vivo

Home

>

Cookies policy

គោលការណ៍ឃុកឃី vivo

ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020

គោលការណ៍ឃុកឃីនេះពណ៌នាអំពីប្រភេទឃុកឃីផ្សេងៗគ្នាដែលអាចត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងគេហទំព័រដែលកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា “vivo” “យើងយើង”) ដែលមានអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីនៅ No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, ប្រទេសចិន។ គោលការណ៍នេះក៏ពណ៌នាអំពីវិធីដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងឃុកឃីបានផងដែរ។

1.       តើឃុកឃីជាអ្វី?

ឃុកឃីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលគេហទំព័រផ្ទុកលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីអាចឱ្យអ្នកកំណត់បទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ហើយជួយយើងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការស្វែងរកគេហទំព័រ។ រាល់ពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់ vivo អ្នកនឹងត្រូវបានសួរឱ្យទទួលយក ឬបដិសេធឃុកឃី។ ឃុកឃីរក្សាទុកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ស្ថានីយជាក់លាក់ដែលបានប្រើ។ ទោះយ៉ាងណា វាមិនមែនមានន័យថាយើងដឹងភ្លាមៗពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះទេ។

 

សូមកត់ចំណាំ ហើយត្រូវដឹងថាខ្លឹមសាររបស់ឃុកឃីអាចទាញយក និងអានបានតែតាមរយៈម៉ាស៊ីនមេដែលបានបង្កើតឃុកឃីប៉ុណ្ណោះ។

 

2.       ឃុកឃី៖ ប្រភេទ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

2.1  ប្រភេទ

យើងបែងចែកប្រភេទឃុកឃីជាពីរប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម៖

 

a)     ឃុកឃីភាគីទីមួយ

ឃុកឃីភាគីទីមួយសំដៅទៅលើឃុកឃីខាងក្នុង និងដោយផ្ទាល់ (គេហៅថាឃុកឃីសម្ងំ”) ហើយជារឿយៗចាំបាច់សម្រាប់គេហទំព័រ ឬលក្ខណៈពិសេសនៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីដំណើរការបានល្អបំផុត។ និងដើម្បីអាចចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័រដូចជាចំណូលចិត្តភាសា និងហាងដែលអ្នកចូលចិត្ត។ ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងចូលមើល ហើយមានតែគេហទំព័រនោះទេដែលអាចអានវាបាន។

 

b)     ឃុកឃីភាគីទីបី

ឃុកគីភាគីទីបីកំពុងតាមដានឃុកឃី ឬរៀបចំគោលដៅឃុកឃីពីភាគីខាងក្រៅ ហើយដូច្នេះឃុកឃីដោយប្រយោលដែលជាធម្មតាមានគោលបំណងសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬប្រមូលព័ត៌មានអំពីឥរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់។ គេហទំព័ររបស់ vivo អាចនឹងប្រើសេវាកម្មខាងក្រៅបែបនេះ។ ឧទាហរណ៍ ទំព័រខ្លះរបស់យើងបង្ហាញខ្លឹមសារពីអ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រៅដូចជា YouTube, Google និង Twitter

2.2  ប្រភេទ និងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

ឃុកឃីអាចត្រូវបានបែងចែកជាបួនប្រភេទដោយផ្អែកលើគោលបំណងខុសៗគ្នា៖

 

a)     ឃុកឃីចាំបាច់បំផុត

ទាំងនេះគឺជាឃុកឃីដែលត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើង និងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ វារួមមានឃុកឃីដែលអាចឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះយើងមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដូចជាកន្ត្រកទិញទំនិញ និងការបង្ហាញព័ត៌មានគេហទំព័របានទេ។

 

b)     ឃុកឃីមុខងារ

ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើ ដើម្បីចំណាំអ្នក នៅពេលអ្នកត្រឡប់មកគេហទំព័ររបស់យើងវិញ ឬចូលទៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចនឹងរក្សាទុកទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅក្នុងឃុកឃី ដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញអ្នកនូវគេហទំព័រដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មដែលត្រូវបានប្តូរតាមតំបន់របស់អ្នក។ ការធ្វើបែបនេះអាចឱ្យយើងកំណត់ខ្លឹមសាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នក ស្វាគមន៍អ្នកដោយឈ្មោះ និងចងចាំចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

 

c)     ឃុកឃីវិភាគ/ឃុកឃីដំណើរការ

ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងចំណាំ និងរាប់ចំនួនអ្នកចូលមើល និងមើលពីរបៀបដែលអ្នកចូលមើលរុករកតាមរយៈគេហទំព័រ និងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដូចជាមើលទំព័រណាដែលអ្នកចូលមើលច្រើនបំផុតដើម្បីជួយយើងកែលម្អរបៀបដែលគេហទំព័រ និងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដំណើរការ។ ឃុកឃីទាំងនេះក៏ត្រូវបានប្រើដោយដៃគូរបស់យើងផងដែរដូចជា Google Analytics ជាដើម ដើម្បីទទួលស្គាល់ដំណើរការរបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀត។ ឃុកឃីទាំងនេះមិនប្រមូលព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទេ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលឃុកឃីទាំងនេះប្រមូលគឺប្រមូលផ្ដុំ ហើយដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានលក្ខណៈអនាមិក។

 

d)     កំណត់គោលដៅឃុកឃី

ឃុកឃីទាំងនេះកត់ត្រាការចូលមើលគេហទំព័រ និងការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងដោយអ្នក គឺទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល និងតំណដែលអ្នកបានចូលតាម។ យើងនឹងប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើង ការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញលើគេហទំព័រ (បើមាន) កាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងក៏អាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងនេះផងដែរ។

 

e)     ឃុកឃីផ្សេងទៀត

ឃុកឃីទាំងនេះបានមកពីភាគីទីបី និងមិនមានភាពចាំបាច់។

 

3.       គ្រប់គ្រងឃុកឃី - ការកំណត់កម្មវិធីរុករក

កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនទទួលយកឃុកឃីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មវិធីរុករកទំនើបភាគច្រើនផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងឃុកឃីតាមចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ការកំណត់ទាក់ទងនឹងការលុប ការទប់ស្កាត់ ការអនុញ្ញាតឱ្យឃុកឃី)

 

ខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការគ្រប់គ្រងឃុកឃីតាមកម្មវិធីរុករកទូទៅ៖

   តំណ៖ "Google Chrome"

   តំណ៖ "Internet Explorer"

   តំណ៖ "Firefox"

   តំណ៖ "Microsoft Edge"

   តំណ៖ "Apple Safari"

 

អ្នកអាចបិទឃុកឃីបានគ្រប់ពេល ប៉ុន្តែការបិទវាអាចនឹងរារាំងអ្នកពីការប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ។