vivo

Home

>

ប្រការនៃសេវាកម្ម​ក្រោយ​ពេលលក់

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពរបស់ vivo សម្រាប់ សេវា អតិថិជន

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021

សេវាអតិថិជនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន vivo (ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា "យើង")។ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើឯកជនភាពរបស់អ្នក និងគិតថាវាសំខាន់ដែលអ្នកដឹងពីមូលហេតុ និងរបៀបដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពរបស់ vivo សម្រាប់សេវាអតិថិជននេះ ("សេចក្ដីថ្លែងការណ៍") យើងសូមពន្យល់នូវខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1. ការប្រមូល និងការដំណើរការ៖ ទិន្នន័យអ្វីដែលយើងប្រមូល សម្រាប់គោលបំណងអ្វីដែលវាត្រូវបានប្រមូល និងដំណើរការ និងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការដំណើរការទិន្នន័យបែបនេះ

2. ការរក្សាទុក៖ របៀបដែលយើងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក

3. ការចែករំលែក និងការផ្ទេរ៖ របៀបដែលយើងចែករំលែក ឬផ្ទេរទិន្នន័យរបស់អ្នក

4. សិទ្ធិរបស់អ្នក៖ សិទ្ធិ និងជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់អ្នក

5. ទាក់ទងមកយើង៖ របៀបដែលអ្នកអាចទាក់ទងយើង ប្រសិនបើមានសំណួរថែមទៀត។

1. ការប្រមូល និងដំណើរការ

(1)    ផ្អែកលើកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក ឬសំណើរបស់អ្នក យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មខាងក្រោមដល់អ្នក៖

  ការជួសជុលឧបករណ៍៖

នៅពេលដែលអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងជួសជុលឧបករណ៍របស់អ្នក យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក (រួមមានឈ្មោះរបស់អ្នក ប្រទេស/តំបន់ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក) និងព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ (រួមមាន IMEI, EMMCID, លេខស៊េរី ម៉ូដែលឧបករណ៍ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យបញ្ហានៃឧបករណ៍របស់អ្នក) ដើម្បីពិនិត្យរយៈពេលធានា ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបញ្ហានៃឧបករណ៍របស់អ្នក ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មជួសជុលដែលបានស្នើសុំ និងឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្មណាត់ជួបរបស់យើង សេវាកម្មជួលជុលនិងដឹកជញ្ជូន ឬសំណួរអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការជួសជុល យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក (ដូចជាលេខទូរសព្ទ) និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្ដល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត (ដូចជាកូដផ្ទៀងផ្ទាត់) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

  សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង៖

នៅពេលអ្នកទាក់ទងយើងតាមខ្សែទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍ អ៊ីមែល ការជជែកបន្តផ្ទាល់ បណ្តាញសង្គម ឬបណ្ដាញសេវាអតិថិជនដទៃទៀត យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជាឈ្មោះ ប្រទេស/តំបន់ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក) ការថតសំឡេងហៅទូរសព្ទ ឬប្រវត្តិប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ជូនតាមរយៈបណ្ដាញខាងលើ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

  ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម និងការរុករក៖

នៅពេលដែលអ្នកប្រើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ឬសេវាកម្មណាត់ជួប ដើម្បីរកទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលនៅជិតអ្នក និងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរុករក យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។

(2)    យ៉ាងនេះក្តី មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតអាចនឹងអនុវត្តបាននៅក្នុងសេណារីយ៉ូមួយចំនួនតាមដែលច្បាប់ចូលជាធរមានអាចអនុញ្ញាតបាន ដូចជា៖

  ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន៖

យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការសំណើនៃកម្មវត្ថុទិន្នន័យរបស់អ្នក ការយល់ព្រម និងកំណត់ត្រាអន្តរកម្មរបស់អតិថិជន ដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នក ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង និងមិនបំពានលើផលប្រយោជន៍ ឬសិទ្ធិ និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឡើយ។

  ការស្ទង់មតិអតិថិជន៖

តាមការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត (ដូចជាឈ្មោះហៅក្រៅ ភេទ អាសយដ្ឋានជាក់ស្ដែង) សម្រាប់ការស្ទង់មតិអតិថិជន ដែលនឹងជួយយើងក្នុងការបម្រើសេវាកម្មឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

យើងប្តេជ្ញាការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិធានការសន្តិសុខសមស្រប រួមមានតែមិនកំណត់ត្រឹមតែបច្ចេកទេសនៃការអ៊ិនគ្រីប និងអនាមិកកម្ម ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការចូលមើល ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការខូចខាត ឬបាត់បង់។ យើងនឹងប្រឹងប្រែឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានការចូលមើល ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការខូចខាត ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមឲ្យយើងដឹងភ្លាមៗដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងដែលមាននៅខាងក្រោម។

2. ទំហំផ្ទុក

(1)    រយៈពេល៖

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃការដំណើរការខាងលើ ឬតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ឬតាមការតម្រូវរបស់ច្បាប់ជាធរមាន។ កាន់តែច្បាស់ជាងនេះ យើងនឹងរក្សាទុក៖

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការជួសជុលឧបករណ៍ និងសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងក្នុងរយៈពេលរហូតដល់ប្រាំ (5) ឆ្នាំគិតចាប់ពីការបញ្ចប់ការជួសជុល ឬអន្តរកម្មចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយយើង។

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរហូតដល់ប្រាំ (5) ឆ្នាំចាប់ពីអន្តរកម្មចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយយើង។

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការស្ទង់មតិអតិថិជនរហូតដល់ប្រាំមួយ (6) ខែគិតចាប់តាំងពីទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូល។

នៅពេលដែលរយៈពេលរក្សាទុកផុតកំណត់ យើងនឹងលុប ឬធ្វើអនាមិកកម្មទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក លើកលែងតែមានការតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ក្រៅពីនេះ យើងនឹងមិនរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានដំណើរការសម្រាប់ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម និងការរុករកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទេ។

(2)    ទីតាំង៖

ដើម្បីផ្តល់ជូនការការពារទិន្នន័យក្នុងកម្រិតដូចគ្នាទៅនឹងការការពារទិន្នន័យនៃប្រទេស/តំបន់របស់អ្នកប្រើ និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកប្រើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ទីតាំងដែលទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុកប្រែប្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើនៅក្នុងប្រទេស/តំបន់ខុសៗគ្នា។ សូមយោងទៅកាន់ផ្នែក ការរក្សាទុក និងការផ្ទេរជាអន្តរជាតិ នៅក្នុង គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ដើម្បីរកឲ្យឃើញកន្លែងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុក។

3. ការចែករំលែក និងការផ្ទេរ

យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ ឬដោយការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលធ្វើការជំនួសមុខឱ្យយើង ឬអ្នកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឡើយ។ កាន់តែច្បាស់ជាងនេះ៖

   សម្រាប់ Reliance Jio Infocomm Limited ដែលបានប្ដូរតាមតម្រូវការ ព័ត៌មានឧបករណ៍នឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ហើយផ្ទេរទៅកាន់ប្រតិបត្តិករ ដែលការដំណើរការបែបនេះគឺផ្អែកលើកិច្ចសន្យានៃការធ្វើតាមតម្រូវការរបស់អ្នកជាមួយប្រតិបត្តិករ និងការណែនាំរបស់ប្រតិបត្តិករ។

   ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ លេខទូរសព្ទរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ហើយផ្ទេរទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមហ៊ុន PaaSoo Technology Limited និងក្រុមហ៊ុន Orange Business Services Hong Kong Limited.

   ដើម្បីផ្ដល់មុខងារស្ទង់ទីតាំង និងទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដល់អ្នកបាន អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប និងផ្ទេរទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មជាភាគីទីបីដូចខាងក្រោម៖ Google។

សូមជ្រាបថាយើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទិន្នន័យជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយពួកគេនឹងផ្តល់ការការពារសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់អ្នកតាមស្ដង់ដារមិនតិចជាងស្ដង់ដាររបស់យើងនោះទេ។

ដើម្បីអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងទូទាំងពិភពលោកបាន ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យ ឬត្រូវបានចូលប្រើដោយអង្គភាពនានារបស់យើងជុំវិញពិភពលោក។ យើងគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរវាងប្រទេសនានា ដើម្បីជួយធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ មិនថានៅទីណាក៏ដោយ។ ការចូលប្រើពីចម្ងាយរបស់យើងលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូលនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប ចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសស្វ៊ីសគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ខចែងនៃកិច្ចសន្យាស្ដង់ដារ

4. សិទ្ធិរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិផ្សេងៗទាក់ទងនឹងទិន្នន័យដែលយើងកាន់កាប់អំពីអ្នក។

ការដកការយល់ព្រម៖

អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកទៅនឹងការស្ទង់មតិអតិថិជន ឬការរក្សាព័ត៌មានបានគ្រប់ពេលដោយទាក់ទងមកកាន់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងនឹងផ្អាកដំណើរការទិន្នន័យដែលទាក់ទងរបស់អ្នករហូតទាល់តែអ្នកយល់ព្រមឡើងវិញចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

សិទ្ធិផ្សេងៗទៀត៖

ដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នក (ដូចជាការកែតម្រូវ ការលុបចោល ការដាក់កំហិតលើដំណើរការ ការបដិសេធ ឬការចល័តទិន្នន័យ អាស្រ័យលើច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលចូលជាធរមាន) សូមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងដែលមាននៅខាងក្រោម។

បណ្តឹង៖

អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យបាន។

5. ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះ ឬការដំណើរការរបស់យើងទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការរាយការណ៍ពីបញ្ហា ឬទាក់ទងមន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើង ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនៃសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ និងច្បាប់ឯកជនភាព អ្នកអាចទាក់ទងយើងបានដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។ យើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកដោយមិនមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនសមហេតុផល និងនៅក្នុងករណីផ្សេងៗទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដែលផ្តល់ឲ្យសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យជាធរមាន។

គេហទំព័រ៖https://www.vivo.com/kh/about-vivo/privacy-support

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ privacy@vivo.com

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីពេលមួយទៅពេលមួយទៀត។ យើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសមស្របអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗណាមួយ។ ការអនុវត្តទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព  របស់យើង ដែលអ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការអនុវត្តរបស់យើងពីក្នុងនោះផងដែរ។