អំពី​ពួក​យើង

រុមហ៊ុន៖


vivo Mobile Communication Co., Ltd.

ផ្ទះលេខ 1 ផ្លូវ vivo, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province


តំណាងដោយ៖


Shi Yujian


លេខចុះបញ្ជី៖


91441900557262083U


ការចុះបញ្ជី៖


រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទីផ្សារ​នៃសាលាក្រុងតុងហ្គ័ង

ផ្ទះលេខ 112, Nancheng Section, Dongguan Avenue, Nancheng Street, Dongguan City, Guangdong Province


ទំនាក់ទំនង៖


ទូរស័ព្ទ៖ 0769-38816888

អ៊ីមែល៖ info@vivo.com