ជ្រើសរើសគំរូផលិតផលរបស់អ្នក

សូមជ្រើសរើសម៉ូដែលផលិតផល

បោះបង់

ជ្រើសរើសម៉ូដែល

យល់ព្រម
 • ស៊េរី X
 • ស៊េរី S
 • ស៊េរី V
 • ស៊េរី Y
 • X60 Pro

  X50 Pro

  X50

 • S1 Pro

  S1

 • V30

  V30 Lite

  V29

  V29e 5G

  V27e

  V27

  V25 Pro

  V25e

  V25

  V23 5G

  V23e

  V21

  V21e

  V20

  V20 SE

  V19

  V17

  V17 Pro

  V15 Pro (6+128)

  V15

  V11i

  V11

  V9

  V7+

  V7

  V5 Plus

  V5s

 • Y18

  Y03

  Y17s

  Y02t

  Y27

  Y36

  Y02

  Y16

  Y35

  Y02s

  Y22s

  Y55

  Y01

  Y15s

  Y21s

  Y30

  Y33s

  Y21

  Y51

  Y12s

  Y20s

  Y20

  Y1s

  Y50

  Y19(6G)

  Y19(4G)

  Y11

  Y12

  Y15

  Y93

  Y91C

  Y91i

  Y91

  Y95

  Y85

  Y81i

  Y81

  Y71(3G)

  Y71(2G)

  Y53C

  Y53

  Y69

  Y65

  Y55s

  Y51

ការសាកសួរតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់

 • គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ

  តម្លៃ

ការពិពណ៌នាអំពីសេវាកម្ម៖

1. សម្រាប់ការចំណាយដែលលេចឡើងនៅក្នុងអ៊ីនធឺហ្វេសសាកសួរតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ ក្នុងរយៈពេលធានា ប្រសិនបើកំហុសមុខងាររបស់ផលិតផលនាំឱ្យខូចផ្នែក ឬភាពមិនប្រក្រតីនៃកម្មវិធី សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ការជំនួសផ្នែក ឬការថែទាំប្រព័ន្ធ នោះនឹងមិនមានការគិតថ្លៃទេ។
2. នៅក្រៅរយៈពេលធានា ការត្រួតពិនិត្យផលិតផល និងការថែទាំប្រព័ន្ធនឹងមិនគិតថ្លៃទេ ប្រសិនបើគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរ នោះតម្លៃនៃគ្រឿងបន្លាស់នឹងត្រូវគិតថ្លៃ។ (កំហុសមុខងាររបស់ទូរសព្ទគឺអាស្រ័យលើការត្រួតពិនិត្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម)។
3. ខ្លឹមសារខាងលើគឺជាតម្លៃយោងនៃគ្រឿងបន្លាស់មួយចំនួន សូមប្រឹក្សាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម vivo សម្រាប់តម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត។