ thuộc vào các nội dung có trong tài liệu này, ngay cả khi vivo được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.