ជ្រើសរើសទីតាំង

ប្រទេស/តំបន់
រដ្ឋ/តំបន់
ទីក្រុង
បោះបង់ ជ្រើសរើសអាសយដ្ឋាន យល់ព្រម

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម

ស្ថានីយសេវាកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម vivo ផ្តល់នូវការប្រឹក្សាផ្លូវការ ការត្រួតពិនិត្យ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ សេវាជួសជុល និងលសម្រាប់អតិថិជន vivo ទាំងអស់។

ស្ថានីយសេវាកម្ម vivo ផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មពេញលេញគ្រប់ប្រភេទ

    សូមជ្រើសរើសខេត្ត និងទីក្រុង