Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอ ?

จะทำอย่างไรหากความเร็วเครือข่ายข้อมูลช้า ?

จะเพิ่มรหัสเพื่อล็อกข้อความได้อย่างไร ?

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro