ការបញ្ចុះតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់នឹងមកដល់សម្រាប់កម្ពុជា !

ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022

vivo បានរៀបចំការបញ្ចុះតម្លៃដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់អតិថិជនជាទីគោរពរ!សូមទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម vivo ដែលមានការផ្តល់សិទ្ធិដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មតម្លៃបន្ថែម។