chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tín hiệu không ổn định, tôi phải làm sao?

Tôi có thể truy cập Internet khi đang trong cuộc điện thoại không?