ទំព័រដើម

>

គោលការណ៍ខូឃី

គោលការណ៍ឃុកឃីរបស់ vivo

ថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023


គោលការណ៍ឃុកឃីនេះពិពណ៌នាអំពីប្រភេទឃុកឃីផ្សេងៗ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន vivo Mobile Communication Co., Ltd. (តទៅនេះហៅថា "យើង" ឬ "ពួកយើង" ដែលអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីគឺនៅ No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China) នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត (ដែលពីអំណេះតទៅហៅកាត់ថា "សេវាកម្ម")។ គោលការណ៍នេះក៏ព៌ណនាអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផងដែរ។

1.         តើឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាជាអ្វី?

ឃុកឃីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលគេហទំព័ររក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកនៃសេវាកម្មរបស់យើង ចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ និងជួយយើងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។ ឃុកឃីរក្សាទុកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ជាក់លាក់ដែលបានប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែ នេះមិនមែនមានន័យថា យើងបានដឹងភ្លាមៗអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះឡើយ។ ខ្លឹមសារនៃឃុកឃីអាចទាញយកបាន និងអានដោយម៉ាស៊ីនមេដែលបង្កើតឃុកឃីប៉ុណ្ណោះ។

 

យើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនឹងឃុកឃីផ្សេងទៀត ដូចជាភីកសែល ឬវិបប៊ីខុន សម្រាប់គោលបំណងដែលឃុកឃីបើកដំណើរការ។ ភីកសែល នៅលើសេវាកម្មរបស់យើងក៏បញ្ជូនព័ត៌មានដែលបានអានពីឧបករណ៍របស់អ្នកទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង និង/ឬម៉ាស៊ីនមេភាគីទីបី ដើម្បីវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬដើម្បីផ្តល់នូវខ្លឹមសារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អ្នក។ ភីកសែលទាំងនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ និងគ្រប់គ្រងតាមរបៀបដូចគ្នានឹងឃុកឃី។ សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍នេះ យើងសំដៅទៅលើបច្ចេកវិទ្យាខាងលើទាំងអស់រួមគ្នាជា "ឃុកឃី"។

 

យើងនឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចៀសវាងប្រមូលព័ត៌មាន (ដូចជាឈ្មោះ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល កូអរដោនេ GPS ឬទីតាំងជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ។ល។) ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវអត្តសញ្ញាណ ទាក់ទង ឬកំណត់ទីតាំងរបស់បុគ្គលណាមួយយ៉ាងជាក់លាក់តាមរយៈឃុកឃី ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នារបស់វាផ្ទាល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាទូទៅយើងត្រូវការអង្គសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយក្លែងក្លាយ (ដូចជា IDs ឃុកឃីក្លែងក្លាយ IDs ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លែងក្លាយ។ល។) អាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតអំពីឧបករណ៍/កម្មវិធីរុករក។

 

សូមចំណាំថា ជាលើកដំបូងដែលអ្នកប្រើសេវាកម្មនេះ យើងនឹងបង្ហាញផ្ទាំងបដាឃុកឃី និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានអាន និងយល់ព្រមថាយើងប្រើឃុកឃីដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ។

2.         ឃុកឃី៖ ប្រភេទ ថ្នាក់ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

2.1 ប្រភេទ

យើងចាត់ថ្នាក់ឃុកឃីជាពីរប្រភេទខុសៗគ្នាដូចតទៅនេះ៖

 

a)      ឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយ

ឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយត្រូវបានដាក់ដោយគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើល កាន់តែជាក់លាក់នៅលើដែនគេហទំព័រ។ គេហទំព័រស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវប្រើឃុកឃីភាគីទីមួយ ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់ភាពរលូននៃគេហទំព័រ និងមុខងាររបស់វា។ ព័ត៌មានដែលរក្សាទុកក្នុងឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយអាចអានបានតែដោយគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើលប៉ុណ្ណោះ។

 

b)      ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបី

ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបីគឺជាឃុកឃីដែលកំណត់ដោយដែនផ្សេងក្រៅពីគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើល។ សេវាកម្មរបស់យើងក៏អាចបង្ហាញខ្លឹមសារពីគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មភាគីទីបី ដែលអាចបណ្តាលឱ្យឃុកឃីភាគីទីបីត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ ឬកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ហើយចូលមើលដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ យើងមិនគ្រប់គ្រងការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់ឃុកឃីទាំងនេះដោយភាគីទីបីទាំងនេះទេ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីបែបនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេសម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឃុកឃីរបស់ពួកគេ។

 

2.2   ប្រភេទ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

ឃុកឃីអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាបួនប្រភេទផ្អែកលើគោលបំណងខុសៗគ្នា៖

 

a)      ឃុកឃីចាំបាច់បំផុត

ទាំងនេះគឺជាឃុកឃីដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ពួកវារួមបញ្ចូល ឃុកឃីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង; បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេ យើងមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដូចជា កន្ត្រកទិញទំនិញ និងការបង្ហាញព័ត៌មានគេហទំព័របានទេ។

 

b)      ឃុកឃីមុខងារ

ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីស្គាល់អ្នក នៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង ឬចូលទៅក្នុងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ជាឧទាហរណ៍ យើងអាចរក្សាទុកទីតាំងភូមិសាស្រ្តរបស់អ្នកនៅក្នុងឃុកឃី ដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញអ្នកនូវសេវាកម្មដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មស្របតាមតំបន់របស់អ្នក។

 

c)       ឃុកឃីវិភាគ/ឃុកឃីដំណើរការ

ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងកត់សម្គាល់ និងរាប់ចំនួនអ្នកទស្សនា និងប្រភពអ្នកទស្សនា និងមើលពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនារុករកតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើង ដូចជាដើម្បីមើលទំព័រណាមួយដែលអ្នកចូលមើលញឹកញាប់បំផុត ដើម្បីជួយយើងកែលម្អរបៀបដែលគេហទំព័រ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងដំណើរការ។

យើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Analytics ("GA") កម្មវិធី Contentsquare ("CS") និងកម្មវិធីវិភាគ/ដំណើរការឃុកឃីស្រដៀងគ្នា ដោយគ្មានដែនកំណត់ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងបែបនេះ។

ដូចដែល Google បានបញ្ជាក់ហើយថា ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី GA ជាទូទៅនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google ហើយអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបំព្រួញដោយ Google ជាមុន។ តែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះ ដែលអាសយដ្ឋាន IP ពេញលេញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google និងបំព្រួញនៅទីនោះ។ តាងនាមឲ្យយើង ក្រុមហ៊ុន Google នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងចងក្រងរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃគេហទំព័រ និងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ អាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ជូនមកពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Google Analytics នឹងមិនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់ដោយ Google នោះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ GA តាមអាសយដ្ឋាន https://support.google.com/analytics/#topic=1008008

ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី CS នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ CS នៅក្នុង EEA។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសេវាកម្ម Contentsquare តាមអាសយដ្ឋាន https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

រយៈពេលរក្សាទុកនៃការវិភាគ/ដំណើរការឃុកឃីប្រែប្រួលជាទូទៅពីរយៈពេលខ្លីដែលអ្នករុករកមើលគេហទំព័ររហូតដល់ 13 ខែ អាស្រ័យលើគោលបំណងនីមួយៗនៃឃុកឃីនេះ។

 

d)      ឃុកឃីសម្រាប់ផ្តោតគោលដៅ

ឃុកឃីទាំងនេះកត់ត្រាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល និងតំណដែលអ្នកបានតាមដាន។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្ម ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងកាន់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងក៏អាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងនេះផងដែរ ដូចជា TikTok, Google និង Twitter។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយ TikTok ភីកសែល នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ពួកគេនៅសិង្ហបុរី។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ គោលការណ៍ឃុកឃីវេទិកា TikTok នៅhttps://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/en។ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី GA ជាធម្មតានឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេ Google ដូចករណីឃុកឃីកំណត់គោលដៅដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ GA តាមអាសយដ្ឋាន https://support.google.com/analytics/#topic=1008008

យើង និងដៃគូអាជីវកម្មដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ឃុកឃីកំណត់គោលដៅនៅពេលដែលយើងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី ដូច្នេះយើងអាចដឹងថា គេហទំព័រ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាដែលអតិថិជនរបស់យើងបានឃើញ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាដែលពួកគេបានធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ។ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយឃុកឃីទាំងនេះ គេហទំព័រភាគីទីបីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាអាចលៃតម្រូវចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងឃុកឃីទាំងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីទាំងនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីឃុកឃីទាំងនេះ សូមចូលទៅកាន់គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ៖

TikTok៖ https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

Google៖ https://policies.google.com/privacy

Twitter៖ https://twitter.com/en/privacy

 

e)       ឃុកឃីផ្សេងទៀត

ឃុកឃីទាំងនេះគឺមកពីភាគីទីបី ហើយមិនចាំបាច់នោះទេ។

3.         ការគ្រប់គ្រងឃុកឃី - ការកំណត់កម្មវិធីរុករក

កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតទំនើបភាគច្រើនផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងឃុកឃីតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់ (ការកំណត់ដើម្បីលុប ទប់ស្កាត់ ឬអនុញ្ញាតឃុកឃី)។

 

ខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងឃុកឃីជាមួយកម្មវិធីរុករកទូទៅ៖

  តំណ៖ “Google Chrome

  តំណ៖ “Internet Explorer

  តំណ៖ “Firefox

  តំណ៖ “Microsoft Edge

  តំណ៖ “Apple Safari

អ្នកអាចបិទឃុកឃីមួយចំនួនបានគ្រប់ពេល ប៉ុន្តែការបិទពួកវាអាចរារាំងអ្នកពីការប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្ម។

4.         សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ ឬដំណើរការរបស់យើងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការរាយការណ៍បញ្ហា ឬទាក់ទងមន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើង ឬប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នកក្រោមការការពារទិន្នន័យ និងច្បាប់ឯកជនភាព សូម ចុចទីនេះ។ យើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកដោយមិនមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនសមហេតុផល និងនៅក្នុងករណីផ្សេងៗទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដែលផ្តល់ឲ្យសម្រាប់ច្បាប់ការពារទិន្នន័យជាធរមាន។

ការអនុវត្តទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឃុកឃីនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដែលអ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការអនុវត្តរបស់យើងពីក្នុងនោះផងដែរ។