ស៊េរីត្រកូល X
ទស្សនៈ​របស់អ្នក ​
ត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញដោយស៊េរីត្រកូល X​
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!

Live Event

Join us for the live unveilling of vivo X50 Series.

ពន្លឺនៃការថតរូបត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ

ស៊េរីត្រកូល X​ អ្នកឯកទេសថតរូបនៅពេលយប់

ភ្លឺច្បាស់មិនថាស្ថិតក្នុងពន្លឺយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ចាប់យកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកដោយការថតរូបភ្លឺច្បាស់។

ភាពលំនឹងនៃការថតវីដេអូត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ

ស៊េរីត្រកូល X​ អ្នកឯកទេសថតវីដេអូមានភាពលំនឹង

មិនបាត់បង់ការ Focus លើរូបភាព និងមិនឱ្យអ្វីមួយមករារាំងអ្នកពីការទទួលបានរូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

ចម្ងាយនៃការថតរូបត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ

ប្រើមុខងារពង្រីក 60ដងជាមួយស៊េរីត្រកូល X

ថតលើសពីអ្វីដែលភ្នែកអាចមើលឃើញ និងស្វែងរកពិភពលោកដែលថ្មីស្រឡាង។

និយមន័យនៃការថតរូប

ស៊េរីត្រកូល X​ 50 អ្នកឯកទេសថតរ

អនាគតគឺនៅទីនេះ។ កាមេរ៉ា Lens ធំថ្មីដែលអាចចាប់យករូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកស្រេច។

*ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយរូបភាពដែលបានបង្ហាញត្រូវបានធ្វើត្រាប់តាម។
* សូមចូលទៅទំព័រព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលសម្រាប់លក្ខណៈ
និង​មុខងារជាក់លាក់។
* ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយរូបភាពដែលបានបង្ហាញត្រូវបានធ្វើត្រាប់តាម។
* សូមចូលទៅទំព័រព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលសម្រាប់លក្ខណៈ
និង​មុខងារជាក់លាក់។
* ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយរូបភាពដែលបានបង្ហាញត្រូវបានធ្វើត្រាប់តាម។
* សូមចូលទៅទំព័រព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលសម្រាប់លក្ខណៈ
និង​មុខងារជាក់លាក់។
* ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយរូបភាពដែលបានបង្ហាញត្រូវបានធ្វើត្រាប់តាម។
* សូមចូលទៅទំព័រព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលសម្រាប់លក្ខណៈ
និង​មុខងារជាក់លាក់។

Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X.

Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X.

Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X.

Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X. Redefined with X.

Perfect Moment.

画板 7-1
画板 7

Coming soon.

Days

/

123

Hours

/

123

Minutes

/

123

Seconds

Fill in the form to
get more updates on X50 series

Please Select

0 / 300

I have read and agree to the Privacy Policy