ទំព័រដើម

>

គោលការណ៍ខូឃី

គោលការណ៍ឃុកឃីរបស់ vivo

ថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023

គោលការណ៍ឃុកឃីនេះពណ៌នាអំពីប្រភេទឃុកឃីខុសៗគ្នា និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងគេហទំព័រដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា "យើង") ដែលមានអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ 1 ផ្លូវ vivo, Chang'an, Dongguan, Guangdong ប្រទេសចិន។ គោលការណ៍នេះក៏ព៌ណនាអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផងដែរ។

1.      តើឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាជាអ្វី?

ឃុកឃីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលគេហទំព័ររក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីធ្វើឲ្យអ្នកអាចកំណត់បទពិសោធន៍របស់អ្នកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ខ្លះ និងជួយយើងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការស្វែងរកតាមគេហទំព័រ។ ឃុកឃីរក្សាទុកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ជាក់លាក់ដែលបានប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែ នេះមិនមែនមានន័យថា យើងបានដឹងភ្លាមៗអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះឡើយ។ ខ្លឹមសារនៃឃុកឃីអាចទាញយកមកវិញបាន ហើយមានលក្ខណៈបានត្រឹមតែអានប៉ុណ្ណោះដោយម៉ាស៊ីនមេដែលបានបង្កើតឃុកឃី។

 

យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលដូចគ្នានឹងឃុកឃីផ្សេងទៀត ដូចជាភីកសែល ឬវិបប៊ីខុន សម្រាប់គោលបំណងដែលឃុកឃីបើក ភីកសែលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងក៏បញ្ជូនព័ត៌មានដែលអានពីឧបករណ៍របស់អ្នកទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង និង/ឬម៉ាស៊ីនមេរបស់ភាគីទីបីផងដែរ ដើម្បីវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬដើម្បីផ្តល់នូវមាតិកា និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក។ ភីកសែលទាំងនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ និងគ្រប់គ្រងតាមរបៀបដូចគ្នានឹងឃុកឃី។ សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍នេះ យើងសំដៅទៅលើបច្ចេកវិទ្យាខាងលើទាំងអស់ ហៅជារួមថា "ឃុកឃី"

 

យើងនឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចៀសវាងប្រមូលព័ត៌មាន (ដូចជាឈ្មោះ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល កូអរដោនេ GPS ឬទីតាំងជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ។ល។) ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវអត្តសញ្ញាណ ទាក់ទង ឬកំណត់ទីតាំងរបស់បុគ្គលណាមួយយ៉ាងជាក់លាក់តាមរយៈឃុកឃី ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នារបស់វាផ្ទាល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាទូទៅយើងត្រូវអង្គសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយក្លែងក្លាយ (ដូចជា IDs ឃុកឃីក្លែងក្លាយ IDs ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លែងក្លាយ។ល។) អាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតអំពីឧបករណ៍/កម្មវិធីរុករក។

 

សូមចំណាំថា នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាលើកដំបូង យើងនឹងធ្វើឲ្យបដាឃុកឃីផុសឡើង ហើយផ្តល់ជូនអ្នកនូវគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានអាន និងយល់ព្រមថា យើងប្រើប្រាស់ឃុកឃីដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកយោងតាមគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ។

 

2.      ឃុកឃី៖ ប្រភេទ ថ្នាក់ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

2.1 ប្រភេទ

យើងចាត់ថ្នាក់ឃុកឃីជាពីរប្រភេទខុសៗគ្នាដូចតទៅនេះ៖

 

a)    ឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយ

ឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយត្រូវបានដាក់ដោយគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើល កាន់តែជាក់លាក់នៅលើដែនគេហទំព័រ។ គេហទំព័រស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវតែប្រើឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយ ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់គេហទំព័រ និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដោយរលូន។ ព័ត៌មានដែលរក្សាទុកក្នុងឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយអាចអានបានតែដោយគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើលប៉ុណ្ណោះ។

 

b)    ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបី

ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបីគឺជាឃុកឃីដែលកំណត់ដោយដែនផ្សេងក្រៅពីគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើល។ គេហទំព័ររបស់យើងក៏អាចបង្ហាញមាតិកាពីគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីផងដែរ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យឃុកឃីរបស់ភាគីទីបីរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ ឬកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ហើយបានចូលមើលដោយភាគីទីបីនេះ។ យើងមិនគ្រប់គ្រងការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់ឃុកឃីទាំងនេះដោយភាគីទីបីទាំងនេះទេ។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ឃុកឃីរបស់ពួកគេ។

 

2.2  ប្រភេទ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

ឃុកឃីអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាបួនប្រភេទផ្អែកលើគោលបំណងខុសៗគ្នា៖

 

a)    ឃុកឃីចាំបាច់បំផុត

ទាំងនេះគឺជាឃុកឃីដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រ និងការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ពួកវារួមមាន ជាឧទាហរណ៍ ឃុកឃីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចចូលទៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេ យើងមិនអាចផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ដូចជាកន្ត្រកសម្រាប់ដើរទិញទំនិញ និងបង្ហាញព័ត៌មានគេហទំព័របានទេ។

 

b)    ឃុកឃីមុខងារ

ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីស្គាល់អ្នក នៅពេលអ្នកត្រលប់មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងវិញ ចុះឈ្មោះចូលការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចរក្សាទុកទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅក្នុងឃុកឃី ដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញអ្នកនូវគេហទំព័រដែលត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ដែលត្រូវបានតម្រូវតាមតំបន់របស់អ្នក។ វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់ខ្លឹមសាររបស់យើងតាមលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់អ្នក ស្វាគមន៍អ្នកដោយឈ្មោះ និងចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

 

c)    ឃុកឃីវិភាគ/ឃុកឃីដំណើរការ

ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់ និងរាប់ចំនួនអ្នកចូលមើល និងប្រភពរបស់អ្នកចូលមើល និងដើម្បីឃើញថាតើអ្នកចូលមើលរុករកតាមគេហទំព័ររបស់យើង និងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដទៃទៀតយ៉ាងដូចម្តេច ដូចជាដើម្បីឃើញថាតើទំព័រណាដែលអ្នកចូលមើលច្រើនបំផុត ដើម្បីជួយយើងកែលម្អរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើង និងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតដំណើរការ។ យើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Analytics ("GA") កម្មវិធី Contentsquare ("CS") និងកម្មវិធីវិភាគ/ដំណើរការឃុកឃីស្រដៀងគ្នា ដោយគ្មានដែនកំណត់ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងបែបនេះ។

ដូចដែល Google បានបញ្ជាក់ហើយថា ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី GA ជាទូទៅនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google ហើយអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបំព្រួញដោយ Google ជាមុន។ តែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះ ដែលអាសយដ្ឋាន IP ពេញលេញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google និងបំព្រួញនៅទីនោះ។ តាងនាមឲ្យយើង ក្រុមហ៊ុន Google នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងចងក្រងរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃគេហទំព័រ និងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត អាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ជូនមកពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Google Analytics នឹងមិនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់ដោយ Google នោះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ GA តាមអាសយដ្ឋាន https://support.google.com/analytics/#topic=1008008

ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី CS នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ CS នៅក្នុង EEA សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសេវាកម្ម Contentsquare តាមអាសយដ្ឋាន https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

រយៈពេលរក្សាទុកនៃការវិភាគ/ដំណើរការឃុកឃីប្រែប្រួលជាទូទៅពីរយៈពេលខ្លីដែលអ្នករុករកមើលគេហទំព័ររហូតដល់ 13 ខែ អាស្រ័យលើគោលបំណងនីមួយៗនៃឃុកឃីនេះ។

 

d)    ឃុកឃីសម្រាប់ផ្តោតគោលដៅ

ឃុកឃីទាំងនេះកត់ត្រាការចូលមើលគេហទំព័រ និងការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងដោយអ្នក គឺទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល និងតំណដែលអ្នកបានចូលតាម។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីធ្វើឲ្យគេហទំព័រ ការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងក៏អាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងនេះផងដែរ ដូចជា TikTok, Google និង Twitter

យើង និងដៃគូអាជីវកម្មដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ឃុកឃីកំណត់គោលដៅនៅពេលដែលយើងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី ដូច្នេះយើងអាចដឹងថា គេហទំព័រ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាដែលអតិថិជនរបស់យើងបានឃើញ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាដែលពួកគេបានធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ។ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយឃុកឃីទាំងនេះ គេហទំព័រភាគីទីបីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាអាចលៃតម្រូវចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងឃុកឃីទាំងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីទាំងនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីឃុកឃីទាំងនេះ សូមចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកវា៖

TikTok https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

Google https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter https://twitter.com/en/privacy

 

e)    ឃុកឃីផ្សេងទៀត

ឃុកឃីទាំងនេះគឺមកពីភាគីទីបី ហើយមិនចាំបាច់នោះទេ។

3.      ការគ្រប់គ្រងឃុកឃី - ការកំណត់កម្មវិធីរុករក

កម្មវិធីរុករកសម័យទំនើបភាគច្រើនផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងឃុកឃីយោងទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់ (ការកំណត់ទាក់ទងនឹងការលុប ការទប់ស្កាត់ និងការអនុញ្ញាតឃុកឃី)

 

នៅខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងឃុកឃីដោយកម្មវិធីរុករកទូទៅ៖

  តំណ៖Google Chrome

  តំណ៖Internet Explorer

  តំណ៖Firefox

  តំណ៖Microsoft Edge

  តំណ៖Apple Safari

អ្នកអាចបិទឃុកឃីខ្លះពេលណាក៏បាន ប៉ុន្តែការបិទពួកវាអាចនឹងរារាំងអ្នកមិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្នែកជាក់លាក់ខ្លះនៃគេហទំព័រនោះបានទេ។

4.      សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ ឬការដំណើរការរបស់យើងទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការរាយការណ៍ពីបញ្ហា ឬទាក់ទងមន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើង ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនៃសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ និងច្បាប់ឯកជនភាព សូមប៉ះ ទីនេះ យើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកដោយមិនមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនសមហេតុផល និងនៅក្នុងករណីផ្សេងៗទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដែលផ្តល់ឲ្យសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យជាធរមាន។

ការអនុវត្តទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឃុកឃីនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ដែលអ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការអនុវត្តរបស់យើងពីក្នុងនោះផងដែរ។