Vivo

Chat
Cập nhật hệ thống

Chọn mẫu điện thoại của bạn

Vui lòng chọn mẫu điện thoại
hủy chọn một dòng máy OK

Dòng S

Dòng V

Dòng Y

S1

Tất cả model

V15

V11

V11i

V9

V9 Youth

V7+

V7

V5Plus

V5s

V5

V3Max

V3

Tất cả model

Y12

Y17

Y15

Y91C

Y91

Y85

Y81

Y81i

Y71

Y69

Y55s

Y53

Y55

Y51/Y51L(A)

Y51Y51L(C)