Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

ฉันควรทำอย่างไรหากเสียงเบา/ไม่มีเสียง/มีเสียงรบกวน/เสียงขาดๆ หายๆ ในระหว่างการโทร

ทำไมคนอื่นจึงไม่ได้ยินเสียงของฉันในระหว่างการโทร

เสียงสะท้อนในระหว่างการโทร

มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในระหว่างการโทรด้วยวิดีโอ/อินเทอร์เน็ต

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่ได้ยินเสียงอีกฝ่ายในระหว่างการโทร

ไม่สามารถทำการโทรได้

ทำไมแอปจึงไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ผ่านทาง 2G/3G/4G/5G) ได้

ฉันควรทำอย่างไรหากสัญญาณโทรศัพท์อ่อน

โทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้

ทำไมฉันจึงไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ผ่านทาง 2G/3G/4G/5G) ได้

ทำไมฉันจึงไม่สามารถใช้เครือข่ายข้อมูลได้

ทำไมโทรศัพท์ของฉันจึงกระตุกในขณะที่เล่นเกมโดยใช้เครือข่ายมือถือ

ทำไมโทรศัพท์ของฉันจึงตรวจหาเครือข่าย Wi-Fi ไม่พบ

แอปที่ซ่อนไว้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro