មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម

ដើម្បីផ្ដល់​សេវាកម្មអាជីព និងងាយស្រួលដល់អ្នក។

  • ការជួសជុលអាជីព​
  • ស្គ្រីនការពារអេក្រង់ឥតគិតថ្លៃ
  • ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រព័ន្ធ​
  • Wi-Fi ល្បឿនលឿន
ស្វែង​យល់​បន្ថែម

*ការក្លូនទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ, ការដំឡើងជំនាន់សូហ្វវែរ, ការបញ្ចុះតម្លៃ​ការ​ជួស​ជុល និងការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទៀត​កំពុងរង់ចាំអ្ន​កនៅថ្ងៃផ្ដល់​សេវាកម្ម​ជួសជុលរបស់ vivo។ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមូលដ្ឋានរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

សកម្មភាពផ្ដល់សេវាកម្មជួសជុល

  • vivo Service Day

    មានការផ្តល់ជូនកាដូរដ៍ភ្ញាក់ផ្អើកជាច្រើនដែរកំពុងរង់ចាំអ្នក

  • ការបញ្ចុះតម្លៃពីសេស

    vivo បានរៀបចំការបញ្ចុះតម្លៃដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់អតិថិជនជាទីគោរពរ!