ទំព័រដើម

>

ប្រការនៃសេវាកម្ម​ក្រោយ​ពេលលក់

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ សេវា អតិថិជន

ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះការប្រមូល និងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន vivo ផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាអតិថិជន ("សេវាកម្ម") តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម គេហទំព័រ មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង ឬបណ្តាញផ្សេងទៀតរបស់យើង។ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើឯកជនភាពរបស់អ្នក និងគិតថាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកដឹងពីមូលហេតុ និងរបៀបដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់សេវាអតិថិជននេះ ("សេចក្ដីថ្លែងការណ៍") យើងសូមពន្យល់នូវខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

1. ការប្រមូល និងការដំណើរការ៖ ទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូល និងរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់វា

2. ការរក្សាទុក៖ របៀបដែលយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក

3. ការចែករំលែក និងការផ្ទេរ៖ របៀបដែលយើងចែករំលែក ឬផ្ទេរទិន្នន័យរបស់អ្នក

4. សិទ្ធិរបស់អ្នក៖ សិទ្ធិ និងជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់អ្នក

5. ទាក់ទងមកយើង៖ របៀបដែលអ្នកអាចទាក់ទងយើង ប្រសិនបើមានសំណួរថែមទៀត។

សូមអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានយល់ពីការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។

1. ការប្រមូល និងដំណើរការ

(1)     ផ្អែកលើកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក ឬសំណើរបស់អ្នក យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មដូចខាងក្រោមដល់អ្នក៖

  ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលឧបករណ៍

ក្នុងករណីមានដំណើរការខុសប្រក្រតី ឬបញ្ហាមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក អ្នកអាចចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មក្រោយពេល លក់ផ្លូវការរបស់យើងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលឧបករណ៍។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងក៏ផ្តល់សេវាកម្មជំនួយការពីចម្ងាយផងដែរ ដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មខាងលើដល់អ្នក យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក (រួមមាន ឈ្មោះ ប្រទេស/តំបន់ លេខទូរសព្ទ និង អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក) និងព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ (រួមមាន IMEI, EMMCID, លេខស៊េរី ម៉ូដែលឧបករណ៍ ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ កំណត់ហេតុកំហុស និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យបញ្ហានៃឧបករណ៍របស់អ្នក) ដើម្បីពិនិត្យរយៈពេលធានា ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបញ្ហានៃឧបករណ៍របស់អ្នក ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មជួសជុលដែលបានស្នើសុំ និងឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។

នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មណាត់ជួប សេវាដឹកជញ្ជូនមកជួសជុលឬសំណួរអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការជួសជុលរបស់យើង យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានដែលអ្នកបានដាក់បញ្ជូននៅលើទំព័រ រួមទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ព័ត៌មានអាសយដ្ឋានលម្អិត ពេលវេលាណាត់ជួប ម៉ូដែលឧបករណ៍ និងការពិពណ៌នាបញ្ហា ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មត្រឹមត្រូវ។

នៅពេលអ្នកស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រគល់ជូនវិញ យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មានឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើឧបករណ៍ឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការប្រគល់ជូនវិញ ឬការផ្លាស់ប្តូរដែរឬទេ ហើយនិងរក្សាកំណត់ត្រាទៅតាមនោះ។

ក្រៅពីនេះ យើងប្រហែលជាត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជា លេខទូរសព្ទ) និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដែលអ្នកបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត (ដូចជាលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

  ការចូលគណនី

សេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងផ្តល់ជូននូវមុខងាចូលគណនី។ នៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងគណនី vivo របស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្មនេះ យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានគណនី (ដូចជា លេខទូរសព្ទអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល របស់អ្នក ដែលអ្នកបានប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក ID គណនី ឈ្មោះហៅក្រៅ និងរូបថតប្រវត្តិរូប) ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក និងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវមុខងារនៃការទទួល និងមើលគូប៉ុង ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត យើងប្រហែលជាត្រូវប្រើព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកដើម្បីភ្ជាប់គូប៉ុង ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលអ្នកទទួលបានជាមួយគណនី vivo របស់អ្នក។

  សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង

នៅពេលអ្នកទាក់ទងយើងតាមខ្សែទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍ អ៊ីមែល ការជជែកបន្តផ្ទាល់ បណ្តាញសង្គម ឬបណ្ដាញសេវាអតិថិជនដទៃទៀត យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជា ឈ្មោះ ប្រទេស/តំបន់ លេខទូរសព្ទ, អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក) ការថតសំឡេងហៅទូរសព្ទ ឬប្រវត្តិនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយយើង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ជូនតាមរយៈបណ្ដាញខាងលើ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។ យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដើម្បីទាក់ទងអ្នកនៅពេលចាំបាច់។

  សេវាកម្មធានា

នៅពេលអ្នកទិញសេវាកម្មធានាឧបករណ៍របស់យើង (ដូចជាការធានាបន្ថែម ឬការធានាលើការបែកអេក្រង់) យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការ ឈ្មោះ, លេខទូរសព្ទ, IMEI និងអង្គសម្គាល់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឬលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្មធានាដែលអ្នកបានទិញជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក និងផ្តល់សេវាកម្មសាកសួរដែលពាក់ព័ន្ធ។

  ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម និងសេវាកម្មរុករក

នៅពេលដែលអ្នកប្រើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ឬសេវាកម្មណាត់ជួប ដើម្បីរកទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលនៅជិតអ្នក និងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរុករក យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។

(2)     ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូមួយចំនួន យើងអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត ដូចដែលអាចអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់ជាធរមាន ដូចជា៖

  ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន

យើងចាំបាច់ត្រូវដំណើរការសំណើនៃកម្មវត្ថុទិន្នន័យរបស់អ្នក ការយល់ព្រម និងកំណត់ត្រាអន្តរកម្មរបស់អតិថិជន ដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នក ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង និងមិនបំពានលើផលប្រយោជន៍ ឬសិទ្ធិ និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឡើយ។

  ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់បទពិសោធន៍អតិថិជន

យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឱ្យ (ដូចជាឈ្មោះហៅក្រៅ ភេទ និងអាសយដ្ឋានជាក់ស្តែង) ដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិអតិថិជន ដែលនឹងជួយយើងឱ្យយល់ពីគុណភាពនៃសេវាអតិថិជនដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នក និងធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រសើរឡើង។

លើសពីនេះ យើងក៏នឹងធ្វើការវិភាគស្ថិតិដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំឡុងពេលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងបន្ថែមទៀត។ សូមចំណាំថា ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ, ទិន្នន័យខាងលើនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់តែសម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទេ។

យើងប្តេជ្ញាការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិធានការសន្តិសុខសមស្រប រួមមានតែមិនកំណត់ត្រឹមតែបច្ចេកទេសនៃការអ៊ិនគ្រីប និងអនាមិកកម្ម ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការចូលមើល ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការខូចខាត ឬបាត់បង់។ យើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានការចូលមើល ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការខូចខាត ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមឲ្យយើងដឹងភ្លាមៗដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងដែលមាននៅខាងក្រោម។

2. ទំហំផ្ទុក

(1)     រយៈពេល៖

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃការដំណើរការខាងលើ ឬតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ឬតាមការតម្រូវរបស់ច្បាប់ជាធរមាន។ កាន់តែច្បាស់ជាងនេះ យើងនឹងរក្សាទុក៖

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការពិនិត្យ និងជួសជុលឧបករណ៍ និងសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងក្នុងរយៈពេលរហូតដល់ប្រាំ (5) ឆ្នាំគិតចាប់ពីការបញ្ចប់ការជួសជុល ឬអន្តរកម្មចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយយើង។

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ចូលគណនីរហូតដល់ 30 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃលុបចោលគណនី។

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរហូតដល់ប្រាំ (5) ឆ្នាំគិតចាប់ពីអន្តរកម្មចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយយើង។

   ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ការស្ទង់មតិអតិថិជនរហូតដល់ប្រាំមួយ (6) ខែគិតចាប់តាំងពីទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូល។

នៅពេលដែលរយៈពេលរក្សាទុកផុតកំណត់ យើងនឹងលុប ឬធ្វើអនាមិកកម្មទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក លើកលែងតែមានការតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ក្រៅពីនេះ យើងនឹងមិនរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានដំណើរការសម្រាប់ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម និងសេវាកម្មរុករកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទេ។

(2)     ទីតាំង៖

ដើម្បីផ្តល់ជូនការការពារទិន្នន័យក្នុងកម្រិតដូចគ្នាទៅនឹងការការពារទិន្នន័យនៃប្រទេស/តំបន់របស់អ្នកប្រើ និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកប្រើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ទីតាំងដែលទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុកប្រែប្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើនៅក្នុងប្រទេស/តំបន់ខុសៗគ្នា។ សូមមើលផ្នែក ទំហំផ្ទុក និងការផ្ទេរជាអន្តរជាតិនៅក្នុង គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ដើម្បីរកមើលកន្លែងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី បេឡារុស អ៊ូសបេគីស្ថាន ឬកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ី។

3. ការចែករំលែក និងការផ្ទេរ

យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ ឬដោយការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលធ្វើការជំនួសមុខឱ្យយើង ឬអ្នកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឡើយ។ កាន់តែពិសេស៖

   ក្នុងកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប និងផ្ទេរទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង (រួមទាំងអ្នកចែកចាយ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មជួសជុល អ្នកផ្តល់សេវាអតិថិជន អ្នកផ្តល់សេវាភស្តុភារ។ល។)។

   សម្រាប់ឧបករណ៍តាមតម្រូវការរបស់ប្រតិបត្តិករ ឬសហគ្រាស ព័ត៌មានឧបករណ៍នឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប និងផ្ទេរទៅឱ្យប្រតិបត្តិករ ឬសហគ្រាសដែលដែលត្រូវគ្នា ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាតាមតម្រូវការរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ ឬសេចក្ដីណែនាំរបស់ពួកគេ។

   ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ លេខទូរសព្ទ របស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ហើយផ្ទេរទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មជាភាគីទីបីដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមហ៊ុន PaaSoo Technology Limited, Orange Business Services Hong Kong Limited និងក្រុមហ៊ុន Firemsg International Co., Limited.

   ដើម្បីផ្ដល់ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម និងសេវាកម្មរុករកដល់អ្នកបាន អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ហើយផ្ទេរទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មជាភាគីទីបីដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមហ៊ុន Google Inc.

សូមជ្រាបថាយើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទិន្នន័យជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មខាងលើ ហើយពួកគេនឹងផ្តល់ការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកតាមស្ដង់ដារមិនតិចជាងស្ដង់ដាររបស់យើងនោះទេ។ បើមិនដូច្នេះទេ យើងនឹងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកតែនៅពេលដែលតម្រូវឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ ឬសំណើពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយយោងតាមច្បាប់ដែលចូលជាធរមានប៉ុណ្ណោះ។

ដោយសារយើងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក និងដើម្បីអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងទូទាំងពិភពលោកបាន ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យ ឬត្រូវបានចូលប្រើដោយអង្គភាព ឬអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក ប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងក្រៅពីគោលបំណងទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងនៅខាងលើឡើយ។ យើងគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរវាងប្រទេសនានា ដើម្បីជួយធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ មិនថានៅទីណាក៏ដោយ។

4. សិទ្ធិរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិផ្សេងៗទាក់ទងនឹងទិន្នន័យដែលយើងកាន់កាប់អំពីអ្នក។

ការដកការយល់ព្រម៖

អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកទៅនឹងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះបានគ្រប់ពេលដោយទាក់ទងមកកាន់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងនឹងឈប់ការដំណើរការទិន្នន័យដែលទាក់ទងរបស់អ្នករហូតទាល់តែអ្នកយល់ព្រមឡើងវិញចំពោះការដំណើរការបែបនេះ។

សិទ្ធិផ្សេងៗទៀត៖

ដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នក (ដូចជាការកែតម្រូវ ការលុបចោល ការដាក់កំហិតលើការដំណើរការ ការជំទាស់ ឬការចល័តទិន្នន័យ អាស្រ័យលើច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលចូលជាធរមាន) សូមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងដែលមាននៅខាងក្រោម។

បណ្តឹង៖

អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យបាន។

5. សូមទាក់ទងមក យើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះ ឬការដំណើរការរបស់យើងទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការរាយការណ៍ពីបញ្ហា ឬទាក់ទងមន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើង ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនៃសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ និងច្បាប់ឯកជនភាព សូមប៉ះ ទីនេះ។ យើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកដោយមិនមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនសមហេតុផល និងនៅក្នុងករណីផ្សេងៗទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដែលផ្តល់ឲ្យសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យជាធរមាន។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីពេលមួយទៅពេលមួយទៀត។ យើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសមស្របអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗណាមួយ។ ការអនុវត្តទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ដែលអ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការអនុវត្តរបស់យើងពីក្នុងនោះផងដែរ។