ទំព័រដើម

>

គាំទ្រ

>

បច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ

>

Y11

Funtouch OS

ឧបករណ៍

PD1930F_EX_A_6.8.55New

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 2022-05-05

ទំហំ​ឯកសារ : 2969.6M

ទាញយក : 316

ទាញយក

MTP Driver

ទំហំ​ឯកសារ : 1.87M

គាំទ្រប្រព័ន្ធ : Windows

ដ្រាយវឺសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ vivo ដើម្បីគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់ស្មាតហ្វូននៅលើកុំព្យូទ័រ។

ទាញយក