សូមបញ្ចូលលេខ IMEI របស់អ្នកសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់

ខ្ញុំយល់ព្រមថា vivo ប្រមូល និងប្រើប្រាស់លេខ IMEI ដែលខ្ញុំដាក់ជូនខាងលើ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ vivo

បញ្ជូន

តើលេខ IMEI ជាអ្វី?

លេខ IMEI ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបណ្តាញ GSM ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ។ ជាលេខអត្តសញ្ញាណពិសេសមួយ វាមានព័ត៌មានអំពីរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ ម៉ាក ម៉ូដែល និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ហើយធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកលេខ IMEI របស់អ្នក?

  • ចុច *#06#

    ចុច *#06#

  • ការកំណត់—ការកំណត់ច្រើនទៀត—អំពីទូរសព្ទ

    ការកំណត់—ការកំណត់ច្រើនទៀត—អំពីទូរសព្ទ

  • ប្រអប់កញ្ចប់ទូរសព្ទ vivo

    ប្រអប់កញ្ចប់ទូរសព្ទ vivo