vivo

ទំព័រដើម

>

គោលការណ៍ខូឃី

គោលការណ៍ឃុកឃីរបស់ vivo

ថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

គោលការណ៍ឃុកឃីនេះពណ៌នាអំពីប្រភេទឃុកឃីខុសៗគ្នា និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងគេហទំព័រដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា "យើង") ដែលមានអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ 1 ផ្លូវ vivo, Chang'an, Dongguan, Guangdong ប្រទេសចិន។ គោលការណ៍នេះក៏ព៌ណនាអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផងដែរ។

1.      តើឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាជាអ្វី?

ឃុកឃីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលគេហទំព័ររក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីធ្វើឲ្យអ្នកអាចកំណត់បទពិសោធន៍របស់អ្នកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ខ្លះ និងជួយយើងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការស្វែងរកតាមគេហទំព័រ។ ឃុកឃីរក្សាទុកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ជាក់លាក់ដែលបានប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែ នេះមិនមែនមានន័យថា យើងបានដឹងភ្លាមៗអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះឡើយ។ ខ្លឹមសារនៃឃុកឃីអាចទាញយកមកវិញបាន ហើយមានលក្ខណៈបានត្រឹមតែអានប៉ុណ្ណោះដោយម៉ាស៊ីនមេដែលបានបង្កើតឃុកឃី។

 

យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលដូចគ្នានឹងឃុកឃីផ្សេងទៀត ដូចជាភីកសែល សម្រាប់គោលបំណងដែលឃុកឃីបើក។ ភីកសែលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងក៏ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង /និងម៉ាស៊ីនមេរបស់ភាគីទីបីផងដែរ ប៉ុន្តែមិនរក្សាទុកព័ត៌មាននៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចឃុកឃីនោះទេ។ ភីកសែលទាំងនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ និងគ្រប់គ្រងតាមរបៀបដូចគ្នានឹងឃុកឃី។

 

យើងនឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចៀសវាងប្រមូលព័ត៌មាន (ដូចជាឈ្មោះ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល កូអរដោនេ GPS ឬទីតាំងជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ។ល។) ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវអត្តសញ្ញាណ ទាក់ទង ឬកំណត់ទីតាំងរបស់បុគ្គលណាមួយយ៉ាងជាក់លាក់តាមរយៈឃុកឃី ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នារបស់វាផ្ទាល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាទូទៅយើងត្រូវអង្គសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយក្លែងក្លាយ (ដូចជា IDs ឃុកឃីក្លែងក្លាយ IDs ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លែងក្លាយ។ល។) អាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតអំពីឧបករណ៍/កម្មវិធីរុករក។

 

សូមចំណាំថា នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាលើកដំបូង យើងនឹងធ្វើឲ្យបដាឃុកឃីផុសឡើង ហើយផ្តល់ជូនអ្នកនូវគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានអាន និងយល់ព្រមថា យើងប្រើប្រាស់ឃុកឃីដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកយោងតាមគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ។

 

2.      ឃុកឃី៖ ប្រភេទ ថ្នាក់ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

2.1 ប្រភេទ

យើងចាត់ថ្នាក់ឃុកឃីជាពីរប្រភេទខុសៗគ្នាដូចតទៅនេះ៖

 

a)    ឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយ

ឃុកឃីរបស់ភាគីទីមួយសំដៅលើឃុកឃីផ្ទៃក្នុង និងឃុកឃីដោយផ្ទាល់ (គេស្គាល់ផងដែរថាជា "ឃុកឃីដែលនៅមានរហូត") ហើយជារឿយៗចាំបាច់សម្រាប់គេហទំព័រ ឬលក្ខណៈពិសេសនៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីដំណើរការបានយ៉ាងប្រសើរបំផុត។ និងដើម្បីអាចចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នកក្រោយអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័រ ដូចជាចំណូលចិត្តភាសា និងហាងដែលពេញចិត្ត។ ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើល ហើយមានតែគេហទំព័រនោះតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចអានពួកវាបាន។

 

b)    ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបី

ឃុកឃីរបស់ភាគីទីបីគឺជាឃុកឃីតាមដាន ឬឃុកឃីផ្តោតគោលដៅឡើងវិញមកពីភាគីពីខាងក្រៅ ហើយដូច្នេះ គឺជាឃុកឃីប្រយោល តាមធម្មតាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មានអំពីអាកប្បកិរិយាក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រ។ គេហទំព័ររបស់យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ជាសក្តានុពលនូវសេវាកម្មពីខាងក្រៅបែបនេះ។ ឧទាហរណ៍ ទំព័រខ្លះក្នុងចំណោមទំព័ររបស់យើងបង្ហាញខ្លឹមសារមកពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មពីខាងក្រៅ ដូចជា YouTube, Google និង Twitter

 

2.2  ប្រភេទ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

ឃុកឃីអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាបួនប្រភេទផ្អែកលើគោលបំណងខុសៗគ្នា៖

 

a)    ឃុកឃីចាំបាច់បំផុត

ទាំងនេះគឺជាឃុកឃីដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រ និងការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ពួកវារួមមាន ជាឧទាហរណ៍ ឃុកឃីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចចូលទៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេ យើងមិនអាចផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ដូចជាកន្ត្រកសម្រាប់ដើរទិញទំនិញ និងបង្ហាញព័ត៌មានគេហទំព័របានទេ។

 

b)    ឃុកឃីមុខងារ

ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីស្គាល់អ្នក នៅពេលអ្នកត្រលប់មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងវិញ ចុះឈ្មោះចូលការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចរក្សាទុកទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅក្នុងឃុកឃី ដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញអ្នកនូវគេហទំព័រដែលត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ដែលត្រូវបានតម្រូវតាមតំបន់របស់អ្នក។ វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់ខ្លឹមសាររបស់យើងតាមលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់អ្នក ស្វាគមន៍អ្នកដោយឈ្មោះ និងចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

 

c)    ឃុកឃីវិភាគ/ឃុកឃីដំណើរការ

ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់ និងរាប់ចំនួនអ្នកចូលមើល និងប្រភពរបស់អ្នកចូលមើល និងដើម្បីឃើញថាតើអ្នកចូលមើលរុករកតាមគេហទំព័ររបស់យើង និងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដទៃទៀតយ៉ាងដូចម្តេច ដូចជាដើម្បីឃើញថាតើទំព័រណាដែលអ្នកចូលមើលច្រើនបំផុត ដើម្បីជួយយើងកែលម្អរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើង និងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតដំណើរការ។ យើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Analytics ("GA") កម្មវិធី Contentsquare ("CS") និងកម្មវិធីវិភាគ/ដំណើរការឃុកឃីស្រដៀងគ្នា ដោយគ្មានដែនកំណត់ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងបែបនេះ។

ដូចដែល Google បានបញ្ជាក់ហើយថា ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី GA ជាទូទៅនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google ហើយអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបំព្រួញដោយ Google ជាមុន។ តែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះ ដែលអាសយដ្ឋាន IP ពេញលេញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេរបស់ Google និងបំព្រួញនៅទីនោះ។ តាងនាមឲ្យយើង ក្រុមហ៊ុន Google នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងចងក្រងរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃគេហទំព័រ និងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត អាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ជូនមកពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Google Analytics នឹងមិនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់ដោយ Google នោះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ GA តាមអាសយដ្ឋាន https://support.google.com/analytics/#topic=1008008

ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃី CS នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ CS នៅក្នុង EEA សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសេវាកម្ម Contentsquare តាមអាសយដ្ឋាន https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

រយៈពេលរក្សាទុកនៃការវិភាគ/ដំណើរការឃុកឃីប្រែប្រួលជាទូទៅពីរយៈពេលខ្លីដែលអ្នករុករកមើលគេហទំព័ររហូតដល់ 13 ខែ អាស្រ័យលើគោលបំណងនីមួយៗនៃឃុកឃីនេះ។

 

d)    ឃុកឃីសម្រាប់ផ្តោតគោលដៅ

ឃុកឃីទាំងនេះកត់ត្រាការចូលមើលគេហទំព័រ និងការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងដោយអ្នក គឺទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល និងតំណដែលអ្នកបានចូលតាម។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីធ្វើឲ្យគេហទំព័រ ការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង ព្រមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញនៅលើពួកវា (ប្រសិនបើមាន) កាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងក៏អាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងនេះផងដែរ។

 

e)    ឃុកឃីផ្សេងទៀត

ឃុកឃីទាំងនេះគឺមកពីភាគីទីបី ហើយមិនចាំបាច់នោះទេ។

3.      ការគ្រប់គ្រងឃុកឃី - ការកំណត់កម្មវិធីរុករក

កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនព្រមទទួលយកឃុកឃីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទោះយ៉ាងណា កម្មវិធីរុករកសម័យទំនើបភាគច្រើនផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងឃុកឃីយោងទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់ (ការកំណត់ទាក់ទងនឹងការលុប ការទប់ស្កាត់ និងការអនុញ្ញាតឃុកឃី)

 

នៅខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងឃុកឃីដោយកម្មវិធីរុករកទូទៅ៖

  តំណ៖Google Chrome

  តំណ៖Internet Explorer

  តំណ៖Firefox

  តំណ៖Microsoft Edge

  តំណ៖Apple Safari

 

អ្នកអាចបិទឃុកឃីពេលណាក៏បាន ប៉ុន្តែការបិទពួកវាអាចនឹងរារាំងអ្នកមិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្នែកជាក់លាក់ខ្លះនៃគេហទំព័រនោះបានទេ។