ទំព័រដើម

>

គាំទ្រ

>

បច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ

>

Y21s

Funtouch OS

ឧបករណ៍

PD2138F_EX_A_6.21.1New

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 2023-01-13

ទំហំ​ឯកសារ : 3686.4M

ទាញយក : 62

ទាញយក

MTP Driver

ទំហំ​ឯកសារ : 1.87M

គាំទ្រប្រព័ន្ធ : Windows

ដ្រាយវឺសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ vivo ដើម្បីគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់ស្មាតហ្វូននៅលើកុំព្យូទ័រ។

ទាញយក