chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Nếu không có mạng và tín hiệu, tôi phải làm sao?

Tại sao tôi không thể sử dụng dữ liệu mạng?